Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Ülikooli õppemaks ja rahaline toetus

 • Olen taanlane ja soovin õppida Saksamaal, kuid ülikool, millega ma ühendust võtsin, väidab, et pean maksma õppemaksu. Kas teises ELi liikmesriigis õppivad ELi kodanikud ei ole õppemaksu maksmisest vabastatud?

  EI − ELi õigus ei vabasta teid õppemaksu maksmisest! Selle kohaselt peab teid kohtlema võrdselt selle riigi kodanikega, kus te õppida soovite. Kui käesoleval juhul peavad Saksa üliõpilased maksma õppemaksu, siis peate seda tegema ka teie.

 • Olen prantslane ja soovin õppida Iirimaal. Iirimaa ülikoolid ei küsi Iirimaa kodanikelt õppemaksu − kas olen samuti selle maksmisest vabastatud?

   JAH − ELi õiguse kohaselt on kõigil ELi kodanikel õigus kasutada vastuvõtva riigi haridussüsteemi selle riigi kodanikega samadel tingimustel. See tähendab, et Prantsuse kodanikke tuleb õppemaksu osas kohelda samamoodi, kui iiri üliõpilasi.

 • Šotimaal asuv ülikool küsib minult (olen inglane) suuremat tasu, kui Šotimaalt ja teistest ELi liikmesriikidest pärit üliõpilastelt. Kas siin on tegemist diskrimineerimisega, mille puhul saaks EL mind aidata?

  EI − see on küsimus, mis on seotud Ühendkuningriigi ja selle kodanike vaheliste suhetega. See on siseriiklik poliitika ning sellel ei ole mingit seost Euroopa õigusega.

 • Olen tšehh ja asusin elama Ühendkuningriiki, kui olin 12-aastane. Sooviksin asuda õppima siinses ülikoolis, kuid saaksin seda endale lubada vaid juhul, kui saaksin toetust. Kust peaksin asjaomast toetust küsima − kas Tšehhi Vabariigi või Ühendkuningriigi ametiasutustelt?

  Eelkõige Ühendkuningriigi ametiasutustelt – ELi liikmesriikide valitsused peavad andma oma riigi kodanikega võrdset toetust neile ELi liikmesriikide kodanikele, kes on nende alalised elanikud. Alaline elamine tähendab 5-aastast pidevat elamist asjaomases riigis. Seega kui olete oma kursuse alguskuupäevaks Ühendkuningriigis elanud 5 aastat või kauem, on teil õigus saada Ühenkuningriigi üliõpilastega võrdset toimetulekutoetust.

 • Olen poolakas, lõpetasin hiljuti Poolas bakalaureuseõppe ning soovin nüüd alustada magistriõpet Prantsusmaal. Kas mul on õigus saada õppetoetust nii Poolas, kui Prantsusmaal?

  VÕIB-OLLA − ELi liikmesriikide valitsused ei ole kohustatud andma toetusi või laene teistest ELi liikmesriikidest pärit üliõpilastele. Samuti ei ole nad kohustatud toetama oma riigi kodanikke, kui need otsustavad välismaale õppima minna.

  Need otsused tehakse täielikult asjaomaste valitsuste äranägemise järgi: mõnede riikide toimetulekutoetuste puhul piiratakse oma kodanike võimalusi välismaal õppimisel.

  Võtke ühendust mõlema riigi ametiasutustega, et saada teada, millist abi nad saavad teile anda.

 • Kas kaotan oma koduriigi toimetulekutoetuse, kui asun välismaale õppima?

  TÕENÄOLISELT − teie riigi valitsus võib otsustada, kas anda teile toimetulekutoetust juhul, kui asute välismaale õppima: küsige neilt asjaomaste eeskirjade kohta.

  Kuid kui teie koduriigi valitsus annab toetust, peab ta tagama, et abikõlblikkuse eeskirjad ei piiraks põhjendamatult teie liikumisvabadust.

 • Olen Austria kodanik ning õpin Ühendkuningriigis täisajaga õigusteadust. Taotlesin õppelaenu ja toimetulekutoetust, mida ei rahuldatud. Kas mul on õigus saada rahalist abi Ühendkuningriigis samadel alustel Briti üliõpilastega?

  EI − teil on Briti kodanikega võrdne õigus samadele toetustele, et tasuda õppimise eest, kuid teil ei ole automaatselt õigust toimetulekutoetusele Briti kodanikega võrdsetel alustel. ELi liikmesriigid ei ole kohustatud maksma toimetulekutoetust inimestele, keda ei käsitata alaliste elanikena, välja arvatud juhul, kui nad kvalifitseeruvad töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjatena (või sellise staatuse säilitanud isikutena) ja nende pereliikmetena.
 • Olen prantslane ja soovin õppida Tšehhi Vabariigis. Kas pean saama Tšehhi Vabariigi residendiks, et minu suhtes kohaldataks sama õppemaksu, nagu tšehhi üliõpilaste puhul?

  EI − Tšehhi Vabariigis õppiva Prantsuse kodanikuna ei saa teilt ELi eeskirjade kohaselt küsida suuremat õppemaksu, kui Tšehhi Vabariigi kodanikelt. Siiski ei pruugi teil olla õigust saada toimetulekutoetust Tšehhi ametiasutustelt, välja arvatud juhul, kui te olete alaline elanik.
 • Kas ELis asuval koolil on lubatud nõuda mittekodanikelt suuremat õppemaksu kui asjaomase riigi kodanikelt? Näiteks, kas Poolas asuv kool võib küsida Ühendkuningriigi kodanikult suuremat õppemaksu kui Poola kodanikult?

  EIELis asuvad koolid ei tohi diskrimineerida kodakondsuse alusel, seega käesoleval juhul ei saa Poola kool küsida Ühendkuningriigi kodanikult suuremat õppemaksu kui Poola üliõpilastelt.
 • Olen tšehh ning olen Ühendkuningriigis elanud ja töötanud poolteist aastat.  Taotlesin õppetoetust, kuid mulle pakuti väiksemat summat, kuna olen võõrtöötaja. Kas mul on õigus saada täielikku toetust?

  VÕIB-OLLA − teil võib olla õigus õppetoetusele, kui teie koolitus on seotud teie eelneva tööga. Sellisel juhul oleks teil õigus saada Ühendkuningriigi üliõpilastega võrdset toetust. Toetuse suurus sõltub leibkonna sissetuleku suurusest: mida suurem on sissetulek, seda väiksem on toetus.

 

Lisateave selle teema kohta
Ülikooli õppemaks ja rahaline toetus
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid