Navigációs útvonal

Frissítve 19/09/2017

Távértékesítés/Üzlethelyiségen kívüli értékesítés

Az ezen az oldalon közreadott információk csak a végfogyasztók részére történő ún. fogyasztói értékesítésre (B2C) vonatkoznak, az üzleti (B2B), vagyis a cégek között megvalósuló értékesítésekre nem.

A távértékesítés és az üzlethelyiségen kívüli értékesítés sok szempontból előnyös értékesítési mód, ugyanakkor bizonyos kötelezettségekkel is jár a vonatkozó uniós szabályok értelmében.

Ezeknek az uniós szabályoknak a hatálya alá azok a fogyasztókkal kötött adásvételi és szolgáltatási szerződések tartoznak, amelyek esetében a kereskedő nem találkozik közvetlenül a fogyasztóval; idetartoznak pl. az interneten, telefonon (emberi interakció révén vagy emberi interakció nélkül), e-mailben, faxon vagy szabványos levélben kötött szerződéses megállapodások, valamint azok a szerződések, melyek az üzlethelyiségen kívül jönnek létre a kereskedő és a fogyasztó között.

Nem tartoznak az említett uniós szabályok hatálya alá az alábbiakkal kapcsolatos értékesítési ügyletek:

 • szociális és egészségügyi szolgáltatások,
 • szerencsejáték,
 • pénzügyi, biztosítási és befektetési termékek,
 • ingatlanok és (lakáscélú) bérlemények,
 • szervezett utazás (utazási csomagok), üdülési jog (timeshare) és egyes üdülési szolgáltatások – ezekre külön szabályok vonatkoznak, 
 • személyszállítás ( egyes szabályokat leszámítva);
 • egyes, közhivatalt betöltő személyek, pl. közjegyzők által elkészített szerződések,
 • lakhelyre vagy munkahelyre rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok,
 • automatából megvásárolható termékek.

Kivételek az üzlethelyiségen kívüli értékesítés alól

Egyes EU-országokbanEnglish az alábbi szabályok nem vonatkoznak azokra az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre, melyek értéke nem éri el az 50 eurót.

Milyen kötelezettségekkel jár a kereskedőre nézve a távértékesítés és az üzlethelyiségen kívüli értékesítés?

A vevők előzetes tájékoztatása

A szerződés megkötése előtt Önnek – kereskedőként – egyértelmű és közérthető módon a vevő tudomására kell hoznia a következő információkat:

 • az áru, illetve a szolgáltatás lényegi jellemzői;
 • az Ön azonosító adatai, letelepedési helye szerinti postacíme, valamint e-mail címe és telefonszáma (ha van);
 • az áru/szolgáltatás teljes – azaz az összes járulékos költséget, így pl. az adókat, a szállítási költséget, a postaköltséget stb. is tartalmazó – vételára;
 • a fizetés módja, az áru leszállításával, illetve a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos tudnivalók, panaszkezelési eljárások;
 • a kereskedővel a szerződés felbontásakor folytatott kommunikáció kapcsán a vevőket terhelő díjak, ha ezek a díjtételek meghaladják a rendes díjszabást (pl. emelt díjas telefonszámok használata a telefonon megköthető szerződések esetében);
 • a vevőt megillető elállási jog gyakorlásának feltételei, ideértve a következőket:
  • határidők és eljárások,
  • elállási nyilatkozat,
  • a vevőt az áru visszaküldéséért terhelő költségek (és a nagyméretű áruk esetében a visszaküldés költségének legalább a – szállítási költség alapján megbecsült – körülbelüli összege),
  • a vevőt az után a szolgáltatás (pl. közüzemi szolgáltatás) után terhelő költségek, melyet az elállási időszak során igénybe vett (ha az illető a szerződés megkötését követően azonnal igénybe veszi a kérdéses szolgáltatást, majd úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől);

Az I. melléklet szövegpéldákkal szolgál azzal kapcsolatban, hogyan lehet a fogyasztókat tájékoztatni az elállási jog gyakorlására vonatkozó feltételekről.

 • azok a kivételes esetek, amikor nem lehet az elállási joggal élni (lásd pl.: romlandó áruk), illetve az elállási jog elvesztéséhez vezető cselekedetek (pl. a zárt csomagolásban értékesített DVD-k vagy CD-k felbontása);
 • emlékeztetés az áru megfelelőségének szavatolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségEnglish fennállására;
 • az értékesítés utáni szolgáltatások, illetve a jótállás megléte és feltételei;
 • a vonatkozó magatartási kódexek esetleges elérhetőségével kapcsolatos információk;
 • a szerződés időtartama, továbbá felmondásának feltételei, ideértve azt a legrövidebb időtartamot, amelynek során a fogyasztó kötelezettségei fennállnak;
 • adott esetben a fogyasztó által fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték megléte és az ezzel kapcsolatos feltételek;
 • adott esetben a peren kívüli vitarendezési mechanizmusok igénybevételének lehetősége.

Ha Ön webhelyen értékesít terméket, akkor a fentieken túlmenően azt is a vevő tudomására kell hoznia (legkésőbb a rendelési folyamat kezdetén), hogy:

 • érvényben vannak-e szállítási korlátozások a termékre vonatkozóan, illetve hogy
 • milyen módon fizethet a vevő a termékért.

Hogyan kell a fenti információkat megadnia?

Online értékesítés

Közvetlenül azelőtt, hogy a vevő leadja a rendelését, Önnek egyértelmű és jól látható módon a tudomására kell hoznia a következőket:

 • az eladásra kínált áruk, illetve szolgáltatások lényegi jellemzői;
 • az összes járulékos költséget tartalmazó vételár;
 • a szerződés időtartama és a szerződés felbontásának feltételei;
 • adott esetben a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama.

Azt is lehetővé kell tenni, hogy a vevő kijelenthesse, miszerint tudomásul veszi, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Így például a megrendelés leadásának megerősítését szolgáló gombot jól láthatóan el kell látni olyan felirattal, mely a „Megrendelem és kifizetem" szavakkal megegyező jelentést hordoz. A felirat szövege nem kötött, de egyértelműen közvetítenie kell a fogyasztók számára azt az üzenetet, hogy a rendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár.

SMS-ben (vagy hasonló módon) történő értékesítés

Ha az értékesítés módja, az ún. értékesítési csatorna jellege technikailag megnehezíti, hogy Ön kereskedőként a fent ismertetett információk mindegyikéről tájékoztassa a vevőt, jogában áll kevesebb információtmegadnia. Ez lehet pl. a helyzet olyan szerződések esetében, melyek megkötésére SMS-ben kerül sor. Minimumkövetelményként ilyen esetekben is tájékoztatnia kell a vevőt a következőkről:

 • az Ön azonosító adatai;
 • az eladásra kínált áruk, illetve szolgáltatások lényegi jellemzői;
 • a teljes vételár;
 • az elállási jog;
 • a szerződés időtartama és a szerződés felbontásának feltételei;
 • olyan hivatkozás, amelynek segítségével a vevő más forrásból (pl. az interneten) az összes vonatkozó információról tájékozódhat.

Telefonos értékesítés

Ha Ön telefonon értékesíti termékét, a telefonbeszélgetés elején minden esetben tájékoztatnia kell a fogyasztót kilétéről (azonosító adatairól), valamint arról, hogy a hívás kereskedelmi célt szolgál. Azt is közölnie kell a fogyasztóval, milyen díjakat kell fizetnie, amikor a szerződés megkötése céljából kapcsolatba lép Önnel (ha a kérdéses díjtételek meghaladják a rendes díjszabást). Ez lehet az eset például akkor, ha a vevőnek emelt díjas telefonszámot kell hívnia ahhoz, hogy telefonon szerződést kössön Önnel. Egyes EU-tagállamokbanEnglish – telefonon történő szerződéskötéskor – Önnek kereskedőként csak azután kell az ajánlatot visszaigazolnia a fogyasztó felé, hogy azt az illető aláírja.

Digitális tartalom

Külön tájékoztatási követelmények vonatkoznak arra az esetre, ha Ön digitális tartalmat – zenei anyagot, videót vagy szoftvert – értékesít az interneten. Ilyen esetben azzal kapcsolatban is informálnia kell a vevőt, hogy:

 • milyen hardveren/szoftverrel futtatható a tartalom ( interoperabilitás),
 • hogyan működik a kérdéses tartalom – pl. vonatkoznak-e a használatára földrajzi korlátozások –, illetve hogy lehet-e róla személyes használatra másolatot készíteni.

Attól kezdve, hogy a vevő – letöltés vagy streaming révén, illetve más módon – hozzáférést nyer a tartalomhoz, többé már nem állhat el az Önnel kötött szerződéstől.

Először azonban Önnek lehetővé kell tennie a vevő számára, hogy ebbe kifejezetten beleegyezzen, illetve hogy kijelentse: tudomásul veszi, hogy a letöltés, illetve a streaming megkezdésével elveszti az elálláshoz való jogot.

Önnek a beleegyezés és a tudomásulvétel visszaigazolását bele kell foglalnia a vevőnek küldendő, a szerződést visszaigazoló dokumentumba.

A szerződés írásbeli visszaigazolása

Önnek a szerződés visszaigazolásakor az előírt információkat a vevő tudomására kell hoznia írásban. A visszaigazolást tartós adathordozón (levélben, e-mailben stb.) kell az illetőhöz eljuttatnia, de a visszaigazolást abba a személyes felhasználói fiókba is elküldheti, amelyhez kizárólag a vevő tud hozzáférni az Ön honlapján.

Önnek a lehető leghamarabb – de legkésőbb az áru leszállításának időpontjában, illetve a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt – vissza kell igazolnia a szerződést.

Szerződéstől való elállás

Mikor állhat el a vevő a szerződéstől?

Ha Ön az elállási joggal kapcsolatban a szükséges információk mindegyikéről tájékoztatással szolgált, a vevő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, anélkül, hogy ezért többletköltségek terhelnék:

 • áruk esetében a 14 napos időszak akkor veszi kezdetét, amikor a vevő átveszi az árut,
 • szolgáltatások esetében pedig akkor, amikor a szerződés megkötésére sor kerül.

Ha a 14 napos időszak utolsó napja hétvégére vagy állami ünnepre esik, az időszak automatikusan meghosszabbodik, és a legközelebbi munkanapon ér véget.

Ha Ön kereskedőként nem adja meg az előírt információk mindegyikét a vevőnek, az elállási idő 1 teljes évvel meghosszabbodik. Ha ezen az egyéves időszakon belül Ön maradéktalanul a vevő tudomására hozza a szükséges információkat, az elállási időszak ebben az időpontban kezdődik meg.

Mi a teendő, ha a vevő eláll a szerződéstől?

Attól a naptól számítva, hogy értesül arról, miszerint a vevő eláll a szerződéstől, Önnek 14 napon belül vissza kell térítenie az illetőnek az általa megfizetett teljes összeget (vagy le kell állítania az összeg kifizetését).

Ön mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapja az árut, vagy amíg a vevő bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt ténylegesen visszaküldte Önnek.

Ki mit fizet?

A vevő viseli az áru visszaküldésének költségét (kivéve ha Ön erről elmulasztotta előzetesen tájékoztatni – ilyen esetben Önnek kell ezeket a költségeket fedeznie).

Az Ön cégének kell állnia a szokványos szállítási költségeket (de ha a vevő nem az alapszolgáltatást választotta, hanem annál drágább (pl. expressz) szállítási módot rendelt meg, akkor az ezzel járó többletköltségeket neki kell fedeznie).

A vevő kötelezettségei

A szerződéstől való elállást megelőzően a vevő megvizsgálhatja a kérdéses árut, hogy meggyőződjön arról, valóban arról a termékről van-e szó, amelyet meg akart rendelni – ezt azonban csak olyan módon és mértékben teheti meg, ahogy azt az üzletben engedélyeznék a számára.

Ha a vevő a visszaküldést megelőzően használta is az árut, Ön kártalanításra tarthat igényt a használatból eredő értékcsökkenésért.

Az elállási jog gyakorlása szolgáltatási szerződés esetében

Ha a vevő kérésére Ön az elállási időszak letelte előtt kezdte meg nyújtani a megrendelt szolgáltatást – pl. a megrendelt riasztóberendezés beszerelését –, majd a vevő úgy dönt, hogy el kíván állni a szerződéstől, az illetőnek ki kell fizetnie Önnek az elállás bejelentéséig nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Mikor nem állhat el a vevő a szerződéstől?

Az elállási jogra vonatkozó szabályok alól mindenekelőtt az alábbi esetek jelentenek kivételt:

 • azok a szolgáltatási szerződések, melyek esetében Ön (a vevő hozzájárulásával) maradéktalanul teljesíti a szolgáltatást még mielőtt a vevő úgy dönt, el kíván állni a szerződéstől;
 • romlandó árukra (pl. egyes élelmiszerekre) vonatkozó szerződések;
 • olyan lezárt csomagolású áruk adásvétele, amelyek higiéniai okokból felbontás után nem küldhetők vissza;
 • a vevő által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített, illetve egyértelműen a vevő személyére szabott áruk adásvétele;
 • lezárt csomagolásban leszállított hang-, illetve képfelvételek vagy számítástechnikai szoftverek, ha a kézbesítést követően a vevő felbontja a csomagolást;
 • hírlapok, folyóiratok és magazinok adásvétele (az előfizetésekre vonatkozó szerződések esetében azonban továbbra is gyakorolható az elállási jog);
 • szálláshely-, vendéglátó-ipari és szabadidős szolgáltatások, autókölcsönzés – feltéve, hogy Ön vállalta a szerződés meghatározott időpontban, illetve időszakon belüli teljesítését.

Az áruk leszállítása

Hacsak a szerződésben másként nem állapodnak meg erről, Önnek kereskedőként a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb 30 napon belül le kell szállítania a vevőnek az árut.

Ha Ön nem tudja 30 napon, illetve a megállapodás szerinti időben leszállítani az árut, a vevő haladékot adhat Önnek.

Ha Ön a póthatáridőn belül sem szállítja le az árut, a vevőnek jogában áll a szerződést felmondani, és visszatérítést kérni.

Kivétel

Azokban az esetekben, amikor a szerződésben kikötött teljesítési határidő betartása alapvető fontosságú (pl. esküvői ruha megrendelése esetében), a vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést és költségei után teljes visszatérítésben részesülni.

Önt terheli a kockázat az árukat szállítás közben érő esetleges károsodásokért, kivéve ha a vevő intézte a szállítást, és ő adta ki a megbízást a szállítócégnek. Ha azonban a szállítást az Ön által megbízott cég végzi, akkor mindig Önt terheli a felelősség azért, ami az áruval szállítás közben történik.

Különleges kötelezettségek

Előre bejelölt jelölőnégyzetek

Az értékesítés során tilos a hozzájárulás feltételezése, vagyis az előre bejelölt opciók használata. Önnek mindig lehetővé kell tennie, hogy vásárláskor a vevő kifejezett hozzájárulását adja bárminemű járulékos költség felszámolásához. Ilyen költség például a repülőjegy-foglaláskor köthető utazási biztosítás ára.

Fizetési műveletek után felszámolt díjak

Ha Ön bizonyos fizetési módozatok pl. hitelkártyás fizetés esetében díjat számol fel a vevőnek, akkor a díj nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe Önnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül. Egyes országokban a kereskedők egyáltalán nem vethetnek ki díjat a fizetési műveletekre.

Értékesítés utáni telefonos ügyfélszolgálat

Ha Ön telefonos forródrótot működtet abból a célból, hogy a vevők az általuk megkötött szerződésekkel kapcsolatos kérdéseikkel és panaszaikkal megkereshessék Önt, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a hívásokra az alapdíjszabás vonatkozzon.

Ön nem számíthat fel emelt díjat az ügyfélszolgálatra beérkező hívásokért.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Kis értékű követelések európai eljárása

Rendezze más uniós országbeli beszállítóival vagy ügyfeleivel szembeni, 2000 eurót meg nem haladó összegű követeléseit

Egyablakos ügyintézési pontok

Minden EU-országban működnek online egyablakos ügyintézési pontok, ahol részletes eligazítást kaphat arról, hogyan tud vállalkozást indítani, illetve szolgáltatásokat nyújtani külföldön.

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs kapcsolattartó pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.