Navigatsioonitee

Ajakohastatud 02/2015

Ajakohastatud 02/2015

Eeskirjad ja menetlused


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Igal aastal kulutavad enam kui 250 000 ametiasutust ELis umbes 18% SKPst teenuste, ehitustööde või asjade ostmisele. ELis registreeritud ettevõtjana on teil õigus konkureerida riigihankelepingutele teistes ELi liikmesriikides.

Selleks et luua võrdsed võimalused kõigile ettevõtjatele üle kogu Euroopa, kehtestatakse ELi õigusega minimaalsed ühtlustatud eeskirjad (vt riigihankeid käsitlevaid direktiive). Need eeskirjad, mis on üle võetud riiklikesse õigusaktidesse, kehtivad pakkumustele, mille rahaline väärtus ületab teatava summa (vt künniseid allpool).   Sellised „künniseid ületavad" pakkumused on eeldatavalt piiriülest huvi pakkuvad;   teisisõnu − pakkumuse maht muudab ettevõtjale pakkumuse esitamise välismaal äratasuvaks.

Väiksema mahuga pakkumuste puhul kehtivad riiklikud eeskirjad (mis peavad siiski järgima ELi õiguses kehtestatud üldpõhimõtteid). Alla künnise jäävate pakkumuste menetlusi võib lihtsustada, võrreldes kogu ELi hõlmavate pakkumustega.

Kõigi pakkumuste puhul peavad riiklikud ametiasutused järgima järgmiseid põhimõtteid:

 • nad ei tohi diskrimineerida ettevõtjat, kuna see on registreeritud mõnes teises ELi liikmesriigis;
 • nad ei tohi viidata konkreetsetele brändidele, kaubamärkidele või patentidele nende toodete ja teenuste kirjelduses, mida nad soovivad osta;
 • nad ei tohi keelduda tõendusdokumentide (sertifikaatide, diplomite jne) vastuvõtmisest, mis on välja antud mõnes teises ELi liikmesriigis, kui need võimaldavad võrdväärset tagatise taset;
 • nad peavad kogu pakkumustega seotud teabe tegema kättesaadavaks kõigile huvitatud ettevõtjatele, sõltumata sellest, millises ELi liikmesriigis need on registreeritud.

 

Ametiasutusel on õigus lükata tagasi sellise ettevõtja pakkumusel osalemine, mis

 • on pankrotis või likvideerimisel;
 • on peatanud oma tegevuse või selle tegevust haldab kohus;
 • mis on tunnistatud süüdi raskes eksimuses ametialaste käitumisreeglite vastu;
 • ei ole maksnud makse või sotsiaalkindlustusmakseid;
 • on esitanud ametiasutusele valesid deklaratsioone.

 

Vaid konkreetsetel juhtudel võivad riiklikud ametiasutused sõlmida hankelepinguid ilma pakkumuskutse avaldamiseta. Need juhud on järgmised:

 • hädaolukorrad, mis on tekkinud ettenägematute sündmuste tagajärjel;
 • hankelepingud, mida tehnilistel põhjustel või ainuõiguse tõttu saab sõlmida vaid ühe konkreetse ettevõtjaga;
 • lepingud, mis on riigihankemenetlusest välja jäetud õiguse kohaselt (olemasolevate ehitiste omandamine/rentimine, tööhõivelepingud, ringhäälingusaated, jne).

 

 

Kogu ELi hõlmavate eeskirjade kohaldamise künnised

 

 

Allpool esitatud summad ei sisalda käibemaksu ning kehtivad alates 1. jaanuarist 2014.

Keskvalitsusasutuste

≥ 134 000 eurot

tarnelepingud (vaid riigikaitsevaldkonna puhul sõlmitavate lepingute loetelu direktiivi 2014/24 III lisas

≥ 207 000 eurot

tarnelepingud riigikaitsevaldkonna toodete puhul, mis ei ole loetletud direktiivi 2014/24 III lisas

≥ 5 186 000 eurot

kõik ehitustöölepingud

 

Muud riiklikud ametiasutused

≥ 207 000 eurot

kõik tarne- ja teenuslepingud

≥ 5 186 000 eurot

kõik ehitustöölepingud

 

Avalike teenuste osutajate puhul vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste valdkondades on tarne- ja teenuslepingute künniseks 414 000 eurot. Ehitustöölepingute puhul on künniseks 5 186 000 eurot.

ELi liikmesriikide puhul, kes ei kasuta eurot omavääringuna, kehtivad järgmised künnised.

 

 

Avaliku hankemenetluse eeskirjad

 

 

Hindamiskriteeriumid

Riiklikud ametiasutused võivad pakkumuste hindamisel kasutada erinevaid kriteeriume − näiteks võivad nad valiku teha madalaima pakutud hinna alusel või kasutada muid kriteeriume. Viimasel juhul tuleks taotlejaid teavitada sellest, milline on erinevatele kriteeriumidele (näiteks hind, tehnilised omadused ja keskkonnaaspektid)  omistatav tähtsus.

Avaldamine

Teatavad teated tuleb avaldada kõigi künniseid ületavate riigihankelepingute puhul ning mille puhul kehtivad kogu ELi hõlmavad eeskirjad:

 • hanketeade või ideekonkursi teade: riiklik ametiasutus võib avaldada teate riiklikul tasandil, kuid peab selle samuti saatma ELi väljaannete talitusele; teade tuleb avaldada terviktekstina ühes ELi ametlikus keeles ja selle kokkuvõte tõlgitakse teistesse keeltesse;
 • lepingu sõlmimise teade, milles teatatakse avaliku pakkumuse tulemustest.

 

Riiklikud ametiasutused võivad otsustada avaldada ka muid teateid, nagu eelteade (milles teavitatakse tulevasest võimalikust pakkumusest). Kui pakkumus on eelteate avaldamise järel lõpuks avaldatud, võib vähendada pakkumuste esitamise ja saamise tähtaegu. Teiseks pakkumuste esitamise ajalise piiramise võimaluseks on avaldada pakkumus elektrooniliselt.

Teadete loetelu saab leida riigihangete infosüsteemi (SIMAP) ostjatele pühendatud osas.

Läbipaistvus

Riiklikud ametiasutused saavad pakkumuste hindamist alustada vaid pärast pakkumuste esitamise tähtaja lõppemist. Kui olete esitanud pakkumuse, on teil õigus sellele, et teid teavitatakse nii pea kui võimalik sellest, kas te olete osutunud väljavalituks või mitte. Kui teid ei valitud, on teil õigus üksikasjalikule selgitusele selle kohta, miks teie pakkumus tagasi lükati. Riiklik ametiasutus peab kinni pidama rangest konfidentsiaalsusest seoses teie andmete vahetamise ja säilitamisega.

Tehnilised kirjeldused

Tehniliste kirjeldustega määratakse kindlaks teenuse, toote või ehitustööde omadused, mida riiklik ametiasutus kavatseb osta. Need võivad hõlmata keskkonnatoimet, kujundust, ohutust, kvaliteedi tagamist või vastavushindamist. Ehitustööde lepingute puhul võivad need samuti hõlmata katseid, inspekteerimist ja ehitustehnoloogiat. Tehnilistes kirjeldustes ei tohiks nõuda konkreetse brändi, kaubamärgi või patendi kasutamist.

Avaliku hankemenetluse liigid

Avatud menetlus

Avatud menetluse puhul saavad pakkumuse esitada kõik ettevõtjad. Pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg on 52 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Kui enne seda oli avaldatud eelteade, saab seda perioodi vähendada 36 päevani.

Piiratud hankemenetlus

Piiratud hankemenetluse puhul saavad osalemistaotluse esitada kõik ettevõtjad, kuid pakkumuse saavad esitada vaid eelvaliku läbinud ettevõtjad. Osalemistaotluse esitamiseks on aega 37 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Riiklik ametiasutus valib seejärel välja vähemalt 5 kandidaati, kes täidavad nõutud tingimused. Väljavalitud ettevõtjatel on pakkumuse esitamiseks aega 40 päeva alates pakkumuskutse saatmise kuupäevast. Seda perioodi võib vähendada 36 päevani, kui eelnevalt on avaldatud eelteade.

 

Kiireloomulistel juhtudel võib riiklik ametiasutus kehtestada 15-päevase ajapiirangu osalemistaotluste esitamiseks (kui teade saadeti elektrooniliselt, saab seda vähendada 10 päevani) ja 10-päevase ajapiirangu pakkumuste esitamiseks.

Läbirääkimistega hankemenetlus

Läbirääkimistega hankemenetluse puhul kutsub riiklik ametiasutus kokku vähemalt 3 ettevõtjat, kellega ta hakkab lepingutingimuste üle läbi rääkima.

Enamik avaliku sektori hankijatest saab kasutada seda menetlust vaid piiratud arvu juhtumite puhul, näiteks tarnete puhul, mis on mõeldud vaid teadustegevuseks või katsetamiseks. Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste valdkondade hankijad võivad seda kasutada standardmenetlusena.

Osalemistaotluse esitamiseks on aega 37 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Eriti kiireloomulistel juhtudel saab seda vähendada 15 päevani (või 10 päevani juhul, kui teade on saadetud elektrooniliselt).

 

Teatavatel tingimustel saab seda menetlust valida ka ilma hanketeate avaldamiseta, näiteks juhul, kui ühtegi pakkumust ei esitatud avatud või piiratud hankemenetluse puhul, eriti kiireloomulistel juhtudel või juhtudel, mil tehnilistel põhjustel saab lepingut täita vaid üks ettevõtja.

Võistlev dialoog

Asjaomast menetlust kasutatakse sageli keerukate lepingute puhul, nagu suured infrastruktuuri projektid, mil riiklik ametiasutus ei saa kohe alguses määrata kindlaks tehnilisi kirjeldusi. Pärast hanketeate avaldamist on huvitatud ettevõtjatel aega 37 päeva osalemistaotluse esitamiseks. Riiklik ametiasutus peab kutsuma kokku vähemalt 3 kandidaati, et pidada dialoogi, mille käigus määratakse kindlaks lõplikud tehnilised, õiguslikud ja majanduslikud aspektid. Pärast dialoogi esitavad kandidaadid oma lõplikud pakkumused.

 

Võistlevat dialoogi ei saa kasutada vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste valdkondade avalike teenuste pakkujad.

Elektrooniline oksjon

Riiklikud ametiasutused saavad samuti sõlmida hankelepinguid elektroonilise oksjoni vahendusel. Enne oksjoni algust peab asjaomane asutus viima läbi pakkumuste täieliku esialgse hindamise ning lubama osaleda vaid tingimustele vastavatel ettevõtjatel. Oksjoni osalemiskutses tuleb märkida oksjoni toimumise aeg ja koht ning pakkumisvoorude arv. Selles tuleks samuti esitada matemaatiline valem, mille abil määratakse kindlaks automaatne järjestus.   Igas pakkumisvoorus peab osalejatel olema võimalik näha oma järjestust, võrreldes teiste konkurentidega, ilma nende isikut teadmata.

 

Elektroonilisi oksjoneid ei saa kasutada teatavate hankemenetluse liikide puhul − näiteks ehitustööde projekteerimine (näiteks ehitise arhitektuurilised planeeringud).

 

 

 

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustik Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikides English ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)