Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/03/2018

Ebaõiglased lepingutingimused

Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt peavad tarbijatega sõlmitavad lepingud vastama teatavatele õigluse ja läbipaistvuse nõuetele.

Milliseid lepingutingimusi see puudutab?

Järgnev teave puudutab kaupade või teenuste müüki tarbijatele, kes ostavad neid väljaspool oma töökohustusi. See ei kehti, kui müüte midagi teistele ettevõtetele.

Euroopa Liidu nõuded kehtivad kõikide lepingutingimuste suhtes, mida ei ole tarbijaga eraldi läbi räägitud, nt nagu tavalised eelkoostatud tüüptingimused. Nende hulka ei kuulu lepingu põhisisu ega hinna ja kvaliteedi suhet käsitlevad aspektid.

Kui teil on vaidluse korral vaja tugineda asjaolule, et lepingu üle on eraldi läbi räägitud, peate tõendama, et seda tõesti tehti.

Lepingud peavad olema õiglased

Teie äritegevuses kasutatavate lepingute tüüptingimused, sõltumata sellest, kas neid nimetatakse „üldtingimusteks" või moodustavad nad osa üksikasjalikumast lepingust, peavad olema õiglased.

Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt ei tohi lepingu tüüptingimused:

  • olla vastuolus hea usu põhimõttega;
  • olla (õiguste ja kohustuste mõttes) tarbijale kahjulikud, andes eelise müüjale/tarnijale.

Ettevõtjana peate tegutsema heas usus ning võtma arvesse tarbijate õigustatud huve, koheldes neid ausalt ja õiglaselt.

Ebaõiglased lepingutingimused ei ole siduvad

Kui konkreetsed lepingutingimused on ebaõiglased, ei ole nad tarbija jaoks siduvad ning te ei saa nõuda nende täitmist, isegi kui tarbija on lepingule alla kirjutanud.

Kui ebaõiglane lepingutingimus ei ole lepingu oluline osa, jääb leping (kuid mitte ebaõiglane tingimus) ülejäänud osas teie ja tarbija jaoks siduvaks.

Lepingutingimused peavad olema läbipaistvad

Lepingud tuleb koostada selges, arusaadavas keeles. Lepingutingimused ei pea olema mitte ainult keeleliselt arusaadavad, vaid tarbija peab suutma mõista ka nende majanduslikke tagajärgi.

Tähtis on teada, et ebaselgeid tingimusi tõlgendatakse tarbija kasuks.

Näited võimalike ebaõiglaste tingimuste kohta

Lisaks üldistele hea usu ja tasakaalustatuse nõuetele sisaldavad ELi eeskirjad ka loetelu konkreetsetest lepingutingimustest, mida võib lugeda ebaõiglaseks.

Siin on kirjeldatud olukordi, mille puhul võidakse lepingutingimused ELi eeskirjade kohaselt ebaõiglaseks lugeda:
 

1. Vastutus tarbija surma või vigastuse korral

Tingimused, mis välistavad või piiravad teie kui ettevõtja vastutust juhul, kui tarbija sureb või saab vigastada teie tegevuse või tegematajätmise tõttu.

2. Hüvitise maksmine juhul, kui kaupleja lepingutingimusi ei täida

Tingimused, mis ebamõistlikult välistavad või piiravad tarbija õigust hüvitisele, kui teie kui ettevõtja lepingut ei täida.

3. Lepingust taganemise klausel ettevõtja kasuks

Lepingutingimused, mis võimaldavad müüjal teenuse pakkumisest keelduda vaid seetõttu, et see talle ei sobi, kuid mis jäävad siduvaks tarbija suhtes.

4. Ühepoolne hüvitis tühistamise eest

Tingimused, mis võimaldavad ettevõtjal jätta ettemaksed tagasi maksmata juhul, kui tarbija lepingu tühistab, ilma et tarbijal oleksid samaväärsed õigused juhul, kui kaupleja tellimuse tühistab.

5. Ülemäärane hüvitis

Lepingutingimused, mille kohaselt nõutakse tarbijalt, kes ei täida oma kohustust, ebamõistlikult suure hüvitise maksmist.

6. Ühepoolne tühistamine

Lepingutingimused, mis võimaldavad teil kui ettevõtjal lepingu ühepoolselt lõpetada, kuid mille kohaselt tarbijal ei ole samu õigusi.

7. Tühistamine lühikese etteteatamisajaga

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal tähtajatu lepingu lühikese etteteatamisajaga lõpetada, välja arvatud juhul, kui see on täielikult põhjendatud.

8. Tähtajaliste lepingute automaatne pikendamine

Lepingutingimused, mille kohaselt tarbija peab teatama oma kavatsusest leping lõpetada, kuid peab seda tegema ebamõistlikult vara.

9. Varjatud tingimused

Tingimused, mis on tarbija suhtes siduvad, ehkki tal ei olnud enne lepingu allkirjastamist mõistlikku võimalust neist teada saada.

10. Ühepoolsed lepingumuudatused

Lepingutingimused, mis võimaldavad teil kui ettevõtjal lepingut ühepoolselt muuta, välja arvatud juhul, kui lepingus on selleks ette nähtud asjakohane põhjus.

11. Toote või teenuse ühepoolne muutmine

Lepingutingimused, mis võimaldavad toodet või teenust ilma asjakohase põhjuseta ühepoolselt muuta.

12. Hinnamuutused

Tingimused, mis võimaldavad lõpphinna määrata või seda tõsta tarnimise ajal ilma, et tarbijal oleks õigust leping tühistada (kui hind on palju kõrgem, kui algselt kokku lepitud).

13. Lepingu ühepoolne tõlgendamine

Tingimused, mille kohaselt ainult teil kui ettevõtjal on õigus lepingu mis tahes punkti tõlgendada või otsustada selle üle, kas toode või teenus vastab lepingule.

14. Ettevõtte töötajate väidetest taganemine

Tingimused, mis võimaldavad teil kui ettevõtjal vältida oma töötajate võetud kohustusi või mis näevad selliste kohustuste jaoks ette lisatingimusi.

15. Ühepoolne kohustuste täitmine

Tingimused, mis kohustuvad tarbijat täitma kõiki oma kohustusi ka siis, kui ettevõtja enda omi ei täida.

16. Lepingu üleandmine teisele kauplejale vähem soodsatel tingimustel

Tingimused, mis võimaldavad lepingu ilma tarbija nõusolekuta teisele kauplejale üle anda ning võivad selle muuta tarbija jaoks ebasoodsamaks.

17. Kohtusse pöördumise õiguse piiramine

Tingimused, mis piiravad seda, kuidas ja kus saab tarbija pöörduda kohtusse, või mis kohustavad teda esitama tõendeid, mille esitamise eest vastutab lepingu teine osapool.

Liikmesriikide eeskirjade üksikasjad

Oluline on meeles pidada, et Euroopa Liidu reeglitega ebaõiglaste lepingutingimuste kohta on kehtestatud miinimumnõuded, mida riiklikud õigusaktid võivad veelgi karmistada või laiendada.

Täpsema ülevaate saamiseks kehtivate reeglite kohta pöörduge palun oma koduriigis asuva Euroopa ettevõtlusvõrgustiku esinduse poole.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.