Laatste controle : 19/06/2018

Accijnzen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Basisregels

Als uw bedrijf accijnsproducten (alcohol, alcoholische dranken, brandstoffen, elektriciteit, tabaksproducten) produceert of verhandelt, dan moet u op de hoogte zijn van de regels voor het betalen van accijnzen.

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen


Naast accijns kunnen er op dergelijke producten ook nog andere belastingen worden geheven.

Noot: De EU-regels voor accijnzen gelden niet in de volgende EU-regio's:

Regio's

 • Canarische eilanden
 • Franse overzeese departementenfr
 • Kanaaleilanden
 • Åland
 • Helgoland
 • Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Italiaanse wateren van het meer van Lugano

In sommige gevallen worden er accijnzen betaald op grond van die van andere landen:

 • Bedrijven in Monaco betalen Franse accijnstarieven.
 • Bedrijven in San Marino betalen Italiaanse accijnstarieven.
 • Bedrijven op het grondgebied van Akrotiri en Dhekelia, de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, betalen Cypriotische accijnstarieven.
 • Bedrijven op het eiland Man betalen Britse accijnstarieven.

Accijnzen op welke producten?

Alcohol/alcoholische dranken

 • bier of mixdranken van bier met niet-alcoholische dranken
 • wijn
 • andere gefermenteerde dranken zoals cider
 • tussenproducten zoals sherry en port
 • ethylalcohol, behalve wanneer deze gebruikt wordt voor de fabricage van andere producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn (als het bedoeld is voor verwarming of motorbrandstof kan het als energieproduct beschouwd worden)
 • gedistilleerde dranken

Verlaagde tarieven en vrijstellingen

De EU-regels bepalen de minimumtarieven voor accijnzen op alcohol en alcoholische dranken. Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor alcohol/alcoholische drankenpdfen .

In sommige landen gelden aanvullende regels:

 • Kleine brouwerijen (die maximaal 200 000 hl bier per jaar produceren) of distilleerderijen (maximaal 10 hl pure alcohol per jaar) kunnen 50% korting op de accijnzen krijgen.
 • Kleine wijnproducenten ( minder dan 1 000 hl per jaar) kunnen ook een korting of vrijstelling krijgen.
 • Er worden geen accijnzen geheven op zelfgemaakte producten voor privégebruik, met uitzondering van sterke drank.
 • Het verlaagde accijnstarief kan van toepassing zijn op wijn en gefermenteerde dranken met een alcoholgehalte van maximaal 8,5% vol.

Energieproducten en elektriciteit

Hierover moet accijns betaald worden als ze gebruikt worden:

 • om een motor aan te drijven
 • voor verwarming

Energieproducten die worden gebruikt als grondstof voor chemische reductie of voor elektrolytische of metallurgische processen vallen niet onder deze richtlijn, wat betekent dat de EU-landen zelf bepalen of ze er al dan niet een belasting op heffen.

De belangrijkste producten waarover belasting wordt geheven zijn:

 • minerale oliën
 • vaste brandstoffen steenkool, cokes, bruinkool
 • aardgas
 • elektriciteit
 • alcohol die bedoeld is voor verwarming of motorbrandstof
 • dierlijke of plantaardige oliën die bedoeld zijn voor verwarming of motorbrandstof

Verlaagde tarieven en vrijstellingen

Verplichte belastingvrijstellingen:

 • energieproducten en elektriciteit die gebruikt worden voor elektriciteitsproductie (een milieubelasting is wel toegestaan)
 • energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor andere luchtvaart dan voor particuliere plezierluchtvaart
 • energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor andere scheepvaart in de EU dan voor particuliere pleziervaart

Landen mogen ook belastingvrijstelling of -verlaging tot onder het minimumbelastingniveau van de EU toestaan voor:

 • "groene" elektriciteit
 • elektriciteit die is opgewekt met hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling
 • elektriciteit die wordt gebruikt voor warmtekrachtkoppeling
 • de binnenvaart
 • gebruik van elektriciteit, aardgas, steenkool en vaste brandstoffen door huishoudens
 • energie-intensieve bedrijven (er gelden specifieke regels)
 • biobrandstoffen (er gelden specifieke regels)

Landen mogen ook belastingdifferentiatie boven het minimumbelastingniveau van de EU toestaan voor:

 • openbaar vervoer
 • ambulances
 • commercieel gebruik van gasolie (grote vrachtwagens)
 • differentiatie op basis van de kwaliteit en kwantiteit van het energieproduct (bijvoorbeeld het zwavelgehalte van de brandstof)

De EU-regels bepalen de minimumtarieven voor accijnzen op energieproducten. Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor energieproductenpdfen .

Tabaksproducten

De EU-wetgeving voor de accijns op tabaksproductenfrdeen onderscheidt de volgende categorieën:

 • sigaretten
 • sigaren
 • cigarillos
 • shag en dergelijke

De EU-wetgeving legt ook de grondslagen en minimumtarieven voor de accijns vast.

Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor tabaksproductenpdfen .

Vrijstellingen

Accijnsproducten worden vrijgesteld van accijns als zij worden gebruikt:

 • in het kader van diplomatieke of consulaire betrekkingen
 • door de strijdkrachten van een NAVO-land
 • door internationale organisaties

Als accijnsproducten voor dergelijke toepassingen worden vervoerd, moeten zij van een vrijstellingscertificaat vergezeld gaan.

De EU-landen mogen accijnsproducten ook vrijstellen als ze worden verkocht:

 • in tax-free shops en worden meegenomen in de handbagage naar een land buiten de EU of naar een EU-gebied waar de EU-accijnsregels niet gelden
 • aan boord van een vliegtuig of schip tijdens een reis van of naar een land buiten de EU of een EU-gebied waar de EU-accijnsregels niet gelden
Wie betaalt accijns en wanneer?
 

Bij verkoop aan een ander bedrijf

Wanneer moet er accijns worden betaald?

Er is een belangrijk verschil tussen het moment waarop een product accijnsplichtig wordt, en het moment waarop de accijns moet worden betaald.

De meeste producten worden accijnsplichtig zodra zij in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden.

Maar de betaling van de accijns kan worden uitgesteld tot de producten worden "vrijgegeven voor consumptie". Dat is het moment waarop deze zogenaamde "accijnsschorsing" voor het product vervalt. Let op: om accijnsproducten te mogen opslaan en vervoeren zonder accijns te betalen (op grond van zo'n accijnsschorsing), heeft u speciale toestemming van het betrokken landfrdeen nodig.

Als accijnsproducten door onvoorziene oorzaken of een natuurramp vernietigd worden of verloren gaan voordat zij worden vrijgegeven voor consumptie, hoeft er geen accijns te worden betaald.

Wie moet accijns betalen?

De accijns moet worden betaald door het bedrijf dat:

 • de " erkende entrepothouder" is van de plaats waar de accijnsproducten geproduceerd, opgeslagen, verstuurd of ontvangen worden
 • de schorsingsregeling voor de producten laat vallen (verzender, ontvanger, transporteur e.d.)
 • aangifte doet van de import, als de producten geïmporteerd worden en niet direct onder de schorsingsregeling vallen

Producten naar andere EU-landen vervoeren zonder accijns te betalen

Wilt u als verkoper goederen vervoeren onder schorsing van accijns (die de koper betaalt in het land van bestemming volgens de daar geldende tarieven) moet u zich aan de volgende regels houden.

Regel 1 – Garantie tegen transportrisico's

Het EU-land van waaruit de producten vervoerd worden, mag eisen dat de goederen onder een transportgarantie met dekking in de hele EU vallen.

Deze garantie mag worden afgegeven door u als de verkoper (entrepothouder of geregistreerde afzender) of door de vervoerder of de koper, of door twee of meer van u.

Het EU-land van verzending kan deze eis laten vallen als de producten alleen in eigen land vervoerd worden.

Een transportgarantie is ook niet nodig voor vervoer van energieproducten binnen de EU mits ze over zee of via een vaste pijplijn worden vervoerd en de betrokken lidstaten hierover een akkoord hebben gesloten.

Regel 2 – Elektronisch administratief document (e-AD)

Naast de transportgarantie moet u ook een elektronisch administratief document (e-AD) naar de belastingdienst van uw land sturen via het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS)frdeen.

De belastingdienst:

 • gaat na of de gegevens in het e-AD geldig zijn (bijv. het nummer van de accijnsvergunning van koper en verkoper) en geeft u een administratieve referentiecode
 • stuurt het e-AD naar de verantwoordelijke dienst in het land van de koper, die het vervolgens doorstuurt naar de koper

Voor vertrek moet u het e-AD met de administratieve referentiecode printen en aan de transportonderneming geven.

Voorafgaand aan het transport kunt u op elk gewenst moment het e-AD annuleren. Tijdens het transport kunt u de bestemming nog veranderen via het EMCS.

Als het EMCS niet beschikbaar is, kunt u de producten nog steeds vervoeren zonder accijns te betalen als:

 • zij vergezeld gaan van een papieren document met dezelfde gegevens als het e-AD
 • u de belastingdienst hiervan op de hoogte brengt. In sommige landen moet de handelaar hiervoor toestemming krijgen.

Regel 3 – Producten ontvangen

De koper moet binnen 5 werkdagen de ontvangst van de goederen bevestigen in het EMCS. Vervolgens:

 • controleert de verantwoordelijke dienst in het land van bestemming de geldigheid van de bevestiging
 • stuurt deze een ontvangstverklaring naar de dienst in uw land die het weer naar u, de verkoper, doorstuurt

Nadat u deze verklaring heeft ontvangen, kan uw garantie worden vrijgegeven.

Houdt u zich aan deze drie regels, dan hoeft u (als verkoper) dus geen accijns te betalen over de getransporteerde producten.

Let goed op dat de aantallen in de ontvangstverklaring kloppen, want alleen over deze bevestigde hoeveelheid hoeft u geen accijns te betalen.

Als er tijdens het transport goederen verloren of beschadigd raken en dit bevestigd wordt door de autoriteiten van het land waar het verlies of de beschadiging plaatsvond of ontdekt werd, mag u de ontvangen en bevestigde hoeveelheid op het document aanpassen.

Controle van het accijnsnummer van uw handelspartner

In het SEED-systeem kunt u opzoeken of het accijnsnummer van uw handelspartner geldig is of niet.

Als het nummer geldig is, ziet u in SEED de lijst van producten waarin uw partner mag handelen.

Verkoop aan particulieren

Als u uw producten direct aan particulieren verkoopt en de verkoop vindt plaats in eigen land, dan moet u accijns in rekening brengen volgens de tarieven die in uw land gelden.

Er gelden geen beperkingen voor wat u als particulier naar een ander EU-land mag meenemen, als het maar voor eigen gebruik en niet voor doorverkoop is bestemd. Er geldt een uitzondering voor nieuwe auto's en andere vervoersmiddelen. De belastingen ( btwdefren en accijnsdefren ) worden opgenomen in de prijs van het EU-land waar u het product koopt. In andere EU-landen hoeft u dan verder geen belasting meer te betalen.

Tabak en alcohol

Er gelden speciale regels voor bepaalde accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken en tabaksproducten. Als u als particulier zulke producten in een EU-land koopt en dan meeneemt naar een ander EU-land hoeft u in principe geen accijns te betalen in het land van bestemming. Maar dat geldt alleen als de goederen:

 • voor uw eigen gebruik zijn bestemd en
 • door uzelf worden vervoerd.

Om te bepalen of er sprake is van "eigen gebruik" moeten de EU-landen rekening houden met alle relevante gegevens. Een van die gegevens is de hoeveelheid. De EU-landen mogen richthoeveelheden vaststellen om te bepalen wat nog onder "eigen gebruik" wordt verstaan. De minimale richthoeveelheden zijn:

a) Tabaksproducten

 • 800 sigaretten
 • 400 cigarillo's (sigaren met een maximumgewicht van 3 g)
 • 200 sigaren
 • 1,0 kg tabak

b) Alcoholische dranken

 • 10 liter sterke drank
 • 20 liter tussenproducten
 • 90 liter wijn (inclusief maximaal 60 liter mousserende wijn)
 • 110 liter bier

EU-landen mogen bovendien een lagere grens stellen voor het aantal sigaretten dat u mag meenemen uit bepaalde EU-landen waar het accijnstarief nog onder het accijnsminimum ligt. Maar ook dan mag u altijd minstens 300 sigaretten meenemen.

Op dit moment hanteren Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Slovenië en Zweden zo'n lagere grens voor reizigers uit Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen en Roemenië.

Verkopen via internet en op afstand

Als u accijnsproducten via internet aan particuliere klanten verkoopt, moet u accijns heffen volgens het tarief van het land waar uw klanten wonen.

In de meeste EU-landen bent u verplicht een belastingvertegenwoordiger aan te wijzen. Die moet onder meer namens u de accijnzen betalen, mits de belastingdienst van het betrokken landfrdeen ermee instemt.

Voor verzending moet u

 • de belastingdienst in het land van bestemming informeren over de zending
 • de dienst garanderen dat de accijnzen betaald zullen worden

Accijns terugvragen

Als u in eigen land al accijns heeft betaald over de producten die u verkocht heeft, kunt u dit bedrag terugkrijgen om te voorkomen dat u dubbel betaalt. In dat geval moet u:

 • de belastingdienst in eigen land (en in het land van bestemming) op de hoogte brengen van de verzending
 • bewijzen dat u in het land van bestemming accijns heeft betaald over de producten

Tabaksproducten

Verkoopt u tabaksproducten online, dan bent u in sommige EU-landen verplicht:

 • de banderollen of andere fiscale merktekens van het land van bestemming te gebruiken om aan te tonen dat u daar accijns heeft betaald
 • gezondheidswaarschuwingen in de taal of talen van het desbetreffende land op de verpakking te zetten
 • uzelf zowel in het EU-land waar u gevestigd bent, als in het land waar de koper woont, in te schrijven.

EU-landen mogen de verkoop op afstand van tabaksproducten aan consumenten verbieden.

Nieuwe EU-verordeningen

Openbare raadpleging

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: