Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Безработица и обезщетения

Актуализация : 22/09/2014

work

Социално осигуряване в чужбина

В коя страна сте осигурен зависи от 2 фактора:

 • трудовият ви статус (наето лице, самостоятелно заето лице, безработен, командирован в чужбина, работещ в съседна на вашата страна и пр.)
 • вашата страна на пребиваване не вашето гражданство.

Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате.

Когато живеете и работите в чужбина, ще бъдете социално осигурен или във вашата страна или в приемащата страна. В който и да е от двата случая, трябва да се уверите, че продължавате да сте осигурен, след като се преместите в новата страна.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, информирайте се за системата за социална сигурност в приемащата страна.

Какво да направите,

ако живеете и работите в чужбина

Като работник мигрант в ЕС — наето или самостоятелно заето лице —щ трябва да се регистрирате в системата за социална сигурност в приемащата страна.

В този случай вие и лицата на ваша издръжка ще бъдете обхванати от системата за социална сигурност на тази страна. Вашите обезщетения за болест, семейни помощи, обезщетения за безработица, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, преждевременно пенсиониране и помощи при смърт ще бъдат определяни според местните закони.

Периоди, необходими за получаване на обезщетения

В много страни обезщетенията, на които имате право, могат да зависят от това колко дълго сте плащали вноски преди това.

Страната, в която подавате заявление за обезщетения, трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.

Ако тя не направи това, свържете се с нашите служби за помощ.

Лична история

Всеки период на работа в ЕС е от значение за обезщетенията

Ана от Полша работи 6 години в Полша и след това се премества в Германия, където работи 2 години.

След това претърпява автомобилна злополука, в резултат на която не може да ходи, така че подава документи за пенсия за инвалидност в Полша и Германия.

Германските власти отхвърлят молбата ѝ, тъй като тя е работила в страната по-малко от 5 години (минималният период, даващ право на пенсия за инвалидност в Германия).

Когато изчисляват трудовия стаж на Ана обаче, властите трябва да вземат предвид времето, през което тя е работила в Полша. Така годините стават 8, което е доста повече от минимума в Германия, даващ право на обезщетение.

Така че Ана всъщност има право на пенсия за инвалидност както в Германия, така и в Полша — всяка страна плаща дял, пропорционален на времето, през което Ана е работила там.

Ако сте командирован за кратък срок в чужбина (<2 години)

Като гражданин на ЕС, можете да работите временно в друга държава от ЕС и да продължите да се осигурявате в социалноосигурителната система на вашата страна — това е системата на страната, в която обикновено работите.

Ако сте командирован в друга страна от ЕС — независимо дали сте наето или самостоятелно заето лице — това не се отразява на вашите социалноосигурителни права или на тези на вашето семейство (здравно осигуряване, семейни помощи, пенсия за инвалидност или за старост и пр.).

Премествате се в чужбина за периода на командировката?

 • Поискайте от здравноосигурителната институция във вашата страна формуляр S1 (предишен E 106).

  Този документ доказва, че вие и семейството ви имате право на здравни услуги по време на вашия престой.

 • Дайте формуляра S1 на здравноосигурителната институция в приемащата страна след пристигането си.

Пристигате само на кратко посещение?

Нужна ви е единствено Европейска здравноосигурителна карта. Можете да я получите от вашата здравноосигурителна институция или от социалноосигурителната институция във вашата страна.

Претърпели сте трудова злополука?

Трябва да получите:

 • лечение — на място (в приемащата страна)
 • социални помощи вместо доход за цялото време, през което не сте работили — от вашата страна.

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина

Ако сте държавен служител, командирован в друга страна от ЕС (в посолство, консулство или друга официална институция в чужбина), ще останете в социалноосигурителната система на вашата страна.

Това означава, че вашите обезщетения за болест, семейни помощи, пенсии, обезщетения за трудова злополука и заболявания, преждевременно пенсиониране и помощи при смърт ще бъдат определяни според законите на вашата страна.

Различни правила са в сила, ако изгубите работата си, докато сте командирован.

Ако работите в една страна, а живеете в друга (трансграничен работник)

Като трансграничен работник — наето или самостоятелно заето лице:

 • Вие плащате социалноосигурителни вноски и сте осигурен в страната от ЕС, където работите
 • Можете обаче да получите лечение в страната, в която живеете.
 • Ако изгубите работата си, трябва да подадете заявление за обезщетение в страната, в която живеете.

Това е сложна материя и за всяка област на социалната сигурност (здравни услуги, безработица, пенсии, семейни обезщетения и пр.) има отделни правила.

Лична история

Социалноосигурителни вноски — плащат се само в страната, в която работите

Балаш е живял в Унгария и работил в Австрия. През това време той е плащал социалноосигурителни вноски в Австрия. Унгарските власти обаче твърдят, че той е трябвало да ги плаща в Унгария.

Трансграничните работници в ЕС са осигурени в рамките само на една система за социална сигурност — в страната, в която работят. Така че твърдението на унгарските власти е невярно.

Ако работите в повече от една страна

Основното правило е, че ако работите в повече от една страна от ЕС, но значителна част от работата си (поне 25 %) извършвате във вашата страна на пребиваване, ще бъдете осигурен съгласно законите на тази страна.

Специални случаи

Ако...

Страната, в която сте осигурен

работите по-малко от 25 % от времето във вашата страна на пребиваване

Където се намира централата или предприятието на вашия работодател

работите за няколко работодатели, чиито седалища са в различни страни.

Вашата страна на пребиваване

сте самостоятелно заето лице и извършвате по-малката част от работата си във вашата страна на пребиваване

Където извършвате по-голямата част от работата си

работите като наето лице в една страна и като самостоятелно заето лице в друга

Където работите като наето лице

Ако търсите работа

Получавате обезщетения за безработица?

Ако не получавате обезщетение от страната от ЕС, в която сте изгубили работата си, заминаването ви в чужбина, за да търсите работа, няма да се отрази на вашите (или на тези на семейството ви) права на здравно осигуряване, семейни помощи, право на пенсия за инвалидност или старост и пр.

За да докажете по-лесно, че вие и семейството ви сте здравно осигурени при временен престой в чужбина, не забравяйте да вземете своята Европейска здравноосигурителна карта.

След като си намерите работа, могат да важат различни правила за социална сигурност.

Проверете какви са правилата във вашата страна

Не получавате обезщетения за безработица?

Ако не получавате обезщетения и искате да търсите работа в друга страна от ЕС, имате право на социално осигуряване (здравно осигуряване, семейни помощи и др.) във вашата страна на пребиваване.

Социалноосигурителните институции определят вашата страна на пребиваване с помощта на списък от критерии, включващ:

 • продължителност на престоя
 • семейно положение и връзки
 • жилищно настаняване
 • място на професионална дейност или дейност с нестопанска цел
 • характер на професионалната дейност
 • къде е вашето местожителство за данъчни цели.

Дори ако не сте в състояние да издържате себе си и вашето семейство, не можете да бъдете принудени да напуснете новата си страна, ако можете да докажете, че все още търсите и имате добри шансове да намерите работа.

Затова непременно пазете копия от:

 • заявленията си за работа
 • покани за интервюта
 • всякакви други отговори, които сте получили.

Правото на ЕС не задължава вашата нова страна да предоставя подпомагане на доходите или каквато и да е друга социална помощ на търсещите работа за пръв път в нея.

Лична история

Проверете дали като търсещ работа имате право на подпомагане на доходите в новата страна.

Бьорн от Германия получава своите обезщетения за безработица от Германия в Белгия. Когато неговият формуляр U2 ( предишен Е 303) изтича, Бьорн решава да остане в Белгия и да кандидатства за обезщетение за безработица там.

Белгийските власти отхвърлят молбата му. Съгласно белгийското законодателство Бьорн няма право на обезщетения за безработица в Белгия, тъй като никога не е работил там.

Съгласно правото на ЕС вие нямате автоматично право на подпомагане на доходите (или какъвто и да е друг вид помощ), когато търсите за пръв път работа в друга държава от Съюза. Но според националното законодателство можете да имате право — винаги си заслужава да се обърнете към местните органи, за да проверите.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

Това е страната, в която обикновено живеете или в която се намира вашият „център на интереси“

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.