Cesta


Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn
Zobrazit stránku s normální velikostí písma      Zvětšit písmo o 200 %Přidat do oblíbenýchZobrazit s maximálním kontrastem
Zobrazit stránku s normální velikostí písma      Zvětšit písmo o 200 %Přidat do oblíbenýchZobrazit s maximálním kontrastem

Česká republika

Veřejné zakázky

Aktualizováno 09/2012

Právní požadavky

Zadávání veřejných zakázek a koncesní řízení je v České republice upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále jen koncesní zákon):

Strategickým dokumentem pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek je:

Druhy zadávání veřejných zakázek

Otevřené řízení

Zadavatel vyzve k podání nabídky neomezený počet uchazečů. Otevřené řízení lze využít vždy, bez splnění dalších zákonných podmínek. Používá jej jak veřejný, tak i sektorový zadavatel. Otevřené řízení je neomezeným výběrovým řízením, k podání nabídky na plnění veřejné zakázky je oprávněna kterákoli osoba, která má o podání nabídky zájem.

Užší řízení

Zadavatel veřejné zakázky vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast v užším řízení. Tento typ řízení je zadávacím řízením omezeným. Užší řízení probíhá dvoukolovým způsobem. Zájemci podají žádost o účast spolu s prokázáním kvalifikace. Na základě stanovených kritérií může sektorový zadavatel a veřejný zadavatel, v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, omezit okruh zájemců pro podání nabídky. Nabídku mohou podat pouze ty osoby, které prokázaly kvalifikaci a zadavatel je na základě jejich žádosti o účast v užším řízení vyzval.

Jednací řízení s uveřejněním

Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Oznámení je uveřejněno všem dodavatelům. Zájemci podají žádost o účast spolu s prokázáním kvalifikace. Sektorový a veřejný zadavatel jsou oprávněni v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, omezovat počet zájemců pro podání nabídky. Vyzvaní zájemci podávají nabídky, o nichž se dále jedná. Účelem jednání o podmínkách jednotlivých smluv, je dosažení plnění veřejné zakázky za co nejvýhodnějších podmínek. Zadavatel může postupně snižovat počet uchazečů, se kterými jedná o jejich nabídkách.

Jednací řízení bez uveřejnění

Zadavatel vyzývá přímo k jednání jednoho nebo více dodavatelů. Tento typ zadávacího řízení je možno použít pouze v zákonem přísně vymezených případech. Zadavatel vyzývá jednoho konkrétního dodavatele v případě, že pouze tento dodavatel je schopen plnit veřejnou zakázku (výhradní práva, umělecké důvody, dodatečné plnění, akční nabídky, pořízení dodávek z likvidace). Zadavatel vyzývá jednoho nebo více dodavatelů (krajně naléhavý stav, dodávky pro výzkum a vývoj, neúspěšné předchozí řádné zadávací řízení, plnění v návaznosti na soutěž o návrh). Zadavatel musí být schopen prokázat naplnění předpokladů pro tento typ řízení, ale i ekonomickou výhodnost postupu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

V tomto typu zadávacího řízení lze také soutěžit na komoditní burze. Sektorový zadavatel zadává rámci jednacího řízení bez uveřejnění řízení na základě rámcové smlouvy. Zvláštní oprávnění mají veřejní zadavatelé v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Průběh jednacího řízení bez uveřejnění umožňuje zadavateli postupovat nejjednodušším, ale zároveň nejméně formálním způsobem.

Soutěžní dialog

Zadavatel na základě oznámení soutěžního dialogu vyzývá neomezený počet uchazečů k podání žádostí o účast v tomto řízení a k prokázání kvalifikace. Po posouzení kvalifikace uchazečů zadavatel vyzve tyto uchazeče k účasti v soutěžním dialogu, za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Zadavatel posoudí navržená řešení a rozhodne, která z nich jsou vhodná. Zadavatel vyzve všechny původně vyzvané zájemce k podání nabídek s tím, že tyto nabídky mají respektovat zadavatelem vybraná řešení.

Zjednodušené podlimitní řízení

Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzve výhradně veřejný zadavatel nejméně pět zájemců k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky a uveřejní výzvu na profilu zadavatele. Nabídku může podat neomezený okruh dodavatelů. Za kvalifikovaného dodavatele je považován každý, kdo v nabídce předloží čestné prohlášení o splnění kvalifikace. Dokumenty k prokázání kvalifikace předloží vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy.

Výběrové řízení: průvodce krok za krokem

Postup u výběrového řízení se zásadně liší pro jednotlivé druhy veřejných zakázek.

Druhy veřejných zakázek

Dle předmětu dodávky se veřejné zakázky dělí na:

  • veřejné zakázky na dodávky - předmětem je pořízení věci;
  • veřejné zakázky na stavební práce - předmětem je provedení stavebních prací či zhotovení stavby;
  • veřejné dodávky na služby jsou jakékoli veřejné zakázky, které nejsou veřejnými zakázkami na dodávky či veřejnými zakázkami na stavební práce.

Dle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky dělí na:

  • veřejné zakázky nadlimitní (předpokládaná hodnota dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného Nařízením vlády č. 77/2008 Sb. podle sdělení Evropské komise),
  • veřejné zakázky podlimitní (její předpokládaná hodnota činí nejméně 1 000 000 Kč, u stavebních prací 3 000 000Kč a nedosahuje finančních limitů stanovených zvláštním prováděcím předpisem),
  • veřejné zakázky malého rozsahu (její předpokládaná hodnota nedosáhla 1 000 000 Kč nebo 3 000 000 Kč).

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku, vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

Základní informace o podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázkách a koncesních řízeních jsou povinně uveřejňovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem ve Věstníku veřejných zakázek. Dále je zadavatel povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele, jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, alespoň textovou část zadávací dokumentace a to v otevřeném, užším nebo zjednodušeném podlimitním řízení a jednacím řízení s uveřejněním. Po ukončení zadávacího řízení zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele a veřejný zadavatel rovněž smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně dodatků a změn, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

Vnitrostátní úřady pro veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je státní dozorový orgán pro kontrolu správnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, včetně zveřejňování veřejných zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vystupuje v roli garanta metodického řízení procesu zadávání veřejných zakázek a podílí se na přípravě souvisejících právních norem.

Správní postupy

Podávání nabídek

Podávání nabídek se řídí těmito pravidly:

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, prostřednictvím něhož jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.

Zvláštní postupy

Předběžné oznámení a pravidelné předběžné oznámení: Sektoroví zadavatelé mohou formou pravidelného předběžného oznámení uveřejnit informace o nadlimitní veřejné zakázce, kterou hodlají zadat v následujících 12 měsících a u kterých v zadávacím řízení hodlají zkrátit lhůtu pro podání nabídek. Uveřejněním pravidelného předběžného oznámení může sektorový zadavatel zahájit užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.

Veřejný zadavatel je povinen uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení, jeho součástí je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Veřejný zadavatel smí zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc po uveřejnění předběžného oznámení. Tato povinnost se vztahuje na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení a některých dalších vyjmenovaných případů.

Rámcové smlouvy: Zadavatel může uzavřít rámcovou smlouvu s jedním nebo více (minimálně třemi) uchazeči. Předmětem je opakované poskytování obdobných dodávek, služeb nebo stavebních prací. V případě rámcové smlouvy s jedním uchazečem vyzývá zadavatel uchazeče k plnění na základě objednávky a v případě rámcové smlouvy s více uchazeči vyzývá zadavatel tyto uchazeče k podání nabídek na dílčí plnění.

Oznámení o uzavření dílčí smlouvy na základě rámcové smlouvy je uveřejňováno ve Věstníku veřejných zakázek buď individuálně, nebo souhrnně za předchozí kvartál.

Dynamický nákupní systém: Pro účely zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací, může zadavatel v otevřeném řízení zavést dynamický nákupní systém. Zadavatel vyzve neomezený okruh dodavatelů k podání předběžných nabídek a tím k účasti v dynamickém nákupním systému. Dodavatelé se mohou připojit i během trvání dynamického nákupního systému. Zadavatel vyzývá dodavatele výzvou pro podání nabídek k dílčí veřejné zakázce.

Při zavedení dynamického nákupního systému a zařazení dodavatelů do dynamického nákupního systému postupuje zadavatel v souladu s pravidly otevřeného řízení až do okamžiku zadání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému.

Elektronická aukce: Zadavatel může v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. Elektronickou aukci nelze využít, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce nebo na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví.

Na následující webové adrese naleznete informace o opčním právu:

Zdroje

Informační systém o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj je správce informačního systému o veřejných zakázkách. Součástí informačního systému je Věstník veřejných zakázek, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, Rejstřík koncesních smluv, Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv.

Zákonnou povinnost zadavatele o uveřejňování oznámení zabezpečuje Věstník veřejných zakázek, provozovaný stanoveným koncesionářem.

Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje seznam kvalifikovaných dodavatelů, do něhož jsou zapsáni dodavatelé, kteří Ministerstvu pro místní rozvoj prokázali splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Pomocí níže uvedeného odkazu lze získat vypis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který může použít v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

Dodavatel může získat výpis ze seznamu na jakémkoliv kontaktním místě CzechPoint.

Správa seznamu systémů certifikovaných dodavatelů: umožňuje dodavatelům nahradit prokázání splnění kvalifikace certifikátem, který vydal akreditovaný orgán.

Statistické výstupy o veřejných zakázkách: obsahují statistiky o veřejných zakázkách.

Rejstřík koncesních smluv: obsahuje informace o uzavřených koncesních smlouvách, které byly zahájeny po 1. červenci 2006 a zadány v souladu s koncesním zákonem.

Otázky k zákonu o veřejných zakázkách a o koncesním zákonu lze pokládat prostřednictvím Info-fóra , kde na ně odpoví Ministerstvo pro místní rozvoj.

Do Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, které porušily zákon o veřejných zakázkách v oblasti prokazování splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení nebo při zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo systému certifikovaných dodavatelů. Zápis je proveden na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o spáchání správního deliktu.

Součástí informačního systému o veřejných zakázkách je Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv, do kterého jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, které porušily koncesní zákon v oblasti prokazování splnění kvalifikačních předpokladů v koncesním řízení. Zápis je proveden na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o spáchání správního deliktu.

Další informace a užitečné služby týkající se zadávání veřejných zakázek nebo koncesí nabízejí následující vládní a nevládní instituce a webové portály.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Napište e-mail obchodní organizaci ve vašem okolí

Ve většině evropských zemí English má EU síťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) místních obchodních organizací, která vám může pomoci.

Níže zvolte svou zemi a město a zadejte dotaz.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.

Země

Belgie

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvatsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francie

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Irsko

Dublin

Itálie

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kypr

Nicosia

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Nieuwegein

Norsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakousko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Řecko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španělsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Zde napište svoji zprávu *

* povinné pole (zde musíte uvést údaje)