Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 11/09/2014

family

Świadczenia rodzinne

W UE za Twoje zabezpieczenie społeczne, świadczenia rodzinne (zasiłek na dziecko, zasiłek wychowawczy, urlop macierzyński i ojcowski itp.), odpowiada kraj, w którym masz miejsce zamieszkania i odpowiedni status ekonomiczny, nie zaś kraj Twojego obywatelstwa.

Sprawdź, czy wiesz, który kraj powinien zapewnić Ci zabezpieczenie społeczne. Pamiętaj, że nie możesz sam wybrać kraju, który ma Ci je zapewnić!

Miej na uwadze, że świadczenia rodzinne w Europie są bardzo zróżnicowane.

Który kraj wypłaci Ci świadczenia rodzinne?

Zasady ogólne:

 • Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE i będziesz w nim objęty systemem zabezpieczenia społecznego, to ten kraj będzie wypłacał Twoje świadczenia rodzinne.
 • Jeśli jednak zostałeś oddelegowany do pracy za granicę na krótki okres (poniżej 2 lat) i jednocześnie jesteś objęty zabezpieczeniem społecznym swojego kraju pochodzenia, to Twój kraj pochodzenia będzie odpowiedzialny za wypłacenie świadczeń rodzinnych.
 • Jeżeli członkowie Twojej rodziny nie mieszkają w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, mogą przysługiwać Ci świadczenia rodzinne z różnych krajów.

Jeśli sprawa dotyczy dwóch lub większej liczby krajów UE, właściwe organy krajowe uwzględnią sytuację obojga rodziców i zdecydują, który kraj w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za wypłacenie świadczeń. Decyzja ta będzie podejmowana w oparciu o tzw. zasady pierwszeństwa .

Jeśli świadczenia, które otrzymujesz od państwa odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń w pierwszej kolejności, są niższe od świadczeń, które uzyskałbyś z państwa odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń w drugiej kolejności (ponieważ w nim pracujesz albo ponieważ kraj ten wypłaca Ci emeryturę), to drugie państwo wypłaci Ci dodatek w wysokości pokrywającej różnicę między tymi dwoma świadczeniami. W ten sposób masz gwarancję, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.

&nbps;

Zasady pierwszeństwa

Jeśli jesteś jedynym rodzicem uprawnionym do świadczeń rodzinnych i masz prawo do pobierania ich w więcej niż jednym kraju, ponieważ:

 • pracujesz w jednym kraju i otrzymujesz emeryturę z jednego lub kilku innych krajów:

  wtedy to kraj, w którym pracujesz, będzie w pierwszej kolejności odpowiedzialny za wypłacenie Ci świadczeń rodzinnych . Być może masz także prawo do dodatku w kraju, który wypłaca Ci emeryturę.

lub

 • mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w innym:

  wtedy to kraj, w którym pracujesz, będzie w pierwszej kolejności odpowiedzialny za wypłacenie Ci świadczeń rodzinnych .

lub

 • otrzymujesz emeryturę z dwóch różnych krajów:

  wtedy to kraj, w którym mieszkają Twoje dzieci, będzie w pierwszej kolejności odpowiedzialny za wypłacenie Ci świadczeń rodzinnych.

  Jeśli mieszkają one w kraju, który nie wypłaca Ci żadnej emerytury, priorytet zostanie przyznany krajowi, w którym byłeś najdłużej objęty ubezpieczeniem.

We wszystkich przypadkach, jeśli świadczenia rodzinne, jakie otrzymujesz z pierwszego kraju, będą niższe od tych, jakie otrzymałbyś w jednym z pozostałych krajów, w których masz do tego prawo, to te pozostałe kraje będą musiały wypłacić Ci dodatek wyrównawczy.

Jeśli Tobie i drugiemu rodzicowi Twoich dzieci przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych w więcej niż jednym kraju, ponieważ:

 • oboje pracujecie w tym samym kraju UE, ale mieszkacie w innym:

  wtedy to kraj, w którym pracujesz, wypłaci Ci świadczenia rodzinne, zgodnie z własnymi przepisami.

lub

 • oboje pracujecie w różnych krajach:

  wtedy, jeśli Ty albo drugi rodzic pracujecie w kraju, w którym mieszkają Wasze dzieci, ten kraj wypłaci Ci świadczenia rodzinne, zgodnie z własnymi przepisami, a drugi kraj może wypłacić Ci dodatek wyrównawczy.

lub

 • pracujesz w jednym kraju UE, a drugi rodzic Twoich dzieci otrzymuje emeryturę lub rentę z innego kraju UE:

  wtedy to kraj, w którym pracujesz, wypłaci Ci świadczenia rodzinne, zgodnie z własnymi przepisami.

  Być może masz także prawo do dodatku w kraju, który wypłaca emeryturę lub rentę drugiemu rodzicowi Twoich dzieci.

lub

 • oboje otrzymujecie emerytury z kilku krajów UE:

  wtedy, jeśli masz prawo do emerytury w kraju, w którym mieszkają Twoje dzieci, kraj ten wypłaci Ci świadczenia rodzinne zgodnie z własnymi przepisami.

  Jeśli nie przysługuje Ci prawo do emerytury w kraju, w którym mieszkają Twoje dzieci, będziesz otrzymywać świadczenia rodzinne z kraju, w którym najdłużej obejmowało Ciebie lub drugiego rodzica ubezpieczenie.

lub

 • dostajesz emeryturę z jednego kraju UE, a drugi rodzic Twoich dzieci pracuje w innym kraju UE:

  wtedy to kraj, w którym pracuje drugi rodzic Twoich dzieci, wypłaci Ci świadczenia rodzinne zgodnie z własnymi przepisami.

  Być może masz także prawo do dodatku w kraju, który wypłaca Ci emeryturę.

W takim przypadku łączna kwota Twoich świadczeń rodzinnych powinna odpowiadać największej dostępnej kwocie świadczeń.

Jeśli jesteś rozwiedziony(-a) i Twój były współmałżonek/była współmałżonka otrzymuje zasiłek, ale nie przeznacza go na utrzymanie Waszych dzieci, możesz zwrócić się do zakładu ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym mieszkają dzieci, z prośbą o wypłacanie świadczeń rodzinnych bezpośrednio Tobie, ponieważ to Ty jesteś osobą, która rzeczywiście utrzymuje rodzinę.

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenia rodzinne?

Możesz ubiegać się o świadczenia rodzinne w kraju, w którym Ty lub drugi rodzic Twoich dzieci jesteście uprawnieni do otrzymywania świadczeń. Władze kraju, w którym złożysz wniosek, będą współpracowały ze wszystkimi krajami właściwymi w Twojej sprawie.

Wystarczy zrobić to w jednym kraju. Jeśli w odpowiednim terminie złożysz wniosek w jednym kraju, automatycznie zostanie on uznany w innych krajach UE, w których również przysługują Ci prawa do świadczeń rodzinnych. Władze nie mogą odmówić Ci świadczeń, do których masz prawo, jeżeli kraj, w którym został złożony wniosek, zbyt późno przekazał dokumenty właściwym władzom w innym państwie.

Dowiedz się od władz krajowych, jakie terminy składania wniosku obowiązują w przypadku świadczeń rodzinnych. Jeśli nie dotrzymasz terminu, możesz stracić swoje uprawnienia.

Władze krajowe są zobowiązane do współpracy oraz wymiany wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia Twojego wniosku. Aby pokonać trudności wynikające z różnic językowych, administracje krajowe wymieniają informacje na standardowych dokumentach (dawne formularze E).

&nbps;

Świadczenia rodzinne w Europie są bardzo zróżnicowane

Kraje UE mają swobodę ustanawiania własnych przepisów dotyczących uprawnień do świadczeń i usług. Wszystkie kraje oferują świadczenia rodzinne, ale ich wysokość i warunki wypłacania bardzo się różnią. W niektórych krajach otrzymasz regularne świadczenia pieniężne, podczas gdy w innych Twoja sytuacja rodzinna może Cię uprawniać tylko do korzystania z ulg podatkowych.

Aby uniknąć nieporozumień, które mogą mieć znaczny wpływ na Twój całkowity dochód, zasięgnij informacji o systemie zabezpieczenia społecznego w kraju przyjmującym.

Szczegółowe informacje o świadczeniach rodzinnych w kraju odpowiedzialnym za ich wypłacanie:

Wybierz:

Europejscy doradcy ds. zatrudnienia również mogą udzielić Ci podstawowych informacji na temat przysługujących Ci świadczeń rodzinnych w kraju, do którego przyjechałeś.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.