Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 16/02/2017

Warunki zatrudnienia

Umowy o pracę

Przepisy UE określają obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracowników w związku z umową o pracę.

W niektórych krajach UE poniższe przepisy mogą nie dotyczyć pracowników zatrudnionych na okres do 1 miesiąca albo pracujących mniej niż 8 godzin tygodniowo.

Szukaj głębiej, według kraju:

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

 

Obowiązek udzielania pracownikom informacji

Pracowników, których zatrudniasz po raz pierwszy, musisz poinformować o:

 • stronach umowy
 • miejscu pracy - jeżeli miejsce pracy nie jest stałe, musisz zaznaczyć, że osoba zatrudniona będzie pracować w różnych miejscach i podać siedzibę firmy
 • nazwie stanowiska, grupie zaszeregowania, kategorii pracy lub podać jej krótki opis
 • dacie rozpoczęcia pracy
 • przewidywanym czasie trwania stosunku pracy w przypadku umowy o pracę na czas określony
 • długości corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
 • długości okresów wypowiedzenia umowy dla Ciebie i pracownika
 • początkowym wynagrodzeniu podstawowym, innych elementach składowych i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia
 • długości zwykłego dnia pracy lub tygodniowego czasu pracy
 • postanowieniach układów zbiorowych regulujących warunki pracy pracownika, jeśli takie istnieją.

W odniesieniu do wymiaru rocznego urlopu, okresów wypowiedzenia, czasu pracy i wynagrodzenia wystarczy wskazać pracownikowi odpowiednie przepisy prawne i administracyjne.

Jeżeli osoby zatrudnione przez Ciebie będą musiały pracować w innym kraju (zob. Oddelegowanie za granicę), masz obowiązek poinformowania ich wcześniej o:

 • czasie trwania zatrudnienia za granicą
 • walucie, w jakiej zostanie im wypłacone wynagrodzenie
 • wszelkich świadczeniach, do których mają prawo w związku z pracą za granicą
 • warunkach dotyczących ich powrotu.

Kiedy i w jakiej formie należy udostępniać informacje?

Wymienione powyżej informacje musisz przekazać nowym pracownikom na piśmie najpóźniej 2 miesiące po ich zatrudnieniu.

Informacje mogą mieć formę:

 • umowy o pracę zawartej na piśmie
 • pisemnego zobowiązania
 • co najmniej jednego dokumentu na piśmie zawierającego wymienione powyżej informacje.

Zmiana stosunku pracy

O wszelkich zmianach wprowadzonych do umowy o pracę musisz pracownika poinformować na piśmie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie takiej zmiany. Jeżeli zmiana wynika ze zmiany przepisów prawnych lub administracyjnych, nie jest wymagana pisemna zmiana pierwotnej umowy.

Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi

Jeżeli Twoja firma zatrudnia ponad 50 pracowników (lub 20, kiedy jest oddziałem większej firmy), masz prawny obowiązek poinformowania ich o:

 • aktualnym i prawdopodobnym kierunku rozwoju firmy i jej sytuacji ekonomicznej
 • sytuacji w zakresie zatrudnienia
 • przewidywanych istotnych zmianach w organizacji pracy lub w stosunkach umownych.

Należy także zadbać o to, aby w odpowiednim czasie przekazać przedstawicielom pracowników informacje umożliwiające im przygotowanie się do oficjalnych konsultacji z Tobą w ich sprawach.

Przedstawicielom pracowników (albo wspierającym ich ekspertom) prawo zakazuje rozpowszechniania wśród pracowników jakichkolwiek informacji, które przekazałeś im jako poufne.

Czas pracy

Jeżeli jesteś pracodawcą, musisz znać podstawowe przepisy dotyczące godzin pracy. Przepisy te obejmują minimalne okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku, a także corocznego urlopu wypoczynkowego i maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Kraje UE mogą także stosować korzystniejsze uregulowania.

Maksymalny tygodniowy czas pracy, tygodniowy i dzienny czasu odpoczynku

Jako pracodawca masz obowiązek zadbać o to, by średni tygodniowy czas pracy Twoich pracowników - godzinami nadliczbowymi - nie przekraczał 48 godzin. Twoi pracownicy muszą mieć czas na odpoczynek trwający przynajmniej przez 11 godzin dziennie bez przerwy. Poza tym musisz zapewnić im w 7-dniowym okresie pracy czas odpoczynku trwający nieprzerwanie przynajmniej 24 godziny.

Przerwy i urlop roczny

Jeżeli Twoi pracownicy pracują ponad 6 godzin dziennie, musisz zapewnić im przerwę (o długości określonej w umowach zbiorowych lub krajowych przepisach ustawowych).

Oprócz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku każdemu pracownikowi przysługuje prawo do przynajmniej 4-tygodniowego rocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może otrzymać od pracodawcy wynagrodzenia zamiast urlopu, chyba że przed wykorzystaniem całego urlopu wypoczynkowego wygasł stosunek pracy.

Praca w porze nocnej

Praca nocna, to taka, która obejmuje co najmniej 7-godzinną zmianę, z czego co najmniej 3 godziny między północą a godziną 5 rano.

Pracownicy nocni nie mogą pracować średnio dłużej niż 8 godzin w okresie 24-godzinnym. Jeżeli praca związana jest ze szczególnym niebezpieczeństwem lub z poważnym obciążeniem fizycznym lub psychicznym, nie wolno przekroczyć 8-godzinnego limitu.

Pracownicy zatrudnieni w porze nocnej są uprawnieni do bezpłatnego badania lekarskiego przed podjęciem pracy i do bezpłatnych regularnych okresowych badań lekarskich po zakończeniu pracy (są one objęte tajemnicą lekarską). Jeżeli Twoi pracownicy z powodu pracy na nocnej zmianie mają problemy zdrowotne, trzeba ich przenieść na dzienną zmianę, jeżeli jest to możliwe.

Jeżeli czas pracy nie jest mierzony lub nie jest z góry określony, jak np. w przypadku kadry kierowniczej czy pracowników-członków rodziny, przepisy o czasie pracy mogą nie mieć zastosowania.

Inne wyłączenia przepisów są możliwe w następujących dziedzinach:

 • ochrona i nadzór
 • sektory, w których praca z przyczyn technicznych nie może zostać przerwana
 • transport kolejowy
 • rolnictwo
 • turystyka.

Pracownicy mobilni

Pracownicy mobilni to tacy, którzy są zatrudnieni w sektorze pasażerskich lub towarowych usług transportowych świadczonych koleją, drogą lądową, powietrzną lub wodną. Ich czas pracy jest regulowany w różny sposób.

Zatrudnianie młodych ludzi

Dolna granica wieku, w którym młodzież może być zatrudniona to 15 lat (granica ta jest wyższa w przypadku, gdy minimalny wiek, w którym kończy się powszechny obowiązek szkolny, przekracza 15 lat).

Osoby poniżej 15 roku życia mogą, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu, być zatrudniane w ramach działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej.

Dzieci, które mają przynajmniej 14 lat (ale nie przekroczyły jeszcze 15 lat) mogą również pracować w systemie kształcenia połączonego z pracą lub w systemie kształcenia zawodowego. Dzieci, które mają przynajmniej 14 lat (a w niektórych przypadkach 13 lat) można również zatrudnić do wykonywania lekkich prac. Przepisy dotyczące czasu pracy, pracy w porze nocnej i czasu odpoczynku młodych osób są zaostrzone. Kraje UE mogą ustanawiać przepisy bardziej restrykcyjne od minimalnych wymogów.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.