Pēdējā pārbaude : 16/07/2018

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
 • ES publikācijas par "Brexit"
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Administratīvās procedūras un vajadzīgie dokumenti

Reglamentēto profesiju pieejamības procedūras citā ES dalībvalstī ir atkarīgas no tā, kādi ir jūsu plāni:

Lai uzzinātu vairāk par to, kādi noteikumi ir spēkā jūsu gadījumā, sazinieties ar valsts iestādi, kas uzņemošajā valstī atbildīga par jūsu profesijas pieejamību.

Ielūkojieties reglamentēto profesiju datubāzē en , lai uzzinātu, kuras profesijas kurās ES valstīs ir reglamentētas un kuras iestādes tās reglamentējušas.

Taču jums jāzina profesijas nosaukums vietējā valodā. Piemēram, ja vēlaties strādāt par maiznieku Vācijā, datubāzē meklējiet vārdu "Bäcker".

Ja jūsu profesija ir reglamentēta jūsu valstī, varat vispirms to sameklēt savā valodā, lai atrastu aprakstā sniegto šīs profesijas nosaukuma tulkojumu angliski. Tad kā meklēto vārdu datubāzē ievadiet profesijas nosaukumu angļu valodā, un uzzināsit, kurās vēl valstīs tā ir reglamentēta. Ja meklēšanas rezultātos nav valsts, kurp gribat pārcelties, tas var nozīmēt, ka attiecīgā profesija tur nav reglamentēta.

Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktuen tajā valstī, kur gribat strādāt. Kontaktpunkts var jums palīdzēt arī atrast kompetento iestādi un noskaidrot, kuri dokumenti jāiesniedz.

Kāda ir jūsu situācija?

Gribu ārzemēs apmesties uz dzīvi un tur strādāt savā profesijā

Ja gribat apmesties uz dzīvi citā ES dalībvalstī, kur jūsu profesija ir reglamentēta, vispirms jums būs jāpanāk savas profesionālās kvalifikācijas pilnīga atzīšana, un tikai tad varēsiet sākt strādāt.

Kolīdz jūsu kvalifikācija būs atzīta, varēsiet strādāt savā profesijā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus izvirza jaunās mītnesvalsts pilsoņiem un tiem, kas atzīti par atbilstīgiem prasībām.

Sagatavojiet iesniegumu

Iestādes, kas jaunajā mītnesvalstī uzrauga piekļuvi jūsu profesijai, jums paskaidrots, kādi dokumenti vajadzīgi.

Ja jūsu profesija jūsu valstī nav reglamentēta, jums, iespējams, nav attiecīgo diplomu, sertifikātu vai dokumentu, kas apliecina jūsu dalību profesionālā organizācijā. Tādā gadījumā jums, iespējams, būs kādos citos veidos jāpierāda, ka pēdējo 10 gadu laikā vismaz divus gadus esat strādājis savā profesijā.

Procedūras un termiņi

Ja iesniedzat lūgumu atzīt jūsu kvalifikāciju, iestādēm ir mēnesis laika, lai apstiprinātu, ka tās jūsu pieteikumu ir saņēmušas, un pieprasītu nepieciešamos dokumentus.

Kolīdz tās ir no jums saņēmušas pilnīgu iesniegumu, tām ir jāpieņem lēmums:

 • 3 mēnešu laikā, ja esat ārsts, medicīnas māsa, akušieris, veterinārs, zobārsts, farmaceits vai arhitekts (uz šīm profesijām attiecas automātiska atzīšanaen);
 • 4 mēnešu laikā visām pārējām profesijām.

Ja iestādes uzskata, ka jūsu izglītība un darba pieredze neatbilst jaunās mītnesvalsts standartiem, tās drīkst prasīt, lai veicat papildu pasākumus, lai pierādītu, ka esat pietiekami kvalificēts. Principā tām būtu jums jādod iespēja izvēlēties starp kvalifikācijas pārbaudēm un adaptēšanās praksi (kura var ilgt līdz pat 3 gadiem).

Ja jūsu pieprasījums tiek noraidīts, iestādēm jāpaskaidro iemesls.

Ja iestādes lēmumu noteiktajā termiņā nav pieņēmušas, varat arī vērsties mūsu palīdzības dienestos vai dalībvalstu kontaktpunktos, kas nodarbojas ar profesionālās kvalifikācijas jautājumiemen . Ja tie nespēj palīdzēt, varat ierosināt lietu attiecīgās valsts tiesā.

Gribu neilgu laiku sniegt pakalpojumus ārzemēs

Ja gribat citā ES dalībvalstī sniegt pakalpojumus neilgu laiku, vispirms jums jābūt savā valstī ieguvušam tiesības strādāt attiecīgajā profesijā. Tomēr jums nav obligāti jāstrādā šajā profesijā, kad gribat doties strādāt uz ārzemēm.

Jums nav pienākuma lūgt, lai iestādes atzīst jūsu kvalifikāciju. Tomēr jums, iespējams, ir iepriekš jāiesniedz rakstiska deklarācija (uz papīra vai elektroniski) tajā valstī, kurp grasāties doties.

Uzņemošā valsts drīkst arī prasīt, lai savu deklarāciju atjaunināt reizi gadā, ja plānojat pagaidām turpināt pakalpojumu sniegšanu šajā valstī.

Sazinieties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktu uzņemošajā valstīen , jo tas ir vislabākais veids, ka noskaidrot, vai jums ir jāatjaunina deklarācija.

Jūsu deklarācija

Ja ir vajadzīga deklarācija, jums tā ir jāiesniedz tieši uzņemošās valsts iestādei, kuras pārziņā ir jūsu profesija (lai uzzinātu, kura iestāde tā ir, sazinieties ar valsts kontaktpunktu attiecīgajā valstīen ).

Deklarācijā jābūt norādītām šādām ziņām:

 • vārds, uzvārds un kontaktinformācija,
 • valstspiederība,
 • profesija valstī, kurā strādājat parasti, un profesija, kuru gribat praktizēt uzņemošajā valstī,
 • informācija par jūsu profesionālās atbildības apdrošināšanu (apdrošinātājs, līguma numurs (pavaicājiet savam darba devējam)),
 • atsauce uz tajā pašā valstī agrāk iesniegtām deklarācijām, ja tādas ir.

Ja deklarāciju iesniedzat pirmoreiz vai jūsu situācija ir kaut kādā ziņā izmainījusies, deklarācijai jāpievieno šādi apliecinoši dokumenti:

 • dokuments, kas apliecina valstspiederību,
 • dokuments, kas apliecina, ka esat likumīgi reģistrēts kādā ES valstī un ka jums nav aizliegts praktizēt (pat ne pagaidām),
 • profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments,
 • ja jūsu profesija vai tai nepieciešamās mācības nav regulētas tajā valstī, kurā parasti praktizējat: dokuments, kas apliecina, ka pēdējo 10 gadu laikā esat attiecīgajā profesijā strādājis vismaz 2 gadus,
 • ja jūsu darbs ir saistīts ar drošību (piemēram, esat apsargs): dokuments, kas apliecina, ka nekad neesat notiesāts ne par vienu nopietnu kriminālnoziegumu.

Prasības attiecībā uz apliecinošiem dokumentiem dažādās valstīs var atšķirties. Sazinieties ar uzņemošās valsts iestādi, kuras pārziņā ir jūsu profesija, lai uzzinātu, kāda veida dokumentus tā akceptē kā pierādījumu.

Termiņi

Vairumā gadījumu varat deklarāciju iesniegt jebkurā laikā, pirms esat sācis darbu uzņemošajā valstī (pat tad, ja neesat īsti pārliecināts, vai tiešām tur strādāsit).

Tomēr tad, ja profesija, kurā gribat darboties, saistīta ar iespējamu sabiedrības veselības vai drošības apdraudējumu, uzņemošā valsts, iespējams, gribēs vispirms pārbaudīt jūsu kvalifikāciju.

Tas nozīmē, ka nevarat sākt darbu, kamēr tas nav izdarīts un kamēr neesat saņēmis oficiālu atļauju.

Vai jūsu profesijai ir vajadzīga šāda iepriekšēja pārbaude? To vaicājiet uzņemošās valsts kontaktpunktam, kas nodarbojas ar profesionālās kvalifikācijas jautājumiemen .

Ja pārbaude vajadzīga, uzņemošās valsts iestādei ir 2 mēneši laika, lai pārbaudītu jūsu kvalifikāciju un izlemtu, vai jums ir jāveic kādi papildu pasākumi, piemēram, jāiziet adaptācijas periods vai jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums.

Parasti no jums sagaida, ka šādas eventuālas papildu prasības izpildīsit mēneša laikā pēc tam, kad esat par tām ticis informēts. Ja tas nav iespējams (piemēram, jums jākārto pārbaudījums, bet tādu attiecīgajā periodā nerīkos), varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Lai atzīšanas procedūru paātrinātu, pārliecinieties, ka jūsu deklarācijā ir iekļauta visa pareizā informācija un dokumenti. Dokumentu trūkums vai kļūdas var izraisīt nevajadzīgu kavēšanos.

Apliecinātas kopijas un/vai zvērinātu tulkotāju tulkojumi

Iestādes var pieprasīt apliecinātas kopijas (lai pierādītu, ka dokumenti ir īsti) un/vai zvērinātu tulkotāju tulkojumus dažiem svarīgiem dokumentiem, kas saistīti ar jūsu iesniegumu, piemēram, to sertifikātu tulkojumus, kas apliecina jūsu kvalifikāciju. Tas, ka tulkojumu veicis zvērināts tulkotājs, vēl nenozīmē, ka reģistrēts tulkotājs garantē tulkojuma pareizību.

Tomēr ES noteikumos teikts, ka

Iestādes nedrīkst prasīt zvērināta tulkotāja veiktus tulkojumus šādiem dokumentiem:

Augstāk izklāstītā informācija ir sarežģītu noteikumu kopsavilkums, un tiem ir arī daudzi izņēmumi.

Lai uzzinātu, vai šie izņēmumi neattiecas uz jums, izlasiet guida dell'UE al riconoscimento delle qualifiche professionali .

Piemērs no dzīves

Ja zināt savas tiesības, tas jums var palīdzēt izvairīties no birokrātijas

Katarīna ir farmaceite no Slovākijas, kas vēlētos strādāt Austrijā. Austrijas iestādes viņai pieprasa visu ar iesniegumu saistīto apliecinošo dokumentu tulkojumu, ko veicis zvērināts Austrijas tulkotājs.

Tomēr nedrīkst Katarīnai prasīt diplomu tulkojumus, ko veicis zvērināts tulkotājs. Vairāku kategoriju diplomiem (ārsts, vispārējā medicīnas māsa, akušieris, veterinārārsts, stomatologs, farmaceits, arhitekts) zvērināta tulkotāja tulkojumi nav vajadzīgi.

Pirms darba sākšanas

Kad jūsu profesionālā kvalifikācija ir atzīta jums, iespējams, joprojām ir jāreģistrējas kādā profesionālajā organizācijā, un tikai tad drīkstat lietot profesionālo nosaukumu un sākt praktizēt. Dažos gadījumos valsts iestādes drīkst prasīt, lai pierādāt valodas zināšanas.

Te varat uzzināt vairāk.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: