Senest tjekket : 19/06/2018

Punktafgifter

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Grundregler

Hvis din virksomhed fremstiller eller handler med varer, der er punktafgiftspligtige (alkohol, alkoholholdige drikkevarer, energiprodukter, elektricitet, tobaksprodukter), skal du kende til de gældende regler om betaling af punktafgifter.

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne


De forskellige EU-lande kan også pålægge disse produkter andre afgifter.

Bemærk: EU's regler om punktafgifter gælder ikke i følgende områder af EU:

Regioner

 • De Kanariske Øer
 • De franske oversøiske departementerfr
 • Kanaløerne
 • Ålandsøerne
 • Øen Helgoland
 • Området Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Den italienske del af Luganosøen.

I visse tilfældes er punktafgifterne baseret på et andet lands satser:

 • Virksomheder i Monaco skal betale franske punktafgifter.
 • Virksomheder i San Marino skal betale italienske afgifter.
 • De britiske baseområder i Akrotiri og Dhekelia skal betale cypriotiske punktafgifter.
 • Isle of Man skal betale britiske punktafgifter.

Berørte produkter

Alkohol/alkoholiske drikkevarer

 • Øl eller blandinger af øl med drikkevarer uden alkohol
 • Vin.
 • Andre gærede drikkevarer, f.eks. cider.
 • Mellemprodukter, f.eks. sherry eller portvin
 • Etylalkohol – dog ikke når det bruges til at fremstille andre produkter, der ikke er beregnet til levnedsmidler (hvis det bruges til opvarmning eller i en motor, kan det klassificeres som et energiprodukt)
 • Spiritus.

Nedsatte satser og fritagelser

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter på alkohol/alkoholiske drikkevarer. Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på alkohol/alkoholiske drikkevarerpdfen .

I visse lande kan der gælde yderligere regler:

 • Små bryggerier ( der højst producerer i alt 200 000 hektoliter øl om året) eller brænderier (der højst producerer 10 hektoliter ren alkohol om året) kan få en nedsættelse på op til 50 % af standardafgiften.
 • Små vinproducenter, der fremstiller under 1 000 hektoliter årligt, kan også få nedsættelse eller fritagelse.
 • Der skal ikke betales punktafgift af hjemmelavede produkter, som ikke fremstilles kommercielt, bortset fra spiritus.
 • For vin og gærede drikkevarer med en alkoholvolumen på 8,5 % eller derunder kan der gælde en nedsat sats for punktafgifterne.

Energiprodukter og elektricitet

De beskattes, når de bruges som:

 • motorbrændstof
 • opvarmningsbrændsel.

Energiprodukter, der indgår som råmaterialer i kemisk reduktion eller i elektrolytiske processer og metalprocesser, er ikke omfattet af direktivet. Derfor kan EU-landene selv bestemme, om der skal opkræves afgift af en sådan anvendelse.

De vigtigste produkter, der beskattes, er:

 • mineralolier
 • fast brændsel: kul, koks, brunkul
 • naturgas
 • elektricitet
 • alkohol, der er beregnet til at blive brugt til opvarmning eller som motorbrændstof
 • animalske eller vegetabilske olier, der er beregnet til at blive brugt til opvarmning eller som motorbrændstof.

Nedsatte satser og fritagelser

Obligatoriske afgiftsfritagelser:

 • Energiprodukter og elektricitet, som bruges til fremstilling af elektricitet (kan dog beskattes af miljøhensyn).
 • Energiprodukter, der leveres til anvendelse som flybrændstof, medmindre der er tale om ikke-erhvervsmæssig privatflyvning.
 • Energiprodukter, der leveres til anvendelse som brændstof til besejling af EU's vandveje, medmindre der er tale om ikke-erhvervsmæssig privatsejlads.

Frivillige afgiftsfritagelser eller -nedsættelser under EU's mindstesats for afgifter:

 • Grøn elektricitet.
 • Elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.
 • Energiprodukter, der bruges til kraftvarmeproduktion.
 • Sejlads på indre vandveje.
 • Elektricitet, naturgas, kul og fast brændsel, der bruges af husstande.
 • Energiintensive virksomheder (visse regler skal overholdes).
 • Biobrændstof (visse regler skal overholdes).

Frivillig afgiftsdifferentiering under EU's mindstesats for afgifter:

 • Offentlig transport.
 • Ambulancer.
 • Kommerciel brug af dieselolie (store lastvogne).
 • Differentiering i henhold til energiproduktets kvalitet og mængde (f.eks. brændstoffets svovlindhold).

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter på energiprodukter. Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på energiprodukterpdf.

Tobaksprodukter

EU's lovgivning om punktafgifter på forarbejdet tobakfrdeen fastlægger følgende afgiftspligtige kategorier:

 • Cigaretter.
 • Cigarer.
 • Cerutter og cigarillos.
 • Løs tobak (f.eks. fintskåret rulletobak).

EU's lovgivning fastlægger principperne for afgifterne og mindstesatser.

Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på tobaksprodukterpdfen .

 

Andre undtagelser

Punktafgiftspligtige varer er normalt undtaget fra afgiften, når de bruges:

 • i diplomatiske eller konsulære forbindelser
 • af et NATO-lands væbnede styrker
 • af internationale organisationer.

Når punktafgiftspligtige produkter sendes til disse formål, skal de ledsages af et fritagelsescertifikat.

EU-landene kan også fritage varer for punktafgifter, når de sælges:

 • i toldfri butikker og transporteres i en rejsendes personlige bagage til et land uden for EU eller til et område i EU, der ikke er omfattet af EU-reglerne om punktafgifter.
 • om bord på et fly eller skib i luften eller til havs på vej til eller fra et land uden for EU eller til/fra et EU-område, der ikke er omfattet af EU-reglerne for punktafgifter.
Hvem betaler og hvornår?
 

Salg til anden virksomhed

Hvornår skal der betales punktafgifter?

Der er en afgørende forskel på, hvornår et produkt bliver punktafgiftspligtigt, og hvornår afgiften skal betales.

De fleste produkter bliver punktafgiftspligtige, når de bliver fremstillet eller indført i EU.

Men i realiteten suspenderes afgiften, så den ikke skal betales, før produktet "overgår til forbrug". Dermed forstås det øjeblik, hvor afgiftspligten på produkterne ikke længere er suspenderet. Bemærk, at der kræves en særlig tilladelse fra det pågældende landfrdeen , hvis du skal kunne fremstille og opbevare punktafgiftspligtige varer uden at skulle betale punktafgift.

Hvis afgiftspligtige produkter ødelægges eller går tabt af uforudsete årsager eller pga. en naturkatastrofe, før de overgår til forbrug, skal der ikke betales punktafgift.

Hvem betaler punktafgift?

Punktafgift betales af:

 • Den person eller virksomhed, der fungerer som " godkendt oplagshaver", på det sted, hvor de punktafgiftspligtige produkter fremstilles, opbevares eller modtages
 • En anden person – afsender, modtager, transportør, tredjemand, der udsteder en sikkerhedsstillelse i forbindelse med varebevægelser osv. – som er årsag til, at varernes afgiftspligt ikke længere er suspenderet
 • Den person, som deklarerer importen, hvis varerne importeres og ikke omgående sættes i afgiftssuspension.

Varetransport til forskellige EU-lande uden betaling af afgifter

Der findes regler, som gør det muligt for dig som sælger at transportere varer, samtidig med at punktafgiften fortsat er suspenderet, så den skal betales af køber i bestemmelseslandet i henhold til landets satser.

 

Regel 1 - garanti mod transportrisici

Det EU-land, varerne sendes fra, kan kræve, at varerne skal være dækket af en garanti mod transportrisici, som gælder i hele EU.

Denne garanti kan også stilles af dig som sælger (oplagshaver eller registreret afsender) eller af transportøren eller køber – eller flere af de nævnte i fællesskab.

Det EU-land, varerne sendes fra, kan fritage dig fra kravet, hvis varerne kun transporteres inden for landets egne grænser.

På samme måde er der intet krav om garanti ved transport af energiprodukter inden for EU, hvis transporten sker ad søvejen eller gennem en fast rørledning, og hvis der foreligger en aftale mellem de relevante EU-lande.

Regel 2 - elektronisk administrativt dokument (e-AD)

Ud over garantien skal du også sende et elektronisk administrativt dokument (e-AD) til den myndighed, der er ansvarlig for punktafgifter i landet gennem Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS)frdeen .

Myndigheden:

 • kontrollerer, om data på e-AD er korrekte (f.eks. sælgers og købers punktafgiftstilladelsesnummer) og giver dig referencekoden
 • videresender e-AD til den tilsvarende myndighed i købers EU-land (som videresender det til køber).

Før transporten begynder, skal du printe e-AD med den administrative referencekode og give det til transportfirmaet.

Før transporten starter, kan du til enhver tid annullere e-AD. Mens transporten står på, kan du også ændre bestemmelsessted gennem EMCS.

Hvis systemet ikke er tilgængeligt, kan du stadig transportere varerne uden at skulle betale punktafgift, hvis:

 • Varerne ledsages af et dokument på papir, der indeholder de samme data som e-AD
 • Du underretter den ansvarlige myndighed i afsendelseslandet. Visse lande insisterer på, at den handlende skal have tilladelse for at kunne tage af sted.

Regel 3 - modtagelse af varer

Køber har fem arbejdsdage til at bekræfte modtagelsen af varerne i EMCS. Hvorefter:

 • den ansvarlige myndighed i EU-bestemmelseslandet kontrollerer, at bekræftelsen er gyldig
 • myndigheden registrerer en modtagelsesrapport, som den sender til den tilsvarende myndighed i afsendelseslandet – der videresender den til dig som sælger.

Når du modtager denne rapport, kan du bede om at få din garanti ophævet.

Hvis du følger disse tre regler, skal du som sælger ikke betale punktafgift af de varer, der fragtes.

Vær meget opmærksom på, hvilken mængde der er angivet i modtagelsesrapporten – det er kun denne bekræftede mængde, du ikke skal betale afgift af.

Hvis nogle af produkterne gik tabt eller blev beskadiget under transporten – og hvis dette kan bekræftes af myndighederne i det land, hvor tabet eller skaden skete, kan du ændre den modtagne og bekræftede mængde i dokumentationen.

Tjek forretningsforbindelsens afgiftsnummer

Hvis du vil finde ud af, om en forretningsforbindelses punktafgiftstilladelsesnummer er gyldigt, kan du bruge systemet Harpun – Bekræftelse af afgiftsregistrering .

Hvis din forbindelse har et gyldigt nummer, viser Harpun dig en liste over produkter, vedkommende har tilladelse til at handle med.

Salg til privatkunder

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer direkte til privatkunder, og salget sker i dit eget land, skal du opkræve punktafgift i henhold til landets gældende sats.

Der er ingen lofter over, hvor meget privatpersoner må købe og tage med, når de rejser mellem EU-lande, så længe varerne er til eget brug og ikke skal videresælges. Det gælder ikke nye transportmidler. Afgifter ( momsdefren og punktafgifterdefren ) indgår i prisen på produkterne i det EU-land, hvor de er købt, og der må ikke opkræves yderligere afgifter i andre EU-lande.

Tobak og alkohol

Der er dog særregler for visse varer, der er pålagt punktafgifter, f.eks. alkohol og tobaksvarer. Hvis en privatperson køber sådanne varer i et EU-land og tager dem med til et andet EU-land, gælder reglen om, at der ikke skal betales punktafgift i bestemmelseslandet kun, hvis varerne er:

 • til den rejsendes eget brug og
 • fragtes af den rejsende selv.

For at afgøre, om varerne er til eget brug, skal EU-landene tage hensyn til alle relevante faktorer. En af faktorerne er varemængden. EU-landene kan fastsætte vejledende niveauer for at angive, hvor stor en mængde varer betragtes som værende til eget brug. Det vejledende niveau bør mindst være:

a) Tobaksprodukter

 • cigaretter 800 stk.
 • cerutter og cigarillos (cigarer med en maksimumsvægt på 3 g/stk.) 400 stk.
 • cigarer 200 stk.
 • røgtobak 1,0 kg

Alkoholholdige drikkevarer

 • spiritus 10 liter
 • mellemklasseprodukter 20 liter
 • vin (heraf højst 60 liter mousserende vin) 90 liter
 • øl 110 liter

Hvad angår tobaksvarer, kan EU-landene begrænse antallet af cigaretter, der må medbringes fra visse andre EU-lande, der endnu ikke opkræver mindstesatsen for punktafgifter. Loftet skal være mindst 300 cigaretter.

I øjeblikket anvender Danmark, Irland, Italien, Kroatien, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig dette lavere loft for rejsende, der kommer fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Rumænien eller Ungarn.

Online- og fjernsalg

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer til privatkunder via internettet, skal du betale afgift til den gældende sats i det land, hvor kunderne bor.

I de fleste EU-lande er det obligatorisk at udpege en skatterepræsentant. Repræsentanten har pligt til at betale punktafgifter på dine vegne, hvis dette er godkendt af det pågældende lands ansvarlige myndighedfrdeen.

Før varerne sendes, skal du:

 • oplyse bestemmelseslandets ansvarlige myndighed om leverancen
 • sørge for garanti for, at punktafgiften vil blive betalt.

Afgiftsrefusion

Hvis du allerede har betalt punktafgift i dit eget land af de varer, du sælger, kan du få dette beløb refunderet, så du ikke kommer til at betale to gange. I så fald skal du:

 • oplyse din egen myndighed (og bestemmelseslandet) om leverancen
 • levere beviser for, at du har betalt afgift af varerne i bestemmelseslandet.

Tobaksprodukter

Ved salg af tobaksvarer over internettet kan visse EU-lande kræve, at sælger:

 • bruger bestemmelseslandets banderole eller andre afgiftsmærker for at vise, at der er betalt punktafgift i landet
 • forsyner varerne med sundhedsadvarsler på bestemmelseslandets sprog
 • lader sig registrere i sit hjemland og i forbrugerens EU-land.

EU-lande kan forbyde grænseoverskridende salg af tobaksvarer til forbrugere.

Kommende EU-forordninger

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: