Navigatsioonitee

Ajakohastatud 08/2015

Ajakohastatud 08/2015

Kemikaalid (REACH)


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

REACH български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [2 MB] tähendab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. REACH-määrusega kehtestatakse uued turustamiseeskirjad, mis hõlmavad aineid, segusid ja tooteid ning asetavad ettevõtjatele vastutuse kemikaalide võimalike tervise- ja keskkonnaohtudega seotud riskijuhtimise eest.

ELis ei tohi REACHi andmebaasis registreerimata kemikaale toota, turustada ega kasutada ning selliseid kemikaale ei tohi ka ELi sisse vedada.

REACH-määrust rakendatakse kõigi ainete suhtes, lisaks tööstuslikes protsessides kasutatavatele ainetele ka meie igapäevases elus (näiteks puhastusvahendites, värvides ning riietes, mööblis ja elektrilistes toodetes) kasutatavate ainete suhtes. Seega mõjutab määrus enamikku ettevõtjaid kogu ELis.

Peate järgima REACH-määrust, kui teie ettevõte on:

  • tootja: valmistate kemikaale kas müügiks või tarnite neid teistele;
  • importija: hangite edasimüümiseks konkreetseid kemikaale ja segusid või valmistooteid, nagu riided, mööbel või plasttooted, väljastpoolt ELi;
  • levitaja/jaemüüja: ladustate ja turustate kemikaale või selliseid tooteid, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale kas edasiseks töötlemiseks või müügiks tarbijatele;
  • allkasutaja: kasutate kemikaale oma tööstuslikus või kutsealases tegevuses.

Kasutage ECHA Navigaatorit, et määrata kindlaks oma roll ja kohustused vastavalt REACH-määrusele või erandid, mis võivad teie ettevõtte suhtes kehtida.

Kuidas REACH toimib?

REACH-määrusega pannakse tööstusharule suurimad kohustused kemikaalidega seotud riskijuhtimiseks ning nõuetekohase ohutusteabe esitamiseks kasutajatele, kes on turustusahelas. Samas nähakse ette, et Euroopa Liit võib võtta lisameetmeid, kui tekib vajadus täiendavaks tegevuseks ELi tasandil.

REACH-määrusega asutati ka Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), millel on kesksed ülesanded seoses koordineerimise ja rakendamisega.

Registreerimine on kohustuslik ainete puhul, mida toodetakse või imporditakse aastas ettevõtja kohta üks tonn või rohkem. Pikka aega turul olnud ja õigeaegselt eelregistreeritud ainete puhul tehakse seda kolmes etapis, tähtaegadega 1. detsember 2010, 31. mai 2013 ja 31. mai 2018.

Hindamise käigus uurib ECHA registreerimistoimikutes esitatud teabe kvaliteeti ning kõiki katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekuid, et tagada hoidumine ebavajalikust katsetamisest, eriti loomkatsetest. Liikmesriigid hindavad ainete konkreetseid omadusi, mis mõjutavad inimeste tervist ja keskkonda.

Autoriseerimine on nõutav konkreetsete kõrge ohutasemega ainete puhul, et tagada nõuetekohane riskijuhtimine. Selliseid aineid asendatakse järk-järgult vähemohtlike alternatiividega, kui see on majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud.

Piiramine võimaldab konkreetsete ainete tootmise, turustamise või kasutamise vähendamist või keelustamist, kui nad kujutavad endast lubamatut ohtu tervisele või keskkonnale.

Kuidas saavutada vastavus REACH-määrusega

See sõltub peamiselt teie ettevõtte rollist, s.t kas olete keemiliste ainete või konkreetseid aineid sisaldavate toodete tootja, importija, tarnija või kasutaja. Määruse nõuetele vastamiseks peate tegema kindlaks oma ELis/EMPs toodetavate ja turustatavate ainetega seotud riskid ning selle, kuidas neid juhtida.

Kui registreerite aine kas tootja või importijana, peate näitama ECHA-le, kuidas ainet ohutult kasutada ning teatama, millised on riskijuhtimismeetmed tarneahelas.   Kui teie ettevõte on allkasutaja, siis te ei pea registreerima, kuid teil on muud kohustused.

Kõige olulisem on, et peate rakendama ohutuskaartidel leiduvaid riskijuhtimismeetmeid, hoolitsema selle eest, et kasutusalad oleksid hõlmatud registreerimistoimikus, ning teavitama oma tarnijaid ja kasutajaid tarneahelas.

Kui palju see maksab?

REACH-määrus näeb ette tasude maksmise. Määr ja tähtaeg sõltuvad esitamise asjaoludest. VKEde makstavad tasud on väiksemad. Teie ettevõte peab arvestama ka kõiki muid REACH-määrusega seotud (mitte)otseseid kulusid, nagu andmevahetus, sotsiaalmajanduslik analüüs, kemikaaliohutuse hindamine ja teadusuuringud ainete asendajate leidmiseks. Hea koostöö teiste osapooltega võib kulusid oluliselt vähendada. See nõuab head ettevalmistust ja piisavat aega.

 
Kohalik ettevõtlustugi

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Riik

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toote kontaktpunkt

Toote kontaktpunktid võivad teile anda teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aidata teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.