Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 09/2015

Επικαιροποίηση 09/2015

Όροι απασχόλησης


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Συμβάσεις εργασίας

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να δώσετε στο προσωπικό σας για τις συμβάσεις εργασίας.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι παρακάτω κανόνες μπορεί να μην εφαρμόζονται σε μισθωτούς που εργάζονται το πολύ 1 μήνα στην επιχείρησή σας ή σε μισθωτούς που εργάζονται λιγότερο από 8 ώρες την εβδομάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

 

Υποχρεώσεις ενημέρωσης

Οφείλετε να δώσετε τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες στους υπαλλήλους σας κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους:

 • μέρη της σύμβασης εργασίας
 • τόπος εργασίας - εάν δεν υπάρχει σταθερός τόπος εργασίας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο εργαζόμενος θα εργάζεται σε διάφορους τόπους και να δηλωθεί η έδρα της επιχείρησής σας
 • τίτλος, βαθμός, κατηγορία της θέσης εργασίας ή σύντομη περιγραφή καθηκόντων
 • ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων
 • αναμενόμενη διάρκεια της σχέσης εργασίας, εάν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου
 • αριθμός της ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών
 • προθεσμία προειδοποίησης για σας και τον εργαζόμενο εφόσον ο ένας από τους δύο καταγγείλει τη σύμβαση
 • αρχικός βασικός μισθός, λοιπές αποδοχές, και συχνότητα της καταβολής τους
 • διάρκεια της κανονικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας
 • κανόνες όλων των συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους εργασίας του εργαζομένου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Για την ετήσια άδεια, την προθεσμία προειδοποίησης, τη διάρκεια εργασίας και τις αποδοχές, οι μισθωτοί παραπέμπονται στις ισχύουσες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις.

Εάν οι υπάλληλοί σας πρέπει να εργαστούν σε άλλη χώρα (βλέπε ‘Απόσπαση στο εξωτερικό'), θα πρέπει επίσης να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων για τα εξής:

 • διάρκεια της απασχόλησης στο εξωτερικό,
 • νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλεται ο μισθός τους
 • τυχόν επιδόματα που θα δικαιούνται κατά την παραμονή στο εξωτερικό.
 • προϋποθέσεις για την επιστροφή τους.

Παροχή πληροφοριών - Πότε και πώς;

Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να δίνονται στους νέους υπαλλήλους εγγράφως το αργότερο 2 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους στην επιχείρησή σας.

Οι πληροφορίες μπορεί να δοθούν σε:

 • γραπτή σύμβαση εργασίας
 • επιστολή δέσμευσης
 • ένα ή περισσότερα έγγραφα.

Τροποποίηση εργασιακών σχέσεων

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως για κάθε τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας τους το αργότερο 1 μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η τροποποίηση. Εάν η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω μεταβολής των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων, δεν χρειάζεται έγγραφη τροποποίηση της σύμβασης.

Ενημέρωση και διαβούλευση με το προσωπικό σας

Εάν η εταιρεία σας απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους (ή 20 σε περίπτωση που πρόκειται για μονάδα μεγαλύτερης επιχείρησης), έχετε νομική υποχρέωση να τους ενημερώσετε για τα εξής:

 • τις πρόσφατες και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τις δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
 • την κατάσταση της απασχόλησης
 • τις πιθανές σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση εργασίας ή τις συμβατικές σχέσεις.

Επίσης, πρέπει να φροντίζετε για την έγκαιρη παροχή των πληροφοριών, ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να είναι σε θέση να προετοιμαστούν για επίσημες διαβουλεύσεις μαζί σας σχετικά με τα συναφή θέματα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (ή τα άτομα που τους συμβουλεύουν) απαγορεύεται από τον νόμο να δίνουν στο προσωπικό πληροφορίες που τους παρέχετε εμπιστευτικά

 

 

Ποιος είναι ο χρόνος εργασίας του προσωπικού σας;

 

 

Εάν απασχολείτε προσωπικό, οφείλετε να γνωρίζετε τους βασικούς κανόνες σχετικά με τις ώρες εργασίας. Οι εν λόγω κανόνες ορίζουν τις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, την ετήσια άδεια, καθώς και τη μέγιστη εβδομαδιαία εργασία. Οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ευνοϊκότερους κανόνες.

Μέγιστη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας και ημερήσιας ανάπαυσης

Ως εργοδότης, πρέπει να φροντίζετε ώστε η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας του προσωπικού σας -συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών- να μην υπερβαίνει τις 48 ώρες. Οι υπάλληλοί σας πρέπει να αναπαύονται τουλάχιστον 11 συνεχείς ώρες ημερησίως. Επιπλέον, ανά 7 ημέρες πρέπει να παρέχετε στο προσωπικό σας τουλάχιστον 24 ώρες συνεχούς ανάπαυσης.

Διαλείμματα, ετήσια άδεια

Εάν το προσωπικό σας εργάζεται πάνω από 6 ώρες την ημέρα, οφείλετε να του εξασφαλίζετε διάλειμμα (με διάρκεια που προσδιορίζεται σε συλλογικές συμβάσεις ή στην εθνική νομοθεσία).

Πέραν των περιόδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, κάθε εργαζόμενος δικαιούται τουλάχιστον 4 εβδομάδες άδειας μετ' αποδοχών ετησίως. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί με πληρωμή, εκτός εάν η σχέση εργασίας λήξει πριν ο εργαζόμενος εξαντλήσει την ετήσια άδειά του.

Νυκτερινή εργασία

Νυκτερινή εργασία θεωρείται η επτάωρη τουλάχιστον βάρδια, της οποίας 3 ώρες τουλάχιστον βρίσκονται μεταξύ 24.00 και 05.00 π.μ..

Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δεν μπορούν να εργάζονται  κατά μέσο όρο περισσότερο από 8 ώρες το εικοσιτετράωρο. Εάν η εργασία συνεπάγεται ιδιαίτερους κινδύνους ή σωματική ή διανοητική κόπωση, δεν μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση του ορίου των 8 ωρών την ημέρα.

Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δικαιούνται δωρεάν ιατρική εξέταση, προτού ξεκινήσουν τη νυκτερινή εργασία καθώς και δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο ανά τακτά διαστήματα στη συνέχεια (με τήρηση του ιατρικού απορρήτου). Εάν οι εργαζόμενοι τη νύχτα τους οποίους απασχολείτε παρουσιάσουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με το γεγονός ότι εργάζονται τη νύχτα, οφείλετε να τους αναθέσετε ημερήσια εργασία, το συντομότερο δυνατόν.

Όταν οι ώρες εργασίας δεν μετρώνται ή δεν καθορίζονται εκ των προτέρων, όπως στην περίπτωση διευθυντικών στελεχών ή εργαζόμενων μελών της οικογένειας, ενδέχεται να μην εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις όσον αφορά το ωράριο εργασίας.

Μπορεί να υπάρξουν και άλλες εξαιρέσεις από τους κανόνες ως προς τα εξής:

 • ασφάλεια και εποπτεία
 • βιομηχανίες όπου, για τεχνικούς λόγους, είναι αδύνατο να διακοπεί η εργασία
 • σιδηροδρομικές μεταφορές
 • γεωργία
 • τουρισμός

Μετακινούμενοι εργαζόμενοι

Μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι μέλη του προσωπικού που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή μέσω πλωτών οδών. Ο χρόνος εργασίας τους ρυθμίζεται διαφορετικά.

Απασχόληση νέων

Αν θέλετε να προσλάβετε νέους, η ελάχιστη ηλικία απασχόλησης είναι 15 ετών (υψηλότερη εφόσον είναι υποχρεωτική η πλήρης σχολική φοίτηση μετά την ηλικία των 15 ετών).

Άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών μπορούν να απασχοληθούν σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες αφού προηγουμένως ληφθεί άδεια από την αρμόδια αρχή.

Τα παιδιά που είναι τουλάχιστον 14 ετών (αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τα 15) μπορούν επίσης να εργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος μαθητείας ή απόκτησης εργασιακής πείρας. Τα παιδιά που είναι τουλάχιστον 14 ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις 13) μπορούν επίσης να κάνουν ελαφριά εργασία. Οι κανόνες για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης καθώς και για τη νυκτερινή εργασία είναι εξαιρετικά αυστηροί για τους νέους. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερους κανόνες από τις ελάχιστες απαιτήσεις .

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Reykjavík

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Praha

Ελλάδα

Copenhagen

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Oslo

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Stockholm

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.