Навигационна пътека

Актуализация : 24/11/2015

living-abroad

Студенти — членове на техните семейства от ЕС

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да учи, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница може да разберете как членовете на семейството ви могат да се присъединят към вас.

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила.

Моят съпруг / деца
Моят съпруг / деца

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС вашият съпруг или съпруга, деца и внуци могат да пребивават в друга страна от ЕС с вас при същите условия, които важат за самия вас.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

В качеството си на граждани на ЕС вашият съпруг, деца и внуци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване от ЕС при същите условия, които важат за всички граждани на Съюза.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Ако вашият съпруг и вашите деца/внуци на издръжка не попадат в нито една от тези категории (например ако вие работите, а съпругът ви се грижи за вашето бебе у дома), те все пак могат да останат с вас в страната като членове на вашето семейство, ако вие:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход за цялото си семейство, позволяващ ви да живеете там без подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Регистрация

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на вашето семейство.

Равно третиране

По време на своя престой съпругът, децата или внуците ви трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашият съпруг, деца и внуци могат да живеят в друга страна от ЕС заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашият съпруг, деца и внуци могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в съответната страна. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят - дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права , придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Моят регистриран партньор
Моят регистриран партньор

В качеството си на гражданин на ЕС вашият регистриран партньор може да живее във вашата нова страна на пребиваване в Съюза при същите условия, които важат за всички граждани на ЕС.

Ако партньорът ви работи, получава пенсия или учи, трябва да проверите какви са условията и формалностите тук:

Ако партньорът ви не попада в тези категории (например вие работите, а той стои вкъщи), той или тя все пак може да остане с вас в страната като член на семейството ви.

Някои страни от ЕС третират регистрираните партньори като брачните двойки. В този случай трябва да проверите какви са правата и условията за пребиваване на съпрузи.

Други страни от ЕС не признават регистрираното партньорство за еквивалентно на брак. В този случай проверете какви са правата и условията за пребиваване на други роднини.

Научете повече за признаването на регистрираното партньорство в Европа.

Моите родители / други роднини / нерегистриран партньор
Моите родители / други роднини / нерегистриран партньор

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор имат право на престой с вас в друга страна от ЕС за период до 3 месеца при същите условия, които важат за вас.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор могат да живеят с вас в съответната страна от ЕС при същите условия, които се отнасят до всички граждани на ЕС.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Ако вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор не попадат в нито една от тези категории (например вие учите, а партньорът ви стои у дома с вашето бебе), те все пак могат да останат в страната като членове на семейството ви:

 • Родители и други роднини могат да останат, ако са:
  • тежко болни и вие лично трябва да се грижите за тях или
  • са на ваша издръжка.
 • Нерегистриран партньор може да остане, ако има дългосрочна връзка с вас.

Съответните власти ще вземат решение за всеки отделен случай, като отчетат конкретните обстоятелства и условията в страната.

Правото на ЕС гарантира на вашия нерегистриран партньор или вашите роднини на издръжка, че:

 • молбата им да живеят с вас ще бъде разгледана от властите на съответната страна
 • ще получат писмено решение възможно най-бързо
 • могат да обжалват, ако молбата им бъде отхвърлена. В отказите трябва да са посочени мотивите за тях и последиците за вашия партньор или роднините ви, както и да e указано как могат да бъдат обжалвани и в какъв срок.

Като студент ще трябва да докажете, че имате (за вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор):

 • достатъчен доход, с който да живеете без подпомагане на доходите
 • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Регистрация

Вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор трябва да подадат заявление за удостоверение за регистрация пред властите (често това e общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на вашето семейство.

Равно третиране

По време на своя престой вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор могат да живеят в страната заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че те представляват много сериозна заплаха.

И в двата случая решението трябва да им бъде предоставено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в друга страна от ЕС. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят - дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права , придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  Потърсете помощ и съвети

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.