Kruimelpad

Bijgewerkt 06/12/2017

Aanbestedingsregels en -procedures

Staat uw bedrijf ingeschreven in de EU, dan mag het ook meedingen naar overheidsopdrachten in andere EU-landen. De EU heeft een aantal minimumeisen vastgesteld voor aanbestedingen boven een bepaalde waarde (zie hieronder bij drempelbedragen), die in de hele EU gelden.

Voor aanbestedingen onder de drempel gelden alleen nationale voorschriften. Die moeten wel voldoen aan de algemene beginselen van het EU-recht. De procedures bij dit soort nationale aanbestedingen zijn eenvoudiger dan bij Europese aanbestedingen.

Bij alle openbare aanbestedingen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven uit eigen land en die uit andere EU-landen.
 • In het bestek mag voor de te leveren producten of diensten niet worden verwezen naar bepaalde merknamen, handelsmerken of octrooien.
 • Bewijsstukken (getuigschriften, diploma's enz.) die door andere EU-landen zijn afgegeven mogen niet worden geweigerd, voor zover zij hetzelfde garantieniveau bieden.
 • Alle geïnteresseerde bedrijven moeten toegang krijgen tot alle informatie over de aanbesteding, ongeacht het land waar zij staan ingeschreven.

Een overheid mag uw bedrijf alleen uitsluiten van de aanbesteding als uw bedrijf:

 • in staat van faillissement of vereffening verkeert
 • zijn activiteiten heeft gestaakt of surseance van betaling of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen
 • zich aan ernstige beroepsfouten schuldig heeft gemaakt
 • belastingen of socialezekerheidspremies niet heeft afgedragen
 • valse verklaringen heeft afgelegd tegenover deze overheid

In bepaalde gevallen mogen overheidsinstanties contracten gunnen zonder een aanbesteding te publiceren:

 • in noodsituaties als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen
 • contracten die – om technische redenen of in verband met exclusieve rechten – alleen door één bepaalde onderneming kunnen worden uitgevoerd
 • contracten die wettelijk zijn uitgesloten van openbare aanbesteding (aankoop/huur van bestaande gebouwen, arbeidsovereenkomsten, omroepprogramma's, enz.)

Toepassingsdrempels voor de EU-regels

 Bedragen exclusief btw

Centrale-overheidsinstanties

≥ EUR 135 000

Contracten voor de levering van goederen (voor defensie alleen van de in bijlage III van Richtlijn 2014/24 genoemde producten)

≥ EUR 209 000

Contracten voor de levering van defensiegoederen niet genoemd in bijlage III van Richtlijn 2014/24

≥ EUR 418 000 Contracten voor de levering van goederen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en posterijen

≥ EUR 5 225 000

Contracten voor de uitvoering van werken

Andere overheidsinstanties

≥ EUR 209 000

Contracten voor de levering van goederen en diensten

≥ EUR 418 000 Contracten voor de levering van goederen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en posterijen

≥ EUR 5 225 000

Contracten voor de uitvoering van werken

Tegenwaarde van de toepassingsdrempels voor EU-landen buiten de eurozone

Regels voor overheidsopdrachten

Gunningscriteria

Overheidsinstanties mogen bij de beoordeling van de inschrijving meerdere criteria hanteren, waaronder de laagste inschrijvingsprijs. In dat geval moet elke inschrijver worden ingelicht over de wegingsfactoren voor de verschillende criteria (zoals prijs, technische kenmerken, milieuprestaties).

Publicatie

Voor elke aanbesteding boven de toepassingsdrempel moeten bepaalde aankondigingen worden gepubliceerd:

 • aankondiging van een opdracht of aankondiging van een prijsvraag: de overheidsinstantie hoeft deze alleen in eigen land te publiceren, maar moet deze wel tevens doorsturen naar het Publicatiebureau van de EU, zodat zij kan worden gepubliceerd in één van de officiële talen van de EU, vergezeld van een samenvatting in andere talen
 • aankondiging van gunning, waarin de aanbestedingsresultaten worden bekendgemaakt

Daarnaast worden soms nog andere zaken gepubliceerd, bijvoorbeeld een vooraankondiging van een aanbesteding die nog niet definitief is. In dit laatste geval mag de inschrijvingstermijn worden verkort. De inschrijvingstermijn kan ook worden beperkt door de aanbesteding elektronisch aan te kondigen.

Transparantie

Overheidsinstanties mogen pas beginnen met de beoordeling van de inschrijvingen na het verstrijken van de inschrijvingstermijn. Heeft u een offerte ingediend, dan moet u zo snel mogelijk te horen krijgen of u de opdracht krijgt. Is dat niet het geval, dan heeft u recht op een uitvoerige motivering. De overheidsinstantie moet uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Technische specificaties

De technische specificaties definiëren de eisen die de overheidsinstantie aan de aanbestede dienst, goederen of werken stelt. Zij kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de milieuprestaties, het ontwerp, de veiligheid, kwaliteitsborging en de conformiteitsbeoordeling. Bij contracten voor openbare werken kan het ook gaan om tests, inspecties en constructietechnieken.

Soorten aanbestedingen

Openbare procedure

Bij een openbare procedure mag ieder willekeurig bedrijf een offerte indienen. De minimuminschrijvingstermijn is 35 dagen vanaf de publicatie van de aankondiging. Is er al een vooraankondiging verschenen, dan mag de termijn worden teruggebracht tot 15 dagen.

Niet-openbare procedure

Bij een niet-openbare aanbesteding mag elk willekeurig bedrijf vragen om deel te nemen, maar mogen uiteindelijk alleen bedrijven die door een voorselectie komen een offerte indienen. Na de bekendmaking van de aankondiging hebben bedrijven 37 dagen de tijd om te vragen of ze mogen deelnemen. De overheidsinstantie kiest ten minste vijf kandidaten die over de vereiste bekwaamheden beschikken. Zij stuurt hun dan een uitnodiging, waarna zij nog 40 dagen hebben om een offerte in te dienen. Deze termijn kan worden verkort tot 36 dagen, als er een vooraankondiging is gepubliceerd.

In dringende gevallen mag de overheidsinstantie de termijnen beperken tot 15 dagen (of 10 dagen bij elektronische aankondiging ) voor het indienen van een deelnameverzoek en 10 dagen voor het indienen van de offerte.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure nodigt de openbare dienst ten minste drie bedrijven uit met wie zij zal onderhandelen over de voorwaarden van de opdracht.

Deze procedure is meestal alleen in een beperkt aantal gevallen mogelijk, zoals bij leveringen die uitsluitend voor onderzoek- of testdoeleinden zijn bestemd. Bij aanbestedingen in sectoren zoals de water- en energievoorziening, vervoer en posterijen is dit echter de standaardprocedure.

Na de bekendmaking van de aankondiging hebben bedrijven 37 dagen de tijd om te vragen of ze mogen deelnemen. In uiterst dringende gevallen kan deze termijn worden teruggebracht tot 15 dagen (of 10 dagen bij elektronische aankondiging) .

Onder bepaalde omstandigheden is bij deze procedure zelfs geen aankondiging nodig, bijvoorbeeld:

 • als er bij een openbare of niet-openbare aanbesteding geen enkele offerte wordt ingediend
 • in uiterst dringende gevallen
 • wanneer een opdracht om technische redenen slechts door één bepaald bedrijf kan worden uitgevoerd.

Concurrentiegerichte dialoog

Deze procedure wordt vaak gebruikt voor complexe opdrachten, zoals voor grote infrastructuurprojecten waarbij de overheid de technische specificaties niet van tevoren kan vastleggen. Na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht hebben geïnteresseerde bedrijven 37 dagen de tijd om een deelnameverzoek in te dienen. De overheidsinstantie moet ten minste drie kandidaten uitnodigen voor een dialoog waarin de definitieve technische, juridische en economische aspecten worden gedefinieerd. Na de dialoog dienen de gegadigden hun definitieve offerte in.

De concurrentiegerichte dialoog is niet mogelijk voor openbare dienstverleners in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en posterijen.

Elektronische veilingen

Een overheidsinstantie kan een opdracht ook gunnen via een elektronische veiling. Vóór de veiling moet zij dan een voorlopige beoordeling van alle inschrijvingen maken en alleen die inschrijvingen toelaten die aan de voorwaarden voldoen. In de uitnodiging om aan de veiling deel te nemen moeten datum en tijdstip van de veiling en het aantal biedrondes worden genoemd. Ook moet de wiskundige formule voor de automatische klassering worden vermeld. In elke biedronde moet u kunnen zien waar u staat ten opzichte van uw concurrenten, zonder dat hun identiteit evenwel wordt onthuld.

Elektronische veilingen kunnen niet worden gebruikt voor bepaalde soorten opdrachten, zoals ontwerpopdrachten (bijvoorbeeld voor een gebouw).

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Lokale steun voor ondernemers

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

Hulp en advies

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven. Geef zoveel mogelijk informatie, zodat de adviseur in uw regio u snel en correct kan antwoorden.

EEN-logo

Contactformulier

(alle velden zijn verplicht)
Hartelijk dank, uw verzoek is verzonden.
Door technische problemen is uw verzoek niet verzonden. Probeer het later opnieuw.
Vul een geldig e-mailadres in.

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

JaNee

België

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarije

Sofia

Cyprus

Nicosia

Denemarken

Copenhagen

Duitsland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrijk

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Griekenland

Athens

Hongarije

Budapest

Ierland

Dublin

IJsland

Reykjavík

Italië

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatië

Zagreb

Letland

Riga

Litouwen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Noorwegen

Oslo

Oostenrijk

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Roemenië

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakije

Bratislava

Slovenië

Ljubljana

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Tsjechië

Praha

Verenigd Koninkrijk

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Zweden

Stockholm

3000/3000

De informatie die u hier invult, wordt direct naar een van de partners van het Enterprise Europe Network gestuurd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, ze worden daarna niet bewaard.