Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 21/05/2019

Klasifikace, označování a balení chemických látek

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Pokud v EHP, působíte jako dodavatel jakýchkoli nebezpečných chemických látek, musíte dodržovat nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Tento předpis doplňuje nařízení REACH a zajišťuje, aby byli pracovníci a spotřebitelé dostatečně informováni o nebezpečnosti chemických látek, se kterými manipulují, a to formou piktogramů a standardních výroků na štítcích a v bezpečnostních listech.

Tento nový systém pro klasifikaci,označování a balení látek a směsí (CLP) začal platit 1. června 2015. Předepsané požadavky musí splňovat všechny podniky dodávající nebezpečné chemické látky na trh kdekoli v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Pokud s právními předpisy EU o chemických látkách ještě nejste seznámeni, můžete si prostudovat příručku Guide to chemical safety for small and medium-sized businesses. Doporučujeme vám plánovat postupy CLP spolu s postupy souvisejícími s nařízením REACH a právními předpisy v oblasti biocidů a pesticidů (je-li to váš případ).

Nebezpečné chemické látky

Předtím, než uvedete chemické látky nebo směsi na trh, musíte:

Pokud na trh uvedete nebezpečnou látku, ať již samotnou, nebo obsaženou ve směsi, máte povinnost nahlásitjejí klasifikaci a označení do seznamu klasifikací a označení, který zřídila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Toto oznámení je zdarma a musí být provedeno do jednoho měsíce od prvního uvedení látky (nebo směsi) na trh. Jste-li dovozcem, pak se tato lhůta počítá ode dne, kdy látka (nebo směs) vstoupila na celní území EU.

Jak provádět klasifikaci, označování a balení chemických látek

Od června 2015 musíte dodržovat dvě pravidla:

Lhůta pro přeštítkování a změnu balení směsí, které byly v prodeji již před červnem 2015, je 1. června 2017.

Jak vyhovět požadavkům nařízení CLP (o klasifikaci, označování a balení látek a směsí)

Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) se vztahuje na širokou škálu podniků:

Jaké mají povinnosti závisí na tom, jakou úlohu v dodavatelském řetězci zastávají.

EU začlenila do nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí nová pravidla platná po celém světě (globálně harmonizovaný systém GHS, který vyvinula Organizace spojených národů). Cílem je usnadnit světový obchod a pomoci spotřebitelům.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Vnitrostátní kontaktní místa pro chemické látky

S dotazy ohledně povinností vyplývajících pro vás z nařízení CLP a nařízení REACH se nejdříve obracejte na vnitrostátní kontaktní místa.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: