Cesta

Aktualizováno : 11/09/2014

family

Rodinné dávky

Která země EU vám bude vyplácet sociální zabezpečení včetně rodinných dávek (přídavků na děti, rodičovských přídavků, mateřské/otcovské dovolené apod.), záleží na vašem ekonomickém postavení a místě bydliště, nikoli na vaší státní příslušnosti.

Zjistěte si proto raději, v které zemi byste měli mít na sociální zabezpečení nárok. To je dáno vaší situací - nemůžete si tedy vybrat, do kterého systému sociálního zabezpečení chcete spadat!

Mějte rovněž na paměti, že podmínky pro výplatu rodinných dávek i jejich výše se v Evropě značně liší.

Která země vám bude rodinné dávky vyplácet?

Obecně platí toto:

 • Pokud jste se rozhodli usadit v jiné zemi EU a spadáte do tamějšího systému sociálního zabezpečení, budou se na vás vztahovat podmínky výplaty rodinných dávek hostitelské země.
 • Pokud jste však do zahraničí vysláni pracovně na kratší dobu (tj. do 2 let), spadáte během daného pobytu za hranicemi do systému sociálního zabezpečení domovské země, která je i nadále odpovědná za vyplácení vašich rodinných dávek.
 • Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, v němž si sociální pojištění hradíte, můžete mít nárok na rodinné dávky v několika různých zemích.

Pokud vám vznikne nárok ve dvou či více zemích, příslušné vnitrostátní orgány posoudí situaci obou rodičů a rozhodnou, která země nese za vyplácení dávek hlavní odpovědnost. Jejich rozhodnutí bude vycházet z tzv. pravidel přednosti .

Pokud jsou dávky, které dostáváte z tzv. primární země, nižší než ty, které byste dostávali z tzv. země sekundární, kde na ně máte rovněž nárok (protože tam pracujete nebo protože tam pobíráte důchod), sekundární země vám bude platit doplatek, který odpovídá rozdílu mezi těmito dávkami. Tímto způsobem je zajištěno, že budete dostávat plnou výši dávek, na kterou máte nárok.

&nbps;

Pravidla přednosti

Příklad: nárok na rodinné dávky máte pouze vy, tedy jen jeden z rodičů dítěte, ale můžete si je nárokovat ve více zemích, protože:

 • pracujete v jedné zemi a pobíráte důchod z jedné nebo více zemí:

  V tom případě bude za vyplácení rodinných dávek primárně odpovědná země, ve které pracujete . Můžete mít rovněž nárok na doplatek v zemi, která vám vyplácí důchod.

nebo

 • žijete v jedné zemi a pracujete v jiné:

  V tom případě bude za vyplácení rodinných dávek primárně odpovědná země, ve které pracujete .

nebo

 • pobíráte důchod ze dvou různých zemí:

  V tom případě bude za vyplácení vašich rodinných dávek primárně odpovědná země, ve které žijí vaše děti .

  Pokud žijí v zemi, která vám žádný důchod nevyplácí, bude upřednostněna země, kde jste byli pojištěni nejdéle.

V každém případě platí, že pokud jsou rodinné dávky, které dostáváte z primární země, nižší než ty, které byste dostávali v kterékoli z ostatních zemí, v nichž na ně máte rovněž nárok, budou vám tyto země muset vyplácet doplatek, aby se tento rozdíl kompenzoval.

Příklad: vy i druhý rodič vašich dětí máte oba nárok na rodinné dávky ve více než jedné zemi, protože:

 • oba pracujete ve stejné členské zemi EU, ale žijete v jiné zemi:

  V tom případě vám bude rodinné dávky vyplácet země, ve které pracujete, a to podle svých vnitrostátních právních předpisů.

nebo

 • každý z rodičů pracuje v jiné zemi:

  Pokud jeden z rodičů pracuje ve téže zemi, v níž bydlí děti, bude rodinné dávky vyplácet tato země, a to podle svých vnitrostátních předpisů. Druhá země bude případně vyplácet dorovnání těchto dávek.

nebo

 • vy pracujete v jedné zemi Unie a druhý rodič pobírá důchod z jiné země Unie:

  V tom případě vám bude rodinné dávky vyplácet země, ve které pracujete, a to podle svých vnitrostátních právních předpisů.

  Navíc můžete mít nárok na doplatek ve státě, který vyplácí důchod druhému z rodičů dětí.

nebo

 • oba pobíráte důchod z několika zemí EU:

  Pokud máte nárok na důchod v zemi, kde žijí vaše děti, bude vám tato země vyplácet rodinné dávky v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

  Pokud nárok na důchod v zemi, kde žijí vaše děti, nemáte, bude vám rodinné dávky vyplácet ta země, kde jste vy nebo druhý rodič nejdéle hradili sociální pojištění.

nebo

 • pobíráte důchod z jedné země EU a druhý rodič pracuje v jiné zemi EU:

  V tom případě vám bude rodinné dávky vyplácet země, kde pracuje druhý rodič, a to v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

  Můžete mít rovněž nárok na doplatek v zemi, která vám vyplácí důchod.

Celková výše vašich rodinných dávek by měla odpovídat maximální výši dávek, na které máte nárok.

Pokud jste rozvedení a váš bývalý manžel nebo manželka pobírá dávky, ale nepoužívá je na výživu vašich dětí, můžete se obrátit na úřad zabývající se rodinnými dávkami v zemi, kde vaše děti žijí, a požádat jej, aby dávky vyplácel přímo vám, protože ve skutečnosti rodinu živíte vy.

Kde zažádat o rodinné dávky

O rodinné dávky lze zažádat v kterékoli zemi, kde na ně má jeden z rodičů nárok. Příslušný úřad v zemi, ve které jste žádost podali, se obrátí na všechny ostatní země, v nichž máte na dávky teoreticky nárok.

Pokud o dávky zažádáte v jedné zemi ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že jste žádost podali včas v kterékoli jiné zemi EU, v níž máte na rodinné dávky nárok. Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, neposlala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi včas.

Ověřte si u vnitrostátních orgánů, jaké lhůty se na rodinné dávky vztahují. Pokud příslušnou lhůtu nedodržíte, můžete o svůj nárok přijít.

Orgány jednotlivých států musí při vyřizování vaší žádosti spolupracovat a vyměňovat si veškeré potřebné informace. K tomu používají standardní dokumenty (bývalé formuláře E), které jim pomáhají překonat jazykové rozdíly.

&nbps;

Rodinné dávky se v jednotlivých zemích Evropy značně liší

Země EU mohou svobodně stanovovat vlastní pravidla týkající se nároků na sociální dávky a služby. Rodinné dávky poskytují všechny členské státy, avšak jejich výše a podmínky pro jejich získání se značně liší. V některých zemích budete dostávat pravidelné platby, zatímco v jiných získáte na základě své rodinné situace určité daňové výhody.

Jestliže se chcete vyhnout závažným nedorozuměním, která by mohla mít značný dopad na váš celkový příjem, informujte se o tom, jak funguje systém sociálního zabezpečení v hostitelské zemi.

Zde naleznete specifické informace o rodinných dávkách v zemi, která odpovídá za jejich vyplácení:

Zvolte zemi:

Základní informace o rodinných dávkách, na něž máte v nové zemi pobytu nárok, vám mohou rovněž poskytnout evropští poradci pro oblast zaměstnanosti.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Footnote

V tomto případě 28 členských státech EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.