Navigācijas ceļš

Atjaunināts 02/2015

Atjaunināts 02/2015

Noteikumi un procedūras


Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Katru gadu vairāk nekā 250 000 valsts sektora iestāžu Eiropas Savienībā iztērē apmēram 18 % no IKP, iepērkot pakalpojumus, darbus un piegādes. Ja jūsu uzņēmums reģistrēts ES, jums ir tiesības piedalīties citu ES dalībvalstu publiskā iepirkuma konkursos.

Lai uzņēmumiem visā Eiropā radītu godīgus konkurences apstākļus, ir pieņemti ES tiesību akti, kuros iekļauti minimālie saskaņotie noteikumi (sk. direktīvas par publisko iepirkumu). Šie noteikumi, kas ir iestrādāti valsts tiesību aktos, attiecas uz konkursiem, kas ir par konkrētām robežvērtībām pārsniedzošām summām (sk. robežvērtības zemāk). Tiek uzskatīts, ka konkursi, kuru vērtība pārsniedz šīs robežvērtības, varētu interesēt arī pretendentus no citām valstīm. Citiem vārdiem sakot, ja konkursa vērtība ir pietiekami liela, uzņēmumam ir vērts piedalīties konkursā ārzemēs.

Uz konkursiem, kuru vērtība ir zemāka par robežvērtībām, attiecas tikai valsts noteikumi (kuros vienalga ir jāievēro vispārīgie ES tiesību aktu principi). To konkursu procedūras, kuru vērtība ir zemāka par robežvērtību, bieži vien ir vienkāršākas salīdzinājumā ar ES mēroga konkursiem.

Visos konkursos valsts un pašvaldību iestādēm ir jāievēro šādi principi:

 • tās nedrīkst diskriminēt uzņēmumu tāpēc, ka tas ir reģistrēts citā ES dalībvalstī;
 • aprakstot preces vai pakalpojumus, kurus šīs iestādes grib iepirkt, tās nedrīkst norādīt konkrētu ražotāju, prečzīmi vai patentu;
 • tās nedrīkst atteikties pieņemt citā valstī izsniegtus apliecinājuma dokumentus (sertifikātus, diplomus u.c.), ja tie dod tādu pašu garantiju līmeni;
 • tām ir pienākums darīt pieejamu visu informāciju par konkursu visiem ieinteresētajiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tie reģistrēti.

 

Valsts sektora iestādei ir tiesības neļaut jūsu uzņēmumam piedalīties konkursā, ja tas:

 • ir bankrotējis vai tiek likvidēts;
 • ir pārtraucis darbību vai to pārvalda tiesas iecelts administrators;
 • atzīts par vainīgu nopietnos pārkāpumos;
 • nav samaksājis nodokļus vai nav veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • valsts vai pašvaldības iestādei iesniedzis nepatiesas deklarācijas.

 

Dažos īpašos gadījumos valsts iestādes un pašvaldības drīkst slēgt līgumus, neizsludinot konkursu. Daži piemēri:

 • ja iepriekš neparedzamu notikumu dēļ radusies ārkārtas situācija;
 • līgumi, kurus tehnisku iemeslu vai ekskluzīvu tiesību dēļ var izpildīt tikai kāds viens konkrēts uzņēmums;
 • līgumi, kuriem saskaņā ar likumu nerīko publiskā iepirkuma procedūru (jau uzceltu ēku iegāde vai īre, darba līgumi, programmas apraidei  u.c.).

 

 

Robežvērtības, no kurām piemēro ES noteikumus

 

 

Zemāk norādītajās summās nav iekļauts PVN, un šīs robežvērtības ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra.

Valdības iestādes

≥ EUR 134 000

Līgumi par piegādēm (aizsardzības jomā tikai tie, kas uzskaitīti Direktīvas 2014/24 III pielikumā

≥ EUR 207 000

Līgumi par tādu aizsardzības jomai vajadzīgu preču piegādēm, kuras nav uzskaitītas Direktīvas 2014/24 III pielikumā

≥ EUR 5 186 000

Visi būvdarbu līgumi

 

Citas valsts sektora iestādes

≥ €207 000

Visi līgumi par piegādēm un pakalpojumiem.

≥ €5 186 000

Visi būvdarbu līgumi.

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā piegāžu un pakalpojumu līgumu robežvērtība ir EUR 414 000. Būvdarbu līgumiem šī robežvērtība ir EUR 5 186 000.

Valstīs, kur nelieto eiro, spēkā ir šādas robežvērtības.

 

Publiskā iepirkuma noteikumi

 

 

Uzvarētāja izvēlēšanās kritēriji

Novērtējot pretendentu piedāvājumus, valsts sektora iestādes drīkst izmantot dažādus kritērijus. Piemēram, tās var izvēlēties viszemāko piedāvāto cenu vai izvēlēties pēc citiem kritērijiem. Ja tiek piemēroti citi kritēriji, visi pretendenti ir jāinformē par to, kā novērtēs atbilstību tiem (piemēram, cenu, tehniskās īpašības un vides aizsardzības aspektus).

Izsludināšana

Par visiem publiskā iepirkuma konkursiem, kuru vērtība pārsniedz minētās robežvērtības un uz kuriem attiecas ES noteikumi, ir jāpublicē paziņojumi:

 • paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu. Valsts sektora iestāde drīkst šo paziņojumu publicēt savā valstī, bet tai ir tas arī jānosūta ES Publikāciju birojam. Visu paziņojumu pilnībā publicē vienā no ES oficiālajām valodām, bet kopsavilkumu pārtulko citās valodās;
 • paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu (tajā paziņo publiskā iepirkuma konkursa rezultātus).

 

Valsts sektora iestādes drīkst izvēlēties publicēt arī citus informatīvus paziņojumus, piemēram, iepriekšēju informatīvu paziņojumu (kurā tā informē par to, ka varbūt tiks rīkots konkurss).  Ja pēc iepriekšēja informatīva paziņojuma publicēšanas konkursu tiešām sarīko, drīkst noteikt īsāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Vēl viens veids, kā samazināt šo termiņu, ir konkursa izsludināšana elektroniski.

Paziņojumu saraksts ir atrodams Eiropas publiskā iepirkuma portāla SIMAP sadaļā par pircējiem.

Pārredzamība

Valsts sektora iestādes drīkst sākt piedāvājumu izvērtēšanu tikai pēc tam, kad ir pagājis iesniegšanas termiņš. Ja esat iesniedzis piedāvājumu, jums ir tiesības pēc iespējas ātrāk tikt informētam par to, vai esat ieguvis tiesības slēgt līgumu. Ja jūs neesat atzīts par uzvarētāju, jums ir tiesības saņemt sīku paskaidrojumu, kāpēc neizvēlējās jūsu piedāvājumu. Valsts sektora iestādei ir jāievēro stingra konfidencialitāte, apmainoties ar datiem par jums un tos glabājot.

Tehniskās specifikācijas

Tehniskajās specifikācijās ir aprakstītas to pakalpojumu, piegāžu vai darbu īpašības, ko iestāde vēlas iepirkt. Tajās var aprakstīt vides aizsardzības aspektus, uzbūvi, drošumu, kvalitātes nodrošināšanas un atbilstības novērtēšanas aspektus. Būvdarbu tehniskajās specifikācijās var norādīt arī testus, pārbaudes un celtniecības tehnoloģijas. Tomēr tehniskajās specifikācijās nedrīkst pieprasīt konkrētu zīmolu, prečzīmi vai patentu.

Publiskā iepirkuma procedūru veidi

Atklāts konkurss

Atklātam konkursam piedāvājumu drīkst iesniegt jebkurš uzņēmums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt vismaz 52 dienas garam no datuma, kad publicēts paziņojums par konkursu. Ja ir ticis publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums, šo termiņu drīkst samazināt līdz 36 dienām.

Slēgts konkurss

Slēgtā konkursā jebkurš uzņēmums drīkst lūgt, lai tam ļauj piedalīties, taču iesniegt piedāvājumu uzaicina tikai tos, kuri izturējuši priekšatlasi. Dalībniekiem no dienas, kad publicēts paziņojums par konkursu, dotas 37 dienas, lai lūgtu atļaut tiem piedalīties. Valsts sektora iestāde tad atlasa vismaz 5 kandidātus, kuriem ir pieprasītās spējas. Tiem ir 40 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma jāiesniedz savs piedāvājums. Šo termiņu drīkst saīsināt līdz 36 dienām, ja ir ticis publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums.

 

Steidzamos gadījumos valsts sektora iestāde var noteikt 15 dienas ilgu termiņu dalības pieprasījumu iesniegšanai (ja paziņojums ticis nosūtīts elektroniski, to var saīsināt līdz 10 dienām) un noteikt 10 dienas ilgu termiņu piedāvājumu iesniegšanai.

Sarunu procedūra

Uz sarunu procedūru valsts sektora iestāde uzaicina vismaz 3 uzņēmumus, lai ar tiem apspriestu līguma noteikumus.

Vairums līgumslēdzēju iestāžu šo procedūru drīkst izmantot tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, piegādēm, kuras vajadzīgas tikai pētījumiem vai izmēģinājumiem. Tomēr iestādes, kas nodarbojas ar ūdensapgādi, enerģētiku, transporta un pasta pakalpojumiem, šo procedūru drīkst izmantot regulāri.

Dalībniekiem no dienas, kad publicēts paziņojums par konkursu, dotas 37 dienas, lai lūgtu atļaut tiem piedalīties. Ja gadījums ir ārkārtīgi steidzams, šo termiņu var saīsināt līdz 15 dienām (vai 10 dienām, ja paziņojums ticis nosūtīts elektroniski).

 

Zināmos apstākļos šo procedūru var izvēlēties, pat nepublicējot paziņojumu par konkursu. Piemēram, ja, rīkojot atklātu konkursu un slēgtu konkursu, nav saņemts neviens piedāvājums, vai ļoti steidzamos gadījumos vai arī tad, ja tehnisku iemeslu dēļ līgumu spēj izpildīt tikai viens uzņēmums.

Konkursa dialogs

Šo procedūru bieži izmanto sarežģītiem līgumiem, piemēram, lieliem infrastruktūras projektiem, kuriem valsts sektora iestāde nespēj sastādīt tehniskās specifikācijas jau no paša sākuma. Pēc konkursa paziņojuma publicēšanas uzņēmumiem ir 37 dienas, lai pieteiktu savu dalību. Valsts sektora iestādei uz dialogu ir jāuzaicina vismaz 3 pretendenti; tajā apspriež tehniskos, juridiskos un ekonomiskos aspektus. Kad dialogs beidzies, pretendenti iesniedz savus galīgos piedāvājums.

 

Konkursa dialoga procedūru nedrīkst izmantot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru pārziņā ir ūdensapgāde, enerģētika, transports un pasta pakalpojumi.

Elektroniskas izsoles

Valsts sektora iestādes drīkst līguma slēgšanas tiesības piešķirt arī elektroniskā izsolē. Pirms izsoles iestādei ir rūpīgi jāveic piedāvājumu sākotnējā novērtēšana un jāatļauj izsolē piedalīties tikai prasībām atbilstīgiem pretendentiem. Uzaicinājumā piedalīties izsolē jābūt norādītam tās datumam un norises vietai, kā arī solīšanas kārtu skaitam. Tai ir jāizstrādā arī matemātiska formula, ar kuru automātiski izrēķina reitingu. Katrā solīšanas kārtā jums ir jābūt iespējai redzēt, kāds ir jūsu reitings salīdzinājumā ar konkurentiem (tomēr nezinot to nosaukumu).

 

Elektroniskas izsoles nedrīkst rīkot par konkrētu veidu līgumiem, piemēram, būvdarbu projektēšanu (tostarp ēkas arhitektonisko plānu).

 

 

 

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīkls Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)