Cesta

Aktualizováno 07/2015

Aktualizováno 07/2015

Pravidla a postupy


Přidej na 
		Přidej na Facebook
	
		Přidej na Twitter
	
		Přidej na google+
	
		Přidej na linkedIn

Každoročně vynaloží v EU téměř 250 000 orgánů veřejné správy přibližně 18 % HDP na stavební práce, dodávky a služby v rámci veřejných zakázek. Jako podnik se sídlem v EU máte právo se ucházet o veřejnou zakázku i v jiném členském státě.

Aby měly všechny podniky v EU v tomto směru stejné výchozí podmínky, zavedl se právními předpisy EU soubor minimálních harmonizovaných pravidel (viz směrnice o zadávání veřejných zakázek). Tato pravidla byla převedena do vnitrostátní legislativy členských zemí a vztahují se na zadávací řízení, jejichž peněžní hodnota nepřekročí určitou hranici (tzv. prahová hodnota). U veřejných zakázek s vyšší než prahovou hodnotou bude pravděpodobně výhodné vypsat zadávací řízení s možností účasti zahraničních uchazečů.

Na veřejné zakázky s nižší hodnotou se uplatní vnitrostátní pravidla (která se však musí řídit obecnými zásadami stanovenými právními předpisy EU). Tato tzv. podlimitní zadávací řízení bývají v porovnání s celoevropskými jednodušší.

U všech zadávacích řízení platí, že orgány veřejné správy:

 • nesmí diskriminovat určitý podnik z toho důvodu, že má sídlo v jiné zemi EU
 • nesmí při popisu vlastností zboží či služeb, které chtějí v rámci veřejné zakázky pořídit, odkazovat na konkrétní značku, ochrannou známku či patent
 • nesmí odmítnout dodatečné materiály (osvědčení, univerzitní diplomy apod.) vydané jiných členským státem EU, pokud tyto poskytují tutéž úroveň záruky
 • mají povinnost dát k dispozici veškeré informace týkající se zadávacího řízení všem uchazečům o danou veřejnou zakázku bez ohledu na to, v jaké zemi EU mají sídlo.

 

Orgán veřejné správy má právo ze zadávacího řízení vyloučit podnik, který:

 • je v úpadku nebo v likvidaci
 • pozastavil svou činnost nebo je jeho činnost předmětem soudní správy
 • byl uznán vinným z vážného pochybení
 • neodvedl daně nebo neplatil příspěvky na sociální pojištění
 • učinil nepravdivá prohlášení při poskytování informací orgánu veřejné správy.

 

Bez zveřejnění výzvy k podání nabídek lze veřejnou zakázku zadat pouze v následujících případech:

 • v nouzové situaci vzniklé nepředvídatelnými událostmi
 • u zakázek, jež mohou být provedeny pouze jedním konkrétním podnikem, ať již z technických důvodů či v důsledku výhradních práv
 • u zakázek, které jsou ze zadávacích řízení na veřejné zakázky vyloučeny ze zákona (pořízení či pronájem stávajících budov, pracovní smlouvy, programový materiál pro mediální vysílání apod.).

 

 

Limity pro uplatnění celounijních pravidel

 

 

Níže uvedené částky nezahrnují DPH a jsou v platnosti od 1. ledna 2014.

Ústřední orgány státní správy

≥ 134 000 EUR

zakázky na dodávky (v oblasti obrany platí práh pouze pro výrobky uvedené v příloze III směrnice 2014/24)

≥ 207 000 EUR

zakázky na dodávky výrobků z oblasti obrany, které nejsou uvedeny v příloze III směrnice 2014/24

≥ 5 186 000 EUR

všechny zakázky na stavební práce:

 

Jiné orgány veřejné správy

≥ 207 000 EUR

všechny zakázky na dodávky a služby

≥ 5 186 000 EUR

všechny zakázky na stavební práce

 

Pro poskytovatele veřejných služeb (tj. dodávka vody, energie, dopravních a poštovních služeb) činí prahová hodnota u zakázek na dodávky a služby 414 000 EUR. U zakázek na stavební práce jde o 5 186 000 EUR.

Pro země EU, které nepoužívají euro, platí tyto prahové hodnoty.

 

 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

 

 

Kritéria pro udělení veřejné zakázky

Při hodnocení předložených nabídek v rámci zadávacího řízení mohou orgány veřejné správy používat nejrůznější kritéria - např. mohou vybírat podle nejnižší nabídnuté ceny. Každý uchazeč by proto měl být informován o různé váze, která se jednotlivým kritériím přikládá (např. cena, technické vlastnosti, environmentální aspekty apod.).

Zveřejnění

U všech zadávacích řízení, které překročí určitý limit a na něž se vztahují celounijní pravidla, se musí vydat oznámení:

 • oznámení o zakázce nebo oznámení o soutěži na určitý výkon: Orgán veřejné správy může dané oznámení zveřejnit v rámci daného členského státu a měl by ho rovněž zaslat Úřadu pro publikace EU. Oznámení se zveřejňuje v plném znění v jednom z úředních jazyků EU a jeho shrnutí se překládá do ostatních jazyků.
 • oznámení přidělení zakázky, které obsahuje výsledky zadávacího řízení.

Orgány veřejné správy se mohou rozhodnout zveřejnit i jiná oznámení, například oznámení předběžných informací (oznamující možná zadávací řízení). Jakmile je po zveřejnění oznámení předběžných informací zadávací řízení vyhlášeno, lze lhůtu pro předložení nabídek zkrátit. Další možností, jak uvedenou lhůtu zkrátit, je zveřejnit zadávací řízení na veřejnou zakázku elektronicky.

Seznam oznámení veřejných zakázek naleznete v sekci „Místo pro kupující
" na portálu o evropských veřejných zakázkách SIMAP.

Transparentnost

Orgány veřejné správy mohou začít předložené nabídky hodnotit až po uplynutí lhůty pro jejich podání. Pokud jste nabídku předložili, máte právo být co nejdříve informováni o tom, zda jste veřejnou zakázku získali či nikoli. Pokud jste v zadávacím řízení neuspěli, máte nárok na podrobné vysvětlení důvodů, které vedly k odmítnutí vaší nabídky. Orgán veřejné správy má povinnost zajistit, aby vaše údaje byly zachovány v přísné tajnosti (pokud jde o jejich sdílení i úschovu).

Technické specifikace

Technickými specifikacemi se míní vlastnosti služby, dodávky či stavebních prací, které chce orgán veřejné správy pořídit. Patří k nim mimo jiné jejich vliv na životní prostředí, koncepce díla, bezpečnost, zajištění kvality, posuzování shody apod. U veřejných zakázek na stavební práce se může rovněž jednat o testy, kontroly a stavební techniky. U technických specifikací by se nemělo vyžadovat uvedení konkrétní značky, obchodní známky nebo patentu.

Druhy zadávacích řízení

Otevřené řízení

V otevřeném řízení může nabídku předložit kterýkoli podnik. Minimální lhůta pro předložení nabídky je 52 dní ode dne zveřejnění oznámení o zakázce. Pokud bylo vydáno oznámení předběžných informací, lze danou lhůtu zkrátit na 36 dní.

Omezené řízení

V omezeném řízení může kterýkoli podnik požádat o účast v zadávacím řízení. K předložení nabídky však budou vyzvány pouze vybraní uchazeči. Lhůta pro požádání o účast v zadávacím řízení je 37 dní ode dne zveřejnění oznámení o zakázce. Orgán veřejné správy pak vybere alespoň 5 uchazečů, kteří disponují požadovanými schopnostmi a odpovídají požadovaným kritériím. Ti pak mají na předložení nabídky 40 dní ode dne zaslání výzvy k předložení nabídky. Tuto lhůtu lze zkrátit na 36 dní v případě zveřejnění oznámení předběžných informací.

 

V naléhavých případech může orgán veřejné správy stanovit pro podání žádostí o účast lhůtu 15 dní (pokud se oznámení zašle elektronicky, lhůta se může zkrátit na pouhých 10 dní) a dále lhůtu 10 dní pro předložení nabídek.

Vyjednávací řízení

U vyjednávacího řízení vyzve orgán veřejné správy k účasti alespoň 3 podniky, s nimiž bude jednat o podmínkách zakázky.

Většina zadavatelů veřejných zakázek může toto řízení použít pouze v omezeném počtu případů, například na dodávky určené výhradně pro výzkumné nebo testovací účely. Zadavatelé veřejných zakázek na dodávku vody, energie, dopravních či poštovních služeb tento typ řízení mohou používat jako standardní.

Lhůta pro dodání žádosti o účast v zadávacím řízení je 37 dní ode dne zveřejnění oznámení o zakázce. Ve výjimečně nouzových situacích lze tuto lhůtu zkrátit na 15 dní (nebo 10 dní, pokud je oznámení zasláno elektronicky).

 

Za určitých podmínek lze tento typ řízení použít i bez zveřejnění oznámení o zakázce, například když ani v otevřeném ani v omezeném řízení nebyla podána ani jedna nabídka, nebo ve výjimečně nouzových případech, popř. když může zakázku z technických důvodů realizovat pouze jediný podnik.

Soutěžní dialog

Toto řízení se často používá u komplexních zakázek, jako jsou například rozsáhlé projekty na výstavbu infrastruktury, u nichž není možné, aby orgán veřejné správy stanovil technické specifikace hned zpočátku. Po zveřejnění oznámení o zakázce mají uchazeči 37 dní na žádost o účast v zadávacím řízení. Orgán veřejné správy musí k soutěžnímu dialogu pozvat alespoň 3 uchazeče. Během tohoto dialogu se určí konečné technické, právní a ekonomické aspekty zakázky. Poté mohou uchazeči předložit svou konečnou nabídku.

 

Soutěžní dialog se nesmí použít pro poskytovatele veřejných služeb (tj. dodávka vody, energie, dopravních a poštovních služeb).

Elektronické dražby

Orgány veřejné správy mohou rovněž zadat veřejnou zakázku v elektronické aukci. Před zahájením aukce musí orgán veřejné správy provést kompletní počáteční ohodnocení nabídek a povolit účast v zadávacím řízení pouze těm přípustným nabídkám, které splňují základní kritéria. Výzva k účasti v aukci musí obsahovat datum a čas konání i počet aukčních kol. Měla by rovněž obsahovat matematický vzorec, který se při elektronické dražbě použije pro určení automatických změn pořadí. Během každého aukčního kola musíte vidět své pořadí a jeho vztah k ostatním soutěžitelům, aniž byste znali jejich totožnost.

 

U určitých typů zakázek nelze elektronickou dražbu použít - jako například u koncepce stavebního díla (např. u architektonických plánu budov).

 

 

 

Místní podpora podnikání

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network . Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Země

Belgie

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvatsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francie

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Irsko

Dublin

Itálie

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kypr

Nicosia

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Nieuwegein

Norsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakousko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Řecko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španělsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství