Cesta

Aktualizováno : 14/10/2016

travel

Bezpečnost v letecké dopravě

Příruční zavazadla a odbavená zavazadla

Pokud cestujete letadlem a výchozím bodem je letiště v EU, je třeba dodržovat určitá bezpečností pravidla týkající se obsahu zavazadel a nástupu do letadla:

 • Tekutiny English , které si hodláte vzít na palubu letadla, jako jsou například aerosoly, nápoje, zubní pasta, kosmetické přípravky (spreje, gely, krémy), musí být umístěny v průhledném igelitovém sáčku o maximálním objemu 1l. Objem žádné z nádob v sáčku nesmí překročit 100 ml. Nádoby o objemu větším než 100 ml musí být přepravovány v odbavených zavazadlech. Uvedená omezení objemu se nevztahují na léky a kojeneckou výživu.
 • Bezcelní tekutiny, které jste zakoupili na letišti nebo u leteckého dopravce, můžete přepravovat jako příruční zavazadlo, pokud dané zboží spolu s účtenkou zůstanou zapečetěné v bezpečnostním balení (s červeným okrajem), jež jste obdrželi při nákupu. Bezpečnostní obal můžete otevřít až po příletu do cílové destinace. Bezpečnostní pracovníci však mohou v případě screeningu sáček i lahve otevřít. Pokud k tomu dojde a vy máte navazující let na jiném letišti, řekněte jim, aby tekutiny znovu zapečetili v novém bezpečnostním obalu.
 • Na palubě letadla nejsou dovoleny žádné ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraně. To znamená ani nůžky, nože nebo vývrtky určité velikosti. Ty je třeba přepravovat v odbavených zavazadlech.
 • Omezení ohledně velikosti příručního zavazadla a počtu předmětů, které si smíte vzít na palubu letadla, určují letecké společnosti, je tedy nutné se u nich před cestou informovat.
 • Výbušniny a hořlaviny – přeprava zábavní pyrotechniky, barev ve spreji a ostatních hořlavin, jedů, kyselin a podobných látek je zakázána. Nesmějí se přepravovat ani v příručním, ani v odbaveném zavazadle.
 • Na palubě letadla je zakázáno přepravovat zbraně jakéhokoli druhu.

Pravidla týkající se zakázaných předmětů English v příručních a odbavených zavazadlech

Podrobný seznam předmětů, které se nesmí přepravovat, najdete na internetových stránkách letiště, případně se informujte u vašeho leteckého přepravce.

Veškeré přepravované předměty jsou před vaším vstupem do zabezpečených prostor letiště v zájmu bezpečnosti skenovány, případně jinak zkontrolovány.

Nepovolaným osobám není povolen vstup do pilotního prostoru. Dveře pilotní kabiny jsou proto uzamčeny.

Viz také: Co se smí nebo nesmí převážet

Používání tělesných skenerů na letištích EU

Na jakémkoli letišti v EU mohou být cestující podrobeni detekční kontrole pomocí tělesných skenerů, přičemž jejich použití může být hlavní metodou detekční kontroly, nebo metodou, jak dodatečně zjistit příčinu zaznění bezpečnostního signálu.

Rozhodnutí, zda bude skenery využívat, je na každém členském státu, nicméně pokud tuto možnost zvolí, jejich využívání se musí řídit pravidly EU English. Pokud jste požádáni, abyste se podrobili detekční kontrole skenerem, je zejména dobré vědět, že:

 • vám musí být poskytnuta možnost se kontroly tělesným skenerem neúčastnit a v takovém případě bude detekční kontrola provedena alternativní metodou, která zahrnuje minimálně ruční prohlídku
 • vám musejí být poskytnuty úplné informace o používané technologii před tím, než je detekční kontrola provedena
 • můžete vybrat, zda bude osobou, která bude výsledný snímek vašeho těla analyzovat, žena nebo muž
 • tato osoba se nebude nacházet poblíž, takže vás nebude mít vidět
 • snímky musí být rozmazané nebo rozostřené, tak aby neumožňovaly identifikaci, a nesmí být možné je kopírovat, ukládat ani tisknout
 • smějí se používat pouze skenery nevydávající ionizující záření

Letecké společnosti zakázané v EU

Všechny letecké společnosti provozující lety, které začínají nebo končí na území EU, musí splňovat určitá bezpečnostní kritéria. Některé letecké společnosti z různých částí světa provozují svou činnost za podmínek, které neodpovídají evropským bezpečnostním standardům, a proto:

 • mohou mít zcela zakázán provoz v evropském vzdušném prostoru
 • mohou mít provoz povolen pouze za určitých, přesně daných podmínek.

Seznam leteckých společností zakázaných v EU je k dispozici online.

Bezpečnost v letecké dopravě English

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

v tomto případě 28 členských států + Island, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.

v tomto případě 28 členských států + Island, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.