Τελευταίος έλεγχος : 04/05/2018

Ετήσιοι λογαριασμοί

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Η τήρηση ετήσιων λογαριασμών δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση. Χάρη σ' αυτήν γνωρίζετε την κατάσταση της επιχείρησής σας παρακολουθώντας τα έσοδα και τις δαπάνες της. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να εκπονούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.

Αν είστε αυτοαπασχολούμενος ή η εταιρεία σας έχει συσταθεί με νομική μορφή που συνεπάγεται απεριόριστη ευθύνη, τότε η επιχείρησή σας δεν υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ: θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί από κάθε κράτος μέλος.

Απλουστευμένοι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Αν είστε μια μικρή εταιρεία (με 50 το πολύ υπαλλήλους), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν μόνο τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, και ορισμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως να απαιτήσουν λογιστικό έλεγχο και διαχειριστική έκθεση.

Υπεραπλουστευμένοι κανόνες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που έχουν:

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν χαμηλότερα μεγέθη: σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεστε για τα κριτήρια αυτά.  Αν η μικρή σας επιχείρηση υπερβαίνει δύο από αυτά τα τρία κριτήρια επί δύο συναπτά έτη, εφαρμόζονται οι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις!

Ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο είστε εγκατεστημένοι, το υπεραπλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

Παρόλο που αυτοί οι απλουστευμένοι κανόνες επιτρέπονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, δεν εφαρμόζονται από όλες τις χώρες της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Επιλέξτε χώρα
 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbedeenfrnl
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Γαλλίαfrenfr
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdk
 • Ελλάδαgr
 • Εσθονίαeeenet
 • Ηνωμένο Βασίλειοgben
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισλανδίαisen
 • Ισπανίαesenes
 • Ιταλίαitenit
 • Κάτω Χώρεςnlennl
 • Κροατίαhrenhr
 • Κύπροςcyelen
 • Λετονίαlv
 • Λιθουανίαltenlt
 • Λιχτενστάινlien
 • Λουξεμβούργοludeenfr
 • Μάλταmtenmt
 • Νορβηγίαnoen
 • Ουγγαρίαhuenhu
 • Πολωνίαplenpl
 • Πορτογαλίαptenpt
 • Ρουμανίαroenro
 • Σλοβακίαskensk
 • Σλοβενίαsi
 • Σουηδίαseensv
 • Τσεχική Δημοκρατίαczcsen
 • Φινλανδίαfienfisv

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλες οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ οφείλουν να συντάσσουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο διεθνών προτύπων - τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα περισσότερα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης την εφαρμογή των ΔΠΧΑ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς μη εισηγμένων εταιρειών. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν ή να απαιτούν την εφαρμογή των ΔΠΧΑen για επιμέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις ορισμένων εταιρειών.

Τα πρότυπα αυτά καταρτίζονται από έναν ανεξάρτητο λογιστικό φορέα, τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/International Accounting Standards Boarden (IASB) και εν συνεχεία εγκρίνονται από την ΕΕ.

Κανόνες για επιχειρήσεις εκτός ΕΕ

Για να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα των εμπορικών συναλλαγών για όλα τα μέρη, η ΕΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την παγκόσμια σύγκλιση των λογιστικών κανόνων. Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ να συντάσσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή ισοδύναμα εθνικά λογιστικά πρότυπα.

Νομοθεσία της ΕΕ

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: