Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 02/2015

Επικαιροποίηση 02/2015

Όροι απασχόλησης


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Συμβάσεις εργασίας

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να δώσετε στο προσωπικό σας για τις συμβάσεις εργασίας.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι παρακάτω κανόνες μπορεί να μην εφαρμόζονται σε μισθωτούς που εργάζονται το πολύ 1 μήνα στην επιχείρησή σας ή σε μισθωτούς που εργάζονται λιγότερο από 8 ώρες την εβδομάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

 

Υποχρεώσεις ενημέρωσης

Οφείλετε να δώσετε τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες στους υπαλλήλους σας κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους:

 • μέρη της σύμβασης εργασίας
 • τόπος εργασίας - εάν δεν υπάρχει σταθερός τόπος εργασίας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο εργαζόμενος θα εργάζεται σε διάφορους τόπους και να δηλωθεί η έδρα της επιχείρησής σας
 • τίτλος, βαθμός, κατηγορία της θέσης εργασίας ή σύντομη περιγραφή καθηκόντων
 • ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων
 • αναμενόμενη διάρκεια της σχέσης εργασίας, εάν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου
 • αριθμός της ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών
 • προθεσμία προειδοποίησης για σας και τον εργαζόμενο εφόσον ο ένας από τους δύο καταγγείλει τη σύμβαση
 • αρχικός βασικός μισθός, λοιπές αποδοχές, και συχνότητα της καταβολής τους
 • διάρκεια της κανονικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας
 • κανόνες όλων των συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους εργασίας του εργαζομένου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Για την ετήσια άδεια, την προθεσμία προειδοποίησης, τη διάρκεια εργασίας και τις αποδοχές, οι μισθωτοί παραπέμπονται στις ισχύουσες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις.

Εάν οι υπάλληλοί σας πρέπει να εργαστούν σε άλλη χώρα (βλέπε ‘Απόσπαση στο εξωτερικό'), θα πρέπει επίσης να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων για τα εξής:

 • διάρκεια της απασχόλησης στο εξωτερικό,
 • νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλεται ο μισθός τους
 • τυχόν επιδόματα που θα δικαιούνται κατά την παραμονή στο εξωτερικό.
 • προϋποθέσεις για την επιστροφή τους.

Παροχή πληροφοριών - Πότε και πώς;

Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να δίνονται στους νέους υπαλλήλους εγγράφως το αργότερο 2 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους στην επιχείρησή σας.

Οι πληροφορίες μπορεί να δοθούν σε:

 • γραπτή σύμβαση εργασίας
 • επιστολή δέσμευσης
 • ένα ή περισσότερα έγγραφα.

Τροποποίηση εργασιακών σχέσεων

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως για κάθε τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας τους το αργότερο 1 μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η τροποποίηση. Εάν η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω μεταβολής των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων, δεν χρειάζεται έγγραφη τροποποίηση της σύμβασης.

Ενημέρωση και διαβούλευση με το προσωπικό σας

Εάν η εταιρεία σας απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους (ή 20 σε περίπτωση που πρόκειται για μονάδα μεγαλύτερης επιχείρησης), έχετε νομική υποχρέωση να τους ενημερώσετε για τα εξής:

 • τις πρόσφατες και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τις δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
 • την κατάσταση της απασχόλησης
 • τις πιθανές σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση εργασίας ή τις συμβατικές σχέσεις.

Επίσης, πρέπει να φροντίζετε για την έγκαιρη παροχή των πληροφοριών, ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να είναι σε θέση να προετοιμαστούν για επίσημες διαβουλεύσεις μαζί σας σχετικά με τα συναφή θέματα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (ή τα άτομα που τους συμβουλεύουν) απαγορεύεται από τον νόμο να δίνουν στο προσωπικό πληροφορίες που τους παρέχετε εμπιστευτικά

 

 

Ποιος είναι ο χρόνος εργασίας του προσωπικού σας;

 

 

Εάν απασχολείτε προσωπικό, οφείλετε να γνωρίζετε τους βασικούς κανόνες σχετικά με τις ώρες εργασίας. Οι εν λόγω κανόνες ορίζουν τις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, την ετήσια άδεια, καθώς και τη μέγιστη εβδομαδιαία εργασία. Οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ευνοϊκότερους κανόνες.

Μέγιστη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας και ημερήσιας ανάπαυσης

Ως εργοδότης, πρέπει να φροντίζετε ώστε η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας του προσωπικού σας -συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών- να μην υπερβαίνει τις 48 ώρες. Οι υπάλληλοί σας πρέπει να αναπαύονται τουλάχιστον 11 συνεχείς ώρες ημερησίως. Επιπλέον, ανά 7 ημέρες πρέπει να παρέχετε στο προσωπικό σας τουλάχιστον 24 ώρες συνεχούς ανάπαυσης.

Διαλείμματα, ετήσια άδεια

Εάν το προσωπικό σας εργάζεται πάνω από 6 ώρες την ημέρα, οφείλετε να του εξασφαλίζετε διάλειμμα (με διάρκεια που προσδιορίζεται σε συλλογικές συμβάσεις ή στην εθνική νομοθεσία).

Πέραν των περιόδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, κάθε εργαζόμενος δικαιούται τουλάχιστον 4 εβδομάδες άδειας μετ' αποδοχών ετησίως. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί με πληρωμή, εκτός εάν η σχέση εργασίας λήξει πριν ο εργαζόμενος εξαντλήσει την ετήσια άδειά του.

Νυκτερινή εργασία

Νυκτερινή εργασία θεωρείται η επτάωρη τουλάχιστον βάρδια, της οποίας 3 ώρες τουλάχιστον βρίσκονται μεταξύ 24.00 και 05.00 π.μ..

Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δεν μπορούν να εργάζονται  κατά μέσο όρο περισσότερο από 8 ώρες το εικοσιτετράωρο. Εάν η εργασία συνεπάγεται ιδιαίτερους κινδύνους ή σωματική ή διανοητική κόπωση, δεν μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση του ορίου των 8 ωρών την ημέρα.

Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δικαιούνται δωρεάν ιατρική εξέταση, προτού ξεκινήσουν τη νυκτερινή εργασία καθώς και δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο ανά τακτά διαστήματα στη συνέχεια (με τήρηση του ιατρικού απορρήτου). Εάν οι εργαζόμενοι τη νύχτα τους οποίους απασχολείτε παρουσιάσουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με το γεγονός ότι εργάζονται τη νύχτα, οφείλετε να τους αναθέσετε ημερήσια εργασία, το συντομότερο δυνατόν.

Όταν οι ώρες εργασίας δεν μετρώνται ή δεν καθορίζονται εκ των προτέρων, όπως στην περίπτωση διευθυντικών στελεχών ή εργαζόμενων μελών της οικογένειας, ενδέχεται να μην εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις όσον αφορά το ωράριο εργασίας.

Μπορεί να υπάρξουν και άλλες εξαιρέσεις από τους κανόνες ως προς τα εξής:

 • ασφάλεια και εποπτεία
 • βιομηχανίες όπου, για τεχνικούς λόγους, είναι αδύνατο να διακοπεί η εργασία
 • σιδηροδρομικές μεταφορές
 • γεωργία
 • τουρισμός

Μετακινούμενοι εργαζόμενοι

Μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι μέλη του προσωπικού που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή μέσω πλωτών οδών. Ο χρόνος εργασίας τους ρυθμίζεται διαφορετικά.

Απασχόληση νέων

Αν θέλετε να προσλάβετε νέους, η ελάχιστη ηλικία απασχόλησης είναι 15 ετών (υψηλότερη εφόσον είναι υποχρεωτική η πλήρης σχολική φοίτηση μετά την ηλικία των 15 ετών).

Άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών μπορούν να απασχοληθούν σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες αφού προηγουμένως ληφθεί άδεια από την αρμόδια αρχή.

Τα παιδιά που είναι τουλάχιστον 14 ετών (αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τα 15) μπορούν επίσης να εργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος μαθητείας ή απόκτησης εργασιακής πείρας. Τα παιδιά που είναι τουλάχιστον 14 ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις 13) μπορούν επίσης να κάνουν ελαφριά εργασία. Οι κανόνες για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης καθώς και για τη νυκτερινή εργασία είναι εξαιρετικά αυστηροί για τους νέους. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερους κανόνες από τις ελάχιστες απαιτήσεις čeština magyar pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [718 KB] .

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)