Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 30/04/2018

Rodinné dávky

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Krajina, ktorá je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie vrátane rodinných dávok (prídavky na deti, rodičovský príspevok, materská/otcovská dovolenka atď.), sa v rámci EÚ určuje v závislosti od vášho ekonomického statusu a miesta pobytu, nie v závislosti od štátnej príslušnosti.

Podmienky, za ktorých sa rodičom vyplácajú rodinné dávky, sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Rodičia majú spravidla nárok na dávky v danej krajine EÚ:

 • ak v nej pracujú,
 • ak poberajú starobný dôchodok podľa systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny (napríklad starobný, invalidný alebo pozostalostný dôchodok),
 • alebo, ak tam jednoducho žijú.

Nezabudnite, že rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Vaše celá rodina žije v jednej krajine

Ak sa všetci členovia vašej rodiny usadia v inej krajine EÚ a všetci sú tam poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia, vyplácanie rodinných dávok sa bude riadiť režimom tejto hostiteľskej krajiny.

Ak ste však vyslaní do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky) a zároveň zostávate poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine, zodpovednosť za platenie rodinných dávok zostáva naďalej na vašej krajine.

Vy a vaši rodinní príslušníci žijete v rôznych krajinách

Ak vaša rodina nežije v krajine, v ktorej ste poistený, mohli by ste mať nárok na rodinné prídavky z rôznych krajín.

V takýchto prípadoch príslušné vnútroštátne orgány posúdia situáciu oboch rodičov a rozhodnú o tom, ktorá krajina je primárne zodpovedná za vyplatenie dávok. Ich rozhodnutie bude založené na tzv. pravidlách prednosti.

Pravidlá prednosti

 • Vo všeobecnosti je primárnou krajinou zodpovednou za poskytovanie dávok tá krajina, kde vzniká nárok vašej rodiny z dôvodu práce (kde ste vy alebo váš manželský partner zamestnaní alebo kde podnikáte ako samostatne zárobkovo činné osoby).
 • Ak sa v oboch krajinách vaše práva zakladajú na práci (zamestnanie alebo SZČO), zodpovednou je krajina, v ktorej žijú vaše deti, ak tam jeden z rodičov pracuje. Inak to bude krajina, v ktorej sa vyplácajú vyššie dávky.
 • Ak sa vaše právo zakladá na vyplácaní dôchodku v oboch krajinách, zodpovednou je krajina, v ktorej žijú vaše deti, ak táto krajiny vypláca jeden z dôchodkov. Inak to bude krajina, v ktorej ste boli poistení alebo mali bydlisko najdlhšie.
 • Ak sa vaše právo v oboch krajinách zakladá na pobyte, primárne zodpovednou je krajina, v ktorej žijú vaše deti.

Doplatok

Ak sa ukáže, že dávky, ktoré vám poskytne krajina primárne zodpovedná za ich vyplácanie, sú nižšie ako dávky, ktoré by ste poberali v „sekundárnej" krajine, v ktorej máte na ne takisto nárok, sekundárna krajina vyplatí doplatok rovnajúci sa rozdielu medzi týmito dvoma dávkami. Takto sa zabezpečí, že budete poberať dávky, na ktoré máte nárok, v maximálnej výške.

Rozvedení rodičia

Ak ste po rozvode a váš bývalý manželský partner poberá dávky, ale nevyužíva ich na vyživovanie vašich detí, môžete sa obrátiť na úrad zodpovedný za vyplácanie rodinných dávok v krajine, v ktorej žijú vaše deti, a požiadať, aby sa dávky vyplácali vám, pretože sa o rodinu v skutočnosti staráte vy.

Kde podať žiadosť o rodinné dávky?

O rodinné dávky môžete požiadať v ktorejkoľvek krajine EÚ, v ktorej máte vy alebo druhý rodič na ne nárok. Úrad v krajine, v ktorej o dávky požiadate, bude o vašej žiadosti informovať všetky ostatné krajiny, ktoré nesú príslušnú zodpovednosť vo vašom prípade.

Ak ste v stanovenej lehote požiadali o dávky v jednej krajine, znamená to, že ste splnili lehoty aj vo všetkých ostatných krajinách EÚ, v ktorých na ne máte nárok. O svoje dávky nemôžete prísť len preto, že krajina, v ktorej ste svoju žiadosť pôvodne podali, ju postúpila príslušnému orgánu v inej krajine príliš neskoro.

Informujte sa u vnútroštátnych orgánov o zákonných lehotách pre žiadosti o rodinné dávky. Ak ich nedodržíte, môžete o ne prísť.

Vnútroštátne orgány sú povinné navzájom spolupracovať a vymieňať si všetky informácie potrebné na vyriešenie vašej žiadosti. Aby dokázali prekonať jazykové bariéry, používajú pri výmene informácií štandardné dokumenty.

Rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Všetky krajiny poskytujú rodinné dávky v nejakej forme, ale ich výška a podmienky ich priznania sa vo veľkej miere líšia. V niektorých krajinách budete dostávať pravidelné dávky, zatiaľ čo v iných krajinách získate na základe svojej rodinnej situácie namiesto dávok daňové úľavy.

Pozrite si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hosťovskej krajine, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli mať výrazný dosah na váš celkový príjem.

Informácie o rodinných dávkach podľa jednotlivých štátov:

Výber štátu:

Európsky poradca v oblasti zamestnanosti vám poskytne aj základné informácie o rodinných dávkach, na ktoré máte nárok vo vašej novej krajine.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo