Navigatsioonitee

Ajakohastatud 10/03/2017

Eeskirjad ja menetlused

Igal aastal kulutavad enam kui 250 000 ametiasutust ELis umbes 14% SKPst teenuste, ehitustööde või asjade ostmisele. ELis registreeritud ettevõtjana on teil õigus konkureerida riigihankelepingutele teistes ELi liikmesriikides.

Selleks et luua võrdsed võimalused kõigile ettevõtjatele üle kogu Euroopa, kehtestatakse ELi õigusega minimaalsed ühtlustatud eeskirjad (vt riigihankeid käsitlevaid direktiive). Need eeskirjad, mis on üle võetud riiklikesse õigusaktidesse, kehtivad pakkumustele, mille rahaline väärtus ületab teatava summa (vt künniseid allpool).   Sellised „künniseid ületavad" pakkumused on eeldatavalt piiriülest huvi pakkuvad;   teisisõnu − pakkumuse maht muudab ettevõtjale pakkumuse esitamise välismaal äratasuvaks.

Väiksema mahuga pakkumuste puhul kehtivad riiklikud eeskirjad (mis peavad siiski järgima ELi õiguses kehtestatud üldpõhimõtteid). Alla künnise jäävate pakkumuste menetlusi võib lihtsustada, võrreldes kogu ELi hõlmavate pakkumustega.

Kõigi pakkumuste puhul peavad riiklikud ametiasutused järgima järgmiseid põhimõtteid:

 • nad ei tohi diskrimineerida ettevõtjat, kuna see on registreeritud mõnes teises ELi liikmesriigis;
 • nad ei tohi viidata konkreetsetele brändidele, kaubamärkidele või patentidele nende toodete ja teenuste kirjelduses, mida nad soovivad osta;
 • nad ei tohi keelduda tõendusdokumentide (sertifikaatide, diplomite jne) vastuvõtmisest, mis on välja antud mõnes teises ELi liikmesriigis, kui need võimaldavad võrdväärset tagatise taset;
 • nad peavad kogu pakkumustega seotud teabe tegema kättesaadavaks kõigile huvitatud ettevõtjatele, sõltumata sellest, millises ELi liikmesriigis need on registreeritud.

 

Ametiasutusel on õigus lükata tagasi sellise ettevõtja pakkumusel osalemine, mis

 • on pankrotis või likvideerimisel;
 • on peatanud oma tegevuse või selle tegevust haldab kohus;
 • mis on tunnistatud süüdi raskes eksimuses ametialaste käitumisreeglite vastu;
 • ei ole maksnud makse või sotsiaalkindlustusmakseid;
 • on esitanud ametiasutusele valesid deklaratsioone.

 

Vaid konkreetsetel juhtudel võivad riiklikud ametiasutused sõlmida hankelepinguid ilma pakkumuskutse avaldamiseta. Need juhud on järgmised:

 • hädaolukorrad, mis on tekkinud ettenägematute sündmuste tagajärjel;
 • hankelepingud, mida tehnilistel põhjustel või ainuõiguse tõttu saab sõlmida vaid ühe konkreetse ettevõtjaga;
 • lepingud, mis on riigihankemenetlusest välja jäetud õiguse kohaselt (olemasolevate ehitiste omandamine/rentimine, tööhõivelepingud, ringhäälingusaated, jne).

 Kogu ELi hõlmavate eeskirjade kohaldamise künnised

Allpool esitatud summad ei sisalda käibemaksu ning kehtivad alates 1. jaanuarist 2014.

Keskvalitsusasutuste

≥ 135 000 eurot

tarnelepingud (vaid riigikaitsevaldkonna puhul sõlmitavate lepingute loetelu direktiivi 2014/24 III lisas

≥ 209 000 eurot

tarnelepingud riigikaitsevaldkonna toodete puhul, mis ei ole loetletud direktiivi 2014/24 III lisas

≥ 5 225 000 eurot

kõik ehitustöölepingud

 

Muud riiklikud ametiasutused

≥ 209 000 eurot

kõik tarne- ja teenuslepingud

≥ 5 225 000 eurot

kõik ehitustöölepingud

 

Avalike teenuste osutajate puhul vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste valdkondades on tarne- ja teenuslepingute künniseks 418 000 eurot. Ehitustöölepingute puhul on künniseks 5 225 000 eurot.

ELi liikmesriikide puhul, kes ei kasuta eurot omavääringuna, kehtivad järgmised künnised.

 

 

Avaliku hankemenetluse eeskirjad

 

 

Hindamiskriteeriumid

Riiklikud ametiasutused võivad pakkumuste hindamisel kasutada erinevaid kriteeriume − näiteks võivad nad valiku teha madalaima pakutud hinna alusel või kasutada muid kriteeriume. Viimasel juhul tuleks taotlejaid teavitada sellest, milline on erinevatele kriteeriumidele (näiteks hind, tehnilised omadused ja keskkonnaaspektid)  omistatav tähtsus.

Avaldamine

Teatavad teated tuleb avaldada kõigi künniseid ületavate riigihankelepingute puhul ning mille puhul kehtivad kogu ELi hõlmavad eeskirjad:

 • hanketeade või ideekonkursi teade: riiklik ametiasutus võib avaldada teate riiklikul tasandil, kuid peab selle samuti saatma ELi väljaannete talitusele; teade tuleb avaldada terviktekstina ühes ELi ametlikus keeles ja selle kokkuvõte tõlgitakse teistesse keeltesse;
 • lepingu sõlmimise teade, milles teatatakse avaliku pakkumuse tulemustest.

 

Riiklikud ametiasutused võivad otsustada avaldada ka muid teateid, nagu eelteade (milles teavitatakse tulevasest võimalikust pakkumusest). Kui pakkumus on eelteate avaldamise järel lõpuks avaldatud, võib vähendada pakkumuste esitamise ja saamise tähtaegu. Teiseks pakkumuste esitamise ajalise piiramise võimaluseks on avaldada pakkumus elektrooniliselt.

Teadete loetelu saab leida riigihangete infosüsteemi (SIMAP) ostjatele pühendatud osas.

Läbipaistvus

Riiklikud ametiasutused saavad pakkumuste hindamist alustada vaid pärast pakkumuste esitamise tähtaja lõppemist. Kui olete esitanud pakkumuse, on teil õigus sellele, et teid teavitatakse nii pea kui võimalik sellest, kas te olete osutunud väljavalituks või mitte. Kui teid ei valitud, on teil õigus üksikasjalikule selgitusele selle kohta, miks teie pakkumus tagasi lükati. Riiklik ametiasutus peab kinni pidama rangest konfidentsiaalsusest seoses teie andmete vahetamise ja säilitamisega.

Tehnilised kirjeldused

Tehniliste kirjeldustega määratakse kindlaks teenuse, toote või ehitustööde omadused, mida riiklik ametiasutus kavatseb osta. Need võivad hõlmata keskkonnatoimet, kujundust, ohutust, kvaliteedi tagamist või vastavushindamist. Ehitustööde lepingute puhul võivad need samuti hõlmata katseid, inspekteerimist ja ehitustehnoloogiat. Tehnilistes kirjeldustes ei tohiks nõuda konkreetse brändi, kaubamärgi või patendi kasutamist.

Avaliku hankemenetluse liigid

Avatud menetlus

Avatud menetluse puhul saavad pakkumuse esitada kõik ettevõtjad. Pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg on 35 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Kui enne seda oli avaldatud eelteade, saab seda perioodi vähendada 15 päevani.

Piiratud hankemenetlus

Piiratud hankemenetluse puhul saavad osalemistaotluse esitada kõik ettevõtjad, kuid pakkumuse saavad esitada vaid eelvaliku läbinud ettevõtjad. Osalemistaotluse esitamiseks on aega 37 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Riiklik ametiasutus valib seejärel välja vähemalt 5 kandidaati, kes täidavad nõutud tingimused. Väljavalitud ettevõtjatel on pakkumuse esitamiseks aega 40 päeva alates pakkumuskutse saatmise kuupäevast. Seda perioodi võib vähendada 36 päevani, kui eelnevalt on avaldatud eelteade.

 

Kiireloomulistel juhtudel võib riiklik ametiasutus kehtestada 15-päevase ajapiirangu osalemistaotluste esitamiseks (kui teade saadeti elektrooniliselt, saab seda vähendada 10 päevani) ja 10-päevase ajapiirangu pakkumuste esitamiseks.

Läbirääkimistega hankemenetlus

Läbirääkimistega hankemenetluse puhul kutsub riiklik ametiasutus kokku vähemalt 3 ettevõtjat, kellega ta hakkab lepingutingimuste üle läbi rääkima.

Enamik avaliku sektori hankijatest saab kasutada seda menetlust vaid piiratud arvu juhtumite puhul, näiteks tarnete puhul, mis on mõeldud vaid teadustegevuseks või katsetamiseks. Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste valdkondade hankijad võivad seda kasutada standardmenetlusena.

Osalemistaotluse esitamiseks on aega 37 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Eriti kiireloomulistel juhtudel saab seda vähendada 15 päevani (või 10 päevani juhul, kui teade on saadetud elektrooniliselt).

 

Teatavatel tingimustel saab seda menetlust valida ka ilma hanketeate avaldamiseta, näiteks juhul, kui ühtegi pakkumust ei esitatud avatud või piiratud hankemenetluse puhul, eriti kiireloomulistel juhtudel või juhtudel, mil tehnilistel põhjustel saab lepingut täita vaid üks ettevõtja.

Võistlev dialoog

Asjaomast menetlust kasutatakse sageli keerukate lepingute puhul, nagu suured infrastruktuuri projektid, mil riiklik ametiasutus ei saa kohe alguses määrata kindlaks tehnilisi kirjeldusi. Pärast hanketeate avaldamist on huvitatud ettevõtjatel aega 37 päeva osalemistaotluse esitamiseks. Riiklik ametiasutus peab kutsuma kokku vähemalt 3 kandidaati, et pidada dialoogi, mille käigus määratakse kindlaks lõplikud tehnilised, õiguslikud ja majanduslikud aspektid. Pärast dialoogi esitavad kandidaadid oma lõplikud pakkumused.

 

Võistlevat dialoogi ei saa kasutada vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste valdkondade avalike teenuste pakkujad.

Elektrooniline oksjon

Riiklikud ametiasutused saavad samuti sõlmida hankelepinguid elektroonilise oksjoni vahendusel. Enne oksjoni algust peab asjaomane asutus viima läbi pakkumuste täieliku esialgse hindamise ning lubama osaleda vaid tingimustele vastavatel ettevõtjatel. Oksjoni osalemiskutses tuleb märkida oksjoni toimumise aeg ja koht ning pakkumisvoorude arv. Selles tuleks samuti esitada matemaatiline valem, mille abil määratakse kindlaks automaatne järjestus.   Igas pakkumisvoorus peab osalejatel olema võimalik näha oma järjestust, võrreldes teiste konkurentidega, ilma nende isikut teadmata.

 

Elektroonilisi oksjoneid ei saa kasutada teatavate hankemenetluse liikide puhul − näiteks ehitustööde projekteerimine (näiteks ehitise arhitektuurilised planeeringud).

 

 

 

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.