Poslední kontrola : 16/07/2018

Uznávání odborných kvalifikací

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
 • Publikace EU týkající se brexitu
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Úřední postupy a požadované dokumenty

Jakým způsobem si lze zajistit možnost vykonávat regulované povolání v jiné zemi EU, závisí na tom, zda:

Další informace o tom, která pravidla se na váš případ vztahují, vám podá příslušný vnitrostátní orgán, který se zabývá vaším povoláním v dané hostitelské zemi.

Nahlédněte do databáze en , která jsou v jednotlivých státech EU regulována a které úřady je mají na starosti.

K vyhledávání v databázi je nutné znát název svého povolání v daném jazyce. Chcete-li například pracovat jako pekař v Německu, klikněte na „Bäcker".

Je-li vaše povolání regulováno i ve vaší domovské zemi, můžete také začít vyhledávat ve vašem jazyce a nalézt anglický překlad uvedený v popisu daného povolání a poté ve vyhledávání pokračovat za použití anglického termínu a najít, ve kterých ostatních zemích je povolání regulováno. Pokud se země, do které se chcete přestěhovat, neobjeví, může to znamenat, že tam povolání regulováno není.

Pokud své povolání v databázi nenajdete, je dobré se obrátit na kontaktní místo pro uznávání odborných kvalifikacíen v zemi, ve které chcete pracovat. Zde vám mohou pomoci najít příslušný úřad a poradit, jaké dokumenty máte předložit.

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Chci se usadit v zahraničí a vykonávat tam své povolání

Pokud se chcete usadit v jiné zemi EU, kde profese, kterou chcete vykonávat, patří mezi regulovaná povolání, budete si muset před tím, než tam budete moci začít pracovat, nechat plně uznat svou kvalifikaci.

Po té, co bude vaše kvalifikace uznána, budete mít možnost začít dané povolání vykonávat, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci, kteří získali kvalifikaci v této zemi.

Připravte si žádost

Orgán hostitelské země odpovědný za vydání povolení vám podá informace, které dokumenty po vás bude požadovat.

Je možné, že jelikož vaše povolání není regulováno ve vaší zemi, nebudete mít k dispozici příslušné diplomy, osvědčení nebo doklad vašeho členství v profesním sdružení. V takovém případě budete zřejmě muset prokázat jiným způsobem, že jste své povolání vykonávali alespoň 2 roky v průběhu posledních 10 let.

Postupy a lhůty

Jakmile podáte žádost o uznání kvalifikace, musí úřady ve lhůtě 1 měsíce potvrdit přijetí vaší žádosti a případně si vyžádat další dokumentaci.

Když obdrží úplnou žádost, jsou povinny rozhodnout do:

 • 3 měsíců v případě povolání lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, veterináře, zubního lékaře, farmaceuta, architekta (vztahuje se na ně automatické uznáváníen)
 • 4 měsíců u ostatních profesí.

Zjistí-li příslušné orgány, že vaše vzdělání a praxe neodpovídají standardům požadovaným v hostitelské zemi, mohou požadovat další opatření, jimiž svou kvalifikaci prokážete. V zásadě máte mít možnost volby mezi zkouškou způsobilosti nebo adaptační praxí (která může trvat až 3 roky).

V případě zamítnutí žádosti jsou orgány povinny sdělit důvod.

Pokud v dané časové lhůtě o vaší žádosti nerozhodnou, můžete se obrátit na naši asistenční službu nebo na kontaktní místa pro odborné kvalifikace v jednotlivých státechen . Pokud vám ani ony nemohou pomoci, můžete se v daném státě obrátit na soud.

Chci dočasně poskytovat služby v zahraničí

Pokud chcete poskytovat služby dočasně v jiné zemi EU, musíte být ve vaší zemi usazeni, ale není nutné, abyste v době, kdy chcete pracovat v zahraničí, dané povolání vykonávali.

Nemusíte žádat o uznání své kvalifikace. V zemi, kam se chystáte, však zřejmě budete muset podat předběžné písemné prohlášení (v tištěné či elektronické podobě).

Hostitelská země může rovněž požadovat, abyste své prohlášení jednou za rok obnovili, pokud v dočasném poskytování služeb chcete pokračovat.

Zda tuto povinnost budete mít, zjistíte zeptejte na kontaktním místě pro odborné kvalifikaceen v hostitelské zemi.

Prohlášení

Pokud je prohlášení povinné, musíte jej podat přímo orgánu hostitelské země, do jehož kompetence vaše profese spadá (více informací vám sdělí pracovníci tamějšího vnitrostátního kontaktního místaen ).

Prohlášení by mělo dále obsahovat:

 • jméno, příjmení a kontaktní údaje
 • státní příslušnost
 • povolání, které vykonáváte v zemi, kde obvykle pracujete, a povolání, které hodláte vykonávat v hostitelské zemi
 • informace o vašem pojištění profesní odpovědnosti: pojišťovna, číslo smlouvy
 • informace o prohlášeních, která jste v minulosti v hostitelské zemi podali

Pokud prohlášení podáváte poprvé nebo pokud dojde ve vaší situaci k nějaké změně, je třeba k němu přiložit tyto doklady:

 • doklad o státní příslušnosti
 • doklad o tom, že máte sídlo v jedné z členských zemí EU a že nemáte zákaz (ani dočasný) vykonávat své povolání
 • doklad o odborné kvalifikaci
 • pokud vaše povolání a odborná příprava na něj nejsou regulovány v zemi, kde jej obvykle vykonáváte: doklad o tom, že jste své povolání vykonávali alespoň 2 roky v průběhu posledních 10 let
 • pokud máte profesi související s oblastí bezpečnosti (jste například pracovník ostrahy): doklad o tom, že jste nebyli nikdy odsouzeni za závažný trestný čin.

Forma požadovaných dokladů se v jednotlivých zemích liší. Obraťte se proto na příslušný úřad a ověřte si, které dokumenty budou akceptovat.

Lhůty

Ve většině případů je možné prohlášení podat ještě před tím, než začnete v hostitelské zemi pracovat (i když si nejste zcela jisti, že budete skutečně vysláni).

Pokud však výkonem daného povolání můžete ohrozit veřejné zdraví nebo bezpečnost, může si hostitelská země chtít ověřit vaši odbornou kvalifikaci předem.

To znamená, že dokud tato kontrola neproběhne a dokud vám na jejím základě nebude vydáno formální povolení, nebudete moci v zemi začít pracovat.

Vyžaduje se u vašeho povolání kontrola? To vám sdělí pracovníci kontaktního místa pro odborné kvalifikace v hostitelské zemien .

Pokud ano, má orgán hostitelské země dva měsíce na to, aby vaši kvalifikaci zkontroloval a rozhodl, zda musíte podniknout další kroky, např. projít adaptačním obdobím nebo složit zkoušku způsobilosti.

Tyto dodatečné podmínky musíte zpravidla splnit do 1 měsíce od chvíle, kdy vám byly sděleny. Pokud to není možné (např. musíte složit zkoušku, ale v daném období se žádná nevypisuje), můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Daný proces můžete urychlit tím, že si zkontrolujete správnost a úplnost údajů uvedených v prohlášení i veškerých dokumentů. Budou-li některé podklady chybět nebo bude-li prohlášení obsahovat chyby, může dojít ke zbytečným prodlevám.

Ověřování kopií a překladů

Úřady po vás mohou chtít ověřené kopie (dokazující pravost předložených dokladů) anebo ověřený překlad některých dokumentů nezbytných pro vaši žádost, např. osvědčení potvrzující vaši kvalifikaci. (Ověřený překlad je opatřen doložkou soudního překladatele, která zaručuje přesnost překladu.)

Pravidla EU nicméně stanoví, že:

Úřady nemají povoleno požadovat soudní překlady:

Upozorňujeme, že výše uvedené informace představují shrnutí složitých právních předpisů, které obsahují mnoho výjimek.

Zda se tyto výjimky nevztahují i na vás, zjistíte v příručce EU o uznávání odborných kvalifikací .

Typická situace

Pokud víte, jaká máte práva, snáze se vyhnete zbytečné byrokracii

Slovenka Katarína je lékárnice a chtěla by pracovat v Rakousku. Rakouské úřady po ní chtějí, aby předložila soudní překlady všech dokumentů přiložených k žádosti a aby překlad vyhotovil rakouský soudní překladatel.

Správně ale nemají právo po Kataríně požadovat soudní překlady jejích diplomů. U určitých kategorií diplomů - lékařů, všeobecných sester, porodních asistentek, veterinářů, zubních lékařů, farmaceutů, architektů — není nutné předkládat jejich ověřené překlady.

Než začnete pracovat:

Pokud vám již byla odborná kvalifikace uznána, je možné, že se ještě před tím, než začnete používat své profesní označení a než svou profesi začnete vykonávat, budete muset registrovat u příslušného profesního sdružení. V některých případech mohou také vnitrostátní orgány požádat, abyste si nechali ověřit své jazykové znalosti.

Další informace uvádíme v následujících kapitolách.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: