Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Pracownicy i emeryci

Ostatnia aktualizacja : 16/10/2013

Członkowie rodziny spoza UE

Mój małżonek/dzieci/rodzice

Dowiedz się o prawach członków swojej rodziny niebędących obywatelami UE, którzy chcą zamieszkać z Tobą w nowym kraju.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE. Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach wizowych/zwolnieniach.

Zanim wyjedziesz sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, aby Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie zgłaszali swój pobyt w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Zanim małżonek lub krewni przyjadą do takiego innego kraju sprawdź, jakie są terminy i odnośne warunki zgłaszania pobytu władzom krajowym.

Twój małżonek, dzieci lub rodzice powinni zawsze nosić ze sobą paszport.

W niektórych krajach UE zostawienie paszportu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może być powodem do wydalenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi krewni/partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet gdyby przebywali w charakterze turystów, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, niektóre kraje UE mogą nie udzielić Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące w danym kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Twojego pochodzącego spoza UE małżonka, dzieci, wnuków, rodziców lub dziadków ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Pracownicy

Jeśli pracujesz  w innym kraju – jako pracownik, osoba samozatrudniona lub w delegacji, Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać tam z Tobą bez spełniania żadnych innych warunków.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem mieszkającym w innym kraju, Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą również mieszkać tam z Tobą, jeśli posiadasz (dla siebie i całej swojej rodziny):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie powinni wystąpić do władz nowego kraju (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o kartę pobytu. W tym celu będą potrzebować:

 • ważnego paszportu
 • Twojego zaświadczenia o rejestracji jako obywatela UE lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w takim kraju
 • dowodu ich związku rodzinnego z Tobą, np. świadectwa ślubu lub urodzenia
 • w przypadku dzieci lub wnuków, dowodu, że mają mniej niż 21 lat i pozostają na Twoim utrzymaniu
 • w przypadku rodziców lub dziadków, dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu.

Żadne inne dokumenty nie mogą być wymagane.

Karta pobytu jest często wydawana nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli).

Karta powinna zawierać jasną informację, że jest to karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Władze powinny podjąć decyzję o wydaniu lub nie karty pobytu w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej usługi pomocy.

Karta powinna mieć pięcioletnią ważność (lub krótszą, odpowiednio do planowanego czasu pobytu), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom wszelkich zmian adresu.

W wielu krajach Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie będą musieli stale nosić ze sobą kartę pobytu i paszport. W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą być ukarani grzywną, jednak nie mogą zostać wydaleni tylko z tego powodu.

Rejestracja

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE powinni zarejestrować się w urzędzie w nowym kraju (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji). Następnie otrzymają kartę pobytu.

Aby uzyskać kartę pobytu, Twój małżonek, dzieci lub rodzice pochodzący spoza UE będą potrzebować:

 • ważnego paszportu
 • Twojego zaświadczenia o rejestracji jako obywatela UE lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w takim kraju
 • dowodu ich związku rodzinnego z Tobą, np. świadectwa ślubu lub urodzenia
 • w przypadku dzieci, dowodu, że mają mniej niż 21 lat i pozostają na Twoim utrzymaniu
 • w przypadku rodziców, dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu.

Nie można od nich wymagać przedstawienia żadnych innych dokumentów.

Kartę pobytu często wydaje się nieodpłatnie. Jeśli naliczane są opłaty, nie mogą być wyższe od opłat naliczanych obywatelom za podobne dokumenty.

Karta powinna zawierać jasną informację, że jest to karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Władze powinny podjąć decyzję i wydać kartę pobytu w ciągu sześciu miesięcy.  Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej usługi pomocy.

Karta powinna mieć pięcioletnią ważność (lub krótszą, odpowiednio do planowanego czasu pobytu). Może być wymagane zgłaszanie władzom wszelkich zmian adresu..

W wielu krajach Twój małżonek, dzieci lub rodzice będą musieli stale nosić ze sobą kartę pobytu.  W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą być ukarani grzywną lub czasowo zatrzymani, jednak nie mogą zostać wydaleni tylko z tego powodu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia krajuale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Prawdziwa historia

W UE członkom Twojej rodziny niebędącym obywatelami UE także przysługują określone prawa.

Irina jest Niemką i mieszka w Wielkiej Brytanii. Jej matka, która jest Rosjanką, wystąpiła o kartę pobytu w Wielkiej Brytanii, w związku z czym kazano jej zostawić paszport.

Władze brytyjskie poinformowały Irinę, że wydanie karty pobytu może potrwać do roku. Matka Iriny obawiała się, że jeśli nie odzyska paszportu na czas, nie będzie mogła pojechać do Rosji na Boże Narodzenie bądź nie zostanie potem ponownie wpuszczona do Wielkiej Brytanii.

W rzeczywistości ze względu na prawo pobytu przysługujące członkom rodziny pochodzącym spoza UE władze brytyjskie miały obowiązek wydania karty w ciągu sześciu miesięcy, natomiast nie mały prawa zatrzymać paszportu na ten czas.

Zgon

Jeśli jesteś osobą mieszkającą zgodnie z prawem w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem w nim prawa pobytu stałego, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pochodzący spoza UE mogą pozostać w takim kraju, jeśli mieszkali tam przez co najmniej rok przed Twoim zgonem.

Aby móc zostać, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Rozwód

Jeśli rozwiedziesz się przed uzyskaniem prawa do pobytu stałego w innym kraju (zwykle niezbędne jest spędzenie w nim pięciu lat) – Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pochodzący spoza UE mogą pozostać, jeśli:

 • mieszkali w takim kraju co najmniej rok, oraz
 • przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego Twoje małżeństwo trwało co najmniej trzy lata

Aby móc zostać, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Po spędzeniu w innym kraju UE pięciu kolejnych lat w sposób zgodny z prawem, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE automatycznie uzyskują prawo pobytu stałego w takim kraju bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków – mogą tam zostać tak długo, jak chcą, nawet jeśli nie pracują i potrzebują zasiłku.

Na ciągłość ich pobytu  nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności (obowiązkowa służba wojskowa)
 • jedna nieobecność przez okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom.

Mogą utracić prawo  pobytu stałego, jeśli spędzą poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Pracownicy

Jeśli jesteś osobą pracującą lub samozatrudnioną w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa pobytu stałego w takim kraju, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mogą zostać potraktowani w szczególny sposób. Może to oznaczać zezwolenie na pobyt stały, jeśli:

 • zgon był skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, lub
 • w chwili zgonu masz za sobą co najmniej dwa lata ciągłego pobytu w danym kraju.

Karta pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać kartę pobytu stałego potwierdzającą ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju – ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami

Footnote

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.