Utolsó frissítés : 16/07/2018

Szakmai képesítések elismertetése

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánen
 • Uniós kiadványok a brexit témakörében
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanen

Az elismertetéssel kapcsolatos adminisztratív teendők és a szükséges okmányok

Ha szabályozott szakmáját egy másik uniós tagállamban kívánja gyakorolni, lesznek bizonyos adminisztratív teendői. A konkrét eljárás az alábbiaktól függ:

Többet is megtudhat az egyes esetekben alkalmazott szabályokról, ha felveszi a kapcsolatot a célország illetékes nemzeti hatóságával.

A szabályozott szakmák adatbázisában en utánanézhet annak, hogy az egyes uniós tagállamokban mely szakmák számítanak szabályozottnak, és azokat mely hatóságok szabályozzák.

Az adatbázisban a célország nyelvén lehet keresni: ha például pékként szeretne dolgozni Németországban, a „Bäcker" szót adja meg kereséskor.

Ha a kérdéses szakma az Ön hazájában szabályozottnak számít, akkor hazája nyelvén is szerepel az adatbázisban. Érdemes tehát először erre rákeresnie, hogy megtalálja a szó angol megfelelőjét. Az angol név alapján meg tudja nézni, hogy melyik másik uniós országban számít az adott szakma szabályozottnak. Ha a szakma angol megfelelőjére rákeresve a listán nem jelenik meg az Ön által választott célország, akkor elképzelhető, hogy ott az adott szakma nem szabályozott.

Ha nem találja szakmáját az adatbázisban, érdemes felvilágosítást kérnie a célország szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontjainaken munkatársaitól. Ők megmondják, mely hatóság az illetékes, és arról is információkkal szolgálnak, hogy pontosan mely igazoló dokumentumokat kell majd benyújtania.

Melyik helyzet igaz Önre?

Külföldön szeretnék letelepedni, és ott gyakorolni kívánom a szakmámat.

Ha Ön olyan uniós tagállamban szeretne letelepedni, ahol szakmája szabályozottnak minősül, akkor csak képesítései teljes elismertetését követően kezdhet dolgozni.

Miután elismertette szakmai képesítéseit, hivatását ugyanolyan feltételekkel gyakorolhatja, mint az adott célország azonos szakképzettséggel rendelkező állampolgárai.

Az elismertetéshez szükséges kérelem összeállítása

A célország illetékes szakmai hatósága ismerteti majd, hogy Önnek milyen igazoló dokumentumokat kell benyújtania.

Ha az Ön szakmája saját hazájában nem minősül szabályozottnak, előfordulhat, hogy képzettségét nem tudja diplomával, oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy szakmai szövetségbeli tagsággal igazolni. Ekkor esetenként más módon kell képzettségéről számot adnia, igazolva, hogy hazájában az elmúlt 10 év folyamán legalább 2 évig gyakorolta szakmáját.

Az elismertetési eljárás menete és a határidők

A képesítések elismertetésére irányuló kérelmek benyújtását követően az illetékes hatóságoknak 1 hónap áll rendelkezésükre a kérelem beérkeztének visszaigazolására és az általuk szükségesnek ítélt igazoló dokumentumok bekérésére.

Miután a kérelem az igazoló dokumentumokkal együtt hiánytalanul beérkezett, az illetékes hatóság:

 • 3 hónapon belül meghozza döntését, ha Ön orvos, általános ápoló, szülésznő, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész vagy építészmérnök, és így szakmája alapján képzettsége feltétel nélküli elismeréséreen jogosult;
 • 4 hónapon belül dönt az egyéb szakmák esetében.

Ha a hatóság azt állapítja meg, hogy az Ön iskolai végzettsége vagy szakmai tapasztalata nem felel meg a célországban az adott szakma kapcsán előírt szintnek, kérheti, hogy Ön egyéb módon is számot adjon képzettségéről. A vonatkozó jogszabály erre két lehetőséget jelöl meg, amelyek közül általában Ön választhat: az alkalmassági vizsgát és a szakma felügyelet alatt folytatott gyakorlatát, az ún. alkalmazkodási időszakot (amely akár 3 év is lehet).

Amennyiben a hatóság elutasítja az Ön elismertetés iránti kérelmét, döntését meg kell indokolnia.

Ha a hatóság az előírt határidőn belül nem hoz döntést, Ön segítségnyújtó szolgálatainkhoz, illetve a szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontokhozen fordulhat segítségért. Ha az Ő közbenjárásuk sem vezet eredményre, ügyét a nemzeti bíróság elé terjesztheti.

Ideiglenesen kívánok saját szakmámban külföldön munkát vállalni

Önnek a hazájában már állandó lakóhellyel kell ahhoz rendelkeznie, hogy szakmáját másik uniós tagállamban ideiglenes jelleggel gyakorolhassa. Az viszont nem feltétel, hogy kiutazás előtt hazájában a kérdéses szakmát űzze.

Ebben az esetben nem kell kérelmet benyújtania szakmai képesítése elismertetésére. A célország hatósága viszont kérheti, hogy Ön nyomtatott vagy elektronikus formátumban előzetes írásbeli nyilatkozatot tegyen.

A nyilatkozatot Önnek adott esetben évente egyszer meg kell újítania, ha szakmáját továbbra is gyakorolni kívánja ideiglenes jelleggel a kérdéses országban.

Arról, hogy az adott célországban él-e ez a követelmény, az ottani szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási ponten tud felvilágosítással szolgálni.

Nyilatkozat

Ha szükség van nyilatkozatra, akkor azt közvetlenül a célország illetékes hatóságához kell benyújtania. (Azt, hogy az érintett országban az Ön szakmájával kapcsolatos kérdésekben pontosan mely hatóság az illetékes, az ottani nemzeti kapcsolattartási ponttólen tudhatja meg.)

A nyilatkozatban a következő információkat kell megadnia:

 • vezetéknév, utónév, kapcsolattartási adatok;
 • állampolgárság;
 • szakmája abban az országban, ahol rendszeres jelleggel dolgozik, valamint a célországban gyakorolni kívánt szakma;
 • szakmai felelősségbiztosítás adatai: biztosító, kötvényszám (kérdezze meg munkáltatóját);
 • hivatkozás a célországban korábban már benyújtott nyilatkozatokra (ha voltak ilyenek).

Ha első alkalommal nyújt be nyilatkozatot vagy egy korábbi nyilatkozatához képest megváltoztak az adatai, akkor az alábbi igazoló dokumentumokat is mellékelnie kell:

 • az állampolgárságot igazoló okmány;
 • hivatalos igazolás arról, hogy valamelyik uniós országban állandó lakóhellyel rendelkezik, és átmenetileg sincs eltiltva szakmája gyakorlásától;
 • szakmai képesítés megszerzését tanúsító okirat;
 • ha abban az országban, ahol általában dolgozik, szakmája és az alapjául szolgáló képzés nem minősül szabályozottnak: igazolás arra nézve, hogy az elmúlt 10 évben legalább 2 éven át a kérdéses szakmát gyakorolta;
 • ha biztonsággal összefüggő munkája van (például biztonsági őr): igazolás arra nézve, hogy Ön nem volt elítélve súlyos bűncselekmény miatt.

Előfordulhat, hogy az egyes országok más-más igazoló okmányokat kérnek. Az a hatóság, amely a célországban az Ön szakmája tekintetében illetékes, információkkal tud szolgálni arra vonatkozóan, hogy ott milyen típusú dokumentumokat fogadnak el igazolásként.

Határidők

Legtöbbször nincs határidőhöz kötve, hogy a munkavállalás előtt pontosan mikor kell benyújtania nyilatkozatát a célország hatóságának. (Bármikor megteheti, még ha nem is biztos abban, hogy végül munkát fog ott vállalni).

Ha viszont az Ön szakmája közegészségügyi vagy közbiztonsági kockázatokat hordoz, akkor a fogadó ország igényt tarthat arra, hogy az Ön képesítéseit előzetesen ellenőrizze.

Ez azt jelenti, hogy Ön egészen addig nem kezdhet el dolgozni, amíg ehhez az ellenőrzés alapján meg nem kapja a hivatalos jóváhagyást.

Honnan tudhatja meg, hogy az Ön esetében szükség van-e erre az előzetes ellenőrzésre? Ebben a kérdésben is forduljon a célország szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontjánaken munkatársaihoz.

Amennyiben szükség van az előzetes ellenőrzésre, akár 2 hónapot is igénybe vehet, hogy a célország hatósága ellenőrizze az Ön képesítését és döntsön arról, hogy a jóváhagyást további feltételekhez - alkalmassági vizsga letételéhez vagy alkalmazkodási időszak letöltéséhez - köti-e.

Miután a hatóság Önt tájékoztatta az esetleges további követelményekről, Önnek alapesetben 1 hónapja van arra, hogy azokat teljesítse. Ha ez nem áll módjában (mert például a kérdéses időszakban nem szerveznek alkalmassági vizsgát), forduljon tanácsért segítségnyújtó szolgálatainkhoz.

A jóváhagyási folyamatot meggyorsítja, ha nyilatkozatában az összes szükséges információ - az igazoló dokumentumokkal egyetemben - hiánytalanul szerepel. Ellenkező esetben késedelemre számíthat.

Hiteles másolatok, hiteles fordítás

A hatóságok egyes esetekben igényt tarthatnak az igazoló dokumentumok hitelesített másolataira (amelyek a dokumentumok eredetiségét bizonyítják), illetve kérhetik egyes fontos okiratok (például a képzettséget tanúsító bizonyítványok) hiteles fordítását. A hiteles fordításokat bejegyzett fordító készíti, aki garanciát vállal a fordítás pontosságára.

Az uniós szabályok értelmében ugyanakkor:

A hatóságok nem kérhetnek hiteles fordítást a következőkről:

A fentiekben összefoglalt szabályok rendkívül összetettek, már csak a sok kivétel miatt is.

Az Ön esetére vonatkozó szabályokról és az esetleges kivételekről a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó uniós szabályokról készült útmutatóból tájékozódhat részletesen.

Konkrét eset

Sok felesleges adminisztratív körtől kímélheti meg magát, ha tisztában van a jogaival

Katarina szlovák gyógyszerész, aki Ausztriában szeretne dolgozni. Az osztrák hatóságok arra kérték, hogy igazoló dokumentumairól osztrák fordítóval készíttessen hiteles fordítást kérelméhez.

Az osztrák hatóságok azonban diplomái hiteles lefordíttatására nem kötelezhetik. Számos szakma esetében, így az orvosi, az általános ápolói, a szülésznői, az állatorvosi, a fogorvosi, a gyógyszerészi és az építészmérnöki képesítés elismertetéséhez a jogszabályok értelmében nem kell hiteles fordítást készíttetni.

Munkába állás előtt:

Egyes esetekben a szakmai képesítés elismertetését követően arra is szükség lehet, hogy Ön belépjen egy adott szakmai testületbe, mivel szakmai címeit csak ezzel a feltétellel használhatja és kezdhet saját szakmájában dolgozni a célországban. Előfordulhat, hogy a nemzeti hatóságok kérésére nyelvtudásáról is számot kell adnia.

További tudnivalók

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: