Senest tjekket: 11/03/2019

CE-mærkning

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Mange produkter kræver CE-mærkning, før de kan sælges i EØS. CE-mærkningen beviser, at dit produkt er blevet vurderet og opfylder EU's bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Mærkningen gælder for produkter, der fremstilles både i og uden for EØS, og som skal markedsføres i EØS.

CE-mærkning gælder kun produkter, der er omfattet af EU-specifikationer.

Hvis du vil have CE-mærkning på dit produkt, skal du udarbejde teknisk dokumentation, der viser, at dit produkt opfylder alle EU's krav. Som producent har du selv ansvaret for at vurdere overensstemmelsen med alle krav. Når dit produkt er forsynet med CE-mærkning, kan du blive bedt om at forsyne dine forhandlere og/eller importører med al nødvendig dokumentation om CE-mærkning.

Sådan får du adgang til CE-mærket

Som producenten skal du igennem følgende trin:

1. Hvilke EU-krav er dit produkt omfattet af?

EU's krav er fastsat i direktiver, som dækker forskellige produkter eller produktsektoreren, f.eks.:

Disse direktiver fastsætter de væsentlige krav, som produkter skal opfylde.

2. Opfylder dit produkt de specifikke krav?

Det er op til dig at sørge for, at dit produkt opfylder alle retlige EU-krav. Hvis der findes harmoniserede europæiske standarderen for dit produkt, og du følger dem i produktionsprocessen, vil dit produkt formodes at overholde kravene i de relevante EU-direktiver.

Det er frivilligt at bruge standarderne. Du er ikke forpligtet til det. Du kan også vælge andre tekniske løsninger for at opfylde de grundlæggende krav i det relevante direktiv.

3. Tjek, om dit produkt skal testes af et bemyndiget organ

For nogle produkter skal særlige overensstemmelsesmyndigheder ("bemyndigede organer") kontrollere, at produktet opfylder de specifikke tekniske krav. Dette er ikke obligatorisk for alle produkter. Brug "Nando"-databasenen til at finde ud af, hvilket bemyndiget organ du skal kontakte.

4. Test dit produkt

Hvis dit produkt ikke skal kontrolleres af et uafhængigt organ, er det op til dig at tjekke, at det overholder de tekniske krav. Det omfatter vurdering af og dokumentation for de potentielle risici, der er ved at anvende produktet.

5. Udarbejd det tekniske dossier

Dit tekniske dossier bør indeholde alle dokumenter, der viser, at dit produkt opfylder de tekniske krav.

6. Anbring CE-mærkningen, og lav et udkast til en overensstemmelseserklæring

Til sidst kan du sætte CE-mærkningen på dit produkt. Dette mærke skal være synligt, let læseligt og må ikke kunne fjernes. Hvis du skulle inddrage et bemyndiget organ i trin 3, skal du også anbringe denne myndigheds identifikationsnummer på produktet. Du skal også udarbejde og undertegne en EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, at dit produkt opfylder alle retlige krav.

Importører

Hvor producenter har ansvaret for produktoverensstemmelsen og CE-mærkningen, skal du som importøren sikre, at de produkter, du markedsfører, overholder de gældende krav og ikke udgør en risiko for de europæiske borgere. Du skal kontrollere, at producenten uden for EU har truffet de fornødne foranstaltninger og kan stille dokumentation herfor til rådighed.

Distributører

Som distributøren skal du have et grundlæggende kendskab til de retlige krav – herunder, hvilke produkter der skal være forsynet med CE-mærkning, og hvilken dokumentation de skal ledsages af – og være i stand til at identificere produkter, der tydeligvis ikke er i overensstemmelse med kravene. Du skal også kunne bevise over for de nationale myndigheder, at du har udvist tilstrækkelig agtpågivenhed, og have producentens eller importørens ord på, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger. Desuden skal du kunne bistå de nationale myndigheder i deres arbejde for at få den fornødne dokumentation.

Se også:

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: