Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 22/09/2014

work

Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

See, milline riik pakub teile sotsiaalkindlustuskaitset, sõltub kahest tegurist:

 • teie tööalasest olukorrast (palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, töötu, lähetatud töötaja, piiriülene töötaja jne);
 • teie elukohariigist - mitte teie kodakondsusest.

Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub.

Välismaal elamise või töötamise ajal on teil sotsiaalkindlustuskaitse kas oma päritoluriigis või vastuvõtvas riigis. Mõlemal juhul peate ise korraldama nii, et teil oleks ka pärast uude riiki asumist kehtiv sotsiaalkindlustuskaitse.

Selleks et vältida tõsiseid probleeme ning arusaamatusi, tutvuge sotsiaalkindlustusega vastuvõtvas riigis.

Mida teha, kui:

Elate ja töötate välismaal

Võõrtöötajana - palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana - ELis peaksite end registreerima vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Seejärel kuulute teie ja teie ülalpeetavad asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemi raamesse. Kohalike õigusaktidega reguleeritakse teile makstavaid hüvitisi: haigus-, emadus- ja isadus-, töötus-, vanadus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust.

Arvesse minevad perioodid

Paljudes riikides võib teile makstavate hüvitiste suurus sõltuda sellest, kui kaua te olete kindlustusmakseid tasunud.

Riik, kus te hüvitisi taotlete, peab arvesse võtma kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi liikmesriikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui asjaomane riik seda ei tee, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Näide

Hüvitiste arvutamisel läheb arvesse iga ELis töötatud periood

Poolast pärit Ana töötas 6 aastat Poolas ning asus seejärel elama Saksamaale, kus ta töötas 2 aastat.

Siis sattus ta autoõnnetusse, mille tagajärjel ei saanud ta enam käia, ning taotles invaliidsuspensioni nii Poolast kui ka Saksamaalt.

Saksamaal jätsid ametiasutused tema taotluse rahuldamata, kuna ta oli Saksamaal töötanud vähem kui 5 aastat (miinimumperiood Saksamaal invaliidsuspensioni saamiseks).

Kuid Ana tööaastate arvutamisel oleksid ametiasutused pidanud arvesse võtma ka tema Poolas töötatud aega. Niimoodi oleks tööstaaž pikenenud 8 aastani, mis on kaugelt üle Saksamaal kehtiva kvalifikatsioonimiinimumi.

Seega on Anal õigus saada invaliidsuspensioni nii Saksamaal kui ka Poolas - kumbki riik maksab osa, mis on proportsionaalne Ana töötatud aastatega selles riigis.

Lühiajaline (<2 aastat) töölähetus välismaale

ELi kodanikuna võite ajutiselt töötada teises ELi liikmesriigis ning säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis ehk selle riigi süsteemis, kus te tavaliselt töötate.

Lähetamine teise ELi riiki - olenemata sellest, kas olete palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja - ei mõjuta teie ega teie pere sotsiaalkindlustusõigusi (ravikindlustus, perehüvitised, invaliidsus- või vanaduspensionid jms).

Kas asute kogu lähetuse ajaks välismaale elama?

 • Küsige oma päritoluriigi ravikindlustusasutuselt S1-vormi (endine E 106-vorm).endine E 106-vorm

  See dokument tõendab, et teil ja teie perel on välismaal viibimise ajal õigus saada tervishoiuteenuseid.

 • Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

Kas viibite välismaal üksnes lühiajaliselt?

Ainus, mida vajate, on Euroopa ravikindlustuskaart. Saate kaardi oma päritoluriigi ravi- või sotsiaalkindlustusasutuselt.

Kas teiega juhtus tööõnnetus?

Sellisel juhul on teil õigus:

 • ravile - kohapeal (vastuvõtvas riigis);
 • sissetuleku hüvitamisele töölt puudumise korral - seda korraldab teie päritoluriik.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete teise ELi liikmesriiki (saatkonda, konsulaati või mõnda teise välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni) tööle lähetatud avalik teenistuja, olete hõlmatud oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

See tähendab, et teie päritoluriigi õigusaktidega reguleeritakse teile makstavaid hüvitisi: haigus-, emadus- ja isadus-,vanadus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust.

Kui jääte töötuks lähetuse ajal, siis kohaldatakse erieeskirju.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises (piiriülene töötaja)

Piiriülene töötaja - palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja

 • Maksate sotsiaalkindlustusmakseid ning teil on kindlustuskaitse selles ELi liikmesriigis, kus te töötate.
 • Teil on õigus ravile riigis, kus te elate.
 • Kui kaotate töö, peaksite taotlema hüvitisi riigis, kus te elate.

See on keerukas küsimus ning igas sotsiaalkindlustusvaldkonnas (tervishoid, töötus, pensionid, perehüvitised jne) kehtivad oma konkreetsed eeskirjad.

Näide

Sotsiaalkindlustusmakseid makstakse üksnes riigis, kus te töötate

Balázs elas Ungaris ja töötas Austrias. Ta maksis sotsiaalkindlustusmakseid Austrias. Ungari ametiasutused aga väidavad, et ta oleks pidanud tasuma makseid Ungari sotsiaalkindlustussüsteemi raames.

ELi piiriülesed töötajad on hõlmatud vaid ühe riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga - see on riik, kus nad töötavad. Ungari ametiasutuste nõue oli vale.

Töötate rohkem kui ühes riigis

Põhireegel on järgmine: kui töötate rohkem kui ühes ELi liikmesriigis, kuid märkimisväärse osa tööst (vähemalt 25%) teete oma elukohariigis, olete hõlmatud oma elukohariigi seadustega.

Erijuhtumid

Kui te...

Riik, kus olete kindlustatud

Töötate vähem kui 25% ajast oma elukohariigis

Kus asub teie tööandja peakontor

Töötate mitme tööandja heaks, kelle peakorterid on erinevates riikides

Teie elukohariik

Olete füüsilisest isikust ettevõtja, kuid te ei tööta märkimisväärset osa ajast oma elukohariigis

Kus teete enamuse oma tööst

Omate töökohta ühes riigis ning töötate füüsilisest isikust ettevõtjana teises riigis

Kus asub teie töökoht

Otsite tööd

Saate töötushüvitisi?

Kui saate töötushüvitisi sellest ELi liikmesriigist, kus te töötuks jäite, siis ei mõjuta välismaale tööd otsima minek teie (ega teie perekonna) õigusi ravikindlustusele, perehüvitistele, invaliidsus- või vanaduspensionidele jms.

Selleks et teil ja teie perel oleks ajutise välismaal viibimise ajal ravikindlustuskaitse, ärge unustage taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui olete töö leidnud, võidakse kohaldada mitmeid erinevaid sotsiaalkindlustuseeskirju.

Kontrollige oma riigi eeskirju

Te ei saa töötushüvitisi?

Kui te ei saa hüvitisi ning soovite teises ELi liikmesriigis tööd otsida, on teil õigus sotsiaalkindlustuskaitsele (ravikindlustus, perehüvitised... jne) oma elukohariigis.

Sotsiaalkindlustusasutused määravad kindlaks teie elukohariigi, kasutades selleks järgmisi kriteeriume:

 • riigis viibimise kestus;
 • perekonnaseis ja peresidemed;
 • elukohaga seotud olukord;
 • koht, kus tegelete tööalase või mittetulundusliku tegevusega;
 • tööalase tegevuse iseloom;
 • riik, kus maksate makse.

Isegi kui teil ei ole võimalik end ja oma peret ülal pidada, ei ole võimalik teid sundida teie asukohariigist lahkuma, kui suudate tõendada, et otsite seal tööd ning teil on hea võimalus see leida.

Seega säilitage kindlasti koopiad järgmistest dokumentidest:

 • teie tööavaldused;
 • kutsed töövestlustele ning
 • mis tahes muud saadud vastused.

ELi õigus ei kohusta teie asukohariiki maksma sissetulekutoetust või mis tahes muud liiki sotsiaalabi nendele tööotsijatele, kes otsivad selles riigis esmakordselt tööd.

Näide

Kontrollige, kas teie asukohariik maksab teile kui tööotsijale sissetulekutoetust

Saksamaalt pärit Björn sai Belgias oma Saksa töötushüvitisi. Kui tema U2-vorm (endine E 303-vorm) kehtivuse kaotas, otsustas Björn jääda edasi Belgiasse ja taotles seal töötushüvitisi.endine E 303-vorm

Belgia ametiasutused ei rahuldanud tema taotlust. Belgia seaduste kohaselt ei olnud Björnil õigust saada Belgias töötushüvitisi, sest ta ei ole seal kunagi töötanud.

ELi õiguse alusel ei ole teil automaatselt õigust sissetulekutoetusele (või mis tahes muud liiki abile), kui otsite selles riigis esmakordselt tööd. Kuid teil võivad olla vastavad õigused riiklike eeskirjade alusel - kohalikelt ametiasutustelt tasub seda alati küsida.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

See on riik, kus te tavaliselt elate või kus asub teie huvikese.

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

või Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanikuna

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.