Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Βουλγαρία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Η στάθμευση αυτοκινήτων εκτός κατοικημένων περιοχών πρέπει να γίνεται εκτός του οδοστρώματος κυκλοφορίας. Η στάθμευση επί του οδοστρώματος απαγορεύεται. Σε κατοικημένες περιοχές, ο κάτοχος ή η αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του δρόμου μπορούν να καθορίζουν περιοχές, δρόμους, ή τμήματα δρόμου ως ζώνες σύντομης στάθμευσης για κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Η διάρκεια της στάθμευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 λεπτών και μεγαλύτερη των 3 ωρών.

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι χώροι στάθμευσης επισημαίνονται με οδικά σήματα και οδικές διαγραμμίσεις καθώς και με πινακίδες που ενημερώνουν τους οδηγούς για τους όρους στάθμευσης. Το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο δύναται να καθορίζει τέλος στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: