Senast kontrollerat : 19/06/2018

Punktskatter

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Grundregler

Om ditt företag tillverkar eller säljer punktskattepliktiga varor (t.ex. alkohol, alkoholhaltiga drycker, energiprodukter, el eller tobaksvaror), måste du känna till reglerna om punktskatt för sådana varor.

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter


En del EU-länder tar också ut andra skatter på sådana varor.

Obs! EU-reglerna om punktskatt gäller inte i följande regioner:

Regioner

 • Kanarieöarna
 • De franska utomeuropeiska departementenfr
 • Kanalöarna
 • Åland
 • Helgoland
 • Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • De italienska delarna av Luganosjön

I vissa fall baseras punktskatterna på skatterna i ett annat land:

 • Företag i Monaco måste betala fransk punktskatt.
 • Företag i San Marino måste betala italiensk punktskatt.
 • Storbritanniens suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia måste betala cypriotisk punktskatt.
 • Isle of Man måste betala brittisk punktskatt.

Vilka produkter är punktskattepliktiga?

Alkohol och alkoholhaltiga drycker

 • Öl eller blandningar av öl och alkoholfria drycker
 • Vin
 • Andra jästa drycker, t.ex. cider
 • Starkvin, t.ex. sherry och portvin
 • Etylalkohol, utom då den används för att tillverka andra produkter som inte är avsedda för konsumtion (etylalkohol som används för uppvärmning eller fordonsdrift klassas eventuellt som energiprodukt)
 • Sprit

Reducerade skattesatser och skattelättnader

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser för alkohol och alkoholhaltiga drycker. Se hela listan med punktskatter på alkohol och alkoholhaltiga drycker i EUpdfen .

Det finns ytterligare regler som också kan tillämpas i vissa länder:

 • Små bryggerier ( högst 200 000 hektoliter öl per år) och destillerier (högst 10 hektoliter ren alkohol per år) kan få en reducerad skattesats på upp till 50 procent av standardsatsen.
 • Små vinproducenter (högst 1 000 hektoliter per år) kan också få en reducerad skattesats eller skattelättnader.
 • Punktskatt behöver inte betalas för hemgjorda produkter som inte är framställda i kommersiellt syfte. Detta gäller dock inte sprit.
 • Reducerade skattesatser kan tillämpas på vin och jästa drycker med högst 8,5 procent volymprocent alkohol.

Energiprodukter och el

Energiprodukter och el beskattas när de används som

 • motorbränsle
 • bränsle för uppvärmning.

Energiprodukter som används som råmaterial eller för kemisk reduktion eller elektrolytiska och metallurgiska processer omfattas inte av direktivet. Det betyder att medlemsländerna själva kan bestämma om de vill beskatta sådana användningar eller inte.

De produkter som beskattas är framförallt

 • mineraloljor
 • fasta bränslen: kol, koks och brunkol
 • naturgas
 • el
 • alkoholer, om de är avsedda för användning som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning
 • animaliska och vegetabiliska oljor, om de är avsedda för användning som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning.

Reducerade skattesatser och skattelättnader

Obligatoriska skattelättnader:

 • Energiprodukter och el som används för elproduktion (men kan beskattas av miljöskäl).
 • Energiprodukter som används som flygbränsle, utom för privat nöjesflyg.
 • Energiprodukter som används som bränsle för sjöfart i EU:s farvatten, utom för privata nöjesfartyg.

Frivilliga skattereduktioner eller skattelättnader under EU:s minimiskattesatser:

 • "Grön" el
 • El från högeffektiv produktion av kraftvärme
 • Energiprodukter som används vid produktion av kraftvärme
 • Trafik på inre vattenvägar
 • El, naturgas, kol och fasta bränslen som används av hushållen
 • Energiintensiva företag (vissa regler måste uppfyllas)
 • Biobränslen (vissa regler måste uppfyllas)

Frivilliga skattedifferentieringar över EU:s minimiskattesatser:

 • Kollektivtrafik
 • Ambulanser
 • Yrkesmässig användning av dieselbrännolja (stora lastbilar).
 • Differentiering beroende på energiproduktens kvalitet och kvantitet (t.ex. svavelhalten i bränslet).

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser för energiprodukter. Se hela listan med punktskatter på energiprodukter i EUpdfen .

Tobaksvaror

EU-lagstiftningen om punktskatter på tobaksvarorfrdeen omfattar följande punktskattepliktiga varor:

 • Cigaretter
 • Cigarrer
 • Cigariller
 • Röktobak (t.ex. finskuren rulltobak)

I EU-lagstiftningen anges beskattningsprinciper och minimiskattesatser.

Se hela listan med punktskatter på tobaksvaror i EUpdfen .

Andra undantag

Punktskattepliktiga varor är normalt undantagna från skatt om de används

 • i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser
 • av de väpnade styrkorna i ett Natoland
 • av internationella organisationer.

Om punktskattepliktiga varor transporteras för sådana ändamål, måste de åtföljas av ett dispenscertifikat.

EU-länderna får också undanta punktskattepliktiga varor från skatt när de säljs

 • i tax-free-butiker och medförs i resenärens personliga bagage till ett land utanför EU eller till ett EU-territorium som inte omfattas av EU:s punktskatteregler
 • ombord på flygplan eller fartyg under resor till eller från ett land utanför EU eller ett territorium som inte omfattas av EU:s punktskatteregler.
Vem ska betala och när?
 

Försäljning till ett annat företag

När ska man betala punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas.

De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU.

Men skattskyldigheten kan man få uppskov med. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion. Med detta menas den tidpunkt då varan inte längre omfattas av punktskatteuppskovet. Tänk på att man måste ha ett särskilt tillstånd från landet i frågafrdeen för att få tillverka, lagra och flytta punktskattepliktiga varor utan att behöva betala skatt (under punktskatteuppskovet).

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Vem ska betala punktskatt?

Punktskatt betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagsinnehavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • Den person – t.ex. avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer flyttningsgaranti – som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet
 • Den person som anmäler importen, om varorna importeras utan att omedelbart få punktskatteuppskov.

Transport av varor till ett annat EU-land utan att betala skatt

För att du som säljare ska kunna transportera varor och samtidigt behålla punktskatteuppskovet (skatten betalas av köparen enligt skattesatsen i det land som varorna skickas till) måste du följa följande regler.

Regel 1 – Flyttningsgaranti

Det EU-land som varorna skickas från kräver att det ställs en garanti som täcker risken i samband med transporten och som gäller i hela EU.

Garantin kan ställas av dig som säljare (upplagsinnehavare eller registrerad avsändare), transportören eller köparen, för sig eller tillsammans.

Det EU-land som varorna skickas från kan avstå från garantikravet, om varorna enbart transporteras inom landets gränser.

Det behövs heller ingen garanti för transport av energiprodukter inom EU på villkor att den sker till sjöss eller via fasta rörledningar enligt en överenskommelse mellan de berörda medlemsländerna.

Regel 2 – Elektroniskt administrativt dokument

Förutom garantin måste du lämna ett elektroniskt administrativt dokument till den ansvariga punktskattemyndigheten i ditt land med hjälp av systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS)frdeen .

Myndigheten

 • kontrollerar att uppgifterna i dokumentet är korrekta (t.ex. säljarens och köparens punktskattenummer) och ger dig en referenskod
 • vidarebefordrar dokumentet till den behöriga myndigheten i köparens land (som i sin tur skickar det vidare till köparen).

Före transporten måste du skriva ut dokumentet med referenskoden och ge det till transportören.

Så länge transporten inte har påbörjats kan du återkalla det elektroniska administrativa dokumentet. Under transporten kan du dessutom ändra destinationen med hjälp av EMCS-systemet.

Om du inte har tillgång till EMCS-systemet, kan du ändå transportera varorna utan att betala punktskatt, förutsatt att

 • varorna åtföljs av ett pappersdokument med samma uppgifter som i det elektroniska dokumentet
 • du informerar den ansvariga myndigheten i det land som varorna skickas från – en del länder kräver att återförsäljare ska ha ett tillstånd innan de får åka.

Regel 3 – Mottagande av varor

Köparen har fem arbetsdagar på sig att bekräfta mottagandet av varorna i EMCS-systemet. Den ansvariga myndigheten i köparens land

 • kontrollerar att uppgifterna är korrekta
 • lägger in en mottagningsrapport i systemet och skickar den till den behöriga myndigheten i säljarens land (som i sin tur skickar den vidare till dig som är säljare).

När du har fått rapporten kan du be om att befrias från din garanti.

Om du följer de här tre stegen behöver du som säljare inte betala någon punktskatt för de transporterade varorna.

Kontrollera noga att kvantiteten i mottagningsrapporten stämmer – det är bara den bekräftade kvantiteten som du slipper betala skatt för.

Om produkter har kommit bort eller skadats under transporten – och det har bekräftats av myndigheterna i det land där försvinnandet eller skadan skedde – kan du lägga dem till den kvantitet som kommit fram och bekräftats i rapporten.

Kontrollera handelspartnerns punktskattenummer

Om du vill veta om en handelspartners punktskattenummer är giltigt, kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter .

Om din partner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Försäljning till privatkunder

Om du säljer punktskattepliktiga varor direkt till privatkunder i ditt eget land, måste du ta ut punktskatt enligt den skattesats som gäller i ditt land.

Privatpersoner får handla och ta med sig hur mycket de vill när de reser mellan EU-länderna, förutsatt att de har köpt varorna för personligt bruk och inte för att sälja dem vidare (gäller dock inte för nya transportmedel). Skatterna ( momsdefren och punktskattdefren ) ingår i priset i det land där varan köps och ska inte betalas i något annat land.

Tobak och alkohol

Särskilda regler gäller för vissa punktskattepliktiga varor som alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror. Om du som privatperson köper sådana varor i ett EU-land och tar dem till ett annat EU-land slipper du betala punktskatt i destinationslandet bara om varorna

 • är avsedda för eget bruk, och
 • transporteras av dig själv.

För att avgöra om varorna är för resenärens eget bruk måste medlemsländerna ta hänsyn till flera faktorer. En av dem är kvantiteten. Medlemsländerna får fastställa referensnivåer för hur stora kvantiteter som kan anses avsedda för resenärens eget bruk. Man ska slippa betala punktskatt igen för varor upp till följande kvantiteter:

a) Tobaksvaror

 • 800 cigaretter
 • 400 cigariller (på högst 3 gram styck)
 • 200 cigarrer
 • 1 kg röktobak

b) Alkoholhaltiga drycker

 • 10 liter spritdrycker
 • 20 liter starkvin
 • 90 liter vin (inklusive högst 60 liter mousserande vin)
 • 110 liter öl

EU-länderna får begränsa hur många cigaretter du får ta med dig från vissa EU-länder som ännu inte tar ut den lägsta punktskattesatsen. Du får dock alltid ta med dig minst 300 cigaretter.

För närvarande tillämpas den här lägre gränsen av Danmark, Irland, Italien, Kroatien, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike för resenärer som kommer från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien eller Ungern.

Internet- och distansförsäljning

Om du säljer punktskattepliktiga varor till privatkunder på internet, måste du betala punktskatt i det land där kunden bor.

I de flesta EU-länder måste man utse ett skatteombud som bland annat har till uppgift att betala skatten på dina vägnar, förutsatt att det har godkänts av landets behöriga myndighetfrdeen.

Före leveransen måste du

 • informera mottagarlandets behöriga myndighet om leveransen
 • ställa en säkerhet för punktskatten.

Återbetalning av skatt

Om du i ditt eget land redan har betalat punktskatt för sålda varor kan du få tillbaka skatten. Du ska inte behöva betala två gånger. I så fall måste du

 • informera den behöriga myndigheten i ditt land om leveransen (och om destinationslandet)
 • lämna intyg på att du har betalat punktskatt för varorna i destinationslandet.

Tobaksvaror

För internetförsäljning av tobaksvaror kräver en del EU-länder att du

 • använder destinationslandets skattemärke eller annan märkning för skatteändamål för att visa att du har betalat punktskatt i det landet
 • förser förpackningen med varningstexter om hälsorisker på destinationslandets språk
 • registrerar dig i det EU-land där du är etablerad och i kundens hemland.

Medlemsländerna får förbjuda försäljning av tobaksvaror till kunder i andra länder.

Nya EU-förordningar

Offentliga samråd

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: