Navigointipolku

Päivitetty 02/2015

Päivitetty 02/2015

Säännöt ja menettelyt


Jaa 
		Jaa Facebookissa
	
		Lähetä Twitteriin
	
		Jaa Google+:ssa
	
		Jaa LinkedInissa

Vuosittain EU-maissa yli 250 000 viranomaista tekee julkisia hankintoja ja ostaa palveluita tai tuotteita tai teettää urakoita. Yhteensä nämä hankintamenot ovat noin 18 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen. Jos yritys on rekisteröity johonkin EU-maahan, sillä on oikeus kilpailla julkisten hankintasopimusten saamisesta myös muissa EU-maissa.

Koska EU haluaa luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille eri jäsenmaissa, EU-lainsäädännössä asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt (ks. julkisia hankintoja koskevat direktiivit). Nämä säännöt on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niitä sovelletaan hankintoihin, joiden rahallinen arvo ylittää tietyn määrän (ks. kynnysarvot jäljempänä). Hankinnat, jotka ylittävät nämä kynnysarvot, ovat todennäköisesti kiinnostavaa liiketoimintaa muissakin EU-maissa sijaitsevien yritysten kannalta - toisin sanoen kyseessä on niin arvokas toimeksianto, että myös ulkomaisten yritysten kannattaa tehdä tarjous.

Arvoltaan alhaisempiin hankintoihin sovelletaan kansallisia sääntöjä (joiden on joka tapauksessa oltava EU-lainsäädännön yleisten periaatteiden mukaisia). Kynnysarvoa alhaisempien hankintojen kohdalla menettelyt voivat olla yksinkertaisempia kuin EU:n laajuisissa tarjouspyynnöissä.

Kaikkien hankintojen osalta viranomaisten on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • liiketoiminnan harjoittajaa ei saa syrjiä siksi, että se on rekisteröity toisessa EU-maassa
 • kun kuvataan hankittavana olevien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia, ei saa viitata mihinkään tiettyyn tuotemerkkiin, tavaramerkkiin tai patenttiin
 • toisessa EU-maassa myönnetyt asiakirjat (esim. tutkintotodistukset ja muut todistukset) on hyväksyttävä, jos ne tarjoavat samantasoiset takeet kuin kotimaiset asiakirjat
 • kaikki tarjousmenettelyä koskevat tiedot on toimitettava kaikille niistä kiinnostuneille liiketoiminnan harjoittajille riippumatta siitä, missä EU-maassa ne on rekisteröity.

 

Julkisella viranomaisella on oikeus jättää liiketoiminnan harjoittaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos:

 • se on konkurssissa tai selvitystilassa
 • se on keskeyttänyt toimintansa tai sen toimintaa hallinnoi tuomioistuin
 • sen on todettu ammattitoiminnassa syyllistyneen vakavaan virheeseen
 • se ei ole maksanut veroja tai sosiaaliturvamaksuja
 • se on antanut vääriä tietoja viranomaiselle.

 

Julkiset viranomaiset voivat tehdä hankintasopimuksia julkaisematta tarjouspyyntöä vain seuraavissa erityistapauksissa:

 • ennakoimattomiin tapahtumiin liittyvissä hätätilanteissa
 • sopimukset, jotka - teknisistä syistä tai yksinoikeuksien vuoksi − voi suorittaa vain jokin tietty yritys
 • sopimukset, joihin lain mukaan ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia menettelyjä (esim. olemassa olevien rakennusten vuokraus tai hankinta, työsopimukset, ohjelma-aineisto radio- ja televisiotoimintaan).

 

 

Kynnysarvot

 

 

Seuraavat summat eivät sisällä arvonlisäveroa, ja ne ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2014.

Keskushallinnon viranomaiset

≥ 134 000 €

tavaroiden hankintasopimukset (puolustusalan osalta vain direktiivin 2014/24/EY liitteessä III mainittu materiaali)

≥ 207 000 €

hankintasopimukset puolustusalan materiaalille, jota ei ole lueteltu direktiivin 2014/24/EY liitteessä III

≥ 5 186 000 €

kaikki rakennusurakoita koskevat sopimukset

 

Muut viranomaiset

≥ 207 000 €

kaikki hankinta- ja palvelusopimukset

≥ 5 186 000 €

kaikki rakennusurakoita koskevat sopimukset

 

Julkisten palvelujen tarjoajille vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla on hankinta- ja palvelusopimusten kynnysarvo 414 000 euroa. Rakennusurakoiden kohdalla tämä kynnysarvo on 5 186 000 euroa.

EU-maissa, joissa euro ei ole käytössä, sovelletaan EUVL:ssä julkaistuja kynnysarvoja.

 

 

Julkisia hankintoja koskevat säännöt

 

 

Myöntämisperusteet

Viranomaiset voivat tarjouksia arvioidessaan käyttää erilaisia kriteereitä - esimerkiksi ne voivat valita halvimman tarjotun hinnan tai ne voivat käyttää muita perusteita. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaiselle hakijalle olisi ilmoitettava eri kriteereille arviointiperusteissa annettu painoarvo (esimerkiksi hinta, tekniset ominaisuudet ja ympäristönäkökohdat).

Julkaiseminen

Kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoista on tehtävä tietyt EU-sääntöjen mukaiset ilmoitukset.

 • hankintailmoitus tai ilmoitus suunnittelukilpailusta: viranomainen voi julkaista kyseisen ilmoituksen kansallisella tasolla mutta se on myös lähetettävä EU:n julkaisutoimistoon. Ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan yhdellä virallisella EU-kielellä ja sen tiivistelmä käännetään muille kielille.
 • ilmoitus tehdystä sopimuksesta eli ilmoitus julkisen tarjouskilpailun tuloksesta.

 

Viranomaiset voivat julkaista muita tietoja, kuten ennakkotietoilmoituksen (jossa ilmoitetaan mahdollisesti tulevasta tarjouskilpailusta). Jos tarjouskilpailun julkaisemista edeltää ennakkotietoilmoitus, voidaan tarjousten jättämisen määräaikaa lyhentää. Toinen tapa lyhentää määräaikaa on julkaista tarjouskilpailu sähköisesti.

Ilmoitusten vakiolomakkeet ovat saatavilla julkisten hankintojen SIMAP -portaalin Hankkijapiste-osiosta.

Avoimuus

Viranomaiset voivat aloittaa tarjousten arvioinnin vasta sen jälkeen, kun määräaika niiden toimittamiselle on päättynyt. Jos hakija on jättänyt tarjouksen, sillä on oikeus saada mahdollisimman pian tieto siitä, onko se voittanut tarjouskilpailun. Jos tarjousta ei ole valittu, tarjoajalla on oikeus saada yksityiskohtainen selvitys siitä, miksi tarjous on hylätty. Viranomaisen on noudatettava ehdotonta luottamuksellisuutta tiedonvaihdossa ja tietojen tallennuksessa.

Tekniset eritelmät

Teknisissä eritelmissä määritellään tarjouskilpailun kohteena oleva palvelu, hankinta tai urakka ja sen ominaisuudet. Määritelmä voi sisältää ympäristönsuojeluun, suunnitteluun, turvallisuuteen, laadunvarmistukseen tai vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyviä tekijöitä. Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta niihin voi kuulua myös tarkastuksien, testien ja rakennustekniikoiden erittelyjä. Teknisissä eritelmissä ei edellytetä tietyn tuotemerkin, tavaramerkin tai patentin käyttöä.

Hankintamenettelytavat

Avoin menettely

Avoimessa menettelyssä voivat tarjouksen tehdä kaikki liiketoiminnan harjoittajat. Vähimmäismääräaika tarjousten jättämiselle on 52 päivää hankintailmoituksen julkaisupäivästä. Jos ennakkotietoilmoitus julkaistiin, määräaikaa voidaan lyhentää 36 päivään.

Rajoitettu menettely

Kun käytetään rajoitettua menettelyä, kaikki liiketoiminnan harjoittajat voivat pyytää saada osallistua, mutta ainoastaan ne, jotka hyväksytään esivalintavaiheessa, voivat tehdä tarjouksen. Määräaika pyytää oikeutta osallistua on 37 päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta. Viranomainen valitsee vähintään viisi ehdokasta, joilla on tarjouksen tekemisen edellyttämät valmiudet. Näillä ehdokkailla on tarjouksen tekemiseen aikaa 40 päivää siitä päivästä, jolloin niille on esivalinnan jälkeen lähetetty pyyntö tehdä tarjous. Tämä määräaika voidaan lyhentää 36 päivään, jos ennakkotietoilmoitus on julkaistu.

 

Kiireellisissä tapauksissa viranomainen voi asettaa 15 päivän määräajan sille, että se saa osallistumista koskevat pyynnöt (jos ilmoitus lähetetään sähköisesti, määräaika voidaan lyhentää 10 päivään) ja 10 päivän määräajan tarjousten toimittamiseen.

Neuvottelumenettely

Jos käytetään neuvottelumenettelyä, viranomainen ottaa yhteyttä vähintään kolmeen liiketoiminnan harjoittajaan, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Useimmat hankintaviranomaiset voivat soveltaa tätä menettelyä vain joissakin tietyissä tapauksissa, esimerkiksi yksinomaan tutkimus- tai testauskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden toimittamiseen. Esimerkiksi vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelujen alalla toimivat hankintaviranomaiset voivat käyttää neuvottelumenettelyä vakiomenettelynä.

Määräaika pyytää oikeutta osallistua on 37 päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta. Erityisen kiireellisissä tapauksissa määräaika voi olla 15 päivää (tai 10 päivää, jos ilmoitus lähetetään sähköisesti).

 

Viranomainen voi päätyä tämän menettelyn käyttöön tietyin edellytyksin myös ilman hankintailmoituksen julkaisemista, esimerkiksi jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole jätetty yhtään tarjousta, erityisen kiireellisissä tapauksissa tai tapauksissa, joissa teknisistä syistä sopimus voidaan tehdä ainoastaan yhden liiketoiminnan harjoittajan kanssa.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Tätä menettelyä käytetään usein monimutkaisten sopimusten (esim. laajojen infrastruktuurihankkeiden) yhteydessä, kun viranomainen ei voi määritellä teknisiä vaatimuksia heti hankkeen alussa. Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen on osallistumisesta kiinnostuneilla liiketoiminnan harjoittajilla 37 päivää aikaa pyytää päästä osallistumaan. Viranomaisen on lähetettävä neuvottelukutsu vähintään kolmelle ehdokkaalle. Neuvotteluissa määritellään hankkeen lopulliset tekniset, oikeudelliset ja taloudelliset puolet. Neuvottelujen jälkeen ehdokkaat tekevät lopullisen tarjouksensa.

 

Julkisten palveluiden tarjoajat vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloilla eivät voi käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Sähköiset huutokaupat

Viranomaiset voivat myös myöntää sopimuksia sähköisellä huutokaupalla. Ennen huutokauppaa viranomaisen on tehtävä tarjousten alustava kokonaisarviointi ja valittava huutokauppaan mukaan vain hyväksyttävät tarjoukset. Huutokauppaan osallistumista koskevassa pyynnössä on ilmoitettava huutokaupan päivämäärä ja kellonaika sekä huutokaupan tarjouskierrosten määrä. Lisäksi siinä olisi oltava se matemaattinen kaava, jonka mukaan tarjoajat asetetaan automaattisesti järjestykseen. Kullakin tarjouskierroksella tarjoajan on kyettävä näkemään oma sijoituksensa kilpailijoihin verrattuna ilman että näiden henkilöllisyys paljastuu.

 

Sähköistä huutokauppaa ei voi käyttää tietyntyyppisiin sopimuksiin, kuten rakennusurakoiden suunnitteluun (esim. rakennuksen arkkitehtoninen suunnitelma).

 

 

 

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Lähetä sähköpostia elinkeinoelämän järjestölle alueellasi

EU hoitaa useimmissa Euroopan maissa English paikallisten elinkeinoelämän järjestöjen verkostoa Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), joka ehkä voi auttaa sinua.

Valitse maasi ja kaupunkisi ja kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon.

Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Maa

Alankomaat

Den Haag

Nieuwegein

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Espanja

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Itävalta

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Kreikka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Portugali

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Puola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Ranska

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Ruotsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Saksa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomi

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Tanska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšekin tasavalta

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Unkari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kirjoita viestisi tähän *

* pakollinen kenttä (tähän on syötettävä tieto)