Navigācijas ceļš

Atjaunināts 16/02/2017

Darba līguma noteikumi

Darba līgumi

ES tiesību normās ir noteikts, kāda informācija jums kā darba devējam jāsniedz saviem darbiniekiem par viņu darba līgumiem.

Dažās ES valstīs turpmākie noteikumi var neattiekties uz darba ņēmējiem, kas pie jums strādā ne ilgāk par 1 mēnesi vai mazāk nekā 8 stundas nedēļā.

Plašāka informācija par citām valstīm:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

 

Pienākums sniegt informāciju

Sākot darba attiecības ar darba ņēmējiem, jums viņiem jāsniedz vismaz šāda informācija:

 • darba līguma puses,
 • darba veikšanas vieta - ja nav noteiktas darba veikšanas vietas, jānorāda, ka darbinieks strādās dažādās vietās, minot arī uzņēmuma reģistrācijas adresi,
 • amata nosaukums, pakāpe, kategorija vai īss darba apraksts,
 • līguma sākuma datums,
 • darba attiecību ilgums, ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku,
 • apmaksāto atvaļinājuma dienu skaits gadā,
 • uzteikuma termiņš, kas jums un darba ņēmējam jāievēro, ja viena puse vēlas izbeigt līgumu,
 • sākotnējā pamatalga, citi atalgojuma elementi, algas izmaksas biežums,
 • darba dienas vai darba nedēļas parastais ilgums,
 • koplīgumi, kas regulē darba apstākļus, ja tas attiecas uz konkrēto gadījumu.

Attiecībā uz ikgadējo atvaļinājumu, uzteikuma termiņu, darba laiku un samaksu darba devējam pietiek atsaukties uz piemērojamajiem likumiem un administratīvajiem noteikumiem.

Ja darba ņēmējiem būs jāstrādā citā valstī (sk. Norīkojums darbā uz ārzemēm), jums viņi iepriekš jāinformē:

 • par norīkojuma ilgumu,
 • par valūtu, kādā viņiem tiks izmaksāta alga,
 • par piemaksām, kuras viņi varēs saņemt, kamēr strādās ārzemēs,
 • par nosacījumiem attiecībā uz atgriešanos.

Kad un kā jāsniedz informācija?

Minētā informācija jums jāsniedz rakstveidā darba ņēmējiem, kas ar jums sāk darba attiecības, ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā, kopš viņi sākuši pie jums strādāt.

Šo informāciju var darīt zināmu:

 • rakstveida darba līgumā,
 • vēstulē, kurā izklāstītas saistības,
 • vienā vai vairākos rakstveida dokumentos, kuros ietverta iepriekš minētā informācija.

Izmaiņas darba attiecībās

Jums rakstiski jāinformē savi darba ņēmēji par jebkādām izmaiņām viņu darba līgumos ne vēlāk kā 1 mēnesi kopš šo izmaiņu iestāšanās. Ja izmaiņas vajadzīgas tāpēc, ka mainījušies likumi vai administratīvie noteikumi, nav nepieciešams sagatavot dokumentu, ar ko tiek grozīts sākotnējais līgums.

Darbinieku informēšana un konsultēšanās ar viņiem

Ja jūsu uzņēmumā ir vairāk nekā 50 darbinieku (vai 20, ja esat lielāka uzņēmuma struktūrvienība), jums ir juridisks pienākums viņus informēt par:

 • jaunākajām un turpmāk iespējamajām tendencēm uzņēmuma darbībā un ekonomiskajā situācijā,
 • stāvokli nodarbinātības ziņā,
 • varbūtējām būtiskām izmaiņām darba organizācijā vai līgumattiecībās.

Šī informācija darbinieku pārstāvjiem jāsniedz laikus, lai viņi pagūtu sagatavoties oficiālām apspriedēm ar jums par attiecīgajiem jautājumiem

Darbinieku pārstāvjiem (vai citiem lietpratējiem, kas viņiem palīdz) ar likumu ir aizliegts izpaust personālam informāciju, kas viņiem ir konfidenciāli uzticēta.

Cik ilgs var būt darba laiks?

Ja jums ir darbinieki, jums jāzina galvenie noteikumi par darba laiku. Šie noteikumi attiecas uz minimālajiem diennakts un nedēļas atpūtas laikiem, kā arī ikgadējo atvaļinājumu un maksimālo darba laiku nedēļā. ES dalībvalstis var piemērot arī izdevīgākus noteikumus.

Maksimālais darba laiks un atpūtas laiks

Jums kā darba devējam jānodrošina, lai jūsu darbinieku vidējais darba laiks nedēļā (ieskaitot virsstundas) nepārsniegtu 48 stundas. Darbiniekiem jābūt iespējai diennaktī atpūsties vismaz 11 stundas pēc kārtas. Turklāt jums jānodrošina darbiniekiem vismaz 24 stundu nepārtrauktas atpūtas periods reizi 7 dienās.

Pārtraukums un ikgadējais atvaļinājums

Ja jūsu darbinieki strādā vairāk nekā 6 stundas dienā, jums jānodrošina viņiem pārtraukums (tā ilgums noteikts darba koplīgumos vai valsts tiesību aktos).

Bez diennakts un nedēļas atpūtas laikiem katram darba ņēmējam ir tiesības uz vismaz 4 nedēļām apmaksāta atvaļinājuma gadā. Atvaļinājumu nevar kompensēt ar samaksu, izņemot gadījumu, ja darba attiecības ir beigušās, pirms darbinieks paguvis izņemt sev pienākošos ikgadējo atvaļinājumu.

Nakts darbs

Nakts darbs ir vismaz 7 stundu maiņa, no kurām vismaz 3 stundām jāiekrīt laikā no pusnakts līdz plkst. 5 no rīta.

Nakts darba veicējiem jāstrādā ne ilgāk par vidēji 8 stundām 24 stundu intervālā. Ja darbs ir bīstams vai saistīts ar paaugstinātu fizisku vai garīgu slodzi, tas nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā.

Nakts darba veicējiem ir tiesības uz bezmaksas veselības pārbaudi, iekams viņi sāk veikt nakts darbu, kā arī uz regulārām bezmaksas veselības pārbaudēm turpmāk (ievērojot medicīnisko konfidencialitāti). Ja nakts maiņas darbiniekiem rodas veselības problēmas, kuru iemesls ir nakts darbs, viņi jāpārceļ uz dienas maiņu, ja vien tas ir iespējams.

Ja darba stundas netiek skaitītas vai nav iepriekš noteiktas, kā tas varētu būt vadošajām amatpersonām vai ģimenes uzņēmumos, noteikumus par darba laiku var nepiemērot.

 Šo noteikumu izņēmumi pieļaujami arī šādās jomās:

 • drošība un novērošana,
 • nozares, kurās tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārtraukt darbu,
 • dzelzceļa transports,
 • lauksaimniecība,
 • tūrisms.

Transportlīdzekļu apkalpes darbinieki

Transportlīdzekļu apkalpes darbinieki ir darba ņēmēji, kas nodrošina pasažieru vai preču transporta pakalpojumus pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu, gaisu vai ūdensceļiem. Uz viņu darba laiku attiecas citi noteikumi.

Jauniešu darbs

Ja vēlaties pieņemt darbā jauniešus, atcerieties, ka viņiem jābūt vismaz 15 gadus veciem (šis vecums ir lielāks valstīs, kur skola obligāti jāapmeklē arī pēc 15 gadu vecuma).

Jauniešus, kas ir jaunāki par 15 gadiem, var nodarbināt kultūras, mākslas, sporta vai reklāmas pasākumos, iepriekš saņemot atļauju no kompetentās iestādes.

Bērni, kuriem ir apritējuši vismaz 14 (tomēr vēl ne 15) gadi, drīkst strādāt programmās, kurās mācības apvienotas ar darbu vai praksi. Vismaz 14 (dažos gadījumos 13) gadus veci bērni drīkst strādāt vieglu darbu. Darbojas stingri noteikumi, kas regulē jauniešu darba laiku, nakts darbu un citus aspektus. ES valstis šajā ziņā var paredzēt par minimālajām prasībām stingrākus noteikumus.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrā gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.