Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 24/10/2017

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Administrative procedurer og nødvendige dokumenter

Hvad gør jeg, hvis jeg vil udøve et lovreguleret erhverv i et andet EU-land? Det afhænger af, om du:

 • vil flytte til værtslandet og udøve dit erhverv dér ( etablering): i så fald skal du have dine kvalifikationer anerkendt
 • kun vil yde tjenester midlertidigt i landet: i så fald skal du bare afgive en midlertidig skriftlig erklæring. Hvis udøvelsen af dit erhverv har alvorlige konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, kan værtslandet dog kontrollere dine kvalifikationer på forhånd.

Kontakt den nationale myndighed med ansvar for adgangen til dit erhverv for at få mere at vide om de regler, der gælder for dig.

I databasen over lovregulerede erhverv English kan du se, hvilke erhverv der er lovregulerede i hvilke EU-lande og af hvilke myndigheder.

Du skal kende jobbetegnelsen på det aktuelle sprog. Hvis du vil arbejde som bager i Tyskland, kan du søge efter "Bäcker" i databasen.

Hvis dit erhverv er lovreguleret i dit hjemland, kan du også først søge efter det på dit eget sprog for at finde den engelske oversættelse i beskrivelsen. Så søger du på det engelske navn for at finde de andre lande, hvor det er lovreguleret. Hvis det land, du gerne vil flytte til, ikke bliver vist, kan det betyde, at dit erhverv ikke er lovreguleret dér.

Hvis du ikke kan finde dit erhverv i databasen, kan du kontakte det nationale kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English i det land, du vil arbejde i. Det kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem der er den kompetente myndighed, og hvilke dokumenter du skal indsende.

Hvad er din situation?

Jeg vil gerne flytte til udlandet og udøve mit erhverv dér

Hvis du vil flytte til et andet EU-land , hvor det erhverv, du ønsker at udøve, er lovreguleret, skal dine kvalifikationer være anerkendt fuldt ud, før du begynder at arbejde i landet.

Når dine kvalifikationer er blevet anerkendt, har du adgang til at praktisere dit erhverv på samme vilkår som landets statsborgere og personer, der er kvalificerede i landet.

Forbered din ansøgning

Den myndighed i værtslandet, der er ansvarlig for dit erhverv, vil meddele dig, hvilke dokumenter du skal fremsende.

Hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i dit hjemland, kan det være, at du ikke har de relevante eksamensbeviser og certifikater eller bevis på medlemsskab af en faglig organisation. I så fald skal du på anden måde kunne godtgøre, at du har udøvet dit erhverv i mindst 2 år i løbet af de seneste 10 år.

Procedurer og frister

Når du anmoder om at få dine kvalifikationer anerkendt, har myndighederne 1 måned til at bekræfte modtagelsen af din ansøgning og bede dig om de dokumenter, de har brug for.

Når de modtaget din fulde ansøgning, skal de træffe en afgørelse inden for:

 • 3 måneder, hvis du er læge, almen sygeplejerske, jordemoder, dyrlæge, tandlæge, farmaceut eller arkitekt, der er omfattet af automatisk anerkendelseEnglish
 • 4 måneder for alle andre erhverv

Hvis myndighederne finder, at din uddannelse og erhvervserfaring ikke lever op til de standarder, der kræves i værtslandet, kan de anmode dig om at træffe yderligere foranstaltninger for at godtgøre, at du er kvalificeret. I princippet skulle du kunne vælge mellem egnethedsprøver og en praktik med henblik på tilpasning (som kan vare op til 3 år).

Hvis de afviser din ansøgning, skal de give dig en forklaring.

Hvis myndighederne ikke træffer en afgørelse inden for fristen, kan du kontakte vores hjælpetjeneste eller de nationale kontaktpunkter for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English . Hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du indbringe sagen for de nationale domstole.

Jeg ønsker midlertidig at yde tjenester i udlandet

Hvis du vil yde tjenester midlertidigt i et andet EU-land , skal du først være etableret i dit hjemland - du behøver dog ikke udøve dit erhverv på det tidspunkt, hvor du ønsker at arbejde i udlandet.

For at arbejde midlertidigt i et andet EU-land, skal du ikke søge om få dine kvalifikationer anerkendt. Du kan dog blive afkrævet en skriftlig erklæring (på papir eller elektronisk) i det land, du skal til.

Dit værtsland kan også kræve, at du fornyer din erklæring en gang om året, hvis du vil fortsætte med at yde tjenester i landet midlertidigt.

Den bedste måde at finde ud af, om dette er påkrævet, er gennem værtslandets kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English .

Din erklæring

Hvis du skal afgive en erklæring, skal du indlevere den direkte til den myndighed i værtslandet, der er ansvarlig for dit erhverv (spørg på det nationale kontaktpunkt i landet English , hvem det er).

Den skal indeholde følgende:

 • fornavn, efternavn og kontaktoplysninger
 • nationalitet
 • erhverv i det land, hvor du normalt arbejder, og det erhverv, som du vil udøve i værtslandet
 • oplysninger om din erhvervsansvarsforsikring: forsikringsselskab, policenummer (spørg din arbejdsgiver)
 • henvisning til eventuelle erklæringer, du tidligere har afgivet i samme land.

Første gang du fremsender en erklæring, eller hvis der er ændringer i din situation, bør du vedlægge følgende støttedokumenter:

 • dokumentation for din nationalitet
 • dokumentation for, at du lovligt etableret i et EU-land og ikke har forbud mod at udøve erhvervet, selv ikke midlertidigt
 • dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer
 • hvis dit erhverv og din uddannelse ikke er lovregulerede i det land, hvor du normalt udøver dit erhverv: godtgørelse for, at du har udøvet det pågældende erhverv i mindst 2 år i løbet af de seneste 10 år
 • hvis dit job har med sikkerhed at gøre (f.eks. sikkerhedsvagt): dokumentation for, at du aldrig har fået en dom for en alvorlig lovovertrædelse.

Der er forskellige former for dokumentation i forskellige lande. Kontakt de myndigheder i værtslandet, der er ansvarlige for dit erhverv, for at få at vide, hvilken form for dokumentation de vil have.

Frister

I de fleste tilfælde, kan du fremsende din ansøgning når som helst inden du begynder at arbejde i værtslandet (også selv om du ikke er sikker på, at du faktisk skal af sted).

Hvis dit erhverv udgør en mulig trussel for folkesundheden eller sikkerheden, vil værtslandet dog muligvis tjekke dine kvalifikationer på forhånd.

Det betyder, at du ikke kan begynde at arbejde, før det er sket, og du har fået en formel godkendelse.

Kræver dit erhverv forudgående kontrol? Spørg værtslandets kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English .

Hvis det gør, kan det tage op til 2 måneder for værtslandets myndigheder at kontrollere dine kvalifikationer og træffe afgørelse om, hvorvidt du skal tage yderligere skridt som f.eks. at gennemføre en prøvetid eller egnethedsprøve.

Normalt forventes du at opfylde disse yderligere betingelser i løbet af 1 måned, efter at du er blevet underrettet. Hvis det er umuligt (f.eks. hvis du skal op til en prøve, men der ikke afholdes prøver i den periode), kan du henvende dig til vores hjælpetjeneste.

For at fremskynde behandlingen skal du sikre dig, at din erklæring indeholder alle de ønskede oplysninger og dokumenter. Manglende dokumenter eller fejl kan give unødige forsinkelser.

Bekræftede kopier/autoriserede oversættelser

Myndighederne kan bede dig om bekræftede kopier (for at bevise, at dokumenterne er ægte) og/eller autoriserede oversættelser af dokumenter, der er afgørende for din ansøgning, såsom kvalifikationsbeviser. Autoriserede oversættelser har garanti for nøjagtigheden fra en autoriseret oversætter.

EU-reglerne siger dog:

 • at dette krav kun gælder vigtige dokumenter, f.eks. et eksamensbevis
 • at myndighederne skal acceptere autoriserede oversættelser fra andre EU-lande

Myndighederne må ikke anmode om autoriserede oversættelser af:

 • kvalifikationsbeviser for læger, almene sygeplejersker, jordemødre, dyrlæger, tandlæger, farmaceuter eller arkitekter
 • identitetskort, pas eller andre dokumenter, der ikke vedrører dine kvalifikationer

Ovenstående oplysninger er et sammendrag af kompleks lovgivning med talrige undtagelser.

For at sikre dig, at undtagelserne ikke gælder dig, bør du læse EU's brugervejledning til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer .

Sagseksempel

Kend dine rettigheder og undgå bureaukrati

Katarina er farmaceut fra Slovakiet og vil gerne arbejde i Østrig. De østrigske myndigheder beder hende om at få al dokumentation i hendes ansøgning oversat af en autoriseret østrigsk oversætter.

Men Katarina er ikke forpligtet til at vise en autoriseret oversættelse af sine eksamensbeviser. For adskillige kategorier af eksamensbeviser - læge, almen sygeplejerske, jordemor, dyrlæge, tandlæge, farmaceut, arkitekt - er der ikke krav om autoriseret oversættelse.

Før du begynder at arbejde:

Når dine erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet anerkendt, skal du muligvis stadig registreres hos en faglig organisation, inden du kan anvende dig titel og udøve dit erhverv. I nogle tilfælde kan myndighederne også bede dig om at få dine sprogkundskaber kontrolleret.

Få mere at vide.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning