Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 19/06/2018

Akcyza

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Podstawowe zasady

Jeśli Twoja firma produkuje towary objęte podatkiem akcyzowym lub handluje nimi (alkohol, napoje alkoholowe, produkty energetyczne, energia elektryczna, wyroby tytoniowe), musisz znać obowiązujące przepisy dotyczące płacenia akcyzy.

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej


Poszczególne kraje UE mogą nałożyć na te produkty również inne podatki.

Uwaga: Unijne przepisy dotyczące akcyz nie mają zastosowania w następujących regionach UE:

Regiony

 • Wyspy Kanaryjskie
 • francuskie departamenty zamorskiefrançais
 • Wyspy Normandzkie
 • Wyspy Alandzkie
 • Wyspa Helgoland
 • terytorium Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • włoska część jeziora Lugano.

W niektórych przypadkach stawki akcyzy ustalane są w oparciu o stawki w innym kraju:

 • Firmy z Monakomuszą płacić francuskąakcyzę.
 • Firmy z San Marino muszą płacić włoskiestawki podatku akcyzowego.
 • Na terytorium suwerennej bazy Zjednoczonego Królestwa w Akrotirii Dhekeliaobowiązują cypryjskiestawki akcyzy.
 • Na Wyspie Mana stosuje się takie same stawki akcyzy jak w Wielkiej Brytanii.

Produkty objęte akcyzą

Alkohol i napoje alkoholowe

 • Piwo i mieszanki piwa z napojami bezalkoholowymi
 • Wino
 • Inne napoje uzyskane w procesie fermentacji, jak np. cydr
 • Produkty pośrednie, jak np. sherry czy porto
 • Alkohol etylowy – chyba że jest wykorzystywany do produkcji innych produktów, nieprzeznaczonych do spożycia przez człowieka (jeśli jest przeznaczony do ogrzewania lub stosowania jako paliwo napędowe, może zostać nałożona na niego akcyza na produkty energetyczne)
 • Napoje spirytusowe.

Obniżone stawki akcyzy oraz zwolnienia

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy na alkohol i napoje alkoholowe. Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do alkoholu i napojów alkoholowychpdfEnglish .

W niektórych krajach mogą mieć również zastosowanie dodatkowe przepisy:

 • małym browarom ( produkującym maksymalnie 200 tys. hektolitrów piwa rocznie) i gorzelniom (produkującym maksymalnie 10 hektolitrów czystego alkoholu rocznie) może przysługiwać zniżka do wysokości 50 proc. standardowej stawki akcyzowej;
 • drobni producenci wina ( produkujący poniżej 1 tys. hektolitrów rocznie) również mogą uzyskać zniżki bądź zwolnienia;
 • nie trzeba płacić podatku akcyzowego od wyrobów domowych nieprodukowanych do celów handlowych z wyjątkiem napojów spirytusowych;
 • obniżone stawki akcyzy mogą mieć zastosowanie do wina i napojów fermentowanych o zawartości alkoholu do 8,5 proc. objętościowych.

Produkty energetyczne i energia elektryczna

Są one objęte akcyzą, kiedy wykorzystuje się je jako:

 • paliwo silnikowe
 • paliwo opałowe.

Produkty energetyczne wykorzystywane jako surowce lub do celów redukcji chemicznej bądź w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych są poza zakresem dyrektywy, co oznacza, że państwa członkowskie mogą zdecydować, czy będą pobierać podatek od takiego wykorzystania.

Główne produkty, które są opodatkowane to:

 • oleje mineralne
 • paliwa stałe: węgiel, koks, węgiel brunatny
 • gaz ziemny
 • energia elektryczna
 • alkohole, jeżeli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe
 • oleje roślinne i zwierzęce, jeżeli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe.

Obniżone stawki akcyzy oraz zwolnienia

Obowiązkowemu zwolnieniu z podatku akcyzowego podlegają:

 • produkty energetyczne i energia elektryczna, które służą do wytwarzania energii elektrycznej (ale mogą być opodatkowane ze względów ekologicznych)
 • produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi powietrznej innej niż prywatne loty niehandlowe
 • produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi na wodach wspólnotowych innej niż prywatna żegluga niehandlowa.

Opcjonalne zwolnienia z podatku akcyzowego lub stawki poniżej unijnego minimalnego poziomu opodatkowania dotyczą:

 • „zielonej" energii elektrycznej
 • energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wytwarzania energii
 • produktów energetycznych wykorzystywanych do wysokosprawnej kogeneracji oraz wytwarzania energii
 • żeglugi na śródlądowych drogach wodnych
 • energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla i paliw stałych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe
 • zakładów energochłonnych (niektóre przepisy muszą być przestrzegane)
 • biopaliw (niektóre przepisy muszą być przestrzegane).

Opcjonalne zróżnicowane stawki opodatkowania powyżej unijnego minimalnego poziomu opodatkowania dotyczą:

 • transportu publicznego
 • karetek pogotowia ratunkowego
 • handlowych zastosowań olejów gazowych (duże samochody ciężarowe).
 • zróżnicowania w zależności od jakości i ilości produktu energetycznego (np. zawartość siarki w paliwie).

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy na produkty energetyczne. Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do produktów energetycznychpdfEnglish .

Wyroby tytoniowe

Prawodawstwo UE dotyczące podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowychfrançaisDeutschEnglish definiuje następujące kategorie produktów:

 • papierosy
 • cygara
 • cygaretki
 • tytoń do palenia (np. drobno krojony tytoń przeznaczony do samodzielnego skręcania papierosów).

Prawodawstwo UE ustanawia zasady opodatkowania oraz minimalne stawki.

Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do wyrobów tytoniowychpdfEnglish .

Inne zwolnienia

Towary podlegające akcyzie zazwyczaj są z niej zwolnione, jeśli są przeznaczone na potrzeby:

 • stosunków dyplomatycznych lub konsularnych
 • sił zbrojnych dowolnego z krajów członkowskich NATO
 • organizacji międzynarodowych.

Kiedy produkty podlegające akcyzie są dostarczane do tych celów, musi być do nich załączony certyfikat zwolnienia.

Kraje UE mogą również zwolnićtowary objęte akcyzą z wymogu jej zapłacenia, jeśli są one sprzedawane:

 • w sklepach bezcłowych i przewożone w bagażu osobistym podróżnego do kraju poza UE lub na terytorium UE nieobjęte unijnymi przepisami dotyczącymi akcyzy
 • na pokładzie statku lub samolotupodczas podróży morskiej lub lotu z kraju spoza UE lub do kraju spoza UE bądź też z terytorium UE nieobjętego unijnymi przepisami dotyczącymi akcyzy lub na takie terytorium.
Kto płaci akcyzę i kiedy?
 

Sprzedaż innej firmie

Kiedy należy zapłacić podatek akcyzowy?

Istnieje zasadnicza różnica między okresem, kiedy produkt zaczyna podlegać akcyzie, a terminem jej zapłaty.

Większość produktów zaczyna podlegać akcyzie, gdy tylko zostaną wyprodukowane lub zaimportowanedo UE.

Ale w praktyce płatność akcyzy może być odroczona do momentu, gdy produkt zostanie „dopuszczony do konsumpcji". To znaczy wtedy, gdy produkty nie podlegają już przepisom o zawieszeniu poboru akcyzy. Pamiętaj, że aby móc produkować, składować lub przewozić towary podlegające akcyzie bez konieczności jej płacenia (w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy), niezbędne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia w odpowiednim krajufrançaisDeutschEnglish .

Jeśli produkty objęte akcyzą zostaną zniszczone lub utracone jeszcze przed ich dopuszczeniem do obrotu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub katastrofy naturalnej, opłacenie akcyzy nie jest wymagane.

Kto płaci akcyzę?

Podatek akcyzowy opłaca:

 • osoba lub firma, która jest „ uprawnionym właścicielem" miejsca, w którym produkty podlegające akcyzie są produkowane, przetwarzane lub magazynowane bądź z którego lub do którego są wysyłane
 • wszelka inna osoba – nadawca, odbiorca, przewoźnik, strona trzecia dostarczająca gwarancji dotyczącej przewozu itp. – z powodu której przestał obowiązywać zawieszony pobór akcyzy od tych towarów
 • osoba, która zadeklarowała import, jeśli towary zostały zaimportowane i nie zostały bezpośrednio objęte zawieszonym poborem akcyzy.

Transport towarów do różnych krajów UE bez płacenia akcyzy

Abyś jako sprzedawca mógł przewozić towary z zachowaniem zawieszenia poboru akcyzy (czyli akcyzę będzie musiał zapłacić kupujący w kraju docelowym, zgodnie ze stawkami tego kraju), musisz przestrzegać poniższych zasad.

Zasada nr 1 – Gwarancja chroniąca przed zagrożeniami związanymi z transportem

Kraj UE, z którego wysyłane są towary, wymaga, by były one objęte gwarancją obejmującą ryzyko związane z przewozem, ważną w całej UE.

Gwarancji takiej może również udzielić sam sprzedawca (właściciel składu czy zarejestrowany wysyłający), może jej też udzielić przewoźnik lub kupujący – albo kilka różnych osób/podmiotów np. sprzedawca, przewoźnik czy kupujący.

Kraj UE, z którego towary są wysyłane, może odstąpić od tego wymogu, jeśli towary są przewożone wyłącznie na jego terytorium.

Gwarancja nie jest również potrzebna w przypadku przemieszczania produktów energetycznych w obrębie UE, pod warunkiem że ich przemieszczanie odbywa się drogą morską lub stałym rurociągiem oraz jeśli wyrażą na to zgodę zainteresowane państwa członkowskie.

Zasada nr 2 – Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD)

Razem z gwarancją musisz też wysłać za pośrednictwem systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS)françaisDeutschEnglish elektroniczny dokument administracyjny (e-AD) do odpowiedniego urzędu pobierającego akcyzę w Twoim kraju.

Urząd ten:

 • sprawdza, czy dane wpisane w dokumencie e-AD są ważne (np. numer zezwolenia akcyzowego sprzedawcy i kupującego), i podaje Ci jego administracyjny kod referencyjny
 • przesyła dokument e-AD do podobnego urzędu w kraju UE kupującego (urząd ten przesyła dokument kupującemu).

Przed przetransportowaniem towaru musisz wydrukować dokument e-AD z jego administracyjnym kodem referencyjnym i wręczyć go firmie przewozowej.

Dokument e-AD możesz anulować w każdej chwili przed rozpoczęciem przewozu. Podczas przewozu możesz również zmienić miejsce przeznaczenia za pośrednictwem systemu EMCS.

Jeśli system EMCS jest niedostępny, możesz mimo to przewieźć towary, nie płacąc akcyzy, jeśli:

 • załączysz do nich dokument w formie papierowej zawierający te same dane co e-AD
 • powiadomiszo tym odpowiedni urząd w kraju, z którego towary są wysyłane. Niektóre kraje wymagają, aby firma uzyskała zezwolenie, jeszcze zanim towar opuści ich terytorium.

Zasada nr 3 – Otrzymanie towarów

Kupujący ma 5 dni roboczych na potwierdzenie otrzymania towarów za pośrednictwem sytemu EMCS. Następnie:

 • odpowiedni urząd w kraju przeznaczenia sprawdza, czy potwierdzenie jest ważne
 • rejestruje raport odbioru i przesyła go do podobnego urzędu w kraju, z którego towar został wysłany, a ten z kolei przesyła go sprzedawcy.

Po otrzymaniu tego raportu możesz zwrócić się o zwolnienie Twojej gwarancji.

Jeśli zastosujesz się do tych 3 zasad, nie będziesz musiał – jako sprzedawca – płacić akcyzy od przewożonych towarów.

Zwróć szczególną uwagę na ilość wskazaną w raporcie odbioru – to tylko od tej potwierdzonej ilości nie musisz płacić akcyzy.

Jeśli jakieś produkty zostały utracone lub uszkodzone w czasie transportu – i zostało to potwierdzone przez władze w kraju, w którym strata lub szkoda powstała lub została wykryta – można odpowiednio zmienić w dokumentacji odebraną i potwierdzoną ilość.

Sprawdź numer akcyzy firmy, z którą prowadzisz interesy

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zezwolenia akcyzowego firmy partnerskiej jest ważny, możesz do tego celu skorzystać z systemu wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego SEED .

Jeśli numer Twojego partnera handlowego jest ważny, system SEED pokaże listę produktów, którymi może on handlować.

Sprzedaż prywatnym klientom

Jeśli sprzedajesz towary objęte akcyzą bezpośrednio prywatnym klientom w swoim kraju, musisz naliczać akcyzę zgodnie ze stawkamiw nim obowiązującymi.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących produktów kupowanych i przewożonych przez osoby prywatne podczas podróży między krajami UE, pod warunkiem że zakupione produkty są przeznaczone do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży, z wyjątkiem nowych środków transportu. Podatki ( VATDeutschfrançaisEnglish i akcyzaDeutschfrançaisEnglish ) są wliczone w cenę produktu w kraju jego zakupu, nie trzeba zatem płacić żadnych dodatkowych podatków w innym państwie członkowskim.

Wyroby tytoniowe i alkohol

Specjalne zasady obowiązują jednak w przypadku produktów podlegających akcyzie, takich jak napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Jeżeli osoba prywatna dokona zakupu takich produktów w jednym państwie członkowskim i przewozi je do innego państwa członkowskiego, nie musi płacić podatku akcyzowego w kraju docelowym, pod warunkiem że produkty te:

 • są przeznaczone do osobistego użytku podróżnego oraz
 • są przez niego osobiście przewożone.

W celu ustalenia, czy produkty te są przeznaczone do własnego użytku podróżnego, państwa członkowskie muszą uwzględniać wszystkie istotne czynniki. Jednym z takich czynników jest ilość przewożonych towarów. Państwa członkowskie mogą ustalić orientacyjne progi określające, do jakiej ilości towary można uznawać za przeznaczone na własny użytek podróżnego. Progi te powinny wynosić co najmniej:

a) wyroby tytoniowe

 • papierosy – 800 sztuk
 • cygaretki (cygara ważące nie więcej niż 3 g każde) – 400 sztuk
 • cygara - 200 sztuk
 • tytoń do palenia – 1 kg

b) napoje alkoholowe

 • napoje spirytusowe – 10 litrów
 • produkty pośrednie – 20 litrów
 • wino (w tym maksymalnie 60 l wina musującego) – 90 litrów
 • piwo – 110 litrów.

W przypadku wyrobów tytoniowych kraje UE mogą ograniczyć liczbę papierosów, jaką można przywieźć ze sobą z niektórych krajów UE, które jeszcze nie wprowadziły minimalnych stawek podatku akcyzowego. Limit ten nie może być niższy niż 300 papierosów.

Obecnie limity takie stosują: Austria, Chorwacja, Dania, Niemcy, Irlandia, Słowenia, Szwecja i Włochy w odniesieniu do osób przyjeżdżających z: Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii.

Sprzedaż online i na odległość

Jeśli sprzedajesz towary objęte akcyzą prywatnym klientom przez internet, musisz zapłacić akcyzę według stawki kraju, w którym mieszka klient.

W większości krajów UE musisz mieć swojego przedstawiciela podatkowego, który m.in. dokona zapłaty akcyzy w Twoim imieniu – jeśli wyraził na to zgodę właściwy urząd w tym krajufrançaisDeutschEnglish.

Przed wysyłką towaru musisz:

 • poinformować urząd w kraju przeznaczenia o dostawie
 • zagwarantować mu, że akcyza została opłacona.

Ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego

Jeśli już zapłaciłeś w swoim kraju akcyzę od towarów, które sprzedałeś, możesz uzyskać zwrot tej kwoty, aby nie płacić jej podwójnie. Aby uzyskać taki zwrot, musisz:

 • poinformować urząd w swoim kraju o wysyłce towaru (oraz o kraju przeznaczenia)
 • przedstawić mu dowód, że opłaciłeś akcyzę w kraju przeznaczenia.

Wyroby tytoniowe

Sprzedaż online wyrobów tytoniowych może podlegać w niektórych krajach UE ograniczeniom w postaci:

 • wymogu używania znaczków skarbowych kraju przeznaczenia lub innych oznaczeń fiskalnych, które stanowią dowód, że akcyza została opłacona w tym kraju
 • wymogu zamieszczania ostrzeżeń o zagrożeniach dla zdrowia w języku/językach kraju przeznaczenia
 • wymogu zarejestrowania się w państwie członkowskim, w którym sprzedawca ma siedzibę oraz w kraju, w którym mieszka konsument.

Państwa członkowskie mogą zakazać transgranicznej sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych.

Informacje

Konsultacje publiczne

 • Konsultacje publiczne dotyczące akcyzy stosowanej do wyrobów tytoniowych i możliwości opodatkowania produktów nowatorskich English

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.