Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 04/05/2018

Roczne sprawozdania finansowe

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych to nie tylko obowiązek prawny – prowadzenie bieżącej ewidencji wpływów i wydatków pozwala monitorować kondycję finansową swojej firmy. Spółki akcyjne, które prowadzą działalność gospodarczą w UE, niezależnie od ich wielkości, muszą opracowywać sprawozdania finansowe i składać je do odpowiednich krajowych rejestrów przedsiębiorstw.

Działalność osób samozatrudnionych lub prowadzących firmę z nieograniczoną odpowiedzialnością nie jest regulowana przepisami UE. W takim przypadku należy sprawdzić przepisy, które zostały ustalone przez poszczególne kraje UE.

Proste zasady dla małych przedsiębiorstw

Jeżeli prowadzisz małą firmę (zatrudniającą nie więcej niż 50 pracowników), na sprawozdanie finansowe składają się tylko bilans, rachunek zysków i strat oraz kilka uwag wyjaśniających. Dane państwo członkowskie może ponadto wymagać przeprowadzenia audytu i przedstawienia sprawozdania z zarządzania.

Jeszcze prostsze zasady dla mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorstwa:

  • zatrudniają maksymalnie 10 pracowników
  • ich całkowity bilansnie może przekraczać 350 tys. euro
  • ich obrót nettonie może przekraczać 700 tys. euro

Państwa członkowskie mogą jednak ustalić niższe limity. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, jakie limity stosuje się w danym kraju.  Jeśli przez dwa kolejne lata mikroprzedsiębiorstwo nie spełnia dwóch z trzech wyżej wymienionych kryteriów, zastosowanie mają zasady dla małych firm.

W zależności od kraju, w którym firma ma siedzibę, w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw stosuje się następujące uproszczenia:

  • Mniej danych w informacjach dodatkowychdo sprawozdania finansowego – każdy punkt wyjaśniony w przypisie do bilansu nie musi już być wyjaśniany w sprawozdaniu rocznym.
  • Uproszczona publikacja sprawozdania finansowego – firma może je przesłać do jednego organu krajowego, np. swojego organu podatkowego, który opublikuje je w jej imieniu.
  • Uproszczony wzór bilansu oraz rachunku zysków i strat.
  • Brak obowiązku obliczania stanu rozliczeń międzyokresowych na koniec roku – z wyjątkiem kosztów zużycia surowców i materiałów konsumpcyjnych, kosztów dotyczących pracowników, korekt wartości i podatku.

Unijne prawo pozwala na stosowanie uproszczonych zasad, jednak nie wszystkie kraje UE je stosują.

Szukaj według kraju:

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Przepisy UE zobowiązują wszystkie unijne spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z jednolitym zestawem globalnych standardów, tzw. międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). W większości krajów UE również w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie można stosować MSSF do sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W niektórych krajach jednostkowe sprawozdania finansowe niektórych firm mogą lub muszą opierać się na MSSFEnglish .

Standardy te zostały opracowane przez niezależną organizację – Radę Międzynarodowych Standardów RachunkowościEnglish (ang. International Accounting Standards Board), a następnie przyjęte przez UE.

Przepisy dotyczące przedsiębiorstw spoza UE

Aby ograniczyć koszty i uprościć wymianę handlową dla wszystkich zainteresowanych stron, UE dąży do globalnej konwergencji zasad rachunkowości. Robi to poprzez zachęcanie firm spoza UE do sporządzania swoich sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF albo w oparciu o krajowe standardy rachunkowości.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.