Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Работещи и пенсионери

Актуализация : 16/10/2013

Членове на семейства, които не са граждани на ЕС

Моят съпруг / деца / родители

Научете за правата на членове на вашето семейство, които не са граждани на ЕС и искат да живеят с вас в новата ви страна на пребиваване.

Престой в чужбина до 3 месеца

Вашият съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, могат да останат с вас в друга страна от Съюза. Ако техният престой е до 3 месеца, ще им бъде необходим само валиден паспорт, а понякога - в зависимост от страната, на която са граждани - входна виза.

Още за визовите изисквания/освобождаванията от тях.

Преди да отпътувате, моля, проверете в консулството на страната, в която отивате, дали членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, се нуждаят от входна виза и колко време ще отнеме нейното издаване.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на Съюза, да съобщят за присъствието си в разумен срок след своето пристигане и могат да ги санкционират, например като им наложат глоба, ако не го направят.

Преди да отидете в друга страна, моля, проверете в съответните национални органи какви са сроковете и условията за съобщаване за вашето присъствие.

Вашите съпруг, деца или внуци трябва да носят паспортите си винаги.

В някои страни от ЕС те могат да бъдат глобени или временно задържани, ако оставят паспортите си у дома, но не могат да бъдат експулсирани само по тази причина.

Равно третиране

По време на своя престой вашите роднини трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи намирането на работа, записването в училища и пр.

Дори ако са в страната като туристи, те не трябва например да заплащат по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Ако сте пенсионер, някои страни от ЕС могат да вземат решение да не предоставят на вас и семейството ви подкрепа за доходите през първите три месеца от вашия престой в страната.

Експулсиране

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да реши да експулсира вашите съпруг, деца, внуци, родители, баби или дядовци, които не са граждани на ЕС, по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже , че те представляват сериозна заплаха .

Решението за експулсиране трябва да им бъде предоставено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Работещи

Ако работите в друга страна - като наето или самостятелно заето лице или сте командировани, вашите съпруг, деца, внуци или родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Пенсионери

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна, вашите съпруг, деца, внуци, родители или баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, също могат да живеят там, ако имате (за себе си и цялото си семейство):

 • средства, с които да живееете без подпомагане на доходите,
 • пълна здравна осигуровка за съответната страна.

Националните власти не могат да изискват дохода ви да надвишава нивото, което би дало право на вашето семейство на базисно подпомагане на доходите в съответната страна.

Карта за пребиваване

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, трябва да кандидатстват за документ за пребиваване пред властите в новата ви страна на пребиваване (това често е община или полицейски участък) в рамките на 3 месеца от датата на пристигане. За целта са им необходими:

 • валиден паспорт,
 • вашето удостоверение за регистрация като гражданин на ЕС или някакво друго доказателство за вашето пребиваване в тази страна,
 • доказателство за вашите семейни връзки - като акт за брак или акт за раждане,
 • за деца и внуци - доказателство, че са на възраст под 21 г. или че са на ваша издръжка,
 • за родители, баби и дядовци - доказателство, че са на ваша издръжка.

Не могат да ви бъдат искани други документи.

Картата за пребиваване често се издава безплатно (или на цената на лична карта за гражданите на съответната страна).

В картата за пребиваване трябва ясно да се посочва, че става дума за карта за пребиваване на лице, което е член на семейството на гражданин на ЕС.

Властите трябва да вземат решение дали да издадат карта за пребиваване в рамките на 6 месеца. Ако те не го направят, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Картата за пребиваване трябва да е валидна за 5 години (или за вашия планиран престой, ако той е по-кратък от 5 години), но може да се наложи да съобщавате на властите за всяка промяна на адреса.

В много страни вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци ще трябва да носят картите си за пребиваване и паспортите си винаги. Ако ги оставят вкъщи могат да бъдат глобени, но не могат да бъдат експулсирани само по тази причина.

Регистрация

Вашите съпруг, деца, внуци, родители, баби и дядовци трябва да се регистрират пред властите в новата ви страна на пребиваване (това често е община или полицейски участък) в рамките на 3 месеца от датата на пристигане. Тогава ще им бъде издадена карта за пребиваване.

За да получат карта за пребиваване, вашите съпруг/съпруга, деца или родители от страни извън ЕС ще се нуждаят от:

 • валиден паспорт,
 • вашето удостоверение за регистрация като гражданин на ЕС или някакво друго доказателство за вашето пребиваване в тази страна,
 • доказателство за вашите семейни връзки - като акт за брак или акт за раждане,
 • за деца - доказателство, че са на възраст под 21 г. или че са на ваша издръжка,
 • за родители - доказателство, че са на ваша издръжка.

От тях не може да се изисква да представят каквито и да е други документи.

Картата за пребиваване често се издава безплатно. Ако има такси, те не могат да превишават таксите, които гражданите на съответната страна заплащат за подобни документи.

На картата за пребиваване трябва ясно да бъде посочено, че става дума за карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС.

Властите трябва да вземат решение и да издадат картата за пребиваване в рамките на 6 месеца.  Ако те не го направят, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Картата за пребиваване трябва да е валидна за 5 години (или за периода на вашия планиран престой, ако той е по-кратък от 5 години). Може да се наложи да информирате властите за всяка промяна на адреса.

В много страни вашите съпруг/съпруга, деца или родители ще трябва да носят картите си за пребиваване винаги.  Ако ги оставят у дома, могат да бъдат глобени или временно задържани, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Равно третиране

По време на техния престой във вашата нова страна на пребиваване вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, трябва да бъдат третирани като нейни граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи достъпа до работа, записването в училища и пр.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, могат да живеят в дадена страна заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат страната,но не могат да ги експулсират.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако докаже, че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма, като в него трябва да се посочват всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Лична история

Членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, имат права като гражданите на Съюза.

Ирина е германка и живее във Великобритания. Нейната майка, която е рускиня, кандидатства за карта за пребиваване в Обединеното кралство, като за целта трябва да предаде паспорта си.

Британските власти казват на Ирина, че издаването на карта за пребиваване може да отнеме до 1 година. Майката на Ирина се тревожи, че ако не получи обратно паспорта си навреме, няма да може да си отиде в Русия за Коледа или че след това няма да бъде допусната отново във Великобритания.

В действителност съгласно правата за пребиваване на членове на семейството, които не са граждани на ЕС, британските власти трябва да издадат карта за пребиваване в рамките на 6 месеца и не могат да задържат паспорта през това време.

Смърт

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС и починете преди да получите право на постоянно пребиваване там, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на Съюза, могат да останат в страната, ако са живели там поне 1 година преди вашата смърт.

За да могат да останат, членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, трябва да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Развод

Ако се разведете преди да сте получили право на постоянно пребиваване в друга страна (което обикновено изисква да сте живели там 5 години), вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, могат да останат в нея, ако:

 • са живели там поне 1 година и
 • бракът ви е продължил поне 3 години преди началото на процедурата по развод

За да могат да останат, членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, трябва да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Постоянно пребиваване

След законен престой в друга страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, автоматично получават право на постоянно пребиваване там, без да се налага да отговарят на каквито и да е други условия - могат да останат докато желаят, дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите.

Непрекъснатостта на пребиваването им не се влияе от:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
 • по-дълги отсъствия (задължителна военна служба),
 • едно отсъствие от не повече от 12 последователни месеца по важни причини като бременност и раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Те трябва да се ползват със същите права, облаги и предимства като гражданите на съответната страна.

Те могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън дадената страна за период от повече от 2 последователни години.

Работещи

Ако сте работили като наето или самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянно пребиваване в нея, към вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионална болест;
 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.

Карта за постоянно пребиваване

Научете как да получат карта за постоянно пребиваване, потвърждаваща тяхното право на престой, без да е необходимо да отговарят на определени условия.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които не са граждани на ЕС, могат да живеят в дадена страна заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат, но не могат да ги експулсират.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма, като в него трябва да се посочват всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.