Kruimelpad

Bijgewerkt 10/03/2017

Regels en procedures

Elk jaar geven de meer dan 250.000 overheidsinstanties in de EU in totaal 14% van het bbp uit aan de aankoop van diensten, werken en leveringen. Als uw bedrijf in de EU staat ingeschreven, mag het ook meedoen aan overheidsopdrachten in andere EU-landen.

Om alle Europese bedrijven een eerlijke kans te geven, heeft de EU minimumvoorschriften vastgesteld (zie de richtlijnen voor overheidsopdrachten). Zodra deze regels in de nationale wetgeving zijn opgenomen, gelden zij voor overheidsopdrachten voor een bepaald minimumbedrag (zie onderstaande drempelbedragen). Aanbestedingen boven het drempelbedrag worden namelijk geacht ook interessant te zijn voor bedrijven uit andere EU-landen. Meestal loont het alleen boven een bepaald bedrag de moeite om in het buitenland aan zo'n aanbesteding mee te doen.

Voor aanbestedingen voor een lager bedrag gelden de nationale voorschriften (die echter ook aan de algemene beginselen van het EU-recht moeten beantwoorden). Bij deze aanbestedingen onder het drempelbedrag gaat het er meestal eenvoudiger aan toe dan bij EU-aanbestedingen.

Bij alle aanbestedingen mogen overheidsinstanties:

 • bedrijven uit andere EU-landen niet discrimineren
 • in de omschrijving van de verlangde producten of diensten niet verwijzen naar bepaalde merken, handelsmerken of octrooien
 • ondersteunde documenten (getuigschriften, diploma's, enz.) die door een andere EU-lidstaat zijn afgegeven, niet weigeren zolang zij vergelijkbare garanties bieden
 • geen informatie achterhouden voor geïnteresseerde bedrijven, ongeacht het land waar ze geregistreerd zijn

 

Een overheidsdienst mag uw bedrijf uitsluiten van deelname als het:

 • in staat van faillissement of liquidatie verkeert
 • zijn activiteiten heeft gestaakt or onder curatele is gesteld
 • zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag
 • een belastingschuld heeft of sociale premies niet heeft afgedragen
 • valse verklaringen  heeft afgelegd aan overheidsinstanties

 

Alleen in bepaalde gevallen mogen openbare diensten opdrachten gunnen zonder aanbesteding uit te schrijven:

 • noodsituaties ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen
 • contracten die - om technische redenen of op grond van exclusieve rechten - slechts door één bepaald bedrijf kunnen worden uitgevoerd
 • contracten die bij wet zijn uitgesloten van openbare aanbestedingen (aankoop/huur van bestaande gebouwen, arbeidsovereenkomsten, programma's voor de omroep, enz.).

 Drempelbedragen voor toepassing van de EU-regels

De drempelbedragen hieronder zijn exclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2014.

Centrale-overheidsinstanties

≥ €135.000

 • Contracten voor leveringen (op het gebied van defensie alleen van de in bijlage III van Richtlijn 2004/18 bedoelde producten)

≥ €209.000

 • Contracten voor leveringen van defensieproducten niet genoemd in bijlage III van Richtlijn 2014/24

≥ €5.225.000

Contracten voor de uitvoering van werken

 

Andere overheidsinstanties

≥ €209.000

Contracten voor alle leveringen en diensten

≥ €5.225.000

Contracten voor de uitvoering van werken

 

Voor openbare dienstverleners in de sectoren water, energie, vervoer en post is het drempelbedrag voor contracten voor leveringen  en diensten €418.000. Voor contracten voor de uitvoering van werken bedraagt de drempelwaarde €5.225.000.

Voor EU-landen buiten de eurozone, gelden de volgende drempelbedragen.

 

 

Aanbestedingsregels

 

 

Gunningscriteria

Overheidsinstanties mogen uiteenlopende criteria gebruiken bij de beoordeling van inschrijvingen. Ze mogen hun keuze baseren op de laagste prijs maar ook op een ander criterium. In dat laatste geval moet de aanvrager worden ingelicht over de weging van de verschillende criteria (bijvoorbeeld prijs, technische eigenschappen en milieuaspecten).

Publicatie

Voor elke aanbesteding boven het drempelbedrag waarvoor de EU-regels gelden, moeten bepaalde berichten worden gepubliceerd:

 • Aankondiging van een opdracht of van een prijsvraag: de overheidsinstantie hoeft dit bericht alleen in eigen land te publiceren maar moet deze ook naar het Publicatiebureau van de EU sturen. De aankondiging wordt in haar geheel in één van de officiële talen van de EU gepubliceerd, vergezeld van samenvattingen in andere talen.
 • Aankondiging van de gunning van de opdracht waarin de aanbestedingsresultaten worden bekendgemaakt

 

De overheidsdiensten kunnen facultatief nog andere aankondigingen publiceren, zoals een vooraankondiging (waarin wordt bekendgemaakt dat er een aanbesteding in de pijplijn zit). Wanneer dan de eigenlijke aanbesteding wordt gepubliceerd, kan de inschrijvingstermijn worden verkort. Een andere manier om de inschrijvingstermijn te verkorten is via een elektronische aanbesteding.

Een lijst van aankondigingen vindt u bij het kopersknooppunt van SIMAP, het Europees portal voor overheidsaanbestedingen.

Transparantie

Overheidsinstanties mogen pas na het verstrijken van de inschrijvingstermijn met de evaluatie van de inschrijvingen beginnen. Als u een offerte heeft ingediend, moet u er zo snel mogelijk van in kennis worden gesteld of u de opdracht al dan niet in de wacht heeft gesleept. Als uw offerte niet is gekozen, heeft u recht op een uitvoerige motivering van de afwijzing. De overheidsinstantie moet uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Technische specificaties

Technische specificaties definiëren de kenmerken van de door de overheid gewenste diensten, leveringen of werken. Daartoe worden ook gerekend aspecten zoals milieuprestaties, ontwerp, veiligheid, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling. Bij de gunning van werken kan het ook gaan om tests, inspecties en constructietechnieken. De technische specificaties mogen niet een bepaald (handels)merk of octrooi voorschrijven.

Procedures

Openbare procedure

Bij een openbare procedure kan ieder bedrijf een offerte indienen. De minimumtermijn voor de indiening van de offertes is 35 dagen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de aankondiging. Als er een vooraankondiging verschijnt, mag deze termijn worden teruggebracht tot 15 dagen.

Niet-openbare procedure

Bij een niet-openbare procedure kan in principe elk bedrijf vragen om deel te nemen, maar alleen bedrijven die door de voorselectie komen mogen een offerte indienen. Na de bekendmaking van de aankondiging hebben bedrijven 37 dagen de tijd om te vragen of ze mogen deelnemen. De overheidsinstantie kiest dan ten minste 5 kandidaten die over de vereiste bekwaamheden beschikken. Die krijgen vervolgens 40 dagen om een offerte in te dienen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de uitnodiging. Deze termijn kan worden verkort tot 36 dagen, als er een vooraankondiging wordt gepubliceerd.

 

In dringende gevallen kan de overheidsinstantie een termijn van 15 dagen (of, bij publicatie van een vooraankondiging, 10 dagen) kiezen voor het indienen van een deelnameverzoek en van 10 dagen voor het indienen van de offerte.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure nodigt de openbare dienst ten minste 3 bedrijven uit met wie zij zal onderhandelen over de voorwaarden van de opdracht.

Deze procedure is meestal alleen in een beperkt aantal gevallen mogelijk, zoals bij leveringen die uitsluitend voor onderzoek- of testdoeleinden zijn bestemd. Voor aanbestedende diensten in sectoren zoals water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten is dit echter de standaardprocedure.

Na de bekendmaking van de aankondiging hebben bedrijven 37 dagen de tijd om te vragen of ze mogen deelnemen. In uiterst dringende gevallen kan deze termijn worden teruggebracht tot 15 dagen (of 10 dagen als de aankondiging elektronisch wordt verzonden).

 

Onder bepaalde omstandigheden is bij deze procedure zelfs geen aankondiging nodig, bijvoorbeeld als er bij een openbare of niet-openbare aanbesteding geen offertes worden ingediend, in uiterst dringende gevallen of wanneer een opdracht om technische redenen slechts door één bepaald bedrijf kan worden uitgevoerd.

Concurrentiegerichte dialoog

Deze procedure wordt vaak gebruikt voor complexe contracten, zoals voor grote infrastructuurprojecten waarbij de overheid de technische specificaties niet van tevoren kan vastleggen. Na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht krijgen geïnteresseerde bedrijven 37 dagen de tijd om een deelnameverzoek in te dienen. De overheidsinstantie moet ten minste drie kandidaten uitnodigen voor een dialoog waarin de definitieve technische, juridische en economische aspecten worden gedefinieerd. Na de dialoog dienen de gegadigden hun definitieve offerte in.

 

De concurrentiegerichte dialoog is niet mogelijk voor openbare dienstverleners in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Elektronische veilingen

Overheden kunnen opdrachten ook gunnen via een elektronische veiling. Vóór de veiling moet de overheid een voorlopige evaluatie maken van alle inschrijvingen en alleen die inschrijvers toelaten die aan de voorwaarden voldoen. In de uitnodiging om aan de veiling deel te nemen moeten datum en tijdstip van de veiling en het aantal biedrondes worden genoemd. Ook moet de wiskundige formule voor de automatische klassering worden vermeld. In elke biedronde moet u kunnen zien waar u staat ten opzichte van uw concurrenten, zonder dat hun identiteit evenwel wordt onthuld.

 

Elektronische veilingen mogen niet worden gebruikt voor bepaalde soorten contracten, zoals die voor ontwerpen (bijvoorbeeld de bouwtekeningen voor een gebouw).

 

 

 

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

Lokale steun voor ondernemers

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

Hulp en advies

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

EEN-logo

Contactformulier

(alle velden zijn verplicht)
Hartelijk dank, uw verzoek is verzonden.
Door technische problemen is uw verzoek niet verzonden. Probeer het later opnieuw.
Vul een geldig e-mailadres in.

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

JaNee

België

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarije

Sofia

Cyprus

Nicosia

Denemarken

Copenhagen

Duitsland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrijk

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Griekenland

Athens

Hongarije

Budapest

Ierland

Dublin

IJsland

Reykjavík

Italië

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatië

Zagreb

Letland

Riga

Litouwen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Noorwegen

Oslo

Oostenrijk

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Roemenië

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakije

Bratislava

Slovenië

Ljubljana

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Tsjechië

Praha

Verenigd Koninkrijk

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Zweden

Stockholm

3000/3000

De informatie die u hier invult, wordt direct naar een van de partners van het Enterprise Europe Network gestuurd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, ze worden daarna niet bewaard.