Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/10/2015

work

Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

See, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub, sõltub kahest tegurist:

 • teie tööalasest olukorrast (palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, töötu, lähetatud töötaja, piiriülene töötaja jne);
 • teie elukohariigist mitte teie kodakondsusest.

Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub.

Välismaal elamise või töötamise ajal on teil sotsiaalkindlustuskaitse kas oma päritoluriigis või vastuvõtvas riigis. Mõlemal juhul peate ise korraldama nii, et teil oleks ka pärast uude riiki asumist kehtiv sotsiaalkindlustuskaitse.

Selleks et vältida tõsiseid probleeme ning arusaamatusi, tutvuge sotsiaalkindlustusega vastuvõtvas riigis.

Mida teha, kui:

elate ja töötate välismaal

Võõrtöötajana ELis − palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana − peaksite end registreerima vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Seejärel kuulute teie ja teie ülalpeetavad asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemi. Kohalike õigusaktidega reguleeritakse teile makstavaid hüvitisi: haigus-, pere-, töötus-, vanadus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust.

Arvesse minevad perioodid

Paljudes riikides võib teile makstavate hüvitiste suurus sõltuda sellest, kui kaua te olete kindlustusmakseid tasunud.

Riik, kus te hüvitisi taotlete, peab arvesse võtma kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi liikmesriikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui asjaomane riik seda ei tee, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Näide

Hüvitiste arvutamisel läheb arvesse iga ELis töötatud periood

Poolast pärit Ania töötas 6 aastat Poolas ning asus seejärel elama Saksamaale, kus ta töötas 2 aastat.

Siis sattus ta autoõnnetusse, mille tagajärjel ei saanud ta enam käia, ning taotles invaliidsuspensioni nii Poolast kui ka Saksamaalt.

Saksamaal jätsid ametiasutused tema taotluse rahuldamata, kuna ta oli Saksamaal töötanud vähem kui 5 aastat (miinimumperiood Saksamaal invaliidsuspensioni saamiseks).

Kuid Ania tööaastate arvutamisel oleksid ametiasutused pidanud arvesse võtma ka tema Poolas töötatud aega. Niimoodi oleks tööstaaž pikenenud 8 aastani, mis on kaugelt üle Saksamaal kehtiva kvalifikatsioonimiinimumi.

Seega on Anial õigus saada invaliidsuspensioni nii Saksamaal kui ka Poolas – kumbki riik maksab osa, mis on proportsionaalne Ania töötatud aastatega asjaomases riigis.

Lühiajaline (<2 aastat) töölähetus välismaale

ELi kodanikuna võite ajutiselt töötada teises ELi liikmesriigis ning säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis ehk selle riigi süsteemis, kus te tavaliselt töötate. Sel juhul käsitatakse teid lähetatud töötjana.

Tutvuge sellega, kuidas saate säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis, kui töötate lähetatud töötajana.

Lähetamine teise ELi riiki – olenemata sellest, kas olete palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja – ei mõjuta teie (ega teie pere) sotsiaalkindlustusõigusi (ravikindlustus, perehüvitised, invaliidsus- või vanaduspensionid jms).

Kas asute kogu lähetuse ajaks välismaale elama?

 • Küsige oma päritoluriigi ravikindlustusasutuselt S1-vormi ( endine E106-vorm)

  See dokument tõendab, et teil ja teie perel on välismaal viibimise ajal õigus saada tervishoiuteenuseid.

 • Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

Kas viibite välismaal üksnes lühiajaliselt?

Ainus, mida vajate, on Euroopa ravikindlustuskaart. Saate kaardi oma päritoluriigi ravi- või sotsiaalkindlustusasutuselt.

Kas teiega juhtus tööõnnetus?

Sellisel juhul on teil õigus:

 • ravile – kohapeal (vastuvõtvas riigis);
 • sissetuleku hüvitamisele töölt puudumise korral – seda korraldab teie päritoluriik.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete teise ELi liikmesriiki (saatkonda, konsulaati või mõnda teise välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni) tööle lähetatud avalik teenistuja, olete hõlmatud oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

See tähendab, et teile makstavaid hüvitisi: haigus-, pere-, töötus-, vanadus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust, reguleeritakse kohalike õigusaktidega.

Kui jääte töötuks lähetuse ajal, siis kohaldatakse erieeskirju.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises (piiriülene töötaja)

Piiriülene töötaja – palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja

 • Maksate sotsiaalkindlustusmakseid ning teil on kindlustuskaitse selles ELi liikmesriigis, kus te töötate.
 • Teil on õigus ravile riigis, kus te elate.
 • Kui kaotate töö, peaksite taotlema hüvitisi riigis, kus te elate.

Erieeskirju kohaldatakse tervishoiuteenuste ja töötuse puhul. Kindlasti tutvuge sellega, kuidas see mõjutab teie pensioniõigusi ja perehüvitisi.

Näide

Sotsiaalkindlustusmaksed – makstakse üksnes riigis, kus te töötate

Balázs elas Ungaris ja töötas Austrias. Ta maksis sotsiaalkindlustusmakseid Austrias. Ungari ametiasutused aga väidavad, et ta oleks pidanud tasuma makseid Ungari sotsiaalkindlustussüsteemi raames.

ELi piiriülesed töötajad on hõlmatud vaid ühe riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga – see on riik, kus nad töötavad. Ungari ametiasutuste väide oli alusetu.

Töötate rohkem kui ühes riigis

Põhireegel on järgmine: kui töötate rohkem kui ühes ELi liikmesriigis, kuid märkimisväärse osa tööst (vähemalt 25%) teete oma elukohariigis, olete hõlmatud oma elukohariigi seadustega.

Erijuhtumid

Kui te ...

Riik, kus olete kindlustatud

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis

Kus asub teie tööandja peakorter

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis mitme tööandja heaks, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides – üks teie elukohariigis ja teine väljaspool teie elukohariiki

Kus asub teie tööandja peakorter või peamine tegevuskoht (väljaspool teie elukohariiki)

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis mitme tööandja heaks, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides väljaspool teie elukohariiki

Teie elukohariik

Olete füüsilisest isikust ettevõtja, kuid te ei tööta märkimisväärset osa ajast oma elukohariigis

Kus asub teie peamine tegevuskoht

Omate töökohta ühes riigis ning töötate füüsilisest isikust ettevõtjana teises riigis

Kus asub teie töökoht

Otsite tööd

Saate töötushüvitisi?

Kui saate töötushüvitisi sellest ELi liikmesriigist, kus te töötuks jäite, siis ei mõjuta välismaale tööd otsima minek teie (ega teie perekonna) õigusi ravikindlustusele, perehüvitistele, invaliidsus- või vanaduspensionidele jms.

Selleks et teil ja teie perel oleks ajutise välismaal viibimise ajal ravikindlustuskaitse, ärge unustage taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui olete töö leidnud, võidakse kohaldada mitmeid erinevaid sotsiaalkindlustuseeskirju.

Kontrollige oma riigi eeskirju

Te ei saa töötushüvitisi?

Kui te ei saa hüvitisi ELi liikmesriigis, kus te töötuks jäite, ning soovite töö otsimise eesmäril asuda elama mõnda teise ELi liikmesriiki, siis otsustavad sotsiaalkindlustusasutused selle üle, millise sotsiaalkindlustussüsteemiga te hõlmatud olete (ravikindlustus, perehüvitised... jne).

Sotsiaalkindlustusasutused määravad selle kindlaks erinevate kriteeriumide põhjal, mis on muu hulgas järgmised:

 • riigis viibimise kestus;
 • perekonnaseis ja peresidemed;
 • elukohaga seotud olukord;
 • koht, kus te viimati tegelesite tööalase või mittetulundusliku tegevusega;
 • tööalase tegevuse iseloom;
 • riik, kus maksate makse.

Teile sotsiaalkindlustust pakkuv riik võib teie õiguse hüvitistele määrata kindlaks perioodi alusel, mil te olete senini sotsiaalkindlustusmakseid tasunud. Siiski peab asjaomane riik võtma arvesse kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi liikmesriikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui ta seda ei tee, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Äsja saabunud tööotsijana on teil õigus asjaomases riigis elada tööotsingute eesmärgil kuni 6 kuud või kauem, kui saate tõendada, et otsite seal tööd ning teil on hea võimalus see leida.

Seega säilitage kindlasti koopiad järgmistest dokumentidest:

 • teie tööavaldused;
 • kutsed töövestlustele ning
 • mis tahes muud saadud vastused.

ELi eeskirjad ei kohusta teie asukohariiki maksma sissetulekutoetust või mis tahes muud liiki sotsiaalabi nendele tööotsijatele, kes otsivad selles riigis esmakordselt tööd.

Näide

Kontrollige, kas teie asukohariik maksab teile kui tööotsijale sissetulekutoetust

Saksamaalt pärit Björn sai Belgias oma Saksa töötushüvitisi. Kui tema U2-vorm ( endine E303-vorm) kehtivuse kaotas, otsustas Björn jääda edasi Belgiasse ja taotles seal sissetulekutoetust.

Belgia ametiasutused ei rahuldanud tema taotlust. Belgia seaduste kohaselt ei olnud Björnil õigust saada Belgias sissetulekutoetust, sest ta ei ole seal kunagi töötanud.

ELi õiguse alusel ei ole teil automaatselt õigust sissetulekutoetusele (või mis tahes muud liiki abile), kui otsite selles ELi liikmesriigis esmakordselt tööd. Kuid teil võivad olla vastavad õigused riiklike eeskirjade alusel – kohalikelt ametiasutustelt tasub seda alati küsida.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Otsite tööd välismaal?
  Alustage siit – tööpakkumist
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  See on riik, kus te tavaliselt elate või kus asub teie huvikese.

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra, Liechtenstein ja Šveits

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra, Liechtenstein ja Šveits

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra, Liechtenstein ja Šveits

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra, Liechtenstein ja Šveits

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra, Liechtenstein ja Šveits

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra, Liechtenstein ja Šveits

  Retour au texte en cours.