Viimati ajakohastatud: 11/03/2019

CE-märgis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Paljude toodete puhul on vajalik CE-märgis, enne kui neid võib müüa Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). CE-märgis kinnitab, et teie toodet on hinnatud ning see vastab ELi keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. See kehtib nii EMPs kui väljaspool seda valmistatud toodete suhtes, mida turustatakse EMPs.

CE-märgis kehtib ainult toodete suhtes, mille puhul on kehtestatud kogu ELi hõlmavad nõuded.

Oma tootele CE-märgise kinnitamiseks peate koostama tehnilise toimiku, milles tõendate, et teie toode vastab kõigile ELis kehtivatele nõuetele. Tootjana lasub teil ainuvastutus kinnitada toote vastavust kõigile nõuetele. Kui teie toode on saanud CE-märgise, võib osutuda vajalikuks esitada toote turustajatele ja/või importijatele kõik märgisega seotud toetavad dokumendid.

Kuidas saada CE-märgist?

Tootjaden peavad järgima eri etappe:

1. Tehke kindlaks ELi nõuded teie toote suhtes

Kogu ELis kehtivad nõuded on sätestatud direktiivides, mis hõlmavad eri tooteid või tootesektoreiden, näiteks:

Nendes direktiivides sätestatakse peamised nõuded, millele tooted peavad vastama.

2. Kontrollige, kas teie toode vastab konkreetsetele nõuetele

Teie ülesanne on veenduda, et teie toode vastab kõigile ELi õiguslikele nõuetele. Kui ühtlustatud Euroopa standardiden on teie toote puhul olemas ning te järgite neid tootmisprotsessis, siis eeldatakse, et teie toode vastab asjaomastele ELi direktiividega kehtestatud nõuetele.

Standardite järgimine on vabatahtlik – teil ei ole kohustust seda teha. Võite valida ka muid tehnilisi lahendusi, et täita asjaomases ELi direktiivis sätestatud põhilisi nõudeid.

3. Selgitage välja, kas teavitatud asutus peab teie toodet katsetama

Mõnede toodete puhul peavad konkreetsed vastavushindamisasutused (nn teavitatud asutused) tõendama, et teie toode vastab konkreetsetele tehnilistele nõuetele. See ei ole kõigi toodete puhul kohustuslik. Kasutage andmebaasi Nandoen, et teha kindlaks, millise teavitatud asutusega teie juhtumi puhul ühendust võtta.

4. Katsetage oma toodet

Kui sõltumatu asutus ei pea teie toodet tõendama, on teie ülesanne kontrollida toote vastavust tehnilistele nõuetele. See hõlmab toote kasutamisel ilmnevate võimalike ohtude hindamist ja dokumenteerimist.

5. Koostage tehniline toimik

Teie tehniline toimik peaks hõlmama kõiki dokumente, mis kinnitavad teie toote vastavust tehnilistele nõuetele.

6. Kinnitage CE-märgis ning koostage vastavusdeklaratsioon

Lõpuks võite CE-märgise oma tootele kinnitada. Märgis peab olema nähtav, loetav ja kustumatu. Kui pidite kaasama ka teavitatud asutuse (punkt 3), siis peaksite tootele kandma ka selle asutuse identifitseerimisnumbri. Samuti peate koostama ja allkirjastama ELi vastavusdeklaratsiooni, millega kinnitatakse teie toote vastavust kõigile õiguslikele nõuetele.

Importijad

Kui tootjad peavad tagama toote vastavuse nõuetele ja kinnitama CE-märgise, siis importijaden peavad tagama, et nende turustatavad tooted vastavad kohaldatavatele nõuetele ning ei kujuta endast ohtu üldsusele ELis. Importija peab kontrollima, kas EList väljaspool asuv tootja on võtnud vajalikke meetmeid ning kas nõutavad dokumendid on vajadusel kättesaadavad.

Levitajad

Levitajatelen peavad olema põhiteadmised õiguslike nõuete kohta, sealhulgas selle kohta, milliste toodetel peab olema CE-märgis ja kaasnev dokumentatsioon. Nad peaksid olema võimelised tuvastama tooteid, mis selgelt ei vasta nõuetele. Samuti peavad nad suutma tõendada riigi ametiasutustele, et nad on tegutsenud vajaliku hoolikusega ja et neil on tootja- või importijapoolne kinnitus vajalike meetmete võtmise kohta. Lisaks peab levitaja olema võimeline aitama riigi ametiasutusi nõutava dokumentatsiooni kättesaamisel.

Lisateave

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: