Laatste controle: 11/03/2019

CE-markering

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Veel producten moeten een CE-markering krijgen voordat zij kunnen worden verkocht in de EER. Een CE-markering bewijst dat uw product beoordeeld is en aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De markering geldt voor producten die in de EER verkocht worden, ongeacht of ze binnen dan wel buiten de EER geproduceerd zijn.

De CE-markering is alleen verplicht voor producten waarvoor EU-specificaties zijn vastgesteld.

Om op uw product een CE-markering te mogen aanbrengen, moet u een technisch dossier samenstellen waarmee u aantoont dat uw product aan alle EU-eisen voldoet. U draagt als fabrikant van het product de volle verantwoordelijkheid voor de verklaring dat u aan alle eisen voldoet. Als uw product eenmaal een CE-markering heeft, moet u uw distributeurs en/of importeurs alle bewijsstukken over deze markering kunnen voorleggen.

Hoe krijgt u een CE-markering?

Er zijn verschillende stappen die u als fabrikanten moet volgen:

1. Zoek uit aan welke EU-eisen uw product moet voldoen

De EU-brede eisen staan vermeld in richtlijnen voor verschillende producten of productiesectorenen, zoals:

In deze richtlijnen worden de essentiële eisen beschreven waar producten aan moeten voldoen.

2. Kijk of uw product aan de specifieke eisen voldoet

Het is uw taak ervoor te zorgen dat uw product aan alle EU-eisen voldoet. Als er voor uw product geharmoniseerde Europese normenen bestaan, en u deze tijdens het productieproces opvolgt, wordt ervan uitgegaan dat uw product voldoet aan de eisen uit de relevante EU-richtlijnen.

Het gebruik van normen gebeurt op vrijwillige basis, u bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook kiezen voor andere technische oplossingen om te voldoen aan de essentiële eisen die in de EU-richtlijn beschreven worden.

3. Ga na of uw product getest moet worden door een aangemelde instantie

Voor sommige producten moeten speciale keuringsdiensten ("aangemelde instanties") bevestigen dat uw product aan de technische eisen voldoet. Dit is niet verplicht voor alle producten. In de Nando-databaseen vindt u met welke aangemelde instantie u contact moet opnemen.

4. Test uw product

Als uw product niet door een onafhankelijke instantie gecontroleerd hoeft te worden, is het aan u om te controleren of het aan alle technische eisen voldoet. Dit houdt in dat u de mogelijke gebruiksrisico's van uw product inschat en documenteert.

5. Stel het technisch dossier samen

Uw technisch dossier moet alle documenten bevatten waaruit blijkt dat uw product aan de eisen voldoet.

6. Breng de CE-markering aan en stel een verklaring van overeenstemming op

Nu kunt u de CE-markering op uw product aanbrengen. De markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht. Als er bij stap 3 een aangemelde instantie betrokken was, moet u ook het identificatienummer van deze instantie op het product vermelden. U moet ook een EU-verklaring van overeenstemming opstellen en ondertekenen, waarin vermeld staat dat uw product aan alle wettelijke eisen voldoet.

Importeurs

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen en dat het is voorzien van een CE-markering, maar de importeuren moet zorgen dat het product dat hij op de markt brengt, voldoet aan de eisen die erop van toepassing zijn en geen risico vormt voor het Europese publiek. De importeur moet nagaan of de fabrikant buiten de EU de benodigde stappen heeft genomen en of er documentatie beschikbaar is op aanvraag.

Distributeurs

De distributeuren moet een basiskennis hebben van de wettelijke eisen en weten voor welke producten de CE-markering met de begeleidende documentatie vereist is. Verder moet hij in staat zijn producten te herkennen die duidelijk niet aan de eisen voldoen. De distributeur moet bij de nationale instanties kunnen aantonen dat hij zorgvuldig heeft gehandeld en beschikken over een verklaring van de fabrikant of de importeur dat de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen. Verder moet de distributeur de landelijke instanties aan de vereiste documentatie kunnen helpen.

Zie ook:

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: