Nazadnje pregledano: 11/03/2019

Oznaka CE

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Številne izdelke je treba pred pred prodajo v državah Evropskega gospodarskega prostora označiti z oznako CE. Oznaka dokazuje, da je bil izdelek ocenjen in da izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Oznaka velja za izdelke, proizvedene v EGP, in izdelke, proizvedene v drugih državah, ki pa se tržijo v EGP.

Označevanje CE je veljavno le za izdelke, za katere so bile uvedene specifikacije EU.

Za pridobitev oznake CE za izdelek je treba pripraviti tehnično dokumentacijo, ki dokazuje, da izdelek izpolnjuje vse zahteve za celotno EU. Proizvajalec izdelka je sam odgovoren za ugotavljanje skladnosti z vsemi zahtevami. Ko izdelek pridobi oznako CE, boste morda morali distributerju in/ali uvozniku predložiti vso ustrezno dokumentacijo o oznaki CE.

Pridobitev oznake CE

Za proizvajalceen veljajo različni postopki:

1. Opredelitev zahtev EU za izdelek

Zahteve, ki veljajo za vso EU, so opredeljene v direktivah za različne izdelke ali sektorje izdelkoven, denimo:

Te direktive določajo osnovne zahteve, ki jih morajo izdelki izpolnjevati.

2. Preverite, ali izdelek izpolnjuje specifične zahteve

Proizvajalec mora poskrbeti, da njegov izdelek izpolnjuje vse pravne zahteve EU. Če za izdelek veljajo usklajeni evropski standardien, ki jih v proizvodnem procesu izpolnjujete, se domneva, da izdelek izpolnjuje zahteve iz ustreznih direktiv EU.

Uporaba standardov je prostovoljna – ni vam jih treba uporabljati. Odločite se lahko tudi za druge tehnične rešitve za izpolnjevanje najpomembnejših zahtev, določenih v ustrezni direktivi EU.

3. Preverite, ali mora izdelek preskusiti priglašeni organ

Pri nekaterih izdelkih mora posebni organ za ugotavljanje skladnosti („priglašeni organ") preveriti, ali izdelek izpolnjuje posebne tehnične zahteve. To ni obvezno za vse izdelke. V podatkovni zbirki Nandoen so podatki o pristojnih priglašenih organih.

4. Preskus izdelka

Če izdelka ne preverja neodvisni organ, lahko usklajenost izdelka s tehničnimi zahtevami preveri sam proizvajalec. To vključuje ocenjevanje in ugotavljanje možnih tveganj pri uporabi izdelka.

5. Priprava tehnične dokumentacije

Tehnična dokumentacija mora vključevati vse dokumente, ki dokazujejo, da je izdelek v skladu s tehničnimi zahtevami.

6. Namestitev oznake CE in izjava o skladnosti

Nazadnje se na izdelke pritrdi oznaka CE. Oznaka mora biti vidna, čitljiva in neizbrisna. Če je bilo v tretjem koraku potrebno sodelovanje priglašenega organa, je treba izdelek opremiti tudi z identifikacijsko številko tega organa. Prav tako je treba sestaviti in podpisati izjavo EU o skladnosti, v kateri se navede, da izdelek izpolnjuje vse predpisane zahteve.

Uvozniki

Medtem ko so proizvajalci odgovorni za zagotavljanje skladnosti izdelka in pritrditev oznake CE nanj, morajo uvoznikien zagotoviti, da izdelki, ki jih dajo na trg, izpolnjujejo veljavne zahteve in ne predstavljajo tveganja za evropske državljane. Uvoznik mora preveriti, ali je proizvajalec zunaj EU sprejel vse potrebne ukrepe in ali je na razpolago zahtevana dokumentacija.

Distributerji

Distributeren mora poznati vsaj najpomembnejše zakonske zahteve, vključno s tem, kateri izdelki morajo biti opremljeni z oznako CE in potrebnimi spremnimi dokumenti. Prepoznati mora tudi tiste izdelke, ki zahtev nedvomno ne izpolnjujejo. Prav tako mora nacionalnim organom pokazati, da je ravnal skrbno in da ima potrdilo proizvajalca ali uvoznika, ki navaja, da so bili potrebni ukrepi izvedeni. Poleg tega mora distributer nacionalnim organom pomagati pri pridobivanju zahtevane dokumentacije.

Glej tudi:

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Kontaktna točka za proizvode

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: