Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 30/08/2016

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Έντυπα που πιστοποιούν τα δικαιώματά σας σε παροχές (κοινωνικής ασφάλισης) όταν μετακινείστε στο εσωτερικό της ΕΕ.

Τα έντυπα αυτά είναι χρήσιμα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε παροχές όταν ζείτε ή/και εργάζεστε ως υπήκοος χώρας της ΕΕ σε μια χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική σας - ή αν βρεθήκατε σ'αυτή την κατάσταση στο παρελθόν.

Τα έντυπα που περιέχονται σ'αυτή τη σελίδα ισχύουν, εφόσον ζείτε νόμιμα σε μια χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σας.

Έντυπο

Σκοπός

Αρχή έκδοσης και χρήση

A1

 (πρώην

  E 101

  E 103)

Αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας. Σας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αποδείξετε ότι καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, σε περίπτωση που έχετε αποσπαστεί στο εξωτερικό ή εργάζεστε ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες.

Το έντυπο χορηγείται από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι στη χώρα σας.

S1

 (πρώην

  E 106,

  E 109

  και

  E 121 - εξακολουθεί να εκδίδεται από ορισμένους φορείς)

Βεβαίωση του δικαιώματός σας σε υγειονομική περίθαλψη αν δεν ζείτε στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένος/-η. Χρήσιμο σε διασυνοριακούς εργαζομένους, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και πρόσωπα εξαρτώμενα από αυτούς.

 

Επικοινωνήστε με την αρχή υγειονομικής σας ασφάλισης για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το S1

Πρέπει να το υποβάλετε σε οποιαδήποτε αρχή υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποία ζείτε.

S2

 (πρώην

  E 112)

Άδεια υποβολής σε προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ. Δικαιούστε την ίδια περίθαλψη με τους κατοίκους της χώρας αυτής, ίσως όμως χρειαστεί να καταβάλετε ένα ποσοστό των ιατρικών εξόδων εκ των προτέρων.

Αρχή υγειονομικής ασφάλισης

Πρέπει να το υποβάλετε στην αρχή υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποία θα υποβληθείτε στην περίθαλψη.

S3

Βεβαίωση του δικαιώματός σας σε υγειονομική περίθαλψη στην προηγούμενη χώρα απασχόλησής σας. Χρήσιμο σε συνταξιούχους διασυνοριακούς εργαζομένους που δεν είναι πλέον ασφαλισμένοι στην προηγούμενη χώρα απασχόλησής τους.

Αρχή υγειονομικής ασφάλισης

Πρέπει να το υποβάλετε σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία εργαζόσασταν ως διασυνοριακός εργαζόμενος.

U1

 (πρώην

  E 301)

Βεβαίωση των ασφαλιστικών περιόδων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας.

Το έντυπο εκδίδεται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ή τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της τελευταίας χώρας / των τελευταίων χωρών όπου εργαστήκατε.

Πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας από την οποία ζητάτε τις παροχές.

U2

 (πρώην

  E 303)

Άδεια που σας παρέχει το δικαίωμα να εξακολουθείτε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας ενώ αναζητάτε εργασία σε μια άλλη χώρα.

Το έντυπο εκδίδεται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ή τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία.

U3

Γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας. Ενημερώνει τις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές σας σχετικά με αλλαγές της προσωπικής σας κατάστασης που μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των παροχών που λαμβάνετε.

Εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία με βάση το έντυπο U2.

DA1

 (πρώην

  E 123)

Βεβαίωση του δικαιώματός σας να λάβετε ιατρική περίθαλψη σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Ασφαλιστικός φορέας.

Πρέπει να το υποβάλετε σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία ζείτε.

P1

Σύνοψη αποφάσεων σχετικά με τη συνταξιοδότησή σας που έχουν λάβει διάφορα ιδρύματα χωρών της ΕΕ από τα οποία ζητήσατε σύνταξη γήρατος, επιζώντων ή αναπηρίας.

Συνταξιοδοτικός φορέας στον οποίο υποβάλατε αίτηση για σύνταξη.

Θα εκδώσει το έγγραφο μόλις λάβει λεπτομερή στοιχεία των αποφάσεων των διαφόρων αρχών που ασχολήθηκαν με το αίτημά σας.

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Στην περίπτωση αυτή τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.