Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 01/03/2017

Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

See, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub, sõltub kahest tegurist:

 • teie tööalasest olukorrast (palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, töötu, lähetatud töötaja, piiriülene töötaja jne);
 • teie elukohariigistmitte teie kodakondsusest.

Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub.

Välismaal elamise või töötamise ajal on teil sotsiaalkindlustuskaitse kas oma päritoluriigis või vastuvõtvas riigis. Mõlemal juhul peate ise korraldama nii, et teil oleks ka pärast uude riiki asumist kehtiv sotsiaalkindlustuskaitse.

Selleks et vältida tõsiseid probleeme ning arusaamatusi, tutvuge sotsiaalkindlustusega vastuvõtvas riigis.

Mida teha, kui:

elate ja töötate välismaal

võõrtöötajana ELis − palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana − peaksite end registreerima vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Seejärel kuulute teie ja teie ülalpeetavad asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemi. Kohalike õigusaktidega reguleeritakse teile makstavaid hüvitisi: haigus-, pere-, töötus-, vanadus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust.

Arvesse minevad perioodid

Paljudes riikides võib teile makstavate hüvitiste suurus sõltuda sellest, kui kaua te olete kindlustusmakseid tasunud.

Riik, kus te hüvitisi taotlete, peab arvesse võtma kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi liikmesriikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui ta seda ei tee, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Näide

Hüvitiste arvutamisel läheb arvesse iga ELis töötatud periood

Poolast pärit Ania töötas 6 aastat Poolas ning asus seejärel elama Saksamaale, kus ta töötas 2 aastat.

Siis sattus ta autoõnnetusse, mille tagajärjel ei saanud ta enam käia, ning taotles invaliidsuspensioni nii Poolast kui ka Saksamaalt.

Saksamaal jätsid ametiasutused tema taotluse rahuldamata, kuna ta oli Saksamaal töötanud vähem kui 5 aastat (miinimumperiood Saksamaal invaliidsuspensioni saamiseks).

Kuid Ania tööaastate arvutamisel oleksid ametiasutused pidanud arvesse võtma ka tema Poolas töötatud aega. Niimoodi oleks tööstaaž pikenenud 8 aastani, mis on kaugelt üle Saksamaal kehtiva kvalifikatsioonimiinimumi.

Seega on Anial õigus saada invaliidsuspensioni nii Saksamaal kui ka Poolas – kumbki riik maksab osa, mis on proportsionaalne Ania töötatud aastatega asjaomases riigis.

Lühiajaline (<2 aastat) töölähetus välismaale

Lähetatud või füüsilisest isikust ettevõtjana saate töötada ajutiselt teises ELi riigis ning säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis kuni kahe aasta jooksul.

See ei mõjuta mingil moel teie või teie pereliikmete sotsiaalkindlustusõigusi: ravikindlustust, peretoetusi, invaliidsus- või vanaduspensione jne.

Tervishoiuteenuste kasutamiseks võtke endale Euroopa ravikindlustuskaart

Taotlege Euroopa ravikindlustuskaarti (EHIC), et kasutada tervishoiuteenuseid riigis, kuhu te olete lähetatud. Euroopa ravikindlustuskaardi saate oma päritoluriigi ravi- või sotsiaalkindlustusasutuselt.

Kui registreerite oma elukoha vastuvõtvas riigis, küsige oma päritoluriigi ravikindlustusasutuselt S1-vormi. Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

Kui soovite säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis, vajate A1-vormi

See vorm tõendab, et olete välismaal viibimise ajal (kuni 2 aastat) jätkuvalt kindlustatud oma päritoluriigi süsteemis.

 • Kui olete palgatöötaja, küsige oma tööandjalt kindlasti A1-vormi.
 • Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, küsige oma päritoluriigi ravikindlustusasutuseltpdfEnglish A1-vorm. Vormi saamiseks peate tõendama, et teie tegevus välismaal saab olema sarnane teie tegevusega päritoluriigis.

Välismaal viibimise jooksul peaks teil olema igal ajal võimalik esitada ametiasutustele A1-vorm. Kui teil ei ole võimalik seda teha, võite olla kohustatud tasuma seal sotsiaalkindlustusmakseid. Kui tööinspektsioon viib teie puhul läbi kohapealse kontrolli ja teil on kehtiv A1-vorm, peab vastuvõttev riik seda tunnustama.

Näide

Vastuvõttev riik peab tunnustama kehtivat A1-vormi

Alan on Tšehhi Vabariigist pärit ehitustööline, kes on läinud füüsilisest isikust ettevõtjana tööle Iirimaale. Inspektorid külastasid ehitusplatsi, kus ta töötas, ja väitsid, et Alani A1-vorm oli kehtetu; nad leidsid, et ta peab tasuma sotsiaalkindlusmakseid Iirimaal.

Siiski ei ole see Iiri ametiasutuste otsustada, kas Alan on nõuetekohaselt lähetatud töötaja või mitte. Ainult tema päritoluriik, kus ta töötas enne lähetamist ning kuhu ta pöördub pärast tagasi, saab A1-vormi kehtetuks tunnistada.

Iiri ametiasutused pidid tunnistama, et Alan ei pea Iirimaal sotsiaalkindlustusmakseid tasuma.

 

Viibimine teises liikmesriigis kauem kui kaks aastat

Rohkem kui 2 aastat kestvad lähetused

Kas teate algusest peale, et töötate välismaal kauem kui 2 aastat?

Saate taotleda erandit, et säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis kogu lähetuse aja jooksul.

Erandid võivad erinevate juhtumite puhul erinevad olla ning eeldavad kõigi asjaomaste riikide - nii teie päritoluriigi kui ka vastuvõtva riigi ametiasutuste nõusolekut. Erandid kehtivad ainult konkreetse perioodi jooksul.

Kui jätkate välismaal töötamist kauem kui kaks aastat ilma erandita, peate ühinema kohaliku sotsiaalkindlustussüsteemiga ja tasuma sotsiaalkindlustusmakseid asjaomases riigis.

Kui te ei soovi süsteemi vahetada, peate lõpetama töötamise vähemalt kaheks kuuks.

Lähetusega seotud viivitused

Te ei saanud lõpule viia teie A1-vormis määratletud tööd ettenägematute asjaolude tõttu (haigus, ilmaolud, viivitused tarnetes vms)?

Teie tööandja võib taotleda teie algse lähetusperioodi pikendamist seniks, kuni kavandatud töö saab tehtud.

Vastuvõtvas riigis töötamise aeg ei tohi siiski ületada kokku kaht aastat, kui soovite jääda kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Pikenduse saamiseks peate seda taotlema enne algse lähetusperioodi lõppemist asutuselt, mis väljastas teile A1-vormi.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete teise ELi riiki (saatkonda, konsulaati või mõnda teise välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni) tööle lähetatud avalik teenistuja, olete hõlmatud oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

See tähendab, et teile makstavaid hüvitisi: haigus-, pere-, töötus-, vanadus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust, reguleeritakse kohalike õigusaktidega.

Kui jääte töötuks lähetuse ajal, siis kohaldatakse erieeskirju.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises (piiriülene töötaja)

Piiriülene töötaja – palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja

 • Maksate sotsiaalkindlustusmakseid ning teil on õigus kindlustuskaitsele selles ELi riigis, kus te töötate.
 • Teil on õigus ravile riigis, kus te elate.
 • Kui kaotate töö, peaksite taotlema hüvitisi riigis, kus te elate.

Erieeskirju kohaldatakse tervishoiuteenuste ja töötuse puhul. Kindlasti tutvuge sellega, kuidas see mõjutab teie pensioniõigusi ja perehüvitisi.

Näide

Sotsiaalkindlustusmaksed – makstakse üksnes riigis, kus te töötate

Balázs elas Ungaris ja töötas Austrias. Ta maksis sotsiaalkindlustusmakseid Austrias. Ungari ametiasutused aga väidavad, et ta oleks pidanud tasuma makseid Ungari sotsiaalkindlustussüsteemi raames.

ELi piiriülesed töötajad on hõlmatud vaid ühe riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga – see on riik, kus nad töötavad. Ungari ametiasutuste väide on alusetu.

Töötate rohkem kui ühes riigis

Põhireegel on järgmine: kui töötate rohkem kui ühes ELi riigis, kuid märkimisväärse osa tööst (vähemalt 25%) teete oma elukohariigis, olete hõlmatud oma elukohariigi seadustega.

Erijuhtumid

Kui te ...

Riik, kus olete kindlustatud

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis

Riik, kus asub teie tööandja peakorter

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis mitme tööandja heaks, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides – üks teie elukohariigis ja teine väljaspool teie elukohariiki

Riik, kus asub teie tööandja peakorter või peamine tegevuskoht (väljaspool teie elukohariiki)

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis mitme tööandja heaks, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides väljaspool teie elukohariiki

Teie elukohariik

Olete füüsilisest isikust ettevõtja, kuid te ei tööta märkimisväärset osa ajast oma elukohariigis

Riik, kus asub teie peamine tegevuskoht

Omate töökohta ühes riigis ning töötate füüsilisest isikust ettevõtjana teises riigis

Riik, kus asub teie töökoht

Otsite tööd

Saate töötushüvitisi?

Kui saate töötushüvitisi sellest ELi riigist, kus te töötuks jäite, siis ei mõjuta välismaale tööd otsima minek teie (ega teie perekonna) õigusi ravikindlustusele, perehüvitistele, invaliidsus- või vanaduspensionidele jms.

Selleks et teil ja teie perel oleks ajutise välismaal viibimise ajal ravikindlustuskaitse, ärge unustage taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui olete töö leidnud, võidakse kohaldada mitmeid erinevaid sotsiaalkindlustuseeskirju.

Kontrollige oma riigi eeskirju

Te ei saa töötushüvitisi?

Kui te ei saa hüvitisi ELi riigis, kus te töötuks jäite, ning soovite töö otsimise eesmärgil asuda elama mõnda teise ELi riiki, siis otsustavad sotsiaalkindlustusasutused selle üle, millise sotsiaalkindlustussüsteemiga te hõlmatud olete (ravikindlustus, perehüvitised... jne).

Sotsiaalkindlustusasutused määravad selle kindlaks erinevate kriteeriumide põhjal, mis on muu hulgas järgmised:

 • riigis viibimise kestus;
 • perekonnaseis ja peresidemed;
 • elukohaga seotud olukord;
 • koht, kus te viimati tegelesite tööalase või mittetulundusliku tegevusega;
 • tööalase tegevuse iseloom;
 • riik, kus maksate makse.

Teile sotsiaalkindlustust pakkuv riik võib teie õiguse hüvitistele määrata kindlaks perioodi alusel, mil te olete senini sotsiaalkindlustusmakseid tasunud. Siiski peab asjaomane riik võtma arvesse kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi riikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui ta seda ei tee, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Äsja saabunud tööotsijana on teil õigus asjaomases riigis elada tööotsingute eesmärgil kuni 6 kuud või kauem, kui saate tõendada, et otsite seal tööd ning teil on hea võimalus see leida.

Seega säilitage kindlasti koopiad järgmistest dokumentidest:

 • teie tööavaldused;
 • kutsed töövestlustele ning
 • mis tahes muud saadud vastused.

ELi eeskirjad ei kohusta teie uut asukohariiki maksma sissetulekutoetust või mis tahes muud liiki sotsiaalabi nendele tööotsijatele, kes otsivad selles riigis esmakordselt tööd.

Näide

Kontrollige, kas teie uus asukohariik maksab teile kui tööotsijale sissetulekutoetust

Saksamaalt pärit Björn sai Belgias oma Saksa töötushüvitisi. Kui tema U2-vorm (endine E303-vorm) kehtivuse kaotas, otsustas Björn jääda edasi Belgiasse ja taotles seal sissetulekutoetust.

Belgia ametiasutused ei rahuldanud tema taotlust. Belgia seaduste kohaselt ei olnud Björnil õigust saada Belgias sissetulekutoetust, sest ta ei ole seal kunagi töötanud.

ELi õiguse alusel ei ole teil automaatselt õigust sissetulekutoetusele (või mis tahes muud liiki abile), kui otsite selles ELi riigis esmakordselt tööd. Kuid teil võivad olla vastavad õigused riiklike eeskirjade alusel – kohalikelt ametiasutustelt tasub seda alati küsida.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid