Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 16/06/2015

travel

Cestovní doklady pro občany EU

Jako státní příslušník členské země EU nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz.

K překročení hranic mezi zeměmi schengenského prostoru cestovní doklad nepotřebujete, doporučuje se mít cestovní pas nebo občanský průkaz s sebou pro případ, že byste museli prokázat svou totožnost (např. na žádost policie, při nástupu do letadla apod.). Země schengenského prostoru mohou přijímat vlastní vnitrostátní opatření, která mohou občanům například ukládat povinnost mít u sebe doklad totožnosti nebo pas při pobytu v dané zemi.

Řidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady nebo průkazy totožnosti.

Do schengenského prostoru patří tyto země:

Rakousko

Maďarsko

Norsko

Belgie

Island

Polsko

Česká republika

Itálie

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovensko

Estonsko

Lichtenštejnsko

Slovinsko

Finsko

Litva

Španělsko

Francie

Lucembursko

Švédsko

Německo

Malta

Švýcarsko

Řecko

Nizozemsko

 

Pokud cestujete do Bulharska, Chorvatska, Irska, na Kypr, do Rumunska či Spojeného království, musíte se na hranicích prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. I když jsou tyto země členské státy Unie, nejsou součástí schengenského prostoru. Pokud chcete navštívit zemi mimo schengenský prostor, před cestou si ověřte, které dokumenty musíte mít s sebou.

 

Typická situace

Lars je ze Švédska a jede na dovolenou do Španělska. Vzal si s sebou identifikační kartu, kterou mu vydala banka. Ve Švédsku se používá jako průkaz totožnosti.

Pokud by španělské orgány chtěly zkontrolovat jeho totožnost, mohl by se dostat do potíží. Za platný cestovní doklad se totiž považuje pouze občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný ve Švédsku.

Jak vypadá platný občanský průkaz / cestovní pas jednotlivých zemí? English

Ztráta cestovního pasu nebo prošlá doba jeho platnosti

Podle předpisů EU smějí občané (včetně kojenců) cestovat pouze s platným průkazem totožnosti nebo platným cestovním pasem.

Pokud však:

  • svůj pas ztratíte nebo je vám odcizen,
  • zjistíte, že je váš pas prošlý,

existuje v zemích EU systém, jak tyto situace řešit.

Každý stát EU si však může určit, zda umožní vstup na svoje území občanům EU bez platného cestovního dokladu, příp. jejich odjezd ze svého území.

Doporučujeme vám seznámit se s platnými předpisy a přečíst si informace (jsou-li k dispozici) na internetových stránkách orgánů státu, do něhož nebo z něhož cestujete :

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise za obsah uvedených internetových stránek neodpovídá.

Jelikož předpisy EU o cestování bez platného cestovního dokladu neexistují, jsou podmínky a postupy v těchto případech v každém státě jiné (a může dojít k jejich změně bez předchozího upozornění). Pokud jste již svou cestu zahájili a:

  • nacházíte se v EU, měli byste se nejdříve obrátit na konzulát nebo velvyslanectví vaší země.
  • nacházíte se na území státu, který není členem EU, přičemž vaše země nemá v daném státě konzulát nebo velvyslanectví, máte právo požádat o konzulární ochranu English kteroukoli jinou zemi EU.

Nezapomeňte, že i když vám jedna země povolí přicestovat nebo vycestovat bez platného cestovního dokladu, můžete být vyzváni k předložení cestovního dokladu v zemích, kterými projíždíte.

Dokumenty pro nezletilé

Vedle platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti se u dětí, které cestují:

  • samy nebo
  • s dospělou osobou, která není jejich zákonným, zástupcem nebo
  • pouze s jedním rodičem,

může vyžadovat předložení dalšího úředního dokumentu podepsaného jejich rodiči, druhým rodičem nebo jejich zákonným zástupcem, v němž s cestou dítěte souhlasí.

Jelikož tuto otázku neupravují žádné předpisy EU, určuje si každý stát EU sám, zda bude takový dokument vyžadovat. Proto si před odjezdem vašich dětí do zahraničí zjistěte požadavky státu, do něhož nebo z něhož cestují:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise za obsah uvedených internetových stránek neodpovídá.

Nezapomeňte, že i když jeden stát žádný souhlas pro přicestování nebo vycestování nezletilého nevyžaduje, může být souhlas vyžadován v jiných zemích, kterými se projíždí.

Při cestování leteckou dopravou vám vřele doporučujeme si u konkrétní letecké společnosti předem zjistit, jaké jsou její podmínky pro cestování nezletilých, jelikož řada z nich souhlas vyžaduje či má pro dané účely speciální formuláře.

Jelikož každý stát může své předpisy změnit bez předchozího upozornění, měli byste si konkrétní podmínky zjistit přímo u příslušného orgánu daného státu nebo jeho velvyslanectví či konzulátu.

Viz také: Právní podmínky pro vycestování s dítětem do zahraničí

Odepření vstupu do země

Ve výjimečných případech může země EU vám nebo vašim rodinným příslušníkům odepřít vstup na své území v zájmu „ zachování veřejného pořádku nebo z důvodu ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví“.

Příslušné orgány mají v takovém případě povinnost prokázat, že vy nebo vaši rodinní příslušníci představujete „ skutečnou, bezprostřední a dostatečně vážnou hrozbu“.

Máte právo obdržet písemné rozhodnutí orgánů, v němž budou uvedeny veškeré důvody odepření vstupu a rovněž jak a do kdy je možné se odvolat.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

nebo islandský, lichtenštejnský či norský státní příslušník

Retour au texte en cours.

cestovní pas je povinný pro občany Švédska

Retour au texte en cours.