Ostatnio sprawdzono : 16/07/2018

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką Brytaniąen
 • Publikacje UE na temat brexitu
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituen

Formalności administracyjne i potrzebne dokumenty

Procedury wymagane do uzyskania prawa do wykonywania zawodu regulowanego w innym kraju UE zależą od tego, czy:

Aby uzyskać informacje o tym, jakie zasady obowiązują w konkretnym przypadku, skontaktuj się z krajowym urzędem odpowiedzialnym za udzielanie prawa do wykonywania danego zawodu w państwie członkowskim, w którym chcesz się o nie ubiegać.

W bazie danych z informacjami na temat zawodów regulowanych en znajdziesz informacje o tym, które zawody są zawodami regulowanymi w poszczególnych krajach UE i które urzędy przyznają prawo do ich wykonywania.

Będziesz musiał się dowiedzieć, jak brzmi nazwa konkretnego zawodu w języku urzędowym danego kraju. Na przykład jeśli chcesz pracować w Niemczech jako piekarz, wyszukaj w bazie danych słowo „Bäcker".

Jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest regulowany również w Twoim kraju rodzinnym, możesz wyszukać go w swoim języku, a potem - w opisie - znaleźć angielski odpowiednik. Kiedy na niego klikniesz, wyświetli się lista nazw tego zawodu w językach krajów, w których jest on zawodem regulowanym. Jeśli kraju, w którym chcesz pracować, nie ma na tej liście, może to oznaczać, że w tym kraju nie jest to zawód regulowany.

Jeśli nie znajdziesz swojego zawodu w bazie danych, możesz zasięgnąć informacji w   krajowych punktach kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowychen w kraju, w którym chcesz pracować. Tam również dowiesz się, do którego organu się zwrócić i jakie dokumenty należy przedstawić.

Co zamierzasz?

Chcę osiedlić się za granicą i tam wykonywać mój zawód.

Jeśli chcesz osiedlić się z innym kraju UE, gdzie uprawiany przez Ciebie zawód jest zawodem regulowanym, zanim zaczniesz go wykonywać w tym kraju, Twoje kwalifikacje muszą tam zostać w pełni uznane.

Kiedy Twoje kwalifikacje zostaną uznane, uzyskasz prawo do wykonywania swojego zawodu na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju oraz inne osoby, których kwalifikacje zostały w tym kraju uznane.

Przygotowanie wniosku

Organ odpowiedzialny za udzielanie prawa dostępu do zawodu w konkretnym kraju wyjaśni, jakie dokumenty należy przedstawić.

Jeśli Twój zawód nie jest regulowany w kraju rodzinnym, możliwe, że nie posiadasz odpowiedniego dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniu zawodowym. W tej sytuacji trzeba będzie w inny sposób udowodnić, że podczas ostatnich dziesięciu lat wykonywałeś swój zawód przez co najmniej dwa lata.

Procedury i terminy

Od chwili złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych władze mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i zażądanie wszelkich potrzebnych dokumentów.

Od chwili otrzymania kompletnego wniosku muszą podjąć decyzję w terminie:

 • trzech miesięcy w przypadku lekarzy, pielęgniarek ogólnych, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów i architektów, którym przysługuje prawo do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowychen
 • czterech miesięcy w przypadku pozostałych zawodów.

Jeśli władze uznają, że Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe nie spełnia kryteriów stosowanych w danym kraju, mogą zażądać od Ciebie podjęcia dodatkowych działań w celu udowodnienia Twoich kwalifikacji. Zasadniczo powinieneś mieć wybór między testem umiejętności a stażem adaptacyjnym (który może trwać nawet do trzech lat).

W razie odrzucenia wniosku władze muszą przedstawić uzasadnienie.

Jeśli nie podejmą decyzji w przewidzianym terminie, możesz zwrócić się do naszych służb udzielających wsparcia lub do krajowych punktów kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowychen . Jeżeli to nie pomoże, możesz dochodzić swoich praw przed sądem krajowym.

Chcę przez jakiś czas świadczyć usługi za granicą.

Jeśli zamierzasz tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju UE, musisz prowadzić działalność w kraju rodzinnym - choć w momencie ubiegania się o prawo do wykonywania zawodu za granicą nie musisz wykonywać swojego zawodu w kraju.

Aby tymczasowo pracować w innym kraju UE, nie musisz składać wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych. Być może konieczne będzie jednak złożenie pisemnego oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Władze mogą też zażądać, byś odnawiał to oświadczenie co roku, jeśli nadal zamierzasz tymczasowo świadczyć swoje usługi w tym kraju.

W krajowym punkcie kontaktowym ds. kwalifikacji zawodowychen w kraju, w którym chcesz pracować, dowiesz się, czy ten wymóg Cię obowiązuje.

Oświadczenie

Jeśli masz obowiązek złożyć oświadczenie, trzeba przedstawić je bezpośrednio urzędowi w kraju przyjmującym odpowiedzialnemu za sprawy związane z Twoją grupą zawodową (aby dowiedzieć się, który to urząd, zwróć się do krajowego punktu kontaktowegoen w tym kraju ).

Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i dane kontaktowe
 • obywatelstwo
 • zawód uprawiany w kraju, w którym zazwyczaj pracujesz, i zawód, który chcesz wykonywać w kraju przyjmującym
 • informacje o Twoim ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej: ubezpieczyciel, numer umowy (zapytaj o to swojego pracodawcę)
 • wzmiankę o poprzednich oświadczeniach złożonych w tym samym kraju.

Kiedy składasz oświadczenie po raz pierwszy lub kiedy zgłaszasz zmiany w swojej sytuacji, musisz załączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający Twoje obywatelstwo
 • dowód potwierdzający, że prowadzisz działalność zarejestrowaną w kraju UE i że nie jesteś objęty zakazem wykonywania zawodu (nawet czasowo)
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
 • jeśli Twój zawód oraz kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji do jego wykonywania nie są regulowane w kraju, w którym zazwyczaj uprawiasz ten zawód: dowód, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wykonywałeś dany zawód przynajmniej przez dwa lata
 • jeśli Twój zawód związany jest z kwestiami bezpieczeństwa (np. ochroniarz): dowód, że nie zostałeś nigdy skazany za popełnienie poważnego przestępstwa.

Dokumenty potwierdzające mogą się różnić w zależności od kraju. Skontaktuj się z urzędem odpowiedzialnym za kwestie związane z Twoim zawodem, aby sprawdzić, jakie dokumenty są uznawane za ważny dowód.

Terminy

W większości przypadków możesz przedstawić oświadczenie w dowolnym momencie, zanim zaczniesz pracować w kraju przyjmującym (nawet jeśli nie jesteś pewien, czy rzeczywiście podejmiesz tam pracę).

Jeśli jednak zawód, który zamierzasz wykonywać, wiąże się z ryzykiem w zakresie zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, urząd w kraju przyjmującym może przeprowadzić uprzednią kontrolę kwalifikacji.

Oznacza to, że nie możesz zacząć pracować przed zakończeniem tej kontroli i otrzymaniem oficjalnego zezwolenia.

Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. kwalifikacji zawodowychen .

Jeśli tak, urząd w kraju przyjmującym ma dwa miesiące na przeanalizowanie Twoich kwalifikacji i stwierdzenie, czy musisz podjąć dodatkowe działania, jak na przykład odbycie stażu adaptacyjnego lub zdanie testu kwalifikacyjnego.

Z reguły wymagania te powinieneś spełnić w terminie miesiąca od chwili otrzymaniu informacji o nich. Jeśli to niemożliwe (np. musisz zdać egzamin, ale w tym okresie żadne egzaminy nie są organizowane), możesz zwrócić się do naszych służb udzielających pomocy.

Aby przyspieszyć ten proces, sprawdź, czy Twoje oświadczenie na pewno zawiera wszystkie wymagane informacje i czy załączyłeś do niego niezbędne dokumenty. Ich brak lub błędne dane mogą powodować niepotrzebne opóźnienia.

Tłumaczenia uwierzytelnione i przysięgłe

W celu wykazania prawdziwości dokumentów władze mogą poprosić Cię o przedstawienie uwierzytelnionych kopii i/lub tłumaczeń przysięgłych części najważniejszych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, takich jak certyfikaty potwierdzające Twoje kwalifikacje. W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumacz przysięgły gwarantuje ich wierność z oryginałem.

Przepisy UE zakładają jednak, że:

Władze nie mają prawa żądać tłumaczeń przysięgłych w przypadku:

Powyższe informacje są podsumowaniem skomplikowanych przepisów, od których istnieją liczne wyjątki.

Aby sprawdzić, czy niektóre wyjątki nie dotyczą przypadkiem Twojej sytuacji, zapoznaj się z Vše, co chcete vědět o uznávání odborných kvalifikací .

Prawdziwa historia

Poznaj swoje prawa, aby uniknąć zbędnych formalności

Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii. Władze tego kraju zażądały od niej, aby austriacki tłumacz przysięgły przetłumaczył wszystkie dokumenty załączone do jej wniosku.

Władze nie mogą jednak żądać od Katariny przedstawienia uwierzytelnionych tłumaczeń przysięgłych jej dyplomów. W przypadku kilku kategorii dyplomów - potwierdzających kwalifikacje lekarzy, pielęgniarek ogólnych, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów i architektów - tłumaczenia przysięgłe nie są wymagane.

Zanim podejmiesz pracę:

Możliwe, że po tym jak Twoje kwalifikacje zawodowe zostaną uznane, aby móc korzystać z tytułu zawodowego i rozpocząć wykonywanie swojego zawodu, i tak będziesz musiał zarejestrować się w odpowiedniej organizacji zawodowej. W niektórych przypadkach władze krajowe mogą też skierować Cię na test poziomu znajomości języka.

Więcej informacji

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: