Navigācijas ceļš

Atjaunināts 19/09/2017

Tālpārdošana/pārdošana ārpus uzņēmuma telpām

Šajā lapā aplūkota tikai pārdošana gala patērētājiem (B2C), nevis uzņēmumiem (B2B).

Tālpārdošanai un pārdošanai ārpus parastās tirdzniecības vietas ir daudz priekšrocību, bet uz to attiecas noteikti pienākumi, kas paredzēti ES noteikumos.

Darījumi, uz ko attiecas šie ES noteikumi, ir pakalpojumu un pārdevumu līgumi, kuri netiek noslēgti patērētājiem klātesot. Runa ir par līgumiem, kas noslēgti internetā, pa tālruni, pastu, izmantojot faksu vai tipveida vēstuli, un līgumi, kas noslēgti ārpus tirgotāja parastās tirdzniecības vietas.

Šie noteikumi neattiecas uz šādām nozarēm:

 • sociālie pakalpojumi un veselība,
 • azartspēles,
 • finanšu, apdrošināšanas un ieguldījumu produkti,
 • nekustamais īpašums un mājokļa īre (privātpersonām),
 • kompleksie ceļojumi, īpašuma daļlaika lietojuma tiesības un daži brīvdienu pakalpojumi, uz kuriem attiecas īpaši noteikumi, 
 • pasažieru transports (izņemot specifiskus noteikumus),
 • līgumi, kurus sagatavojuši noteikti valsts ierēdņi, piemēram, notāri,
 • pārtikas produkti un dzērieni, kurus regulāri piegādā klientam uz mājām vai darbavietu,
 • ražojumi, kurus pārdod tirdzniecības automātos.

Pārdošana ārpus parastās tirdzniecības vietas — atbrīvojumi

Dažās valstīsEnglish zemāk izklāstītie noteikumi neattiecas uz līgumiem, kuru vērtība ir līdz 50 eiro un kuri noslēgti ārpus tirdzniecības objekta.

Kādi ir pārdevēja pienākumi?

Informēt klientus pirms darījuma

Pirms līguma noslēgšanas jums klientam ir skaidrā un saprotamā veidā jāsniedz šāda informācija:

 • preces vai pakalpojuma galveno īpašīburaksturojums;
 • jūsu identitāte, faktiskā un e-pasta adrese un tālruņa numurs (ja ir);
 • preces vai pakalpojuma cena(ieskaitot visas papildu izmaksas — nodokļus, piegādes izmaksas, pasta izdevumus utt.);
 • noteikumi, kas regulē samaksas, preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un sūdzību izskatīšanas kārtību;
 • izmaksas, kas ir klientam jāsedz, lai ar jums sazinātos līguma izbeigšanas nolūkā, ja tās ir augstākas par pamata tarifu (piemēram, paaugstinātas maksas tālruņa līnija pārdošanas līgumu noslēgšanai pa tālruni);
 • nosacījumi attiecībā uz klienta atteikuma tiesībām:
  • termiņi un procedūras,
  • atteikuma veidlapa,
  • klienta pienākums segt preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas (lielgabarīta preču gadījumā jānorāda atpakaļnosūtīšanas izmaksas vai vismaz to novērtējums, kura pamatā ir piegādes izmaksas),
  • klienta pienākums samaksāt par visiem pakalpojumiem (jo īpaši sabiedriskajiem pakalpojumiem), kas sniegti atteikuma periodā (tad, ja klients ir pieprasījis, lai attiecīgie pakalpojumi tiktu sniegti uzreiz pēc līguma noslēgšanas, pirms tas tika anulēts).

Klientiem sniedzamās informācijas standartparaugipar atteikuma nosacījumiem sniegti Direktīvas I pielikumā.

 • Varbūtēji atteikuma tiesību izņēmumi (piemēram, preces, kas ātri bojājas) vai darbības, kuru rezultātā šīs tiesības zūd (piemēram, DVD vai CD iepakojuma atvēršana);
 • atgādinājums, ka precēm ir juridiski noteikts garantijasEnglish periods;
 • noteikumi par garantijas remontu vai komercgarantijām;
 • kā piekļūt piemērojamajam rīcības kodeksam;
 • līguma ilgums un tā izbeigšanasnosacījumi, ieskaitot klienta pienākumu minimālo ilgumu;
 • nosacījumi, kas attiecas uz drošības depozītu vai finanšu garantiju maksājumiem;
 • informācija par strīdu risināšanu ārpustiesas kārtībā.

Ja pārdošana notiek tīmekļa vietnē, jums vēlākais pasūtīšanas procedūras sākumā jāsniedz šāda informācija:

 • vai pastāv piegādes ierobežojumi,
 • kādi maksāšanas līdzekļi tiek pieņemti.

Kā sniegt šo informāciju?

Tirdzniecība internetā

Tieši pirms klients veic pasūtījumu, jums labi redzamā vietā skaidri jānorāda:

 • preču vai pakalpojumu galvenās īpašības;
 • kopējā cena, ieskaitot visas papildu izmaksas;
 • līguma ilgums un izbeigšanas nosacījumi;
 • klienta pienākumu minimālais ilgums saskaņā ar līgumu (ja tādi ir).

Klienti ir jāinformēpar to, ka, iesniedzot pasūtījumu, viņi apņemas maksāt. Tātad tam jābūt skaidri norādītam uz apstiprinājuma pogas (piemēram, "Pasūtīt un maksāt"). Lai kāds arī nebūtu formulējums, maksāšanas pienākumam ir jābūt nepārprotamam.

Tirdzniecība, izmantojot īsziņas (u. tml.)

Ja pārdošanas veida dēļ rodas tehniskas grūtības sniegt visu šo informāciju, jūs varat sniegt pamatinformāciju, tādu kā:

 • jūsu identitāte;
 • preču vai pakalpojumu galvenās īpašības;
 • kopējā cena;
 • atteikuma tiesības;
 • līguma ilgums un izbeigšanas nosacījumi;
 • saite uz citu avotu (piemēram, tīmekļa vietni), kurā ir visa informācija.

Tirdzniecība pa tālruni

Sarunas sākumā jums vienmēr jāmin jūsu identitāte un skaidri jānorāda sarunas komerciālais nolūks. Jums ir arī jānorāda, kādas izmaksas klientam būs jāsedz (ja tās ir augstākas par pamata tarifu), kad viņš ar jums sazināsies, lai noslēgtu līgumu, piemēram, paaugstinātas maksas tālruņa līnija pārdošanai pa tālruni. Dažās ES dalībvalstīsEnglish pa tālruni noslēgtiem līgumiem pārdevējam nav jāapstiprina piedāvājums pirms līguma parakstīšanas.

Digitālais saturs

Ja tiešsaistē pārdodat digitālo saturu, piemēram, mūziku, video vai programmatūru, jums jāinformē klienti arī par šādiem jautājumiem:

 • satura savietojamībaar atbilstošo aparatūru un programmatūru,
 • satura funkcionalitāte (piemēram, ģeogrāfiskie ierobežojumi attiecībā uz tā izmantošanu un tiesības kopēt privātām vajadzībām).

Kad klients ir piekļuvis saturam ( lejupielādējot, straumējot vai citādi), viņš vairs nevar atteikties no līguma, ko noslēdzis ar jums.

Jums tomēr viņam jādod iespēja nepārprotami sniegt savu piekrišanuun atzīt, ka viņš zaudē savas atteikuma tiesības, tiklīdz sāk lejupielādi (vai ko citu).

Jums šīs piekrišanas apstiprinājums un šī atzīšana ir jāiekļauj klientam nosūtītajā līguma apstiprinājumā.

Rakstisks līguma apstiprinājums

Apstiprinot līgumu, jums ir rakstiski jāsniedz prasītā informācija. Šis līguma apstiprinājums jāsagatavo, izmantojot ilgtspējīgu informācijas nesēju (vēstuli, e-pastu utt.). Varat arī to nosūtīt uz klienta personisko kontu jūsu tīmekļa vietnē, ja tas ir pieejams tikai viņam.

Līgums jums jāapstiprina pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanas sākumu.

Atteikums

Kad klients var atteikties no līguma?

Ja esat snieguši visu nepieciešamo informāciju par atteikuma tiesībām, klientam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, nenorādot nekādu iemeslu un neko par to nemaksājot:

 • precēm 14 dienu laikā pēc piegādes,
 • pakalpojumiem 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Ja termiņš beidzas nedēļas nogalē vai valsts svētku dienā, tas allaž tiek pagarināts līdz nākamajai darbdienai.

Ja neesat sniedzis visu nepieciešamo informāciju, klientam papildus ir vēl 12 mēneši, lai atteiktos no līguma. Ja šī perioda laikā jūs viņam sniedzat attiecīgo informāciju, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad klients saņem šo informāciju.

Kad klients atsakās no līguma

Jums viņam jāatmaksā saņemtā nauda (vai jāanulē maksājums) 14 dienu laikā, kopš jūs informēja par atteikumu.

Jūs varat aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad preces ir saņemtas atpakaļ no klienta vai vismaz ir saņemti pierādījumi, ka tās tiešām ir nosūtītas.

Kas par ko maksā?

Klients par preču atpakaļnosūtīšanu ( izņemot, ja neesat viņu iepriekš informējis par šo pienākumu, – tādā gadījumā šīs izmaksas jāsedz jums).

Jūsu uzņēmumam jāatlīdzina sākotnējās piegādes izmaksas ( bet ne papildmaksu, ja klients izvēlējies dārgāku piegādes veidu, piemēram, ekspressūtījumu, nevis standartpiegādi).

Klienta pienākumi

Pirms atteikuma klients preci drīkst tikai pārbaudīt, tāpat kā viņš to darītu veikalā, lai pārliecinātos, vai tā atbilst viņa pasūtījumam un viņa vēlmēm.

Ja pirms nosūtīšanas atpakaļ viņš ir izmantojis preci, varat pieprasīt kompensāciju par vērtības samazināšanos lietošanas rezultātā.

Atteikums — pakalpojumu sniegšana

Ja pēc klienta pieprasījuma esat sākuši izpildīt pasūtīto pakalpojumu (piemēram, uzstādīt signalizācijas sistēmu), atteikuma termiņš vēl nav galā, bet klients nolemj atteikties no pakalpojuma, viņam jāsamaksā par to pakalpojuma daļu, kuru jau esat snieguši.

Kad klients nevar atteikties?

Galvenie izņēmumi ir šādi:

 • pakalpojums, kurš ir pilnībā sniegts(ar klienta piekrišanu), pirms klients nolemj no tā atteikties,
 • preces, kas ātri bojājas(piemēram, konkrēti pārtikas produkti),
 • preces noslēgtā iesaiņojumā, kuras pēc atvēršanas nevar sūtīt atpakaļ higiēnas iemeslu dēļ,
 • produkti, kas izgatavoti pēc īpaša pasūtījumasaskaņā ar klienta specifikācijām vai ir nepārprotami personalizēti,
 • audioieraksti, videoieraksti vai programmatūra noslēgtā iesaiņojumā, kuriem klients atvēris iesaiņojumu,
 • avīzes un žurnāli (toties ir iespējams atteikties no abonementa),
 • brīvdienu mītnes īrēšanas, autonomas, ēdināšanas un izklaides pakalpojumi, ja tirgotājs uzņēmies nodrošināt šos pakalpojumus noteiktā dienā vai noteiktā periodā.

Preču piegāde

Ja vien līgumā nav paredzēts kas cits, jums jāpiegādā prece vai jāsniedz pakalpojums bez liekas kavēšanās ne vēlāk kā 30 dienās pēc līguma noslēgšanas.

Ja jums nav iespējams veikt piegādi 30 dienās vai norunātajā laikā, klients var pieprasīt, lai veicat piegādi papildu termiņā.

Ja nevarat piegādāt preces arī šajā papildu termiņā, klients var lauzt līgumu un pieprasīt atdot samaksāto naudu.

Izņēmums

Gadījumos, kad konkrētais piegādes datums ir būtisks (piemēram, kāzu kleitas piegāde), klients līgumu var lauzt nekavējoties un pieprasīt visas summas atmaksu.

Tirgotājs atbild par visiem preces bojājumiem piegādes laikā, ja vien klients pats nav organizējis piegādi un pasūtījis pārvadātāju. Tirgotāja atbildība vienmēr ir spēkā, ja tas ir viņš, kas nolīdzis pārvadātāju.

Īpaši pienākumi

Iepriekš atzīmēti lodziņi

Iejaukšanās klienta izvēlē, pirkšanas procesā izmantojot iepriekš atzīmētus lodziņus, ir aizliegta. Klientiem allaž jābūt iespējai nepārprotami piekrist jebkādiem papildu maksājumiem, piemēram, ceļojuma apdrošināšanai, pērkot aviobiļetes.

Komisijas maksa

Ja tirgotājs no klientiem iekasē papildu maksu par kāda īpaša maksāšanas līdzekļa, piemēram, kredītkartes, izmantošanu, tad šī maksa nedrīkst būt augstāka par faktiskajām izmaksām, ko jums rada maksājuma apstrāde. Dažās valstīs šīs papildu maksas ir aizliegtas.

Pēcpārdošanas pakalpojumi pa tālruni

Ja jums ir tālruņa līnija, kur klienti var zvanīt ar jautājumiem vai sūdzībām par darījumiem, jums jāgādā, lai maksa par zvaniem nepārsniegtu pamattarifu.

Šim nolūkam nedrīkst izmantot paaugstinātas maksas tālruņa līnijas.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Vienotie kontaktpunkti

Katras ES dalībvalsts vienotie kontaktpunkti internetā palīdzēs jūsu uzņēmumam sākt sniegt pakalpojumus ārzemēs.

Ražojumu informācijas punkts

Savā ražojumu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz šo izstrādājumu; tur jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.