Sti

Opdateret 10/03/2017

Regler og procedurer

Hvert år bruger over 250 000 offentlige myndigheder i EU omkring 14 % af bruttonationalproduktet på  tjenesteydelser, offentlige arbejder eller forsyninger. Hvis du driver virksomhed og er registreret i EU, har du ret til at  byde på offentlige udbud i andre EU-lande.

For at skabe lige vilkår for alle virksomheder fastsætter EU's regler harmoniserede mindstestandarder (se direktiverne om offentlige indkøb). Disse regler, som er indført i EU-landenes lovgivning, gælder for udbud over en vis værdi (se tærskler). Udbud, der ligger over tærsklen, må forventes at være interessante på tværs af landegrænserne; dvs. at udbuddets størrelse betyder, at det vil være interessant for en virksomhed at fremsætte et bud i udlandet.

Ved udbud, der ligger under tærsklen, gælder de nationale regler (som dog skal overholde de generelle principper i EU-retten). Procedurerne ved udbud, der ligger under tærsklen, kan være forenklet i forhold til udbud på EU-plan. 

Ved alle udbud gælder det, at de offentlige myndigheder:

 • ikke må forskelsbehandle en virksomhed, fordi den er registreret i et andet EU-land
 • ikke må henvise til et bestemt brand, varemærke eller patent, når de beskriver de produkter og tjenesteydelser, de ønsker at købe
 • ikke må afvise støttedokumenter (certifikater, beviser osv.), som er udstedt af et andet EU-land, så længe de medfører en garanti på samme niveau
 • skal stille alle oplysninger om udbuddet til rådighed for alle interesserede virksomheder, uanset hvilket EU-land de er registreret i.

 

En offentlig virksomhed har ret til at udelukke din virksomhed fra en udbudsprocedure, hvis den er:

 • konkursramt eller under likvidation
 • har indstillet sine aktiviteter, eller administreres af skifteretten
 • er blevet kendt skyldig i grov uredelighed
 • ikke har betalt skat eller forskellige arbejdsmarkedsbidrag
 • har foretaget falske indberetninger til en offentlig myndighed.

 

Offentlige myndigheder må kun i bestemte tilfælde tildele kontrakter uden at åbne en udbudsprocedure:

 • nødstilfælde på grund af uforudsete begivenheder
 • kontrakter, der af tekniske grunde eller på grund af enerettigheder kun kan udføres af en bestemt virksomhed
 • kontrakter, der ifølge loven er udelukket fra offentlige udbud (overtagelse/leje af eksisterende bygninger, ansættelseskontrakter, programmateriale til udsendelse osv.)

 Tærskler for anvendelse af regler på EU-plan

De beløb, der er anført nedenfor, er ekskl. moms og gælder fra den 1. januar 2014

Centrale regeringsmyndigheder

≥ € 135,000

vareindkøbskontrakter (ved indkøb til forsvaret gælder kun dem, som er opført i bilag III til direktiv 2014/24)

≥ € 209,000

vareindkøbskontrakter om forsvarsprodukter, som ikke  er opført i bilag III til direktiv 2014/24

≥ € 5,225,000

alle bygge- og anlægskontrakter

 

Andre offentlige myndigheder

≥ € 209,000

alle vareleverings- og tjenesteydelseskontrakter

≥ € 5,225,000

alle bygge- og anlægskontrakter

 

For offentlige forsyningsvirksomheder inden for vand, energi, transport og posttjenester gælder en tærskel for vareleverings- og tjenesteydelseskontrakter418 000 euro. Tærsklen for bygge- og anlægskontrakter er 5 225 000 euro.

Der gælder følgende tærskler for de EU-lande, der ikke bruger euroen.

 

 

Offentlige udbudsregler

 

 

Tildelingskriterier

Offentlige myndigheder kan bruge forskellige kriterier, når de vurderer tilbud - de kan f.eks. vælge ud fra laveste pris eller bruge andre kriterier. I sidstnævnte tilfælde skal hver tilbudsgiver have besked om, hvilken vægtning de forskellige kriterier har (f.eks. pris, tekniske kendetegn og miljømæssige aspekter).

Offentliggørelse

Der skal ske offentliggørelse ved alle offentlige udbud, der overskrider bestemte tærskler, og hvis der gælder EU-regler for dem.

 • udbudsbekendtgørelse eller projektkonkurrence: den offentlige myndighed kan foretage offentliggørelsen nationalt, men bør også sende den til EU's Publikationskontor. Bekendtgørelsen offentliggøres i sin helhed på et af EU's officielle sprog, og der oversættes et resumé til andre sprog.
 • besked om licitationen med resultatet af det offentlige udbud.

De offentlige myndigheder kan vælge at offentliggøre andre bekendtgørelser, f.eks. forhåndsmeddelelsen (om muligheden for et kommende udbud). Når et udbud offentliggøres efter en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen for indsendelse og modtagelse af tilbud mindskes. Fristerne kan også nedsættes, hvis udbuddet offentliggøres elektronisk.

Der findes en liste over meddelelser på købehjørnet på SIMAP, den europæiske portal for offentlige indkøb.  

Åbenhed

De offentlige myndigheder må først begynde at vurdere tilbuddene, efter at fristen for indsendelse er udløbet. Hvis du har indsendt tilbud, har du krav på hurtigst muligt at blive informeret om, hvorvidt du har fået kontrakten. I modsat fald har du krav på en detaljeret forklaring på, hvorfor dit tilbud blev afvist. Den offentlige myndighed skal overholde en streng tavshedspligt om udveksling og opbevaring af dine data.

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer definerer kendetegnene ved den tjenesteydelse, de varer eller anlægsarbejder, den offentlige myndigheder ønsker at købe. Der kan være tale om miljømæssige aspekter, udformning, sikkerhed, kvalitetssikring eller en overensstemmelsesvurdering. Ved kontrakter om offentlige arbejder kan der også medtages tests, inspektioner og opførelsesteknikker. Tekniske specifikationer bør ikke kræve, at der bruges et bestemt brand, varemærke eller patent.

De offentlige indkøbsprocedurer

Offentligt udbud

I et offentligt udbud kan alle virksomheder indsende tilbud. Mindstefristen for indsendelse af tilbud er 35 dage, efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen nedsættes til 15 dage.

Begrænset udbud

I et begrænset udbud kan alle virksomheder bede om at deltage, men kun hvis de er udvalgt på forhånd, vil de blive bedt om at indsende et tilbud. Tidsfristen for at anmode om deltagelse er 37 dage, fra udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Derefter vælger den offentlige myndighed mindst 5 kandidater, der opfylder kravene, som har 40 dage til at indsende et tilbud fra den dag, hvor opfordringen er sendt. Denne tidsfrist kan nedsættes til 36 dage, hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse.

 

I akutte tilfælde kan den offentlige myndighed fastsætte en tidsfrist på 15 dage for modtagelse af anmodninger om at deltage (hvis meddelelsen gives elektronisk, kan fristen nedsættes til 10 dage), og 10 dage for indsendelse af tilbud.

Udbud med forhandling

Ved udbud med forhandling indbyder den offentlige myndighed mindst 3 virksomheder, som den forhandler kontraktvilkårene med.

De fleste ordregivende myndigheder kan kun bruge denne procedure i et begrænset antal tilfælde, f.eks. til leverancer, der alene skal bruges til forskning eller tests. De ordregivende myndigheder i sektorer som vand, energi, transport eller posttjenester kan bruge den som standardprocedure.

Tidsfristen for at modtage ansøgninger om deltagelse er 37 dage, fra udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. I særligt akutte tilfælde kan fristen nedsættes til 15 dage (eller 10 dage, hvis meddelelsen gives elektronisk).

 

Denne procedure kan på visse betingelser vælges - selv uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse - f.eks. hvis der ikke er indsendt tilbud i et offentligt eller begrænset udbud, i særligt akutte tilfælde eller i sager, hvor kontrakten af tekniske grunde kun kan udføres af en enkelt virksomhed.

Konkurrencepræget dialog

Denne procedure bruges ofte ved komplekse kontrakter, f.eks. store infrastrukturprojekter, hvor den offentlige myndighed ikke fra starten kan fastlægge de tekniske specifikationer. Efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen har interesserede virksomheder 37 dage til at ansøge om at deltage. Den offentlige myndighed skal indbyde mindst 3 kandidater til en dialog, hvor de endelige tekniske, juridiske og økonomiske aspekter fastlægges. Efter dialogen indsender kandidaterne deres endelige tilbud.

 

Konkurrencepræget dialog kan ikke benyttes af offentlige forsyningsvirksomheder inden for vand, energi, transport og posttjenester.

Elektroniske auktioner

De offentlige myndigheder kan også tildele kontrakter gennem elektroniske auktioner. Før auktionen begynder, skal myndigheden foretage en fuldstændig, indledende evaluering af tilbuddene. Kun de, der kan tillades, må deltage. Indbydelsen til at deltage i auktionen skal indeholde dato og klokkeslæt for auktionen og antallet af tilbudsrunder. Den bør også angive den matematiske formel, der skal afgøre den automatiske placering. I hver tilbudsrunde skal man kunne se sin egen placering i forhold til konkurrenterne uden at kunne se deres identitet.

 

Elektroniske auktioner kan ikke bruges ved bestemte kontrakttyper - f.eks. projektering (bl.a. arkitektplaner for en bygning).

 

 

 

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.