Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 30/08/2016

Sotsiaalkindlustusõigustega seotud kasulikud vormid

Vormid, mis tõendavad teie (sotsiaalkindlustus)õigusi ELi piires liikudes

Asjaomased vormid on kasulikud selleks, et kasutada oma õigusi hüvitistele, mida võite saada kui ELi kodanik, kes elab ja/või töötab ELi liikmesriigis, mis ei ole tema koduriik, või on seal varem elanud ja/või töötanud.

Käesoleval leheküljel esitatud vormid kehtivad juhul, kui elate seaduslikult ELi liikmesriigis, sõltumata teie kodakondsusest.

Vorm

Eesmärk

Väljastanud asutus ja kasutusviis

A1

 (endine

  E 101

  E 103)

Asjakohase õigusnormi kirjeldus. Kasulik selle tõendamiseks, et maksate sotsiaalmaksu teises ELi liikmesriigis, kui olete lähetatud töötaja või töötate samaaegselt mitmes riigis.

Vormi väljastab sotsiaalkindlustusasutus, mille juures te olete oma koduriigis registreeritud.

S1

 (endine

  E 106,

  E 109

  ja

  E 121 (seda vormi väljastavad veel mõned asutused)

Tervisekindlustust tõendav tunnistus, kui te elate väljaspool riiki, kus olete kindlustatud. Kasulik piiriülestele töötajatele, pensionäridele ja avalikele teenistujatele ning nende ülalpeetavatele.

Võtke ühendust oma tervisekindlustusasutusega, kes aitab teil leida S1-vormi väljaandva asutuse.

Esitage see vorm mis tahes tervisekindlustusasutusele riigis, kus te elate.

S2

 (endine

  E 112)

Luba saada plaanilist ravi teises ELi või EFTA riigis. Teid tuleb ravida samaväärselt asjaomase riigi kodanikega – teilt võidakse paluda maksta teatav osa kuludest ette.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm tervisekindlustusasutusele riigis, kuhu te ravile lähete.

S3

Tunnistus, mis tõendab tervisekindlustust teie endises töökohariigis. Kasulik pensionile läinud piiriülestele töötajatele, kes ei ole enam oma endises töökohariigis kindlustatud.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm tervisekindlustusasutusele riigis, kus te töötasite piiriülese töötajana.

U1

 (endine

  E 301)

Teie töötushüvitise suuruse arvutamisel arvesse võetavate kindlustusperioodide väljavõte.

vormi väljastab riiklik tööturuasutus või pädev sotsiaalkindlustusasutus riigis (riikides), kus te viimati töötasite.

Esitage see vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te soovite töötushüvitist saada.

U2

 (endine

  E 303)

Luba saada jätkuvalt töötushüvitist, otsides tööd teises liikmesriigis.

vormi väljastab riiklik tööturuasutus või pädev sotsiaalkindlustusasutus riigis, kus te töötuks jäite.

Esitage see vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te tööd otsite.

U3

Asjaolud, mis võivad tõenäoliselt mõjutada õigust töötushüvitisele. Asjaomane vorm teavitab tööturuasutust teile töötushüvitist maksvas riigis muudatustest teie olukorras, mis võivad viia teile makstava hüvitise läbivaatamiseni.

Riiklik tööturuasutus riigis, kus te U2-vormi alusel tööd otsite.

DA1

 (endine

  E 123)

Annab teile õiguse saada ravi eritingimustel, mis kehtivad tavaliselt teises ELi liikmesriigis aset leidvate tööõnnetuste ning tekkivate kutsehaiguste puhul.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm tervisekindlustusasutusele riigis, kus te viibite.

P1

Pensioniotsuste kokkuvõte annab ülevaate otsustest, mida teie puhul on teinud erinevad institutsioonid nendes ELi liikmesriikides, kus olete taotlenud vanadus-, toitjakaotus- või invaliidsuspensioni.

Pensioniamet, millele te esitasite oma pensionitaotluse.

Asjaomane amet esitab kokkuvõtte pärast seda, kui talle on laekunud otsused, mille on teinud erinevad teie taotlusega tegelenud ametiasutused.

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.