Poslední kontrola: 03/05/2019

Energetické štítky

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Energetické štítky ukazují, do jaké kategorie energetické účinnosti (A–G) se řadí spotřebič, který prodáváte, vyrábíte nebo používáte. Třída A (zelená) označuje energeticky nejúčinnější spotřebiče a třída G (červená) zařízení, která spotřebovávají nejvíce energie. V tuto chvíli platí, že jakmile většina spotřebičů určitého typu dosáhne energetické účinnosti třídy A, lze do stupnice přidat tři dodatečné kategorie: A+, A++ a A+++.

Avšak vzhledem ke zlepšující se energetické účinnosti u řady produktů je čím dál více spotřebičů zařazováno do tříd A+, A++ a A+++. Ukázalo se, že tato situace je pro spotřebitele matoucí, a od roku 2021 budou tyto stupnice postupně u následujících skupin výrobků rušeny:

Nový systém klasifikace bude používat pouze třídy A až G (bez A+, A+ + a A+++).

Jaké výhody změna přináší?

Díky tomuto označení si zákazníci mohou zvolit ty výrobky, které spotřebovávají méně energie, a tím ušetřit. Používání energetických štítků může zároveň motivovat podniky k tomu, aby vyráběly energeticky účinnější výrobkyen a investovaly do jejich vývoje.

U kterých produktů je označení energetické spotřeby povinné?

Energetické štítky je třeba používat u všech zařízení a spotřebičů prodávaných v EU, u kterých to legislativa požaduje. V okamžiku prodeje musí být každý spotřebič tímto štítkem viditelně označen.

Pokud tedy vyrábíte či dovážíte domácí spotřebiče do EU, doporučujeme vám si zjistit, zda odpovídají parametrům stanoveným ve směrnici a v souvisejících právních předpisech.

Výrobky, u kterých se energetické štítky vyžadují:

 • klimatizátory vzduchu
 • domácí kuchyňské spotřebiče
 • domácí myčky nádobí
 • ohřívače pro vytápění a ohřev vody
 • svítidla
 • lokální topidla pro vytápění vnitřních prostorů
 • chladicí spotřebiče pro domácnost
 • komerční chladicí zařízení
 • kotle na tuhá paliva
 • televizory
 • sušičky
 • pneumatiky
 • větrací jednotky obytných budov
 • pračky pro domácnost

Předpisy EU se vztahují na spotřebiče a jiné výrobky, jejichž provoz může mít přímý či nepřímý dopad na spotřebu energie a jiné potenciální zdroje, tedy tzv. výrobky spojené se spotřebou energie. Nevztahují se na použité výrobky (second-hand) ani na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Jaká opatření musíte přijmout?

Pokud jste…

musíte zajistit, aby na každém prodávaném spotřebiči (u kterého se podle přepisů vyžaduje energetický štítek) byl odpovídající štítek obsahující informace o tom, kolik energie výrobek spotřebuje. Kromě toho máte rovněž povinnost zveřejnit technickou dokumentaci Štítky a informace o výrobku musíte prodejcům poskytnout zdarma (štítky musí být připevněny tak, aby byly viditelné a čitelné).

K dispozici máte internetový generátor energetických štítkůen a šablony štítků v grafickém formátu InDesignen.

Registrace vašich výrobků v databázi EPREL 

Od 1. ledna 2019 musí být každý výrobek, který uvedete na trh EU (výrobek u kterého předpisy vyžadují energetický štítek) registrován v Evropské databázi výrobků s energetickým označenímen (EPREL), a to ještě před začátkem prodeje. Další informace o tom, které údaje budete muset do databáze zadat, najdete na portálu evropské databáze výrobků s energetickým označenímen.

Pokud jste v období od 1. srpna 2017 do 1. ledna 2019 uvedli na trh EU nějaký výrobek (u kterého se vyžaduje energetický štítek), musíte výrobek v databázi EPREL zaregistrovat do 1. července 2019.

Databáze EPREL má dvě části: veřejné internetové stránky (k dispozici od dubna 2019) a portál k zajištění souladu s předpisy (compliance portal).

Veřejné internetové stránky

Veřejná internetová stránka nabízí informace o výrobcích, na něž se vztahuje povinnost uvádět energetické štítky a přístup k nim má každý. Informace jsou uvedeny bez časového omezení (neexistuje lhůta pro jejich výmaz).

Portál k zajištění souladu s předpisy

Součástí portálu k zajištění souladu s předpisy je zabezpečená databáze určená pro všechny energeticky účinné výrobky. Právě tam musíte své výrobky zaregistrovat. Informace o výrobcích, které zde uvedete, budou uchovávány po dobu 15 let.

Další informace

Další informace najdete na stránkách věnovaných tématuen a pokynech pro registrující se organizaceen. S veškerými dotazy se obracejte na náš tým na adrese: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Prodej výrobků online nebo na dálku

Pokud prodáváte online nebo na dálku, například po telefonu či prostřednictvím katalogu, musíte svým zákazníkům poskytovat informace o prodávaných výrobcích.

Pokud jde o internetový prodej, je třeba:

Vnořené šipky a energetické štítky si můžete vytvořit pomocí dvou nástrojů: v generátoru štítkůen a indesignovými šablonamien.

Co jsou nařízení v přenesené pravomoci? 

V zájmu zajištění souladu s pravidly EU byly zveřejněny předpisy v přenesené pravomoci, které podrobněji vysvětlují, jaká kritéria váš výrobek musí splňovat. K těmto kritériím patří:

U některých skupin výrobků společnosti uzavřely dobrovolné dohody. Ověřte si, zda u daných výrobků nějaké dohody existujíen.

Zároveň byste se měli ujistit, zda se na váš výrobek vztahují evropské normy pro ekodesign a označování energetické účinnosti. Ty vám pomohou při zajišťování souladu s předpisy EU.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní formulář

Máte-li dotazy ohledně této problematiky, můžete je zaslat pomocí tohoto formuláře.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: