Mogħdija tan-navigazzjoni

L-aħħar verifika 19/06/2018

Dazji tas-sisa

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

Regoli bażiċi

Jekk il-kumpanija tiegħek tipproduċi jew tinnegozja oġġetti tas-sisa (alkoħol, xarbiet alkoħoliċi, prodotti tal-enerġija, elettriku, prodotti tat-tabakk), għandek tkun konxju mir-regoli dwar pagamenti ta' dazji tas-sisa applikabbli.

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonaliPajjiżi differenti tal-UE jistgħu jimponu taxxi oħra fuq dawn il-prodotti.

Nota: Ir-regoli tal-UE dwar id-dazji tas-sisa ma japplikawx f'dawn ir-reġjuni tal-UE:

Reġjuni

 • Il-Gżejjer Kanari
 • Id-dipartimenti extra-Ewropej ta' Franzafrançais
 • Iċ-Channel Islands
 • Il-Gżejjer Åland
 • Il-Gżira ta' Heligoland
 • It-territorju ta' Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • L-ilmijiet tal-Italja tal-Lag ta' Lugano.

F'ċerti każi d-dazji tas-sisa mħallsa huma bbażati fuq dawk minn pajjiż ieħor:

 • In-negozji f' Monako għandhom iħallsu r-rati tas-sisa Franċiżi.
 • In-negozji f' San Marino għandhom iħallsu r-rati tas-sisa Taljani.
 • Iż-Żoni ta' Bażi Sovrana tar-Renju Unit ta' Akrotiri u Dhekelia għandhom iħallsu r-rati tas-sisa Ċiprjotta.
 • Il- Gżira ta' Man għandha tħallas ir-rati tas-sisa tar- Renju Unit.

Prodotti affettwati

Alkoħol/Xorb alkoħoliku

 • Birra jew taħlitiet ta' birra ma' xarbiet mhux alkoħoliċi
 • Inbid.
 • Xorb iffermentat ieħor bħas-sidru
 • Prodotti intermedji bħax-sherry jew il-port.
 • Alkoħol etiliku — ħlief meta jkun użat għall-manifattura ta' prodotti oħra mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem (jekk użati għal tisħin jew propulsjoni jista' jiġi klassifikat bħala prodott tal-enerġija)
 • Spirti.

Rati mnaqqsa u eżenzjonijiet

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu rati minimi tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol/xorb alkoħoliku. Ara l-lista sħiħa tar-rati ta' taxxa tas-sisa applikabbli fl-UE fuq l- alkoħol/xorb alkoħolikupdfEnglish .

Hemm xi regoli addizzjonali li jistgħu jiġu applikati wkoll f'ċerti pajjiżi:

 • Birreriji żgħar ( li jipproduċu massimu ta' 200,000 ettolitru ta' birra kull sena) jew distilleriji (li jipproduċu massimu ta' 10 ettolitri ta' alkoħol pur kull sena) jistgħu jirċievu tnaqqis sa 50% mit-taxxi standard.
 • Produtturi żgħar tal-inbid li jagħmlu anqas minn 1,000 ettolitru fis-sena jistgħu jirċievu wkoll tnaqqis jew eżenzjonijiet.
 • M'hemmx bżonn jitħallas dazju tas-sisa fuq prodotti lokali li ma jkunux magħmula għal skopijiet kummerċjali, ħlief għal spirti.
 • Rati mnaqqsa tat-taxxa tas-sisa jistgħu japplikaw għall-inbid u xorb iffermentat ta' 8.5% alkoħol skont il-volum jew anqas.

Prodotti ta' enerġija u tal-elettriku

Dawn huma ntaxxati meta użati bħala:

 • fjuwil tal-magni;
 • fjuwil għat-tisħin.

Il-prodotti tal-enerġija użati bħala materja prima jew għall-finijiet ta' tnaqqis kimiku, jew fi proċessi elettrolitiċi u metallurġiċi ma jaqgħux fl-iskop tad-Direttiva, dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu jew ma jistgħux jiddeċiedu li jiġbru taxxa fuq użu ta' din ix-xorta.

Il-prodotti prinċipali li huma intaxxati huma:

 • żjut minerali;
 • fjuwils solidi: faħam, kokk, linjite;
 • gass naturali;
 • elettriku;
 • alkoħols, jekk dawn huma intenzjonati għall-użu bħala fjuwil tat-tisħin jew fjuwil tal-karozzi;
 • żjut tal-annimali jew tal-ħejjex, jekk ikunu intenzjonati għall-użu bħala fjuwil tat-tisħin jew fjuwil tal-magni;

Rati mnaqqsa u eżenzjonijiet

Eżenzjonijiet mit-taxxa obbligatorji:

 • Prodotti tal-enerġija u tal-elettriku użati biex jiġi prodott l-elettriku (iżda li jistgħu jiġu intaxxati għal raġunijiet ambjentali).
 • Prodotti ta' enerġija forniti biex jintużaw bħala fjuwil għall-iskop ta' navigazzjoni bl-ajru, ħlief meta użati għal titjir privat ta' divertiment.
 • Prodotti ta' enerġija forniti għall-użu bħala fjuwil għall-finijiet ta' navigazzjoni fl-ilmijiet Komunitarji, ħlief meta użati għal opra tal-baħar għar-rikreazzjoni.

Eżenzjonijiet jew tnaqqis fakultattiv taħt il-livelli minimi tat-taxxa tal-UE:

 • Elettriku "Ekoloġiku".
 • Elettriku minn koġenerazzjoni effiċjenti ħafna ta' sħana u ta' enerġija.
 • Prodotti tal-enerġija użati f'koproduzzjoni ta' sħana u ta' enerġija.
 • Navigazzjoni f'passaġġi tal-ilma interni.
 • Elettriku, gass naturali, faħam u fjuwils solidi użati mid-djar.
 • Negozji li jużaw l-enerġija b'mod intensiv (ċerti regoli jeħtieġ li jiġu rispettati).
 • Bijofjuwil (ċerti regoli jeħtieġ li jiġu rispettati).

Differenzazzjonijiet ta' taxxi fakultattivi 'l fuq mil-livelli minimi tat-taxxa tal-UE:

 • Trasport pubbliku.
 • Ambulanza.
 • Użu kummerċjali taż-żejt tal-gass (trakkijiet kbar).
 • Id-differenzjazzjoni skont il-kwalità u l-kwantità tal-prodott tal-enerġija, (p.e. il-kontenut tal-kubrit tal-fjuwil).

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu rati minimi tat-taxxa tas-sisa fuq il-prodotti tal-energija. Ara l-lista sħiħa tar-rati ta' taxxa tas-sisa applikabbli fl-UE fuq il- prodotti tal-enerġijapdfEnglish .

Prodotti tat-tabakk

Il- leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-taxxi tas-sisa fuq tabakk manifatturatfrançaisDeutschEnglish tiddefinixxi l-kategoriji li tista' tinġabar sisa fuqhom li ġejjin:

 • Sigaretti.
 • Sigarri.
 • Sigarillos.
 • Tabakk tat-tipjip (bħal tabakk tal-brim maqtugħ fin).

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tistabbilixxi l-prinċipji ta' tassazzjoni u tistabbilixxi r-rati minimi li għandhom jiġu applikati.

Ara l-lista sħiħa tar-rati ta' taxxa tas-sisa applikabbli fl-UE fuq il- prodotti tat-tabakkpdfEnglish .

Eżenzjonijiet oħra

L-oġġetti tas-sisa huma ġeneralment eżentiti mid-dazju meta jiġu użati:

 • f'relazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari;
 • mill-forzi armati ta' kwalunkwe membru tan-NATO;
 • minn organizzazzjonijiet internazzjonali.

Meta prodotti tas-sisa jintbagħtu għal dawn il-finijiet, iridu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat ta' eżenzjoni.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu wkoll jeżentaw oġġetti suġġetti għad-dazju tas-sisa mid-dazju tas-sisa meta dawn jinbiegħu:

 • fi ħwienet ħielsa mit-taxxa u jinġarru fil- bagalji personali ta' vjaġġatur lejn pajjiż barra mill-UE jew lejn xi territorju tal-UE li mhux suġġett għar-regoli tas-sisa tal-UE;
 • abbord ajruplan jew vapur matul vjaġġ lejn jew minn pajjiż mhux fl-UE jew lejn jew minn territorju tal-UE li mhux suġġett għar-regoli tas-sisa tal-UE kollha.
Min iħallas u meta
 

Bejgħ lil negozju ieħor

Meta huma d-dazji tas-sisa pagabbli?

Hemm differenza importanti bejn il-punt meta prodott isir suġġett għad-dazju tas-sisa u l-punt meta dan id-dazju għandu jitħallas.

Ħafna mill-oġġetti tas-Sisa jsiru suġġetti għad-dazju tas-sisa malli jkunu prodotti, jew impurtati fl-UE.

Iżda dan id-dazju fil-fatt jista' effettivament ikun sospiż u ma għandux għaliex jitħallas sakemm il-prodott ma jiġix "rilaxxat għall-konsum". Dan ifisser il-mument meta l-prodotti ma jkunux għadhom taħt arranġamenti ta' sospensjoni tad-dazju. Innota li biex tkun tista' tipproduċi, taħżen u ċċaqlaq oġġetti tas-sisa mingħajr ma tħallas is-sisa (taħt is-sospensjoni tat-taxxa tas-sisa) teħtieġ awtorizzazzjoni speċjali mill-pajjiż inkwistjonifrançaisDeutschEnglish .

Jekk prodotti tas-sisa jinqerdu jew jintilfu minħabba ċirkostanzi mhux mistennija jew diżastri naturali qabel ma jkunu rilaxxati għall-konsum, ma jridu jiġu mħallsa ebda dazji tas-sisa.

Min iħallas id-dazju tas-sisa?

Id-dazju tas-sisa jitħallas minn:

 • il-persuna jew in-negozju " awtorizzat li jieħu ħsieb il-maħżen" tal-post fejn il-prodotti tas-sisa jiġu prodotti, proċessati, maħżuna, mibgħuta jew irċevuti;
 • kwalunkwe persuna oħra - min jibgħat, jirċievi, trasportatur, parti terza li tipprovdi garanzija ta' moviment, eċċ. - li tkun ikkawżat li l-oġġetti tħalli l-arranġament ta' sospensjoni tad-dazju;
 • il- persuna li tiddikjara l-importazzjoni, jekk l-oġġetti huma importati u ma jitpoġġewx mill-ewwel taħt l- arrangament ta' sospensjoni tad-dazju.

Trasportazzjoni tal-oġġetti f'pajjiżi differenti fl-UE mingħajr ħlas ta' dazji

Biex tkun tista' — bħala bejjiegħ — tittrasporta oġġetti, iżda żżomm is-sospensjoni tat-taxxa tas-sisa (it-taxxa għandha titħallas mix-xerrej fil-pajjiż ta' destinazzjoni skont ir-rati tal-pajjiż) jeħtieġlek toqgħod għar-regoli segwenti.

Regola 1 - Garanzija kontra r-riskji tat-trasport

Il-pajjiż tal-UE minn fejn jintbagħtu l-oġġetti jirrikjedi li dawn ikunu koperti minn garanzija li tkopri r-riskji ta' trasport li tkun valida madwar l-UE kollha.

Din il-garanzija tista' wkoll tiġi pprovduta minnek bħala l-bejjiegħ (jew li tieħu ħsieb il-maħżen jew jekk inti rreġistrat bħala speditur), jew mit-trasportatur jew xerrej - jew minn tnejn jew aktar minnhom/minnkom.

Il-pajjiż tal-UE tad-dispaċċ jista' ma jirrikjedix dan ir-rekwiżit jekk l-oġġetti huma trasportati biss fil-fruntieri tiegħu.

Bl-istess mod, l-ebda garanzija ma hi meħtieġa għal movimenti ta' prodotti ta' enerġija fi ħdan l-UE bil-kundizzjoni li dan il-moviment iseħħ bil-baħar jew permezz ta' pipeline fiss, u jekk ikun hemm ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati.

Regola 2 - Dokument amministrattiv elettroniku (e-AD)

Apparti l-garanzija, għandek ukoll tibgħat dokument amministrattiv elettroniku (e-AD) lill-awtorità responsabbli għas-sisa f'pajjiżek bl-użu tas- Sistema kompjuterizzata tal-movimenti u tal-kontrolli intrakomunitarji ta' prodotti soġġetti għas-sisa (EMCS)françaisDeutschEnglish .

L-awtorità:

 • tiċċekkja l-validità tad-dejta fl-e-AD (p.e. in- Numru ta' awtorizzazzjoni tas-sisaΕλληνικάespañolfrançaisLietuviųmagyarNederlandsromânăsvenskaSlovenščinaSlovenčinaportuguêspolskiбългарскиčeštinaDanskDeutschEestihrvatskiitalianoLatviešusuomiEnglish tal-bejjiegħ u tax-xerrej) tipprovdik bil- kodiċi ta' referenza amministrattiva tagħha;
 • tibgħat l-e-AD lill-awtorità kontraparti tagħha fil-pajjiż tax-xerrej tal-UE (li tibgħatha lix-xerrej).

Qabel ma jibda t-trasport, għandek tipprintja l-e-AD bil-kodiċi ta' referenza amministrattiva tagħha u tagħtiha lill-kumpanija tat-trasport.

Fi kwalunkwe ħin qabel ma jibda t-trasport, inti tista' tikkanċella l-e-AD. Matul it-trasport, tista' wkoll tbiddel id-destinazzjoni bl-użu tas-sistema EMCS.

Jekk is-sistema EMCS ma tkunx disponibbli, inti xorta tista' tittrasporta l-oġġetti mingħajr ma tħallas dazju tas-sisa jekk:

 • ikunu akkumpanjati minn dokument fuq karta li jkun fih l-istess dejta tal-e-AD;
 • tinnotifika l-awtorità responsabbli fil-pajjiz tad-dispaċċ dwar dan. Xi pajjiżi jinsistu li l-kummerċjant jingħata permess qabel ma jitħalla jitlaq.

Regola 3 - oġġetti riċevuti

Ix-xerrej għandu ħamest ijiem tax-xogħol biex jikkonferma li rċieva l-oġġetti fis-sistema EMCS. Imbagħad:

 • l-awtorità responsabbli fil-pajjiż destinatarju tal-UE tiċċekkja l-validità tal-konferma;
 • tirreġistra rapport ta' riċevuta u tibagħtu lill-awtorità kontraparti tagħha fil-pajjiż tad-dispaċċ - li tibagħtu lilek, il-bejjiegħ.

Wara li tirċievi dan ir-rapport, tista' titlob li l-garanzija tiegħek tiġi rilaxxata.

Jekk timxi ma' dawn it-3 regoli, ma għandekx - bħala l-bejjiegħ - ikollok tħallas dazju tas-sisa fuq oġġetti trasportati.

Oqgħod attent b'mod partikulari għall-kwantità indikata fir-rapport ta' rċevuta — hu biss għal din il- kwantità ikkonfermata li fuqha m'intix obbligat tħallas id-dazju.

Jekk xi prodotti jintilfu jew jiġrilhom ħsara matul it-trasport — u dan ikkonfermat mill-awtoritajiet fil-pajjiż li fih seħħ jew ġie skopert it-telf jew il-ħsara — tista' tibdel il-kwantità riċevuta u kkonfermata fuq id-dokumentazzjoni skont il-każ.

Iċċekkja n-numru tas-sisa ta' sieħeb fin-negozju

Jekk tixtieq tkun taf jekk in-numru amministrattiv tas-sisa ta' sieħeb fin-negozju hux validu jew le, tista' tuża s-sistema SEED dwar l-awtorizzazzjoni tas-sisa .

Jekk dan ikollu numru validu, is-sistema SEED għandha turik lista ta' prodotti li huma awtorizzati għall-kummerċ.

Bejgħ lil klijenti privati

Jekk tbigħ oġġetti tas-sisa direttament lil klijenti privati u l-post ta' bejgħ huwa pajjiżek, trid iżżomm dazji tas-sisa skont ir-rati validi f'pajjiżek.

M'hemm ebda limitu fuq dak li persuni privati jistgħu jixtru u jieħdu magħhom meta jivvjaġġaw bejn pajjiżi tal-UE, sakemm il-prodotti mixtrijin huma għall-użu personali u mhux biex jinbiegħu mill-ġdid, bl-eċċezzjoni ta' mezzi ġodda ta' trasport. It-taxxi (il- VATDeutschfrançaisEnglish u s- sisaDeutschfrançaisEnglish ) se jkunu inklużi fil-prezz tal-prodotti fl-Istat Membru fejn jinxtara l-oġġett u ebda ħlas ieħor ta' taxxi ma jista' jkun dovut f'xi Stat Membru ieħor.

It-tabakk u l-alkoħol

Madankollu, regoli speċjali japplikaw fil-każ ta' ċerti prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa, bħax-xorb alkoħoliku u l-prodotti tat-tabakk. Jekk persuna privata tixtri prodotti ta' din ix-xorta fi Stat Membru u toħodhom fi Stat Membru ieħor, il-prinċipju li ebda dazju tas-susa ma għandu jitħallas fl-Istat Membru ta' destinazzjoni japplika biss jekk l-oġġetti huma:

 • għall-użu personali tal-vjaġġatur; u
 • trasportat minnu stess.

Sabiex jiġi ddeterminat jekk dawn il-prodotti humiex għal użu personali tal-vjaġġatur, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-fatturi rilevanti kollha. Wieħed mill-fatturi hu l-kwantità ta' oġġetti. L-Istati Membri jistgħu jissettjaw il- livelli ta' gwida biex jindikaw sa liema kwantità l-oġġetti huma ġeneralment ikkunsidrati bħala għall-użu personali tal-vjaġġatur. Il-livelli ta' gwida għandhom ikunu tal-anqas:

a) Prodotti tat-tabakk

 • sigaretti 800 wieħed
 • sigarillos (sigarri li ma jkunux jiżnu aktar minn 3 g kull wieħed) 400 wieħed
 • sigarri 200 wieħed
 • tabakk tat-tipjip 1.0 kg

b) Xorb alkoħoliku

 • xorb spirituż 10 litri
 • prodotti intermedjarji 20 litri
 • inbejjed (inkluż massimu ta' 60 litru ta' nbejjed bil-gass) 90 litru
 • birer 110 litri

Fir-rigward ta' prodotti tat-tabakk, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jillimitaw in-numru ta' sigaretti li tista' ddaħħal miegħek minn ċerti pajjiżi oħra tal-UE li għad ma għandhomx il-livell minimu ta' ħlas ta' dazju tas-sisa. Dan il-limitu ma jistax ikun anqas minn 300 sigarett.

Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa, l-Awstrija, il-Kroazja, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, is-Slovenja u l-Iżvezja japplikaw limitu aktar baxx għall-vjaġġaturi li jkunu ġejjin mill-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja u r-Rumanija.

Bejgħ onlajn u mill-bogħod

Jekk tbigħ oġġetti tas-sisa lil klijenti privati fuq l- internet, għandek tħallas id-dazju tas-sisa u r-rati tal- pajjiż fejn jgħixu l-klijenti.

Fil-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-UE l-ħatra ta' rappreżentant tat-taxxa hi obbligatorja; wieħed mir-rwoli tiegħu hu li jħallas id-dazju tas-sisa f'ismek, jekk l-awtorità responsabbli ta' dak il-pajjiżfrançaisDeutschEnglish tapprova din l-azzjoni.

Qabel it-trasport għandek:

 • informa l-awtorità responsabbli fil-pajjiż destinatarju dwar il-kunsinna;
 • tipprovdi garanzija li d-dazju tas-sisa se jitħallas.

Kif tikseb rimborż tad-dazju

Jekk inti diġà ħallast dazji tas-sisa f'pajjiżek fuq l-oġġetti li begħt (biex tevita li tħallas darbtejn), tista' tiġi rimburżat għal dan l-ammont. Biex tagħmel dan, għandek:

 • tinforma l-awtorità tiegħek stess dwar il-kunsinna, (kif ukoll il-pajjiz ta' destinazzjoni);
 • tipprovdilhom evidenza li ħallast dazju fuq l-oġġetti fil-pajjiż ta' destinazzjoni.

Prodotti tat-tabakk

Bejgħ onlajn ta' prodotti tat-tabakk f'xi pajjiżi tal-UE jista' jeħtieġ il-bejjiegħ:

 • juża l- bolol tat-taxxa tal-pajjiż destinatarju jew marki fiskali oħrajn biex juri li tħallas id-dazju tas-sisa hemmhekk;
 • jipprovdi twissijiet dwar is-saħħa bl-ilsien/ilsna tal-pajjiż ta' destinazzjoni;
 • jirreġistra fl-Istat Membru fejn il-bejjiegħ hu stabbilit u fl-Istat Membru tal-konsumatur.

L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta' prodotti tat-tabakk lill-konsumaturi.

Referenzi

Konsultazzjonijiet pubbliċi

 • Konsultazzjoni pubblika dwar id-dazji tas-sisa applikati għat-tabakk manifatturat u t-tassazzjoni possibbli ta’ prodotti ġodda English

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.