Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 05/2015

Ostatnia aktualizacja 05/2015

Akcyza


Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn

Podstawowe zasady

Jeśli Twoja firma produkuje towary objęte podatkiem akcyzowym lub handluje nimi (alkohol, napoje alkoholowe, produkty energetyczne, elektryczność, wyroby tytoniowe), musisz znać przepisy dotyczące płacenia akcyzy.

Szukaj głębiej, według kraju:

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Poszczególne kraje UE mogą nałożyć na te produkty również inne podatki.

Unijne przepisy dotyczące akcyz nie mają zastosowania w następujących regionach UE:

 • Wyspy Kanaryjskie
 • Wyspy Normandzkie
 • Wyspy Alandzkie
 • Ceuta i Melilla
 • włoskie wody jeziora Lugano.

Firmy z Monako muszą płacić francuską akcyzę.

Firmy z San Marino muszą płacić włoskie stawki podatku akcyzowego.

Które produkty są obłożone akcyzą?

Alkohol, napoje alkoholowe (dyrektywy UE 92/83/WE i 92/84/WE)

 • piwo i mieszanki piwa z napojami bezalkoholowymi
 • wino
 • inne napoje uzyskane w procesie fermentacji, jak cydr
 • produkty pośrednie, jak sherry i porto
 • alkohol etylowy - chyba że jest wykorzystywany do produkcji innych produktów, nieprzeznaczonych do spożycia przez człowieka (chociaż jeśli jest przeznaczony do ogrzewania lub stosowania jako paliwo napędowe, może zostać nałożona na niego akcyza na produkty energetyczne)
 • napoje spirytusowe.

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy pdf English [1 MB], ale w niektórych krajach małym browarom (produkującym maksymalnie 200 tys. hektolitrów piwa rocznie) i gorzelniom (maksymalnie 10 hektolitrów czystego alkoholu rocznie) może przysługiwać zniżka do wysokości 50 proc. standardowej stawki akcyzowej. Drobni producenci wina (poniżej 1 tys. hektolitrów rocznie) również mogą uzyskać zniżki bądź zwolnienia.

Nie trzeba płacić podatku akcyzowego od wyrobów domowych nieprodukowanych do celów handlowych z wyjątkiem napojów spirytusowych.

Obniżone stawki akcyzy mogą mieć zastosowanie do wina i napojów fermentowanych o zawartości 8,5 proc. alkoholu lub niższej.

Produkty energetyczne i elektryczność ( dyrektywa UE 2003/96/WE )

Są one objęte akcyzą, kiedy wykorzystuje się je jako:

 • paliwo silnikowe
 • paliwo opałowe.

Nie ma akcyzy na produkty energetyczne, kiedy są one wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub opałowe.

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy na produkty energetyczne pdf English [2 MB].

Wyroby tytoniowe ( dyrektywa UE 2010/12/UE )

 • papierosy
 • cygara
 • cygaretki
 • tytoń do palenia, taki jak drobno krojony tytoń przeznaczony do samodzielnego skręcania papierosów.

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy na wyroby tytoniowe pdf English [852 KB].

Towary podlegające akcyzie zazwyczaj są z niej zwolnione, jeśli są przeznaczone na potrzeby:

 • stosunków dyplomatycznych lub konsularnych
 • sił zbrojnych dowolnego z krajów członkowskich NATO
 • organizacji międzynarodowych.

Kiedy produkty podlegające akcyzie są dostarczane do tych celów, musi być do nich załączony certyfikat zwolnienia.

Kraje UE mogą również zwolnić towary objęte akcyzą z wymogu jej zapłacenia, jeśli są one sprzedawane:

 • w sklepach bezcłowych i przewożone w bagażu osobistym podróżnego do kraju poza UE lub na terytorium UE nieobjęte unijnymi przepisami dotyczącymi akcyzy
 • na pokładzie statku lub samolotu podczas podróży morskiej lub lotu z kraju spoza UE lub do kraju spoza UE bądź też z terytorium UE nieobjętego unijnymi przepisami dotyczącymi akcyzy lub na takie terytorium.

 

 

Kto musi płacić i kiedy

 

 

Bezpośrednia sprzedaż końcowym konsumentom

Sprzedaż innym firmom

Istnieje zasadnicza różnica między okresem, kiedy produkt zaczyna podlegać akcyzie, a terminem jej zapłacenia.

Większość produktów zaczyna podlegać akcyzie, gdy tylko zostaną wyprodukowane, wydobyte lub zaimportowane do UE.

Ale w praktyce płatność akcyzy jest odroczona do momentu, gdy produkt zostanie „dopuszczony do konsumpcji”. Oznacza to moment, gdy dotrze on do innej firmy („odbiorcy”), opuściwszy miejsce legalnego składowania lub produkcji. Pamiętaj, że aby móc produkować lub składować towary podlegające akcyzie bez konieczności jej płacenia, niezbędne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia w kraju produkcji lub składowania français Deutsch English .

Jeśli produkty objęte akcyzą zostaną zniszczone lub utracone jeszcze przed ich dopuszczeniem do obrotu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub katastrofy naturalnej, opłacenie akcyzy nie jest wymagane.

Kto płaci akcyzę?
 • Osoba lub firma, która jest „uprawnionym właścicielem” miejsca, w którym produkty podlegające akcyzie są produkowane, przetwarzane lub magazynowane bądź z którego lub do którego są wysyłane, albo
 • wszelka inna osoba - nadawca, odbiorca, przewoźnik, strona trzecia dostarczająca gwarancji dotyczącej przewozu itp. - z powodu której przestał obowiązywać zawieszony pobór akcyzy od tych towarów
 • osoba, która zadeklarowała import, jeśli towary zostały zaimportowane i nie zostały bezpośrednio objęte zawieszonym poborem akcyzy.
Transport towarów do różnych krajów UE bez płacenia akcyzy

Istnieją 3 podstawowe zasady specjalne, które umożliwiają Ci jako sprzedawcy transport towarów z zachowaniem zasady zawieszenia poboru akcyzy (czyli to nie Ty będziesz musiał ją zapłacić).

Akcyzę będzie musiał zapłacić kupujący w kraju docelowym, zgodnie ze stawkami tego kraju.

Zasada nr 1 - Gwarancja chroniąca przed zagrożeniami związanymi z transportem

Kraj UE, z którego wysyłane są towary, wymaga, by były one objęte gwarancją obejmującą ryzyko związane z przewozem, ważną w całej UE.

Gwarancji takiej może również udzielić sam sprzedawca (właściciel składu czy zarejestrowany nadawca), może jej też udzielić przewoźnik lub kupujący - albo kilka różnych osób/podmiotów takich jak sprzedawca, przewoźnik czy kupujący.

Kraj UE, z którego towary są wysyłane, może odstąpić od tego wymogu, jeśli towary są przewożone wyłącznie na jego terytorium.

Podobnie gwarancja nie jest konieczna, jeśli zgodzą się co do tego kraj UE, z którego towary są wysyłane, i docelowy kraj UE.

Zasada nr 2 - Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD)

Razem z gwarancją musisz też wysłać elektroniczny dokument administracyjny (e-AD) do odpowiedniego urzędu pobierającego akcyzę français Deutsch English za pośrednictwem systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS) français Deutsch English .

Urząd ten:

 • sprawdza, czy dane wpisane w dokumencie e-AD są ważne (np. numer rejestracji sprzedawcy i kupującego), i podaje Ci jego kod referencyjny
 • przesyła dokument e-AD do podobnego urzędu w kraju UE kupującego (urząd ten przesyła dokument kupującemu).

Przed przetransportowaniem towaru musisz wydrukować dokument e-AD z jego kodem referencyjnym i wręczyć go firmie przewozowej.

Dokument e-AD możesz anulować na każdym etapie przed rozpoczęciem przewozu. Podczas przewozu możesz również zmienić miejsce przeznaczenia za pośrednictwem systemu EMCS.

Jeśli system EMCS jest niedostępny, możesz mimo to przewieźć towary, nie płacąc akcyzy, jeśli:

 • załączysz do nich dokument w formie papierowej zawierający te same dane co e-AD
 • powiadomisz o tym odpowiedni urząd w kraju français Deutsch English , z którego towary są wysyłane. Niektóre kraje wymagają, aby firma uzyskała zezwolenie, jeszcze zanim towar opuści ich terytorium.

Zasada nr 3 - Otrzymanie towarów

Kupujący ma 5 dni roboczych na potwierdzenie otrzymania towarów za pośrednictwem sytemu EMCS. Następnie:

 • odpowiedni urząd w kraju przeznaczenia sprawdza, czy potwierdzenie jest ważne
 • rejestruje raport odbioru i przesyła go do podobnego urzędu w kraju, z którego towar został wysłany, a ten z kolei przesyła go sprzedawcy.

Po otrzymaniu tego raportu możesz zwrócić się o zwolnienie Twojej gwarancji.

Jeśli zastosujesz się do tych 3 zasad, nie będziesz musiał - jako sprzedawca - płacić akcyzy od przewożonych towarów.

Zwróć szczególną uwagę na ilość wskazaną w raporcie odbioru - to tylko od tej potwierdzonej ilości nie musisz płacić akcyzy.

Jeśli część produktów została utracona lub uszkodzona podczas transportu, możesz je dodać do tej potwierdzonej ilości.

Sprawdź numer akcyzy firmy, z którą prowadzisz interesy

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy numer akcyzy firmy partnerskiej jest ważny, możesz do tego celu skorzystać z systemu wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego SEED.

Jeśli numer Twojego partnera handlowego jest ważny, system SEED pokaże listę produktów, którymi może on handlować.

Sprzedaż prywatnym klientom

Jeśli sprzedajesz towary objęte akcyzą bezpośrednio prywatnym klientom w swoim kraju, musisz pobierać akcyzę zgodnie ze stawkami w nim obowiązującymi.

Zwolnione kwoty

Jeśli po zapłaceniu ceny obejmującej podatki klienci przewożą produkty z jednego kraju UE do innego kraju UE, nie zostanie od nich pobrana akcyza, o ile nie przekroczą następujących progów:

 • papierosy - 800 sztuk
 • cygara - 200 sztuk
 • cygaretki - 400 sztuk
 • tytoń do palenia - 1 kg
 • napoje spirytusowe - 10 litrów
 • wino - 90 litrów (w tym maks. 60 litrów wina musującego)
 • piwo - 110 litrów.

W niektórych krajach UE te limity mogą być wyższe.

Jeśli klient kupi więcej niż podano wyżej, powinieneś poinformować go, że być może będzie musiał udowodnić, że produkty te są przeznaczone do jego własnej konsumpcji.

Sprzedaż online i na odległość

Jeśli sprzedajesz towary objęte akcyzą prywatnym klientom przez internet, musisz zapłacić akcyzę wg stawki kraju, w którym mieszka klient.

W niektórych krajach UE możesz mieć swojego przedstawiciela podatkowego, który dokona zapłaty w Twoim imieniu - jeśli wyraził na to zgodę właściwy urząd w tym kraju français Deutsch English .

Przed wysyłką towaru musisz:

 • poinformować urząd w kraju przeznaczenia o dostawie
 • zagwarantować mu, że akcyza została opłacona.

Ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego

Jeśli już zapłaciłeś w swoim kraju akcyzę od towarów, które sprzedałeś, możesz uzyskać zwrot tej kwoty, aby nie płacić jej podwójnie. Aby uzyskać taki zwrot, musisz:

 • przedstawić mu dowód, że opłaciłeś akcyzę w kraju przeznaczenia.

Sprzedaż online wyrobów tytoniowych podlega w niektórych krajach UE ograniczeniom w postaci:

 • wymogu używania znaczków skarbowych kraju przeznaczenia lub innych oznaczeń fiskalnych, które stanowią dowód, że akcyza została opłacona w danym kraju
 • wymogu zamieszczania ostrzeżeń o zagrożeniach dla zdrowia w języku/językach kraju przeznaczenia.

 

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów Europy English, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)