Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 10/11/2021

Τυποποιημένα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Έντυπα που πιστοποιούν τα δικαιώματά σας σε παροχές (κοινωνικής ασφάλισης) όταν μετακινείστε στο εσωτερικό της ΕΕ

Τα έντυπα αυτά είναι χρήσιμα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας για παροχές ως υπήκοος χώρας της ΕΕ αν ζείτε ή/και εργάζεστε σε χώρα της ΕΕ άλλη από τη δική σας - ή αν συνέβη αυτό στο παρελθόν.

Τα έντυπα που περιέχονται σ' αυτή τη σελίδα ισχύουν, εφόσον ζείτε νόμιμα σε μια χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σας.

Προειδοποίηση

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τα διάφορα έντυπα που διατίθενται παρακάτωen στον ιστότοπο του κέντρου επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικητικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (CIRCABC).

Έντυπο

Σκοπός

Εκδίδουσα αρχή και χρήση

A1(πρώην

E 101

E 103)

Αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας. Χρήσιμο για να αποδείξετε ότι καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ - π.χ. αν έχετε αποσπαστεί στο εξωτερικό ή εργάζεστε ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες.

Το έντυπο εκδίδεται από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισηςΈγγραφο PDFen στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι στη χώρα σας.

S1Έγγραφο PDF(πρώην

E 106,

E 109

και

E 121 - ορισμένοι φορείς εξακολουθούν να τα εκδίδουν)

Βεβαίωση του δικαιώματός σας σε υγειονομική περίθαλψη αν δεν ζείτε στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένοι. Χρήσιμο σε αποσπασμένους ή διασυνοριακούς εργαζομένους, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και πρόσωπα εξαρτώμενα από αυτούς.

Επικοινωνήστε με τον φορέα υγειονομικής σας ασφάλισης για να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία που εκδίδει το έντυπο S1

Πρέπει να υποβάλετε το έντυπο αυτό σε οποιονδήποτε φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποία ζείτε.

S2(πρώην

E 112)

Άδεια για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ. Δικαιούστε την ίδια περίθαλψη με τους κατοίκους της χώρας αυτής, ίσως όμως χρειαστεί να καταβάλετε ένα ποσοστό των ιατρικών εξόδων εκ των προτέρων.

Φορέας υγειονομικής ασφάλισης

Πρέπει να υποβάλετε το έντυπο αυτό στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας όπου θα μεταβείτε για περίθαλψη.

S3

Βεβαίωση του δικαιώματός σας σε υγειονομική περίθαλψη στην προηγούμενη χώρα απασχόλησής σας. Χρήσιμο σε συνταξιούχους διασυνοριακούς εργαζομένους που δεν είναι πλέον ασφαλισμένοι στην προηγούμενη χώρα απασχόλησής τους.

Φορέας υγειονομικής ασφάλισης

Πρέπει να υποβάλετε το έντυπο αυτό στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας όπου εργαζόσασταν ως διασυνοριακός εργαζόμενος.

U1(πρώην

E 301)

Βεβαίωση των ασφαλιστικών περιόδων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας.

Το έντυπο αυτό εκδίδεται από την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ή τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισηςen της τελευταίας χώρας/των τελευταίων χωρών όπου εργαστήκατε.

Πρέπει να υποβάλετε το έντυπο αυτό στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας από την οποία ζητάτε τις παροχές ανεργίας.

U2(πρώην

E 303)

Άδεια που σας παρέχει το δικαίωμα να εξακολουθείτε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας ενώ αναζητάτε εργασία σε μια άλλη χώρα.

Το έντυπο αυτό εκδίδεται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ή τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισηςen της χώρας όπου περάσατε στην ανεργία.

Πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία.

U3

Περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας. Το έντυπο αυτό ενημερώνει τις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές σας σχετικά με αλλαγές της προσωπικής σας κατάστασης που μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των παροχών που λαμβάνετε.

Εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία με βάση το έντυπο U2.

DA1(πρώην

E 123)

Βεβαίωση του δικαιώματός σας να λάβετε ιατρική περίθαλψη σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Φορέας υγειονομικής ασφάλισης.

Πρέπει να το υποβάλετε στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποία ζείτε.

P1

Σύνοψη αποφάσεων σχετικά με τη συνταξιοδότησή σας που έχουν λάβει διάφορα ιδρύματα χωρών της ΕΕ από τα οποία ζητήσατε σύνταξη γήρατος, επιζώντων ή αναπηρίας.

Συνταξιοδοτικός φορέας στον οποίο υποβάλατε αίτηση για σύνταξη.

Θα εκδώσει το έγγραφο μόλις λάβει λεπτομερή στοιχεία των αποφάσεων των διαφόρων φορέων που ασχολήθηκαν με το αίτημά σας.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: