Pēdējā pārbaude : 29/10/2018

CE zīme

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Daudziem ražojumiem ir vajadzīga CE zīme, pirms tos var pārdot Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), kurā ietilpst visas ES dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. CE zīme apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. To izmanto precēm, kuras ir saražotas ES un ārpussavienības valstīs un kuras pēc tam tirgo ES teritorijā.

CE zīmi var izmantot tikai tiem ražojumiem, kuriem specifikācijas ir pieņemtas ES līmenī.

Lai jūsu produktam piešķirtu CE zīmi, ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija, kas apliecina, ka ražojums atbilst visām ES prasībām. Jūs kā ražotājs atbildīgs par to, lai ražojums atbilstu visām prasībām. Kad uz preces ir CE zīme, izplatītāji un importētāji no jums var prasīt, lai uzrādāt visus dokumentus, kas attaisno CE zīmes izmantošanu.

Kā iegūt CE zīmi?

Ražotājiemen tas notiek vairākos posmos:

1. Noskaidrojiet, kādas ES prasības attiecas uz jūsu ražojumu

ES prasības ir noteiktas direktīvās, kas aptver dažādas precesen, tādas kā:

Šīs direktīvas nosaka pamatprasības, kurām ir jāatbilst ražojumiem.

2. Pārbaudiet, vai ražojums atbilst specifiskajām prasībām

Jums ir jāpārliecinās, vai ražojums atbilst visām ES likumdošanā noteiktajām prasībām. Ja uz jūsu ražojumu attiecas Eiropas mērogā saskaņoti standartien un ja jūs ražošanas procesā tos ievērojat, jūsu ražojums automātiski atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

Standartu izmantošana nav obligāta. Varat izmantot citus tehniskos risinājumus, lai izpildītu pamatprasības, ko nosaka attiecīgā direktīva.

3. Noskaidrojiet, vai jūsu ražojums ir jāpārbauda pilnvarotajai iestādei

Daži ražojumu veidi jāpārbauda īpašām atbilstības novērtēšanas iestādēm ("pilnvarotajām iestādēm"), kas nosaka, vai jūsu ražojums atbilst konkrētām tehniskām prasībām. Tas nebūt neattiecas uz visiem ražojumiem. Ieskatieties datubāzē "Nando"en un noskaidrojiet, ar kuru no pilnvarotajām iestādēm ir jāsazinās jūsu gadījumā.

4. Testējiet ražojumu

Ja neatkarīgai iestādei nav jāpārbauda jūsu ražojums, jums pašam ir jāpārliecinās par tā atbilstību tehniskajām prasībām. Jums ir jānovērtē ar ražojuma izmantošanu saistītie potenciālie riski un jāpaziņo par tiem.

5. Sagatavojiet tehnisko dokumentāciju

Tehniskajā dokumentācijā jābūt visiem dokumentiem, kas apliecina, ka ražojums atbilst tehniskajām prasībām.

6. Izvietojiet uz ražojuma CE zīmi un sagatavojiet atbilstības deklarāciju

Tagad uz ražojuma varat izvietot CE zīmi. Tai jābūt redzamai, salasāmai un neizdzēšamai. Ja 3. posmā ir piedalījusies pilnvarotā iestāde, jums uz ražojuma ir jānorāda arī šīs iestādes identifikācijas numurs. Visbeidzot jums ir jāsagatavo un jāparaksta ES atbilstības deklarācija, kas apliecina, ka ražojums atbilst visām juridiskajām prasībām.

Importētāji

Ja ražotāji atbild par to, lai ražojums atbilstu visiem noteikumiem, un izvieto CE marķējumu, importētājiemen jāgādā par to, lai viņu ievestie produkti atbilstu spēkā esošajām prasībām un neapdraudētu ES iedzīvotājus. Importētājam jāpārbauda, vai ārpus ES esošais ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus un vai dokumenti ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izplatītāji

Izplatītājiemen jābūt pamatzināšanām par juridiskajām prasībām, piemēram, par to, kuri izstrādājumi ir jāmarķē ar CE zīmi un kādiem jābūt pavaddokumentiem, turklāt viņiem vajadzētu būt spējīgiem identificēt ražojumus, kas acīmredzami neatbilst attiecīgajām prasībām. Viņiem ir arī jāspēj pierādīt valsts iestādēm, ka ir rīkojušies pietiekami rūpīgi un ka viņiem ir apstiprinājums no ražotāja vai importētāja par vajadzīgo pasākumu veikšanu. Turklāt izplatītājam ir jāspēj palīdzēt valsts iestādēm, kad tās vēlas saņemt vajadzīgo dokumentāciju.

Skatīt arī:

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: