Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 04/05/2018

Ετήσιοι λογαριασμοί

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Η τήρηση ετήσιων λογαριασμών δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση. Χάρη σ' αυτήν γνωρίζετε την κατάσταση της επιχείρησής σας παρακολουθώντας τα έσοδα και τις δαπάνες της. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να εκπονούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.

Αν είστε αυτοαπασχολούμενος ή η εταιρεία σας έχει συσταθεί με νομική μορφή που συνεπάγεται απεριόριστη ευθύνη, τότε η επιχείρησή σας δεν υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ: θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί από κάθε κράτος μέλος.

Απλουστευμένοι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Αν είστε μια μικρή εταιρεία (με 50 το πολύ υπαλλήλους), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν μόνο τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, και ορισμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως να απαιτήσουν λογιστικό έλεγχο και διαχειριστική έκθεση.

Υπεραπλουστευμένοι κανόνες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που έχουν:

  • Το πολύ 10 υπαλλήλους
  • Συνολικό ισολογισμό κάτω των 350.000 ευρώ
  • Καθαρό κύκλο εργασιών κάτω των 700.000 ευρώ

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν χαμηλότερα μεγέθη: σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεστε για τα κριτήρια αυτά.  Αν η μικρή σας επιχείρηση υπερβαίνει δύο από αυτά τα τρία κριτήρια επί δύο συναπτά έτη, εφαρμόζονται οι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις!

Ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο είστε εγκατεστημένοι, το υπεραπλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Λιγότερες πληροφορίες στο παράρτημα των λογαριασμών - κάθε τι που εξηγείται στο κάτω μέρος του ισολογισμού δεν χρειάζεται να εξηγείται στην ετήσια έκθεση
  • Απλουστευμένη δημοσίευση των λογαριασμών σας – οι λογαριασμοί αποστέλλονται σε μία ενιαία εθνική αρχή, όπως η εφορία σας, η οποία τους δημοσιεύει για λογαριασμό σας
  • Απλουστευμένη δομή για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
  • Καμία υποχρέωση υπολογισμού δεδουλευμένων στο τέλος της χρήσης και προπληρωμών - εκτός από τις δαπάνες για πρώτες ύλες και αναλώσιμα, προσωπικό, προσαρμογές αξίας και φόρους

Παρόλο που αυτοί οι απλουστευμένοι κανόνες επιτρέπονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, δεν εφαρμόζονται από όλες τις χώρες της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλες οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ οφείλουν να συντάσσουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο διεθνών προτύπων - τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα περισσότερα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης την εφαρμογή των ΔΠΧΑ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς μη εισηγμένων εταιρειών. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν ή να απαιτούν την εφαρμογή των ΔΠΧΑEnglish για επιμέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις ορισμένων εταιρειών.

Τα πρότυπα αυτά καταρτίζονται από έναν ανεξάρτητο λογιστικό φορέα, τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/International Accounting Standards BoardEnglish (IASB) και εν συνεχεία εγκρίνονται από την ΕΕ.

Κανόνες για επιχειρήσεις εκτός ΕΕ

Για να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα των εμπορικών συναλλαγών για όλα τα μέρη, η ΕΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την παγκόσμια σύγκλιση των λογιστικών κανόνων. Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ να συντάσσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή ισοδύναμα εθνικά λογιστικά πρότυπα.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.